PS Live logoPS Live logo
PS Live logo
PS Live logo

Rahalaudade reeglid

Privaatseid mänge ei teenindata.

Kehtivad PokerStars Live’i turniirireeglid, kui ei ole öeldud teisiti.

Karistused ja mängija etikett

Mängijatelt eeldatakse alati mõistlikku ja väärikat käitumist. Kehtib tavapärane pokkeri-etikett. PokerStars Live'i meeskonnal on täielik õigus omal äranägemisel rakendada karistusi, mis algavad suulisest hoiatusest ja võivad lõppeda kõikidelt PokerStars Live'i üritustelt ja PokerStars Live'i rahalaudadest kõrvaldamisega.

 1. Lahtiütlus – mängijad on kohustatud alati teisi mängijaid kaitsma. Seetõttu ei tohi mängijad (sõltumata sellest, kas nad osalevad käes või mitte):
  1. avaldada mängus olevate või loobutud käte sisu,
  2. nõustada või kritiseerida mängu enne selle lõppu,
  3. lugeda kätt, mida pole ümber pööratud,
  4. arutada pealtvaatajatega käsi ega strateegiaid,
  5. otsida või saada abi välistest allikatest.
  6. Kehtib reegel „üks mängija käejaotuse kohta“ (inglise keeles one player to a hand).
 2. Kaartide näitamine ja muckimine – mängijad, kes näitavad kaarte juba loobunud vastasele ja loobuvad seejärel ka ise, võib oodata karistus. Diilerid, kes taolist käitumist märkavad, peavad need kaardid muckimisest välja jätma ja näitama neid käejaotuse lõppedes tervele lauale. Mängijad, kes teevad seda korduvalt, saavad karistuse.
 3. Kokkumäng – pokker on individuaalne mäng. Pehme mäng, vabatahtlik mängumärkidest loobumine jne ei ole lubatud ja võib olla karistatav.
 4. Etiketi rikkumised – korduvad rikkumised toovad endaga karistused, mille üle otsustab korraldusmeeskond. Siia alla kuuluvad näiteks teiste mängijate mängumärkide või kaartide põhjuseta puudutamine, mänguga venitamine, korduv tegutsemine valel ajal, mängumärkide viskamine, tahtlikult diileri käeulatusest väljapoole panustamine või liigne jutustamine. Peale selle võime karistada liiga teatraalset tähistamist, sobimatut käitumist, füüsilist tegevust või žeste. Selliste rikkumiste hulka kuulub ka kaasmängijate mängustiili solvav käitumine ja/või nendega lauas tehtud valikute tõttu tõrelemine.
 5. Ropendamine – kaasmängijate, PokerStars Live'i meeskonna, saalipersonali või teiste töötajate solvamine ei ole lubatud. Ropp, rõve või solvav keelekasutus ükskõik millise kaasmängija või töötaja suhtes võib kaasa tuua karistuse. Samuti võib karistuse tuua korduv ropp, rõve või solvav keelekasutus ning isegi siis, kui see ei ole suunatud konkreetse isiku suunas.
 6. Kõik osalejad peavad kõikides mängudes, turniiri- ja mängualadel käituma viisakalt ja tsiviliseeritult. Mängijad, keda koheldakse kohatult, peavad sellest korraldusmeeskonda viivitamatult teavitama. Kohatu käitumise alla käib ka (kuid mitte ainult) see, kui mängija hügieen või tervislik seisund on muutunud teistele lauas istuvatele mängijatele häirivaks. Individuaalse mängija hügieeni või tervise häirivuse üle otsustab korraldusmeeskond. Kui mängija keeldub olukorda parandamast viisil, millega PokerStars Live rahule jääks, võivad sellega kaasneda piirangud.
 7. Tahtlikult kaarte purustav, rebiv või rikkuv mängija eemaldatakse mängust viivitamatult. Kui mängija tunneb, et ta jäeti kaartide jagamisest kõrvale ebaõiglaselt, peab ta viivitamatult meeskonnaga ühendust võtma.
 8. Telefon – olenemata sellest, kas nad mängijad osalevad käes või mitte, ei tohi nad lauas telefoniga rääkida. Telefoniga rääkimiseks peab lauast kõrvale astuma.
 9. Telefonid, tahvelarvutid ja sülearvutid – mängijad võivad neid küll lauas kasutada, kuid mitte käes osalemise ajal.  Sülearvutid ei tohi lauas istumise ajal olla ühendatud välisesse toiteallikasse.
 10. Periscope, Twitch jne – rakenduste või muud tüüpi ülekandevõimaluste kasutamine on mängu ajal turniiri ülekandeks keelatud.
 11. PokerStars Live’i töötajad ja toimumiskoha meeskond võib PokerStars Live’i ja toimumiskoha meeskonna äranägemisel karistada tegevusi, mis on vastuolus ametlike reeglitega või mis ei võta arvesse mängu parimaid huvisid.
 12. Kui mängijal lubatakse pärast karistust mänguga uuesti liituda, ei hüvitata talle kaotatud võite ega pimepanuseid ning kehtivad tavalised vahelejäänud pimepanuse reeglid.
 13. PokerStars Live jätab endale õiguse mänguteenuse pakkumisest keelduda.
 14. PokerStars Live jätab endale õiguse alkohoolsete jookide müügist keelduda.
 15. PokerStars Live ei vastuta rahaliste lahknevuste eest, mis on tekkinud mängija või diileri vea tõttu.
 16. Vastutust ei saa üle kanda. Varguste või looduskatastroofide korral ei vastuta PokerStars Live mängumärkide, raha ega kaotatud isikliku vara eest.
 17. PokerStars Live ei vastuta oma klientide käitumise ega nende tagajärgede eest.

Maja üldreeglid

 1. Rahalaudadega liituvatelt mängijatelt võidakse nõuda PokerStars Live'i konto olemasolu. Täpsemat teavet antakse toimumiskohas.
 2. Mängijad võivad mängust alati soovi korral lahkuda ja panustada reeglite piires vabalt.
 3. Kui mängija on ootenimekirjaga lauast eemal kauem kui 30 minutit (või laud suleti tema äraolekul), eemaldatakse tema mängumärgid mängust ja saalipersonal võtab need hoiule.  Saalitöötaja ja vähemalt üks teine meeskonna liige loevad mängumärgid üle, annavad allkirja ning panevad need hoiule.
 4. Otsuste langetamine
  1. PokerStars Live'i juhatus jätab endale õiguse langetada otsuseid, mis võtavad arvesse mängu parimaid huvisid, mis on õiglased kõikide mängijate suhtes ning seda ka olukordades, kus reeglite tehniline tõlgendus tähendaks erinevat otsust.
  2. Kõik saalitöötaja langetatud otsused on õiglase mängu huvides ja lõplikud.
  3. Reeglite vastasest mängust tuleb korraldusmeeskonda viivitamatult teavitada. Kõik vastuväited tuleb teha enne seda, kui kaardipakki hakatakse järgmiseks jaotuseks segama.
 5. Mängijad vastutavad alati enda kaartide kaitsmise eest. Selleks on lubatud kasutada mängumärki, kaardikaitset või lihtsalt kaartidele asetatud käsi. Diiler eeldab, et kaitsmata, hooletusse jäetud või valveta kaartidest on loobutud. See kehtib ka juhul, kui mängitakse avatud kaartidega ja sõltumata sellest, kas on mängija kord tegutseda või mitte. Kui mängija ei kaitse oma kaarte piisavalt mõistlikult, ei ole tal õigust saada kompensatsiooni, kui diiler need konfiskeerib. Loobutud kaartidega kokku puutuv kaitsmata käsi muutub tühiseks kohe, kui tekib kahtlus selle kohta, millised kaardid sinna kuulusid. Diileritel on lubatud mängijaid kaartide lugemisel abistada, kuid see ei tähenda seda, et mängija ei pea enam kaarte kaitsma.
 6. Käejaotuse ajal on lubatud üksnes ingliskeelne vestlus. Kui aktiivne mängija räägib käejaotuses osaledes mõnda muud keelt, võidakse tema taskukaardid kõigile avada. Kui mängus mitte-osalev mängija räägib käejaotuse ajal mõnda muud keelt, võib saalitöötaja teda karistada.
 7. Mängijad ei tohi mängumärke panka visata ega teha muid tegevusi, mille eesmärgiks on soovitud tegevuse varjamine.
 8. Kokkulepped ei ole lubatud ja need võivad lõppeda karistustega.
  1. Siia alla kuulub panga poolitamine, „raha tagasi võtmine“ või muul viisil panka jõudva või võidetava raha muutmine individuaalse käejaotuse raames.
 9. Kui olukord seda võimaldab, võivad mängijad pimepanuseid poolitada.
 10. Jänesejaht (rabbit hunting) – kui käejaotuse tulemus on selge enne viimase kaardi jagamist, ei avata järgmist kaarti mitte mingil juhul. Jagamata jäänud kaartide avamist nimetatakse jänesejahiks (rabbit hunting) ning see on keelatud.
 11. Ülemängimine on lubatud, kui:
  1. üle mängida sooviv isik on ootenimekirjas esimene.
  2. Mängijal, kellest üle mängitakse, on mänguga uuesti liitumiseks aega üks tund. Pärast seda võetakse tema mängumärgid hoiule ja iste läheb järgmisele ootenimekirjas olevale mängijale.
 12. Kellelgi ei ole lubatud mängida teise mängija stäkiga.
 13. Mängija ei tohi saalitöötaja eelneva loata enda istet teisele isikule anda.
 14. PokerStars Live kasutab järgmiseid lauapanuste reegleid:
  1. pangas saab osaleda vaid käejaotuse alguses laual olnud mängumärkide või rahaga. Erandiks on vaid reeglis 31.c toodud juhud,
  2. kõik mängumärgid ja kogu raha peab jääma lauale, kuni mängija mängust lahkub. Erandiks on kasiinotoodete ja -teenuste eest tasumine, mängijatel ei ole lubatud mängumärke edasi anda, välja arvatud Studi mängude ante puhul või teistes mängudes, kui tegemist on „õnnetoova mängumärgiga“ (vaid mängu väikseim vääring),
  3. maja jooksupoisi käes ja kassast teel olevad mängumärgid loetakse mängus olevaks, kui maja on sellega nõustunud ja teisi mängijaid on teavitatud. Kui mängija annab mängumärke kaasmängijale, kes on tellitud mängumärkide ootel, pannakse edasi antud summa hiljem mängu,
  4. mängumärke ostev mängija peab teatama ostetava summa. Kui mängija soovib käejaotuses osaleda ja vaatab seda ilma mängu pandavat summat täpsustamata, ei ole lubatud teha suuremat panust, kui mängu minimaalne sisseost,
 15. kui pank jagatakse võrdselt aga mängumärkide arv on paaritu, vahetatakse suured mängumärgid alati mängu väikseima vääringu vastu. Kui mängumärkide arv on endiselt paaritu, antakse mängumärk järgmiselt:
  1. Hold’emi ja Omaha mängudes buttoni vasakul käel istuvale mängijale,
  2. Studi mängudes tugevaima kaardiga mängijale, seejuures võetakse viigimurdjana arvesse masti tugevusi (poti, ärtu, ruutu, risti),
  3. High/Low mängudes tugevamale käele.
 16. Kui mängijad jäävad tõmbel (uutes mängudes buttoni saamiseks, mängu vabade kohtade jaotamiseks, vms) kaarditugevustega viiki, kasutatakse viigimurdjana masti tugevusi (poti, ärtu, ruutu, risti).
 17. Ootenimekirjast mängu kutsutud mängija peab kohale jõudma viie minutiga. Pärast seda antakse koht järgmisele mängijale ja ilmumata jäänud mängija viiakse ootenimekirja lõppu.

Mängureeglid – sisseost

 1. Uuel mängijal tuleb tasuda terve sisseost. Reeglina on selleks 50 suurt pimepanust.
 2. Juba osalevatel mängijatel on lubatud teha üks juurdeost, mille suuruseks on pool tervest sisseostust.
 3. Käimas oleva mängu limiitide suurendamisel suureneb ka sisseost ja juba osalevad mängijad jäävad vana limiidi juurde (grandfathered) ja võivad mängu jätkata laual olevate mängumärkidega. Seejärel kehtib kõikidele mängijatele suurem sisseost.
 4. Kui mängija peab kohustusliku liikumisega mängust liikuma sama limiidiga mängu, võib ta jätkata sama summaga ka siis, kui see on väiksem kui minimaalne sisseost. Vabatahtlikult mängu vahetav või kasiino juhatuse poolt mängijate ümber jagamiseks peatatud mängust (broken game) tulev mängija peab tasuma vähemalt minimaalse sisseostu.

Mängu reeglid – pimepanused

 1. Uued mängijad peavad enne kaartide jagamist tasuma suure pimepanuse. Seda saab teha kõikidelt positsioonidelt, pimepanust oodates, buttonit ostes või vabatahtliku lisapanusena (straddle). Kui pimepanus läheb mööda, antakse mängijale vahele jäänud pimepanuse button ning oodata tuleb kas suurt pimepanust, tasuda mõlemad pimepanused või osta button.
 2. Mängijatel on lubatud „buttoni ostmine“. Uus mängija või vahele jäänud pimepanuse buttoniga mängija võib mänguga liituda ka väikese pimepanuse positsioonilt, kui ta maksab mõlemad pimepanused. Mängu läheb suure pimepanuse summa. Selle käejaotuse jooksul on diileri button mängija paremal käel ja teised pimepanuseid ei maksa. Järgmise käejaotuse jooksul saab buttoni ostnud mängija diileri buttoni endale ja pimepanused mängitakse nagu tavaliselt.
 3. Kõik pimepanused on mängus (live): raha on mängus ja pimepanuseid tegevatel mängijatel on võimalik teha enne floppi ka tõste (kui panustamist ei ole juba piiratud).
 4. Kui mängijad on suurest pimepanusest ühe positsiooni jagu vasakul, on neil võimalik teha ka vabatahtlik lisapanus (straddle). Kõik lisapanused on kahekordsed suured pimepanused ja live. Käejaotuse jooksul saab teha vaid ühe vabatahtliku lisapanuse.
 5. Mõlemad pimepanused mööda lasknud mängija peab maksma pimepanuste kogusumma. Pimepanust ületav summa on „surnud“ ja pangas ei osale. „Surnud“ on ka võlgu olev väike pimepanus. Ainsaks erandiks on olukord, kui mängija tegi liitudes vabatahtliku lisapanuse. Sellisel juhul ei pea ta tasuma väikest pimepanust.  Lubatud on buttoni ostmine.
 6. Uue mängu esimeses raundis vahele jäänud pimepanused on samaväärsed juba käimasolevas mängus vahele jäänud pimepanustega.
 7. Kaks korda jagamine (Running It Twice) on kõigis laudades lubatud, kui kõik mängijad sellega nõustuvad.
  1. Kui kaks korda jagamist soovivad vaid kõrvalpangaga liitunud mängijad, saavad nad seda teha vaid kõrvalpanga osas (põhipank läheb alati esimese laua võitjale).

Kohad ja laudade vahetus

 1. Uutes mängudes teevad mängijad diileri buttoni saamiseks tõmbe.
 2. Uue mängu alguses saavad esimesena koha ootenimekirjas olevad mängijad. Mängijad saavad koha kinnitada lauda saabumise järjekorras.
 3. Kohavahetus mängu ajal
  1. Pimepanusest eemale (päripäeva) liikuv mängija peab ootama käejaotuste arvu, mis vastab liigutud kohtade arvule või maksma enne mänguga uuesti liitumist suure pimepanuse.
  2. Mängija, kes vahetab kohta pärast diileri buttonilt mängitud käejaotust, võib liikuda ja oodata kuni pimepanus on uuest kohast möödunud ning liituda mänguga uuesti pärast buttonit ja pimepanuseid tegemata.
  3. Kui kohta vahetab pimepanuse buttoni mööda lasknud mängija, tuleb tal tasuda mõlemad pimepanused või oodata suurt pimepanust.
  4. Kui kaks mängijat lepivad omavahel kokku kohtade vahetamises, kehtivad mõlemale reeglid 48.a, 48.b ja 48.c.
  5. Kui mitu mängijat soovib saada sama vabanenud kohta ega jõua kokkuleppele on eelistatud mängus pikemalt olnud mängija. Kui seda ei ole võimalik määrata, on eelistatud esimesena küsinud mängija. Kui ka seda ei ole võimalik määrata, otsustab koha kaarditõmme.
  6. Kui koht vabaneb ootenimekirjaga mängus, pakub saalitöötaja seda esmalt mängus juba osalevatele mängijatele ja alles siis uuele mängijale. Kui mängumärgid on lauale pandud, ei saa uut mängijat enam teisele kohale sundida.
 4. Erinevasse mängu liikuval mängijal peab olema selle mängu terve sisseost, välja arvatud siis, kui mängija tuleb kasiino juhatuse poolt mängijate ümber jagamiseks peatatud mängust (broken game) ega saa kohta sama limiidiga mängus. Väiksema sisseostuga liitumiseks peab mängu limiit olema peatatud mänguga võrdne või madalam,
 5. Kui mängija ei vahetanud lauda vabatahtlikult, ei pea ta mõlemat pimepanust maksma vaid võib soovi korral oodata lihtsalt buttoni möödumist.
 6. Kui mängija lahkub mängust ja liitub sama mänguga uuesti enne kolme tunni möödumist, peab ta tagasi tulema vähemalt sama hulga mängumärkidega, mis tal oli enne lahkumist ja mitte väiksema summaga kui minimaalne sisseost.
 7. Kui vabade kohtadega lauas (vähem kui viis mängijat) osalev mängija soovib kohta teises mängus, võib saalitöötaja õigluse huvides pakkuda kõigile mängijatele võimalust vabade kohtade nimel kaardipakki tõsta.
 8. Kui mängija lahkub vähem kui viie mängijaga lauast ja põhjustab antest või pimepanusest keeldumisega lauas osalevate mängijate ümberjagamise, ei ole tal lubatud teha uues lauas koha saamiseks kaarditõmmet.
 9. Third Man Walking ehk kolmas lahkuja on alati mängija, kes lahkub rahalauas kohalt pärast seda, kui kaks mängijat on juba eemal. See mängija peab oma kohale naasma ühe panustamisraundi jooksul, vastasel juhul loobub ta oma kohast ootenimekirja kasuks.
 10. Kui mäng tuleb ümber jaotada ning:
  1. teistes sama limiidiga mängudes ei ole piisavalt vabu kohti, teevad mängijad vabade kohtade saamiseks tõmbe. Eemal olevate mängijate eest, kellel ei ole vahele jäänud pimepanuse buttoneid või holdi buttoneid, teeb tõmbe saalitöötaja,
  2. teistes sama limiidiga mängudes ei ole piisavalt vabu kohti, kantakse kõik ümber jaotatud mängus osalenud mängijate vahele jäänud pimepanuste buttonid olemasolevasse mängu.
 11. Kõik lauavahetused peab saalitöötaja enne heaks kiitma.
 12. Kõik lauavahetused peab saalitöötaja enne heaks kiitma. See hõlmab ka mängijaid, kes ei mängi enne pimepanust kõiki alles olevaid käejaotuseid. Pimepanuse teinud mängijad võivad selle ja buttoni aga lõpuni mängida.

Vaheajad

Et mängijatel on võimalik mängust igal hetkel lahkuda, on oluline sätestada selged reeglid pausile läinud mängijate jaoks. Need on:

 1. mängijatel on lubatud lahkuda kuni 30 minutiks. Kui mängija on eemal pikemalt, võetakse ootenimekirjaga täislauas selle mängija mängumärgid viivitamatult hoiule ja koht vabaneb. Kui lauas on vabu kohti, võidakse mängumärgid hoiule võtta, kui teine lauas osalev mängija soovib saada eemal oleva mängija kohta või lauas ei ole enam vabu kohti.
 2. Pidevate pauside võtmisel võidakse mängija mängumärgid hoiule võtta ka enne nimetatud aja möödumist.
 3. PokerStars Live'i rahalaudades kehtib kolmanda lahkuja (Third Man Walking) reegel. Kui kaks mängijat on juba eemal, on kolmandal lahkujal naasmiseks aega vaid üks panustamisraund. Seejärel võetakse tema mängumärgid hoiule ja koht antakse järgmisele ootenimekirjas olevale mängijale. Diilerid teavitavad kolmanda mängija lahkumisel nii mängijat ennast kui ka saalitöötajaid.