Turneringsregler

1. Allmänna regler

 1. Tournament Director och personalen (Floor) ska prioritera ett rättvist spel när beslut fattas. Ovanliga omständigheter kan innebära att beslut som främjar ett rättvist spel kan prioriteras över en teoretisk regel. Beslut fattade av Tournament Director och/eller personal (Floor) är slutgiltiga.

 2. Spelaransvar – Spelare förväntas verifiera anmälningsuppgifter och placeringsanvisningar, skydda sina händer, tydligt förklara sina intentioner, följa spelet, agera i sin tur, försvara sin rätt att agera, hålla korten synliga, hålla markerna i korrekta stackar, stanna vid bordet med en levande hand, säga till om de ser ett misstag, vara snabba vid förflyttning till nytt bord, spela sina egna händer själv och inte lägga sig i andras, känna till och följa reglerna, följa etikettsregler och i allmänhet bidra till en ordningssam turnering.

 3. Officiell terminologi för turneringspoker – Officiell terminologi för satsningar och agerande är enkla, tydliga och i rätt tid, såsom: bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (endast i pot-limit) och complete. Regional terminologi ska också uppfylla denna standard. Språk som inte är standard och gester används på spelarens egen risk, då detta kan resultera i beslut som spelaren inte avsåg. Det är spelares ansvar att klargöra sina intentioner.

 4. Elektroniska produkter – Elektroniska produkter inkluderar bl.a. produkterna nedan. Elektroniska produkter får aldrig placeras på någon del av bordens spelyta. Spelare får placera saker på sargen.

  1. Telefon – Spelare får inte tala i telefon vid bordet, oavsett om de deltar i en hand eller inte. De måste gå bort från bordet för att göra ett samtal.
  2. Telefoner, surfplattor och bärbara datorer - Spelare kan använda dessa produkter (förutom för att genomföra samtal) vid bordet, men inte när de spelar en hand. Bärbara datorer får inte vara inkopplade till externa strömkällor när spelaren sitter vid bordet.
  3. Periscope, Twitch, etc. - Användning av appar och annan utrustning för att sända turneringar är inte tillåtet.
  4. Bärbara inspelningsapparater – Dessa apparater och användande av all typ av inspelningsutrustning är förbjuden i pokerrummet.
  5. Elektroniska produkter tillåts inte på tv-bord eller finalbordet i Main Event.
  6. Distraktion vid bordet – PSLive förbehåller sig rätten att be spelare sluta använda alla typer av elektroniska produkter eller andra saker om personalen (Floor) anser att spelaren fördröjer spelet, eller påverkar andra spelare runt bordet. Spelare kan be dealern kontakta Floor om de anser att en spelare sinkar spelet på grund av yttre faktorer, t.ex. böcker, tidningar och elektroniska produkter.
 5. Chops och delade priser (att göra en deal) – Deals kommer att tillåtas på alla platser där det inte strider mot lokala spelregler. Alla deals kommer att rapporteras till media.

2. Bordsplacering vid turneringar

 1. Platser/stackar – Bordsplacering bestäms slumpmässigt och kan inte överlåtas. Turneringspersonalen förbehåller sig rätten att justera bordsplaceringen för att underlätta för spelare med speciella behov under turneringen, och för att balansera bord när turneringen startar. Spelare ansvar för att verifiera att informationen på anmälningskvittot är korrekt.

  1. Reserver, sent anmälda och re-entries får fulla stackar. De får sin plats och antar platsens rättigheter och skyldigheter, förutom platsen mellan small blind och knappen.
  2. Där det är tillämpligt kommer spelare som får sin plats att ha sina stackar i spel när alla platser med samma nummer har delats ut.
   1. Exempel: Om en spelare får bord 4/plats 8, kommer deras marker att vara i spel när alla bordens plats 8 har delats ut.
 2. Identifikation – Alla spelare ansvarar för att ha med sig giltig fotolegitimation när de ska ta sin plats inför turneringen, och varje gång den startar om, vid alla PokerStars Live-event. Spelare som använder falsk ID-handling bestraffas och kan diskvalificeras från eventet.

 3. Re-buy – Spelare som vill göra re-buy får inte missa en hand. Om en spelare annonserar sin avsikt att göra re-buy innan nästa hand, anses den spelaren ha markerna bakom och måste göra re-buy.

 4. Bryta upp bord – Ordningen för hur bord bryts upp annonseras när anmälan till turneringen har stängts. PokerStars Live förbehåller sig rätten att ändra ordningen. Spelare som går från ett uppbrutet bord antar rättigheter och skyldigheter för sin nya plats (knappen, small blind, big blind). De får inga kort mellan small blind och knappen.

  1. Borden bryts upp med dubbel slumpmässighet. Dealern placerar spelaren med högst kort på plats 1. Personalen (Floor) blandar platskorten och delar ut dem från högsta kortet och medurs runt bordet.
 5. Balansera bord – Spelet stoppas på bord som har minst tre spelare färre än bordet med flest spelare. I floppspel och mixade spel flyttas spelare från big blind till sämsta positionen, inkl. ensam big blind om det alternativet finns. Sämsta position är aldrig small blind. I Stud-spel flyttas spelare efter position (sista platsen att öppna på bordet med för få spelare är den plats som ska fyllas).

  1. I senare stadier av turneringar balanseras borden enligt Tournament Directors godtycke.

3. Procedurer

 1. Knappen – Knappen på ett bord lottas ut i början av turneringen, vid varje omstart och vid finalbordet. Denna lottning bestämmer vilken plats knappen har på samtliga bord i turneringen.

  1. Död knapp – Alla event spelas med s.k. död knapp. Död knapp innebär att knappen inte flyttas fram p.g.a. att en spelare blir utslagen eller att en ny spelare har fått platsen mellan small blind och knappen.
  2. Knappen i heads-up – Under spel heads-up har small blind knappen och agerar först. När spelet inleds heads-up kan knappens position behöva justeras för att inte en spelare ska tvingas betala big blind två gånger i rad.
  3. Felaktig knapp – Om knappen placeras felaktigt och det upptäcks efter att betydande händelser (regel 29) har inträffat, fortsätter spelet och knappen flyttas medurs nästa hand. Om det upptäcks innan betydande händelser har inträffat, förklaras handen ogiltig och knappens position justeras.
 2. Chip race – När det är dags att växla bort marker av lägre värde via ett s.k. chip race, ger man aldrig mer än en marker till någon spelare. Ett chip race startar alltid med spelaren till vänster om dealern. Spelare kan aldrig bli utslagna i ett chip race. Om en spelare bara har en marker kvar och den spelare inte vinner racet, får den spelaren en marker av det lägsta värdet som fortfarande används. Spelare som har kvar marker av lägre värde i sin stack efter ett race, anses ha förverkat dessa marker såvida det inte är tillräckligt många för att tillsammans uppnå värdet av en marker som fortfarande används. Spelare uppmanas bevittna sina chip race.

 3. Godtycklig colour-up – Turneringspersonalen förbehåller sig rätten att göra en s.k. colour-up för en spelare när som helst, enligt eget godtycke. Spelaren har rätt att bevittna denna colour-up och uppmanas att göra det. Spelare ska meddelas vid sådan colour-up så att de kan stanna och bevittna den om de vill.

 4. Udda marker – I spel med delad pott går udda marker till hög hand. I floppspel där flera spelare delar högsta eller lägsta handen, går udda marker till den första av dessa till vänster om knappen. I Stud-spel går udda marker till högsta kortet enligt färg. Om händerna har exakt samma värde, delas potten så jämnt som möjligt. I Omaha/Stud 8 or Better delas potten ner till det lägsta värdet på marker som fortfarande är i spel. Om en delad pott resulterar i en udda marker, går den till den höga handen. Om en delad hög eller låg hand resulterar i ytterligare en udda marker, går den till spelaren som har sämst position (d.v.s. närmast till vänster om knappen). I Stud-spel går udda marker till höga handen. Om potten för höga eller låga handen delas, går udda marker till högsta kortet enligt färg i de två händer som delar potten.

 5. Synliga kort, stackar och räkning av marker – Spelare måste ha korten synliga hela tiden. Spelare har rätt att kunna uppskatta andra spelares stack, därför ska marker hållas i staplar som är lätträknade. PokerStars Live rekommenderar staplar med 20 marker i varje som industristandard. Spelare måste ha sina marker av högst värde synliga hela tiden.

  1. Spelare har bara rätt till en exakt räkning av bets, och får bara en exakt räkning av en motståndares alla marker om denne är all-in.
 6. Flytt av marker – Alla marker måste flyttas i markerlådor och måste vara synliga hela tiden. Spelare får inte hålla och flytta turneringsmarker på något sätt som resulterar i att de inte är synliga. En spelare som gör det kan anses ha förverkat dessa marker och kan bli diskvalificerad. Förverkade marker tas ur spel.

 7. Byte av kortlek – Byte av kortlek sker när man byter dealer eller när PokerStars Live anser det lämpligt. Spelare kan inte begära byte av kortlek.

 8. Foldade händer – En hand är foldad när den rör vid dealerns "muck", brända kort, brädan eller andra foldade kort medan de har baksidan upp, oavsett om det sker p.g.a. spelare eller dealer. Med stöd av regel 1 kan personal (Floor) returnera en tekniskt sätt muckad hand och göra den spelbar om de anser att det finns goda skäl för det och handen är lätt att urskilja. Om en spelare får en bet mot sig och släpper sina kort med en distinkt framåtrörelse, räknas det som att spelaren har foldat. Beslut av personalen (Floor) är slutgiltiga.

  1. Att folda när det inte är ens tur är bindande, förutsatt att omständigheterna i regel 27 uppfylls.
 9. Omtvistade och döda händer – Rätten att bestrida en hand upphör när en ny hand delas ut. En ny hand börjar med första blandningen. För bord som använder en maskin för blandning av korten börjar handen när dealern trycker på knappen för att plocka upp kortleken.

  1. Döda händer – Dealern kan inte döda en vinnande hand som har lagts upp på bordet och uppenbart är den vinnande handen. Spelare uppmanas att hjälpa till att läsa korten på bordet om det verkar som om ett misstag håller på att göras.
  2. Oskyddade händer – Om en dealer dödar en oskyddad hand, får inte spelaren någon upprättelse och har inte rätt till någon ersättning. Ett undantag kan göras om spelaren raisade och denna raise inte hade synats ännu, då spelaren kan få sin raise tillbaka. Men om en raise har blivit synad, kan spelaren bli utslagen.
 10. Sidopotter – Varje sidopott räknas upp som en separat pott. Potterna blandas inte innan de delas. Spelare får inte av någon anledning vidröra potten.

 11. Begära klocka – När en rimlig tid har gått kan en spelare begära klocka. När personal (Floor) har godkänt begäran har spelaren en minut på sig att agera. Minuten består av 50 sekunders betänketid och om spelaren inte agerar, börjar en tio sekunders nedräkning. Om spelaren inte har agerat när nedräkningen avslutas, är handen död. Turneringsledningen förbehåller sig rätten att förkorta tiden på klockan om spelaren i fråga verkar maska med avsikt. Spelare som medvetet fördröjer spelet kan bestraffas.

  1. I PokerStars Live-turneringar med nivåer på 20 minuter eller mindre, är klockan endast 25 sekunders betänketid följt av fem sekunders nedräkning.
  2. Om spelaren verkar agera precis när nedräkningen avslutas, brukar man tillåta spelarens agerande, med förbehåll för regel 1.
 12. Spel vid slutet av dagen – För turneringar som spelas i flera dagar tillämpas följande för att undvika fördröjning av spelet. När 5-15 minuter återstår av sista nivån stoppar Tournament Director klockan. En spelare drar ett kort mellan 3 och 7 och detta är antalet händer som återstår av dagens spel. Tournament Director annonserar antalet händer som återstår, och alla bord spelar så många händer från nästa gång dealern blandar eller plockar upp kort ur kortblandaren, innan dagens spel avslutas.

 13. Spel hand-för-hand – När man närmar sig pengarna i en turnering (bubblan) börjar man spela turneringen hand-för-hand. När Tournament Director tillkännager spel hand för hand spelar alla bord klart sin hand och slutar sedan spela. När alla bord har spelat klart handen spelas en hand till innan spelet pausas igen. Så här fortsätter man tills nog många spelare har blivit utslagna och alla kvarvarande spelarna är i pengarna.

  1. Synad all-in – Om ett bord har en synad all-in vid spel hand-för-hand, ska dealern frysa allt spel vid bordet och uppmana spelarna att inte visa sina händer. Detta bord väntar med att spela färdigt handen tills alla andra bord i turneringen har spelat färdigt sin hand. Då kommer personalen (Floor) att säga till spelarna vid all-in-bordet att spela färdigt handen. Om flera bord har synade all-in, pausas samtliga dessa bord och de spelas sedan klart ett i taget tills alla bord har spelat klart handen.
  2. Om två eller flera spelare blir utslagna i samma hand vid olika bord, delas slutplaceringen av samtliga.
  3. Om två eller flera spelare blir utslagna i samma hand vid samma bord, går den högsta placeringen till spelaren som hade mest marker när handen började.

4. Action

 1. Ny turneringsnivå – När turneringspersonalen tillkännager en ny nivå, börjar nivån gälla från nästa hand. En ny hand börjar med första blandningen. Om en maskin används för blandning av korten, börjar handen när dealern trycker på knappen för att plocka upp kortleken.

 2. På din plats – Spelare måste vara på sin plats när dealern delar ut sista kortet till knappen för att ha en giltig hand. Dealern uppmanas att mucka händer för spelare som inte är på sin plats direkt efter att det sista kortet har delats ut till knappen, eller i Stud-spel när det sista öppna kortet är utdelat på trejde gatan. Spelare måste vara på sin plats för att begära klocka. "På din plats" definieras som att du når din stol. Vid tveksamhet gäller beslut fattade av personal (Floor).

  1. Stud-spel – Notera att reglerna i Stud kan tvinga en spelare med en död hand att lägga bring-in med minsta möjliga bet och få ytterligare kort. Denna regel tillämpas.
 3. Action pågår – Spelare måste vara kvar vid bordet om de fortfarande är aktiva i en hand. Detta inkluderar all-in. Du måste vara kvar vid bordet och inte lämna det för att vandra omkring, prata med media etc. Om en spelare lämnar bordet medan denne är aktiv i en hand, kan spelaren bestraffas.

 4. Antal raise – Det finns ingen gräns för antal raise i no limit-spel. I limit-spel bestäms maximalt antal bet av husets regler. Om huset inte har någon sådan regel, gäller en bet och tre raise. När turneringen spelas heads-up är antalet raise obegränsat.

 5. String bet – Dealern ansvarar för att uppmärksamma string bet. Alla spelare uppmanas att hjälpa dealern med att identifiera string bets om inte dealern gör det själv. String bets som uppmärksammas av spelare måste verifieras av personal (Floor). Som string bet räknas en bet eller raise som görs i mer än en rörelse utan att något verbalt tillkännagivande, och inkluderar försök att visuellt locka någon att agera i förtid innan en spelares agerande är slutfört.

 6. Betydande action – Hit räknas två ageranden i turordning, där minst ett har gett marker i potten, eller tre ageranden i turordning oavsett vad dessa är (check, call, raise eller fold).

 7. Verbalt och fysiskt agerande i egen tur (inkl. undercall) – Muntligt agerande i egen tur är bindande. Alla marker som har lagts i potten i turordning stannar i potten. Spelare måste alltid agera i turordning.

  1. Undercall – En undercall (satsa mindre än beloppet för call) anses vara en fullständig call om den görs mot en öppningsbet med flera spelare, eller mot en bet emot sig i spel-heads up. I alla situationer gäller beslut enligt Tournament Directors godtycke. I spel med blinds räknas big blind som öppningsbet i första rundan.
 8. Verbalt och fysiskt agerande i fel turordning (inkl. undercall) – Muntligt agerande i turordning är bindande. Alla marker som har lagts i potten i turordning stannar i potten. Spelare måste alltid agera i turordning. Spelare kan bestraffas om de avsiktligen agerar i fel turordning för att påverka spelet. Agerande (både verbalt och fysiskt) i fel turordning kan vara bindande om situationen fram till spelaren är oförändrad. Call, check eller fold anses här inte förändra situationen. Om situationen förändras, är agerande i fel turordning inte bindande, utan ges tillbaka till spelaren som agerade i fel turordning. Spelaren som agerade i fel turordning har sedan full frihet att agera hur den vill (call, fold, raise).

  1. Om en spelare har raisat och handen är död innan sådan raise synas, kan spelaren ha rätt att få tillbaka beloppet för raise, men beloppet för call är förverkat.
 9. Accepterat agerande – Det är synande spelares ansvar att avgöra hur rätt belopp för syn, oavsett vad andra säger. Om en spelare vill syna och får felaktig information från dealer eller spelare och sedan lägger fram det beloppet, har spelaren accepterat agerandet för en korrekt call och måste acceptera vad en korrekt call kostar. Som vid alla situationer i en turnering kan regel 1 tillämpas enligt Tournament Directors godtycke.

 10. Överbet – Att lägga in en enda marker av för högt värde gäller som call, såvida inte spelaren tillkännager att en raise. Om en spelare lägger en marker med för högt värde i potten och säger "raise" men inte tillkännager ett belopp, är spelarens raise det högsta beloppet som markern tillåter. För att göra en raise med en enda marker med högt värde måste ett tillkännagivande göras muntligen innan markern når spelbordets yta. Om ingen ännu har betat betyder en marker utan kommentar hela den markerns värde. Om du efter floppen är den första spelaren som betar och du använder en enda marker utan att säga något, har du betat hela markerns belopp.

 11. Flera marker – Efter att någon betat och om man inte tillkännager en raise, räknas det som call om man lägger in flera marker av samma värde om summan av markerna understiger beloppet för call när en marker tas bort. Exempel: Om blinds är 200-400, spelare A raisar till 1 200 (raise på 800), och spelare B lägger ut två 1 000-marker utan att tillkännage en raise, så räknas det som call. Om spelare B hade lagt ut fyra 500-marker hade det varit en raise till 2 000, (d.v.s. ytterligare en raise med 800).

 12. Raise – Det är spelarens ansvar att tydligt tillkännage sina intentioner. Spelare uppmanas att alltid verbalt tillkännage exakt vad de tänker beta eller raisa. I no-limit och pot-limit måste en raise göras genom att...

  1. Spelaren placerar hela beloppet i potten i en rörelse.
  2. Spelaren muntligt tillkännager hela beloppet innan markerna läggs in i potten.
  3. Spelaren säger "raise" innan beloppet för call ev. läggs i potten, och sedan fullföljer sin raise i en enda rörelse från sin stack.
 13. Halvbets-raise – Om en spelare raisar med minst hälften av en bet som gjorts tidigare men mindre än minsta raise, måste denne göra en hel raise. Beloppet för denna raise är minsta tillåtna raise. Om en spelare raisar med minst hälften av en bet som gjorts tidigare utan att säga "raise", räknas det som call.

 14. Raise all-in – All-in för ett mindre belopp än vad som tillåts för raise öppnar inte satsningsrundan på nytt.

 15. Okonventionella och otydliga satsningar – Spelare som betar med inofficiella termer och gester gör det på egen risk. Dessa kan tolkas på annat sätt än vad spelaren avsåg. Om en uttalad bet legitimt kan tolkas på flera sätt bedöms den vara det högsta rimliga beloppet upp till pottens storlek* före denna bet. Exempel: NLHE 200-400, med mindre än 5 000 i potten. En spelare säger “Jag betar fem.” Om ingen ytterligare information ges är satsningen 500; om det ligger minst 5 000 i potten är satsningen 5 000.

  *Potten är summan av alla satsningar som gjorts inklusive de som ännu inte har dragits in i mitten.

 16. All-in med gömda marker – All-in är bindande för alla spelarens marker, även ev. gömda marker. Spelaren som är all-in tillåts dock inte dra nytta av gömda marker.

  1. Exempel – Spelare A går all-in för 21 000 och spelare B med 100 000 synar. När de ställer in markerna upptäcker spelare A två 1 000-marker under sin arm. Om spelare A vinner potten, får han 21 000 i marker. Om spelare A förlorar och blir utslagen ur turneringen, får spelare B hela stacken på 23 000.
  2. Undantag – Spelare A går all-in för 50 000 och spelare B med 55 000 synar. När de ställer in markerna upptäcker spelare A en 10 000-marker under sin arm. Om spelare A vinner potten, får han 50 000 i marker. Om spelare A förlorar, kan spelare B bara dubbla sin stack och får därför 55 000.

5. Showdown

 1. Muntliga tillkännagivanden – Korten bestämmer vem som vinner en hand. Muntliga tillkännagivanden av en spelares hand är inte bindande, men enligt turneringspersonalens godtycke kan spelare bestraffas om de medvetet säger något felaktigt om sin hand.

 2. Showdown vid all-in – Alla kort kommer att vändas upp när en spelare är all-in och alla spelare har agerat färdigt. Om en spelare av misstag foldar/muckar sin hand innan korten vänds upp, har turneringspersonalen rätt att plocka upp korten om de enkelt kan identifieras. Spelare som medvetet muckar sin hand vid en all-in kan bestraffas.

  1. Sidopotter – Om flera spelare agerar vid sidan av en spelare som är all-in i huvudpotten, måste alla spelare som är med till showdown visa sina kort, precis som spelaren som är all-in. Ingen spelare i sidopotten får folda vid showdown om en spelare är all-in i huvudpotten. Dealern har instruktioner att vända upp alla kort som levande och alla har chansen att vinna potten.
 3. Showdown – När alla har agerat klart är det den som sist har betat/raisat som ska visa sina kort först, sedan fortsätter man medurs. Om ingen betade/raisade på sista gatan är det den som skulle ha agerat först i satsningsrundan som visar korten först (d.v.s. till vänster om knappen i floppspel, högsta handen i Stud, etc.) 

  1. Spelare kan folda och inte visa sina kort när deras tur kommer, men kan då inte vinna potten.
  2. Spelare som foldar och vägrar visa sina kort lyder under villkoren i regel 53.
 4. Vinnande hand – En spelare måste visa alla sina kort för att få potten. Detta gäller även om han spelar brädan. Om det endast återstår en spelare med kort, måste denne inte visa sin hand för att vinna potten. Exempel: Spelare B betar på river och spelare A synar. Spelare B slänger sedan sina kort så att spelare A blir den enda i potten som har kort. Spelare A vinner då potten utan att visa sina kort.

  1. Visad hand – En hand anses vara visad när alla korten läggs uppvända på bordet. Att vifta med korten och bara visa dem snabbt räknas inte som att visa handen. Händer uttyds inte och kan inte vinna en pott förrän de visas.
  2. Vägra visa – Om en spelare vägrar visa sina hålkort får inte dealern vända upp de kort som återstår, och ska tillkalla personal (Floor). De kommer att instruera spelaren att visa alla sina kort, annars kommer handen att foldas. Spelaren får fem sekunders nedräkning på sig innan Floor förklarar handen död och bestraffar spelaren för att ha fördröjt spelet. Andra spelare vid bordet får inte vända upp spelarens kort. Om de gör det kommer korten att gälla, men spelaren som vände upp någon annans kort kan bestraffas för etikettsbrott.
 5. Visa vinnande hand – Alla spelare som är med vid showdown kan be att få se andra spelares kort om de fortfarande har sina egna kvar. Om de lägger sin hand i mucken har de inte längre rätt att få se andra spelares kort. Alla spelare som är med vid showdown får då sina kort uppvända, och kan fortfarande vinna potten. Spelare som inte är med vid showdown har inte rätt att få se andra spelares händer.

  1. Om det finns legitima skäl att tro att spelare samarbetar (collusion), kan övriga spelare be dealern lägga undan korten och tillkalla personal (Floor) som granskar handen.

6. Straff och spelaretikett

 1. Offentliggörande – Spelare måste alltid skydda andra spelare i turneringen. Därför får spelare inte göra följande, oavsett om de deltar i en hand eller inte:

  1. Avslöja kort i levande eller kastade händer.
  2. Ge råd eller kritisera spel innan action är avslutad.
  3. Läsa en hand som inte har visats.
  4. Diskutera händer eller strategi med åskådare.
  5. Söka eller få råd från en utomstående källa.
  6. Regeln om en spelare per hand tillämpas.
 2. Bord som tv-sänds och hålkort – Spelare som köper in sig i en turnering som filmas för webb- eller tv-sändning måste samarbeta med personalen som filmar. Detta inkluderar att visa sina hålkort för kortkameran på bordet. Gör man inte det kan man bestraffas.

 3. Visade kort - En spelare som visar sina kort innan alla har agerat färdigt kan bli bestraffad. Alla spelare vid bordet har rätt att se alla visade kort.

  1. Avslöja och folda – Spelare som visar sina kort för en spelare som har foldat och sedan själv foldar, kan bestraffas. Spelare som gör detta upprepade gånger kommer att straffas.
 4. Collusion – Poker är ett individuellt spel. Soft play, dupning av marker, samarbete som gör att spelare överlever bubblan (t.ex. ett bord som hela tiden foldar till big blind på bubblan), etc. kommer inte att tillåtas och kan bestraffas.

 5. Etikettsbrott – Upprepade etikettsbrott resulterar i bestraffning som fastställs av turneringspersonalen. Detta inkluderar bl.a. att i onödan röra andra spelares kort eller marker, fördröja spelet, upprepade gånger agera innan sin tur, kasta marker, medvetet satsa utanför dealerns räckvidd, eller överdrivet pratande. Dessutom kan straff ges för överdrivna glädjeyttringar, olämpligt beteende, eller fysiskt agerande eller gester. Dessa brott inkluderar även kränkande beteende riktat mot andra spelares spelstil eller att skälla ut spelare för hur de spelar eller har spelat.

 6. Stötande språk – Kränkning av spelare, turneringspersonal, casinopersonal eller annan personal kommer inte att tolereras. Svordomar och oanständigheter riktade mot spelare eller personal kommer att resultera i påföljder. Upprepade svordomar eller oanständigt språk kan leda till straff även om dessa inte riktas mot en annan person.

 7. Alla deltagare måste uppträda artigt och civiliserat under alla Event och i alla turneringsområden. Alla som bevittnar olämpligt uppträdande ska omedelbart kontakta turneringspersonalen. Detta inkluderar bl.a. spelare vars personliga hygien eller hälsa är ett störande inslag för de andra spelarna runt bordet. Turneringspersonalen kommer sedan att bedöma om en persons personliga hygien eller hälsa är ett störande inslag, och efter eget godtycke vidta åtgärder om personen vägrar att lösa situationen på ett sätt som PokerStars Live anser vara tillfredsställande.

 8. PokerStars Live och/eller Tournament Director eller turneringspersonal kan bestraffa varje handling som, enligt PokerStars Live och/eller Tournament Director eller turneringspersonal, är oförenlig med de officiella reglerna eller inte ligger i Eventets bästa intresse.

 9. Straff – Efter eget godtycke kan PokerStars Live och/eller Tournament Director eller turneringspersonal utdela straff (se lista nedan) i form av allt från muntliga varningar till diskvalificering och uteslutande från alla PokerStars Live-event. Straff åberopas för soft play, regelmissbruk, kränkningar och störande beteende. Ett straff kan utdelas om en spelare kastar bort ett kort från bordet, kraftfullt slänger sina kort i mucken så att ett eller flera kort vänds upp, vid upprepade tillfällen agerar långsamt, bryter mot regeln om att varje spelare spelar sin egen hand eller liknande. Kränkning av andra spelare, turneringspersonal, casinopersonal eller annan personal kommer inte att tolereras.

  1. Straff – Straff inkluderar bl.a. muntlig varning, missade händer eller varv (ett varv är en hand för varje spelare vid bordet, 6 spelare = 6 händer), död hand, eliminering från eventet, diskvalificering från eventet (med förlust av prispengar man eventuellt har vunnit), uteslutning från eventet, uteslutning från alla event som arrangeras av turneringens sponsor.
  2. Eskalering – Straff ådöms inte alltid i ordning efter stränghet. Turneringspersonalen kan diskvalificera en spelare för första regelbrottet om det anses vara tillräckligt allvarligt. Spelare bör vara medvetna om att allt agerande som kan bestraffas kan få olika disciplinära följder, även vid första regelbrottet.
  3. Stå över hand/varv – Spelaren instrueras att stå över en/flera händer eller ett/flera varv, och lämna bordet. Spelarens missade hand räknas som en del av varvet då straffet utdelas. Spelare som får stå över hand/varv måste tillbringa hela strafftiden utanför det avgränsade turneringsområdet. Dealern måste underrätta personal (Floor) när en bestraffad spelare får återvända till sin plats.
  4. Straff följer med – Alla straff flyttas vidare med spelaren. Om spelare A får som straff att stå över två varv (16 händer) vid slutet av kvällen, och endast står över 5 händer samma kväll, noteras detta och spelaren får stå över de återstående 11 händerna nästa dag. Samma sak gäller när bord bryts upp, vid platsbyte, etc.
  5. Eliminering – Spelare som elimineras från turneringen får den slutplacering som är aktuell då elimineringen äger rum.
   1. Exempel: 15 spelare är kvar i turneringen (100 spelare får pengar), och spelare A får inte längre vistas i casinot av orsaker som inte har med turneringen att göra. Denna spelares marker plockas bort från eventet och spelaren slutar på 15:e plats.
  6. Diskvalificering – Spelare som diskvalificeras från ett event får sina marker bortplockade, och deras inköp blir kvar i prispotten och de förverkar sin rätt till prispengar. Den diskvalificerade spelaren måste genast lämna turneringsområdet.
 10. Turneringens egendom – PokerStars Lives turneringsmarker har inget kontantvärde och tillhör PokerStars Live, och får inte tas med från turneringsområdet eller det event där de används. Spelare som avslöjas med att överföra marker från ett event till ett annat eller från en spelare till en annan kommer att bestraffas, vilket kan resultera i diskvalificering eller uteslutning från alla PokerStars Live-event.

 11. Officiellt språk: Under Event som hålls i New Jersey av Amaya US kommer regeln om endast engelska att gälla vid alla bord under spel. Deltagare som bryter mot denna regel kan bestraffas, vilket inkluderar diskvalificering.

 12. Rätt att ställa in: PokerStars Live, tillsammans med casinot där Eventet anordnas, förbehåller sig rätten att ställa in eller förändra alla Event och Turneringar efter eget godtycke.