Pravidla pokerových turnajů

1. Obecná pravidla

 1. Ředitel turnaje a personál mají při rozhodování jako nejvyšší priority nejlepší zájmy hry a spravedlivost. Za neobvyklých okolností se někdy může stát, že budeme muset upřednostnit rozhodnutí v zájmu zachování spravedlivosti před technickými pravidly. Rozhodnutí ředitele turnaje a/nebo zaměstnanců herny jsou konečná.

 2. Povinnosti hráčů – Od hráčů se očekává, že si ověří registraci a přidělená místa, budou si chránit své handy, dávat jasně najevo své úmysly, sledovat dění, jednat, když budou na řadě, hájit si své právo jednat, mít karty na viditelném místě a žetony správně na hromádkách, zůstávat u stolu, účastní-li se handy, ozvat se, když si všimnou nějaké chyby, rychle se přesouvat mezi stoly, vždy o svých handách rozhodovat samostatně (one player to a hand), znát pravidla a řídit se jimi, chovat se v souladu s etiketou, a všeobecně přispívat k tomu, aby turnaj probíhal v pořádku.

 3. Oficiální terminologie pokerových turnajů – Oficiální termíny pro sázení a akce jsou jednoduchá, nezaměnitelná a časem prověřená vyjádření, jako jsou: bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (pouze ve hrách pot-limit) a complete. Tomuto standardu mohou vyhovovat i některé regionální termíny. Používání nestandardních termínů a gest je na vlastní riziko hráčů, jelikož to může mít za následek jinou akci, než jakou hráč zamýšlel. Hráči jsou zodpovědní za to, aby své úmysly dávali jasně najevo.

 4. Elektronická zařízení – Aby nebylo pochyb, termínem elektronická zařízení se mimo jiné rozumí následující, jak známá, tak neznámá zařízení. Pokládat elektronická zařízení na hrací plochu, která zahrnuje všechny části pokerového stolu, je za všech okolností zakázáno. Hráči mohou pokládat předměty na zábradlí.

  1. Telefon – U stolu hráči nesmí telefonovat, ať už se účastní handy, nebo ne. Chtějí-li přijmout hovor, musí odstoupit od stolu.
  2. Telefony, tablety a notebooky – Tato zařízení hráči mohou u stolu používat (kromě telefonování), avšak ne ve chvíli, kdy se účastní handy. Notebooky o stolu nesmí být připojeny do externího zdroje elektřiny.
  3. Periscope, Twitch atd. – Používání aplikací nebo jakéhokoliv jiného prostředku pro vysílání turnaje během hry není povoleno.
  4. Nositelná nahrávací zařízení – Tato zařízení a používání jakýchkoliv nahrávacích zařízení je v celém prostoru pokerové herny zakázáno.
  5. U žádného hlavního stolu přenášeného televizí ani u finálových stolů main eventů nejsou povolena žádná elektronická zařízení.
  6. Rušivé elementy u stolu – PSLive si vyhrazuje právo požádat hráče, aby přestali používat jakákoliv elektronická zařízení či jiné předměty, pokud mají zaměstnanci herny za to, že jimi zpomalujete hru nebo jinak ovlivňujete ostatní hráče u vašeho stolu. Hráči mohou požádat dealera, aby kontaktoval zaměstnance herny, pokud si myslí, že některý hráč zpomaluje hru kvůli externím vlivům, jako jsou mimo jiné knihy, časopisy a elektronická zařízení.
 5. Rozdělování odměn (uzavírání dohod) – Všude tam, kde to není v rozporu s místními herními předpisy, budou dohody povoleny. Všechny dohody budou oznámeny médiím.

2. Usazování v turnajích

 1. Usazování/stacky – Všechna místa v turnajích budou přidělena náhodně a jsou nepřenosná. Personál turnaje si vyhrazuje právo pozměnit rozdělení míst tak, aby bylo po celou dobu turnaje vyhověno hráčům se speciálními potřebami, a na začátku turnaje, aby se vyrovnalo obsazení jednotlivých stolů. Hráči si musí sami zkontrolovat své potvrzení registrace, aby si ověřili správnost údajů.

  1. Náhradníci, pozdně příchozí a hráči, kteří do turnaje vstoupili opakovaně, obdrží plné stacky. Budou usazeni a přejdou na ně práva a povinnosti kterékoliv pozice, s výjimkou pozic mezi malým blindem a buttonem.
  2. Hráči, kteří si vyzvednou přidělená čísla stolu a místa, obdrží v odpovídajících případech své stacky do hry ve chvíli, kdy byla vyzvednuta místa s jejich číslem.
   1. Příklad: Když je hráči přidělen Stůl 4 / Místo 8, obdrží všichni hráči v turnaji na místech č. 8 své stacky do hry až poté, co budou vyzvednuta všechna místa č. 8.
 2. Identifikace – Ve všech živých událostech PokerStars jsou všichni hráči odpovědní, aby měli platný průkaz totožnosti s fotografií, jinak se nemohou usadit na své místo na začátku a při všech opakovaných začátcích turnaje. Hráči, kteří se pokusí prokázat falešným způsobem, budou potrestáni, a to až vyloučením z události.

 3. Re-buy – Hráči, kteří si chtějí zaplatit nové žetony, nesmí promeškat ani jednu handu. Pokud hráč před novou handou ohlásí, že chce re-buy, pak bude hrát s žetony, které teprve obdrží a bude mít povinnost je opravdu zaplatit.

 4. Uzavírání stolů - Pořadí uzavírání stolů bude zveřejněno po uzavření registrace do turnaje. PokerStars Live si vyhrazuje právo pozměnit pořadí rozdělení stolů. Na hráče od rozděleného stolu přejdou práva a povinnosti nové pozice (button, malý blind, velký blind). Mezi malým blindem a buttonem se handy nezúčastní.

  1. Stoly budou uzavírány dvojitě náhodně. Dealer rozdá vždy jednu kartu na jedno místo u stolu, přičemž začne u prvního místa. Zaměstnanec herny zamíchá karty s místy u stolu a rozdá je po směru hodinových ručiček okolo stolu od místa s nejvyšší kartou.
 5. Vyrovnávání stolů – U každého stolu, u kterého je nejméně o tři hráče méně než u stolu, u kterého je v danou chvíli nejvíce hráčů, bude hra zastavena. Ve hrách s flopem a smíšených hrách budou hráči z velkého blindu přesunuti na tu nejhorší pozici, včetně toho, že půjdou přímo na velký blind, bude-li to možné. Malý blind nikdy není ta nejhorší pozice. Hraje-li se jen Stud, budou hráči přesunuti podle pozice (u stolu, ke kterému hráči přechází, bude zaplněno to místo, které se uvolnilo jako poslední).

  1. V pozdějších fázích turnaje budou stoly vyrovnávány podle uvážení ředitele turnaje.

3. Postupy

 1. Button – Na začátku každé události a také při opakovaných startech, novém losování míst a u finálového stolu se u jednoho stolu bude losovat umístění pozice button. Toto losování určí pozici buttonu pro celé turnajové pole.

  1. Dead Button – Všechny události se budou hrát s pravidlem dead button. Dead button se definuje jako button, který nelze posunout dopředu kvůli vyřazení hráče nebo usazení nového hráče na pozici mezi malým blindem a buttonem.
  2. Heads Up Button – Při hře jeden na jednoho je malý blind na buttonu a hraje první. Na počátku hry jeden na jednoho může být potřeba button posunout, aby nikdo nebyl na pozici velkého blindu dvakrát za sebou.
  3. Chybný button – Pokud byl button označující dealera umístěn nesprávně a zjistí se to až po tom, co byla odehrána podstatná část handy (pravidlo č. 29 - Podstatná akce), bude hra pokračovat. Při příštím rozdání se button posune po směru hodinových ručiček. Pokud se na to přijde dříve, než je odehrána podstatná část handy, bude handa označena jako špatné rozdání a pozice buttonu bude opravena.
 2. Chip Race – Když je na čase směnit žetony s nízkou hodnotou za vyšší, bude se o přebývající žetony losovat, přičemž každý hráč může dostat maximálně jeden vyšší žeton. Losování vždy začíná u prvního hráče nalevo od dealera. Hráči nemohou vypadnout z turnaje z důvodu směny žetonů. V případě, že hráči zbývá už jen jediný žeton a během losování žádný žeton nevyhraje, obdrží hráč jeden žeton v nejnižší hodnotě, která je ještě ve hře. Hráči, kteří na konci chip race ještě stále mají žetony nízké hodnoty, o tyto žetony přijdou, pokud dohromady nemají hodnotu nějakého žetonu, se kterým se ještě hraje. Hráčům doporučujeme, aby na průběh chip race dohlíželi.

 3. Směna za vyšší hodnotu podle uvážení personálu – Personál turnaje si vyhrazuje právo kdykoliv směnit žetony kteréhokoliv hráče za vyšší podle svého vlastního uvážení. Hráč má právo být při směně žetonů za vyšší a také mu to doporučujeme. Směny za vyšší hodnotu podle uvážení personálu by měly být hráčům oznámeny, aby mohli zůstat a být u toho, pokud budou chtít.

 4. Liché žetony – Ve hrách s děleným potem jdou liché žetony hráči s vysokou handou. Je-li ve hrách s flopem více než jedna vysoká handa nebo více než jedna nízká handa, liché žetony půjdou prvnímu hráči s vítěznou handou nalevo od buttonu. Ve hrách Stud půjde lichý žeton hráči s nejvyšší kartou podle barvy. Když však mají handy stejnou hodnotu, bude pot rozdělen tak rovnoměrně, jak to jen půjde. Ve hrách Omaha/Stud 8 or Better bude pot rozdělen až na žeton s nejnižší hodnotou, se kterou se hraje. Pokud je v potu po prvním rozdělení lichý žeton, bude přidělen hráči s vysokou handou. Pokud po rozdělení vysokých nebo nízkých hand zůstane další lichý žeton, bude přidělen hráči na horší pozici (tedy tomu, který je blíže buttonu z levé strany). Ve hrách Stud půjde lichý žeton hráči s vysokou handou. Dojde-li k dělení vysokého nebo nízkého potu, půjde lichý žeton hráči s vyšší kartou podle barvy těchto dvou hand, které se dělí.

 5. Viditelné karty, žetony a počítání stacku – Hráči musí mít své karty neustále na viditelném místě. Hráči mají nárok na rozumný odhad počtu soupeřových žetonů, takže žetony by měly být ve sloupcích, které lze spočítat. PokerStars Live doporučuje standardní uspořádání do oddělených sloupců po 20 žetonech. Hráči musí mít své žetony s nejvyšší hodnotou neustále na viditelném místě.

  1. Nárok znát přesný počet žetonů mají hráči jen u sázek a přesný počet soupeřových žetonů jim bude sdělen jen v případě, že soupeř je all-in.
 6. Přenášení žetonů – Žetony musí být vždy přenášeny na podnosech pro žetony a po celou dobu musí být viditelné. Hráči s žetony nesmí manipulovat ani je přenášet žádným způsobem, při kterém by zmizely z dohledu. Hráč, který to učiní, může o tyto žetony přijít, a také může být diskvalifikován. Zabavené žetony budou vyřazeny ze hry.

 7. Výměny balíčků – Výměny balíčků karet proběhnou během střídání dealerů nebo ve chvíli určené PokerStars Live. Hráči nemohou požádat o výměnu balíčků.

 8. Složené handy (fold) – Za složenou se handa považuje ve chvíli, kdy se s ní hráč nebo dealer dotkl dealerovy hromádky se skrytými nebo spálenými kartami, boardu nebo hromádky s odhozenými kartami lícem dolů. V souladu s pravidlem č. 1 může zaměstnanec herny vrátit handu, která je technicky považována za skrytou, a prohlásit ji za aktivní, pokud k tomu existuje dobrý důvod a danou handu lze evidentně získat zpět. Pokud před hráčem někdo vsadil a daný hráč na to reaguje odhozením karet jasným pohybem vpřed, bude se jeho handa považovat za složenou. Rozhodnutí zaměstnanců herny je konečné.

  1. Složení karet mimo pořadí bude závazné, pokud k němu došlo za okolností popsaných v pravidle č. 27.
 9. Námitky a ukončování hand - Právo na námitky vůči handě končí ve chvíli, kdy začíná nová handa. Nová handa začíná při prvním zamíchání. U stolů s přístrojem na míchání karet bude za začátek nové handy považován okamžik, kdy dealer zmáčkne tlačítko pro vyjmutí balíčku.

  1. Ukončování hand - Dealer nemůže ukončit vítěznou handu, která byla ukázána na showdownu a evidentně byla vítěznou. Doporučujeme hráčům, aby v případech hrozícího omylu pomohli při vyhodnocování ukázaných hand.
  2. Nechráněné handy - Pokud dealer ukončí nechráněnou handu, nebude mít hráč nárok na nápravu a neobdrží zpět žádnou náhradu. Výjimkou by mohla být situace, kdy hráč navýšil sázku a ještě nikdo nedorovnal. Takový hráč by mohl mít nárok na vrácení svého navýšení. Pokud však bylo navýšení dorovnáno, hráč může být vyřazen.
 10. Vedlejší poty - Všechny vedlejší poty budou děleny jako samostatné poty. Před dělením poty nebudou smíchány dohromady. Hráči se potu nesmí za žádných okolností dotknout.

 11. Žádání o časový limit (Calling for clock) - Po uplynutí adekvátní doby může hráč zažádat o časový limit. Když zaměstnanec herny žádost schválí, obdrží hráč, na kterého se čeká, jednu minutu na rozhodnutí. Minuta bude sestávat z časového limitu 50 vteřin, a pokud hráč stále neučiní žádný krok, začne 10vteřinový odpočet. Pokud do konce odpočítávání hráč ještě stále neučinil žádný krok, jeho handa bude ukončena. Dozorci turnaje si vyhrazují právo časový limit zkrátit v případech, kdy se zdá, že hráč úmyslně zdržuje. Hráči podezřelí z úmyslného zdržování hry mohou být potrestáni.

  1. Na turnajích PokerStars Live s úrovněmi o délce 20 minut a méně bude časový limit 25 vteřin a 5vteřinový odpočet.
  2. Pokud se zdá, že konec odpočtu a hráčova akce proběhly ve stejný moment, za výsledek se bude obyčejně považovat to, že hráč limit stihl, nebude-li v souladu s pravidlem č. 1 rozhodnuto jinak.
 12. Hraní na konci dne – U vícedenních turnajů se bude následujícím postupem bránit zdržování. Ve chvíli, kdy v poslední úrovni hry zbývá pět až patnáct minut, ředitel turnaje zastaví hodiny. Některý hráč vylosuje kartu od trojky do sedmičky a vylosované číslo bude počtem hand, které se v daném dni ještě musí odehrát. Ředitel turnaje oznámí počet hand zbývajících do konce dne všem hráčům a u všech stolů bude tento počet hand odehrán, přičemž se začne počítat při příštím zamíchání nebo stisknutí tlačítka pro vyjmutí balíčku z přístroje na míchání karet.

 13. Hraní hand-for-hand (hraní stejného počtu hand) – Až se turnaj začne blížit do bodu, kdy se budou rozdělovat peněžité odměny (tzv. bublina), přejde turnaj na hraní hand-for-hand. Jakmile Ředitel turnaje oznámí hraní hand-for-hand, u všech stolů se dohraje aktuální handa a pak se akce zastaví. Po dokončení handy u všech stolů rozdají dealeři u každého stolu pouze jedinou handu, a po jejím odehrání akci opět zastaví. Takto bude hra pokračovat až do chvíle, kdy bude vyřazen dostatečný počet hráčů na to, aby bylo dosaženo fáze turnaje, ve které jsou všichni hráči na placených pozicích.

  1. Dorovnaný all-in – Když má dealer během hraní hand-for-hand u svého stolu dorovnaný all-in, má instrukce zastavit u stolu veškerou zbývající akci a také hráče požádá, aby neukazovali své handy. U tohoto stolu s all-inem se počká na to, až se u všech zbývajících stolů v turnaji dokončí aktuální handa. V tu chvíli přijde ke stolu s all-inem zaměstnanec herny a nechá je dokončit handu. V případě, že jsou dorovnané all-iny u více stolů, budou pozastaveny všechny, a poté se odehrají jeden po druhém, dokud se daná handa neodehraje u všech stolů.
  2. Pokud bude během stejné handy vyřazeno více hráčů u různých stolů, budou se všichni tito hráči dělit o umístění na stejné pozici.
  3. Pokud bude během stejné handy vyřazeno více hráčů u jednoho stolu, pak se na vyšší pozici umístí hráč, který měl na začátku této handy více žetonů.

4. Akce

 1. Nová úroveň turnaje – Když uplynula doba úrovně a člen personálu turnaje vyhlásí novou úroveň, budou nové limity platit pro příští handu. Nová handa začíná při prvním zamíchání. Používá-li se u stolu přístroj na míchání karet, bude za začátek nové handy považován okamžik, kdy dealer zmáčkne tlačítko pro vyjmutí balíčku.

 2. Na svém místě – Aby mohl hráč v daném kole odehrát svou handu, musí být na svém místě ve chvíli, kdy dealer rozdá poslední kartu hráči na buttonu. Dealeři mají instrukce zahodit handy hráčů, kteří nejsou na svém místě ihned po tom, co byla hráči na buttonu rozdána poslední karta, nebo když ve hrách Stud byla rozdána karta na třetí street. Chce-li hráč požádat o čas, musí být v tu chvíli na svém místě. “Na svém místě” definujeme tak, že je hráč v dosahu své židle. V případě pochybností je rozhodnutí personálu konečné.

  1. Hry Stud – Povšimněte si, že podle pravidel pro Stud může být hráč s ukončenou handou nucen vsadit nízkou sázku bring in, aby tak získal další karty. Toto pravidlo bude prosazováno.
 3. Čekání na akci – Chce-li se hráč aktivně účastnit aktuální handy, musí zůstat u stolu. To platí i pro situace, kdy je hráč all-in. Pokud jste all-in, měli byste zůstat u stolu, a ne přecházet k zábradlí, chodit po místnosti, mluvit s novináři atd. Pokud hráč odejde od stolu ve chvíli, kdy se aktivně účastní handy, může být potrestán.

 4. Limit navýšení (raisů) – V no-limit hrách není žádné omezení počtu povolených navýšení. V událostech s limitem bude maximální počet sázek určen podle pravidel herny. Pokud na to herna žádné pravidlo nemá, bude maximum jedna sázka a tři navýšení. Jakmile se v turnaji přejde do fáze jeden na jednoho, bude počet navýšení neomezený.

 5. String bets – Upozorňování na string bets nebo raises je zodpovědností dealerů. Pokud dealer string bet nebo raise nepostřehne, doporučujeme všem hráčům u stolu, aby na ni upozornili. Pokud na string bet nebo raise upozorní hráč, musí to ověřit zaměstnanec herny. String bet nebo raise definujeme jako pokus o sázku nebo navýšení prostřednictvím více pohybů, včetně například vrácení se k hráčovu stacku bez předchozího slovního oznámení sázky, nebo vizuálního klamání za účelem vyvolání akce mimo pořadí před tím, než aktuální hráč dokončí své kolo.

 6. Podstatná část handy (substantial action) – Podstatnou částí handy se rozumí jakékoliv dvě akce po sobě, z nichž alespoň při jedné byly do potu vloženy žetony, nebo jakákoliv kombinace tří akcí po sobě (check, bet, raise, call nebo fold).

 7. Slovní a fyzické akce v pořadí (včetně nedostatečného dorovnání) – slovní oznámení ohledně sázek v pořadí jsou závazná. Všechny žetony vložené do potu v pořadí v potu zůstanou. Hráči musí vždy hrát podle pořadí.

  1. Nedostatečné dorovnání (undercall) – Nedostatečné dorovnání (vsazení nižší částky, než jaké je aktuální částka na dorovnání) musí být povinně srovnáno na plné dorovnání, pokud bylo učiněno proti úvodní sázce v kterémkoliv kole sázek proti více soupeřům nebo proti sázce při hře jeden na jednoho. Ve všech situacích může podle vlastního uvážení rozhodnout ředitel turnaje. Pro potřeby tohoto pravidla je ve hrách s blindem za úvodní sázku v prvním kole považován vsazený velký blind.
 8. Slovní a fyzické akce mimo pořadí (včetně nedostatečného dorovnání) – slovní oznámení ohledně sázek v pořadí jsou závazná. Všechny žetony vložené do potu v pořadí v potu zůstanou. Hráči musí vždy hrát podle pořadí. Hráči, kteří úmyslně hrají mimo pořadí, aby ovlivnili hru před nimi, mohou být potrestáni. Akce (jak slovní, tak fyzické) mimo pořadí mohou být závazné, pokud se pro daného hráče akce nezmění, než přijde na řadu. Call, check a fold se nepovažují za akce, které by změnily akci daného hráče. Pokud se akce změní, pak se sázka mimo pořadí bude považovat za nezávaznou a bude vrácena hráči, který jednal mimo pořadí. Hráč, který jednal mimo pořadí, pak bude moci znovu využít všechny možnosti sázek (call, fold, raise).

  1. Pokud hráč navýší a jeho handa bude ukončena ještě před tím, než ho někdo dorovná, může mít nárok na vrácení svého navýšení, ale přijde o částku dorovnání.
 9. Přijatá akce – Dorovnávající hráč má zodpovědnost za to, aby si před dorovnáním zjistil správnou výši soupeřovy sázky bez ohledu na to, jakou výši uvádějí ostatní. Pokud dorovnávající hráč požádá o sdělení přesné výše sázky, ale dealer nebo hráč mu sdělí nesprávnou částku, načež hráč tuto částku dorovná, pak tímto přistoupil na plnou výši skutečné sázky a musí dorovnat celou sázku nebo výši all-inu. Stejně jako ve všech jiných situacích může ředitel turnaje podle svého uvážení využít pravidlo č. 1.

 10. Příliš vysoké žetony - Dá-li hráč do potu jeden příliš vysoký žeton a neoznámí navýšení, bude to považováno za dorovnání. Pokud dá hráč do potu příliš vysoký žeton a řekne "raise", ale neoznámí výši sázky, bude se jednat o maximální povolené navýšení až do výše hodnoty daného žetonu. Chce-li hráč navýšit pomocí jednoho příliš vysokého žetonu, musí to slovně oznámit ještě před tím, než se žeton dotkne stolu. Pokud nestojí proti sázce, pak jeden velký žeton bez dalšího komentáře znamená sázku ve výši daného žetonu. Pokud jste prvním hráčem, který sází po flopu, a použijete k tomu jediný příliš vysoký žeton bez jakéhokoliv komentáře, bude to bráno jako sázka ve výši hodnoty daného žetonu.

 11. Více žetonů – Pokud po soupeřově sázce dá hráč do potu více žetonů stejné hodnoty, aniž by před tím oznámil navýšení, a odstranění jednoho žetonu by částku snížilo pod hodnotu potřebnou k dorovnání, bude to bráno za dorovnání. Například když s blindy 200-400 hráč A vsadí 1.200 (navýšení o 800) a hráč B dá do potu dva žetony v hodnotě 1.000, aniž by oznámil navýšení, znamená to, že dorovnal. Kdyby však hráč B dal do potu čtyři žetony v hodnotě 500, pak by tím navýšil na 2.000 (navýšení o dalších 800).

 12. Navyšování (raise) – Hráči mají zodpovědnost dávat své úmysly jasně najevo. Silně jim doporučujeme, aby přesné výše svých sázek a navýšení slovně oznámili. Ve hrách no-limit a pot-limit se navýšení musí učinit následovně:

  1. Umístěním plné částky do potu jedním pohybem.
  2. Slovním oznámením plné částky před tím, než hráč vloží žetony do potu.
  3. Slovním oznámením "raise" před tím, než dá hráč do potu sumu potřebnou k dorovnání, a pak svou akci dokončí dalším pohybem ke svému stacku.
 13. Poloviční navyšování – Pokud hráč navýší o 50 a více procent předchozí sázky, aniž by dosáhl minimálního navýšení, bude muset vložit plné navýšení. Jeho navýšení bude přesně rovno minimálnímu možnému navýšení. Pokud hráč navýší o méně než 50 procent předchozí sázky, aniž by slovně oznámil "raise", pak bude muset dorovnat předchozí sázku.

 14. Navyšování all-in – Vsadí-li hráč all-in sumu nižší než plné navýšení, pak se hráči, který vsadil před ním, neotvírá další možnost sázet.

 15. Nestandardní a nejasné sázení – hráči používají nestandardní a neoficiální termíny a gesta při sázení na své vlastní nebezpečí. Mohou být vykládány jiným způsobem, než byly zamýšleny hráčem. Pokud také vyhlášená sázka může mít více výkladů, bude prohlášena za nejvyšší rozumnou částku, která je nižší než velikost potu* před sázkou. Např.: NLHE 200-400, pot je celkem méně než 5 000. Hráč prohlásí: „Sázím pět.“ Pokud není k dispozici vyjasňující informace, pak je sázka 500, a pokud je pot 5 000 a vyšší, pak je sázka 5 000.

  *Pot je součet všech předchozích sázek včetně všech sázek před hráčem, které ještě nebyly vloženy.

 16. All-in se skrytými žetony – Oznámením all-inu se hráč do handy zavazuje v plné výši svého stacku, včetně jakýchkoliv skrytých žetonů. Hráč, který je all-in, však ze skrytých žetonů nemůže mít žádný zisk.

  1. Příklad: hráč A je all-in s 21.000 a hráč B dorovná se stackem ve výši 100.000. Po přesunutí žetonů do středu stolu nalezne hráč A pod svou paží další dva žetony v hodnotě 1.000. Pokud hráč A vyhraje pot, bude mu v žetonech vyplaceno jen 21.000. Bude-li však během handy vyřazen z turnaje, obdrží jeho soupeř celý stack ve výši 23.000.
  2. Výjimka: Hráč A je all-in s 50.000 a hráč B dorovná se stackem ve výši 55.000. Po přesunutí žetonů do středu stolu nalezne hráč A pod svou paží další žeton v hodnotě 10.000. Pokud hráč A vyhraje pot, bude mu v žetonech vyplaceno jen 50.000. Pokud pot prohraje, obdrží jeho soupeř 55.000, čímž zdvojnásobí svůj skutečný stack.

5. Showdown

 1. Slovní oznámení - Vítěze handy určují karty. Slovní oznámení ohledně hráčových karet nejsou závazná, avšak zaměstnanci turnaje mohou rozhodnout o potrestání hráče, který by záměrně určoval svou handu nesprávně.

 2. Showdown po all-inu – Jakmile je hráč all-in a veškeré akce jsou dokončeny, budou všechny karty otočeny lícem nahoru. Pokud hráč nechtěně zahodí/skryje své karty ještě před otočením, vyhrazují si zaměstnanci turnaje právo vrátit karty do hry, pokud lze jasně rozpoznat, které karty to byly. Hráči, kteří by úmyslně skrývali své karty při all-inech, mohou být potrestáni.

  1. Vedlejší akce – V situacích, kdy více hráčů hraje o vedlejší pot, přičemž jeden hráč je all-in v hlavním potu, budou všichni hráči ve vedlejším potu, kteří se dostanou na showdown na riveru, muset ukázat karty spolu s hráčem, který je all-in. Žádný hráč nesmí složit karty na showdownu na riveru vedlejšího potu, když je v hlavním potu některý hráč all-in. Dealer má instrukce otočit všechny handy jako aktivní a všechny mohou vyhrát pot.
 3. Showdown – Po dokončení veškeré akce musí hráč, kteří učinil poslední agresivní akci, ukázat jako první a pak se pokračuje po směru hodinových ručiček. Pokud na poslední street nebyla žádná akce, pak hráč, který by v daném kole sázek měl jednat jako první, teď ukáže karty první (tedy hráč nalevo od buttonu ve hrách s flopem, vysoká handa ve studu atd.) 

  1. Hráči mohou odmítnout ukázat své karty, když jsou na řadě, a mohou karty složit, čímž se vzdají nároku na pot.
  2. Na hráče, kteří odmítnou ukázat svou handu nebo složí karty, se bude vztahovat pravidlo č. 53.
 4. Výhra handy – Aby mohl hráč získat pot, musí ukázat všechny své karty. To platí i pro případy, kdy svou nejsilnější kombinaci skládá jen z karet na stole. Pokud ve hře zůstal už jen jede hráč s kartami, pak svou vítěznou handu nemusí ukazovat. Například hráč B vsadí na riveru a hráč A dorovná. Hráč B potom skryje karty, takže hráč A zůstal v potu jako jediný s kartami. Hráč A tedy získává pot, aniž by musel ukázat své karty.

  1. Ukázané handy – Handa se považuje za ukázanou ve chvíli, kdy jsou všechny karty na stole lícem nahoru. Rychle ukázat a zase schovat karty, mávat s nimi atd. se nepovažuje za ukázání karet. Dokud handa není na stole, nebude se hodnotit a nemá nárok na výhru potu.
  2. Odmítnutí ukázat karet – Pokud hráč odmítne ukázat své karty, dealer je nemůže otočit, ale má instrukce zavolat zaměstnance herny. Ten pak dá pokyn hráči, aby karty ukázal, jinak budou složeny. Hráč bude mít pět vteřin, a pokud do té doby karty neukáže, zaměstnanec herny jeho handu ukončí a hráče potrestá za zdržování hry. Ostatní hráči u stolu nemohou karty tohoto hráče otočit. Pokud tak někdo učiní, bude handa pokračovat, ale hráč, který otočil cizí karty, může být potrestán za porušení etikety.
 5. Ukazování vítězných karet – Každý hráč, který se dostal na showdown, může požádat o ukázání karet kteréhokoliv hráče za předpokladu, že sám ještě má své karty. Pokud svou handu odhodí mezi skryté karty, pak přichází o právo požádat o ukázání karet jiného hráče. Všechny handy, o jejichž ukázání bylo požádáno hráči na showdownu, budou otočeny a budou mít šanci vyhrát pot. Žádný z hráčů, kteří se na showdown nedostal, nemůže žádat o ukázání hand.

  1. Pokud existují důvodné obavy, že někteří hráči spolupracují, mohou ostatní hráči požádat dealera, aby dal karty stranou a požádal zaměstnance herny, aby handu zkontroloval.

6. Tresty a herní etiketa

 1. Oznámení: Hráči jsou povinni po celou dobu trvání turnaje chránit ostatní hráče. Z tohoto důvodu hráči nesmí, ať už hrají v handě, anebo ne:

  1. Prozradit svoji aktuální nebo složenou handu.
  2. Radit hráčům nebo je kritizovat dříve, než akce skončí.
  3. Odhadovat handu, která ještě není na stole.
  4. Diskutovat handy nebo strategie s některým z diváků.
  5. Vyhledávat nebo požadovat rady z externích zdrojů.
  6. Pravidlo o tom, že každý hráč o své handě rozhoduje sám (one player to a hand) bude prosazováno.
 2. Hlavní stoly přenášené televizí a vlastní karty – Hráči, kteří se zúčastní turnaje vysílaného v televizi nebo na webu, musí spolupracovat s filmaři. Do toho patří i povinné ukazování vlastních karet na kameru ve stole. Pokud tak hráči neučiní, mohou být potrestáni.

 3. Odhalené karty – Pokud hráč ukáže své karty ještě v době, kdy se čeká na akci dalších hráčů, může být potrestán. Všichni hráči u stolu mají nárok vidět odhalené karty.

  1. Odhalení a skrytí – hráči, kteří ukáží své karty někomu, kdo již složil, a pak sami složí, mohou být potrestáni. Potrestáme hráče, kteří to udělají opakovaně.
 4. Tajné dohody – Poker je hra jednotlivců. Mírná hra, chip dumping, spolupráce ve snaze umožnit hráčům dostat se na placené pozice (tedy situace, kdy na bublině u stolu všichni pokládají velké blindy) atd. nejsou povoleny a hráči za ně mohou být potrestáni.

 5. Porušování etikety – za opakovaná porušení správného chování budou hráči potrestáni podle uvážení personálu. Porušením může být například mimo jiné zbytečné sahání na karty nebo žetony jiného hráče, zdržování hry, opakované hraní mimo pořadí, rozhazování žetonů, úmyslné sázení mimo dosah dealera nebo přehnané mluvení. Můžeme navíc také trestat přehnané oslavy posílené předváděním, nevhodným chováním nebo fyzickou aktivitou, gesty či jiným chováním. Mezi tato porušení také patří urážení herních stylů ostatních hráčů či kritizování hráčů za to, jak v turnaji hráli nebo hrají.

 6. Sprosté výrazy – urážení ostatních hráčů, personálu turnaje, zaměstnanců dějiště turnaje či dalšího personálu nebude tolerováno. Neslušné, hanlivé nebo útočné výrazy vůči jiným hráčům nebo zaměstnancům můžeme potrestat. Za opakované sprosté, obscénní nebo urážlivé výrazy mohou být hráči potrestáni i v případě, že tyto výrazy nebyly namířeny vůči žádné osobě.

 7. Během všech událostí a ve všech prostorách konání turnaje se účastníci musí chovat zdvořile a slušně. Kdokoliv je svědkem nevhodného chování jiného člověka by měl okamžitě kontaktovat personál turnaje. To zahrnuje mimo jiné i situace, kdy se osobní hygiena nebo zdraví některého z hráčů stane rušivým pro ostatní hráče usazené u jejich stolu. Rozhodnutí o tom, zda je osobní hygiena nebo zdraví některého z hráčů rušivým pro ostatní hráče, bude posouzeno zaměstnanci turnaje, kteří mohou dle vlastního uvážení potrestat každého hráče, který odmítne vyřešit situaci způsobem, který by byl pro PokerStars Live uspokojivým.

 8. PokerStars Live a/nebo ředitel nebo zaměstnanci turnaje mohou podle výhradního a vlastního uvážení PokerStars Live a/nebo ředitele nebo zaměstnanců potrestat hráče za jakýkoliv čin, který je v rozporu s oficiálními pravidly nebo nejlepšími zájmy události.

 9. Tresty – Podle svého uvážení mohou PokerStars Live a/nebo ředitel nebo personál turnaje potrestat hráče prostřednictvím postihů (uvedených níže) v rozsahu od slovního varování až po diskvalifikaci a vyloučení ze všech živých turnajů PokerStars Live. Za mírnou hru, urážení či rušivé chování se budou udělovat tresty. Pokud hráč odhodí kartu ze stolu, prudce skryje své karty, čímž se jedna nebo obě otočí, opakovaně bude zdržovat hru, poruší pravidlo, že každý hráč o svých handách rozhoduje samostatně, nebo bude jednat obdobným způsobem, může být potrestán. Nebudeme tolerovat napadání jiných hráčů, zaměstnanců turnaje, zaměstnanců místa konání nebo jiných osob.

  1. Tresty – Mezi možné tresty mimo jiné patří: slovní varování, nucené vynechání jedné nebo více hand, nucené vynechání jednoho nebo více orbitů (orbit sestává z jedné handy za každého zbylého hráče u hráčova stolu v turnaji – 6 hráčů = 6 zmeškaných hand), ukončení handy, vyřazení z turnaje, diskvalifikace z turnaje (a propadnutí všech peněžitých výher), zákaz vstupu na událost, vyřazení ze všech událostí pořádaných sponzorem turnaje.
  2. Eskalace – Tresty nemusí být nutně udělovány v tomto pořadí. Již za první prohřešek může personál turnaje hráče diskvalifikovat, pokud byl jeho prohřešek dostatečně závažný. Hráči by si měli být vědomi toho, že za jakýkoliv prohřešek mohou být potrestáni mnoha různými způsoby, i kdyby se jednalo o jejich první prohřešek.
  3. Trest vynechání handy/orbitu – Hráč bude muset vynechat jednu nebo více hand či jeden nebo více orbitů, během kterých bude pryč od stolu. Hráčova vynechaná handa se při udělení trestu považuje za součást kola. Hráči, kteří budou potrestáni vynecháním handy nebo orbitu v jakémkoliv počtu, musí po dobu trvání trestu zůstat mimo vyznačené prostory turnaje. Dealer musí oznámit příslušným zaměstnancům herny, kdy se má potrestaný hráč vrátit na své místo.
  4. Přesun trestů – Všechny tresty se budou přesouvat spolu s hráčem. Pokud bude hráč A potrestán vynecháním dvou orbitů (16 hand) na konci večera a ze svého trestu si odpyká jen pět hand, pak to bude poznamenáno a zbylých 11 hand ze svého trestu si odpyká následujícího dne. To platí i pro uzavírání stolů, přesuny na jiná místa atd.
  5. Trest vyřazení – Hráči, kteří budou vyřazeni z turnaje, se umístí na pozici podle toho, kdy byli vyřazeni.
   1. Příklad: V turnaji zbývá 15 hráčů (vyplácí se 100 míst) a hráči A je z důvodů, které nesouvisí s tímto pokerovým turnajem, zakázán návrat do kasina. Žetony tohoto hráče budou vyřazeny z turnaje a hráč bude mít nárok na 15. místo.
  6. Diskvalifikace – Budou-li hráči diskvalifikováni z turnaje, jejich žetony se odstraní ze hry, jejich buy-iny zůstanou součástí prize poolu a tito hráči nebudou mít nárok na žádné peněžité odměny. Diskvalifikovaný hráč musí okamžitě opustit prostory turnaje.
 10. Majetek turnaje – Turnajové žetony PokerStars Live nemají žádnou peněžitou hodnotu, jsou exkluzivním majetkem PokerStars Live a z prostor turnaje či dané události je nesmíte odnášet. Hráči, kteří budou přistiženi při přenášení žetonů z jednoho turnaje do druhého, nebo od jednoho hráče k jinému, budou potrestáni až diskvalifikací a vyloučením ze všech živých událostí PokerStars.

 11. Oficiální jazyk: Na Událostech v New Jersey, které pořádá Amaya US, bude během hry u všech stolů prosazováno pravidlo, že angličtina je jediným povoleným jazykem. Účastníci, kteří toto pravidlo poruší, budou potrestáni až diskvalifikací.

 12. Právo na zrušení: Společně s organizujícím kasinem, ve kterém bude Událost probíhat, si PokerStars Live vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo upravit Událost nebo Turnaj podle svého výhradního a absolutního uvážení.