PokerStars Live - Sekretesspolicy

Vem är Data Controller? För denna sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) gäller att “Data Controller” (d.v.s. ansvarig för inhämtande, lagring och användning av dina personuppgifter) ska betyda, beroende på platsen där Eventet hålls (definieras nedan), Global Poker Tours Limited (“GPTL”), Rational Live Events (Malta) Limited (“Rational Malta”), Rational Live Events Macau Limited (“Rational Macau”) eller TSG Interactive US Services Limited (“TSG Interactive US”) (tillsammans “Eventföretaget”, “vi”, “vår” eller “oss”) eller dotterbolag till Eventföretaget, holdingbolag till Eventföretaget och dotterbolag till sådant holdingbolag.

Referenser till ”Turnering” nedan ska betyda alla livepokerturneringar och cash games (alla en “Turnering") som utgör en del av PokerStars Live-event, till exempel "European Poker Tour", "Asia Pacific Poker Tour", "PokerStars Caribbean Adventure", "Brazilian Series of Poker", "PokerStars Players NL Hold'em Championship", och/eller "PokerStars MEGASTACK" (vardera ett ”Event"). Referenser till “Grupp” betyder relevant Eventföretag tillsammans med dess dotterbolag och alla holdingbolag till Eventföretaget samt dotterbolag till sådana holdingbolag och alla bolag som associeras med bolagsgruppen The Stars Group.

Vårt engagemang för våra spelares integritet. Vi skyddar sekretessen i de personuppgifter som samlas in, med hjälp av bästa möjliga teknik och processer, i enlighet med EU:s dataskyddslagar och enligt krav från reglerande spelmyndigheter.

Syftet med denna Sekretesspolicy. Syftet med denna Sekretesspolicy är att informera dig om hur vi samlar in, lagrar, använder och skyddar dina personuppgifter samt att upplysa dig om dina rättigheter i relation till sådana uppgifter och hur de används.

Våra juridiska skyldigheter. Vi följer villkoren i Isle of Man's Data Protection Act 2002 (”IOM-lagen”) vid behandling av dina personuppgifter gällande allt som berör GPTL, Rational Macau eller TSG Interactive US, alternativt Chapter 440 Data Protection Act Laws of Malta (“Malta-lagen”) gällande allt som berör Rational Malta. IOM-lagen och Malta-lagen benämns häri kollektivt som “Lagen”. Dina personuppgifter kan behandlas och även överföras av oss till medlemmar av vår företagsgrupp, våra affiliates, ombud och tredje part som tillhandahåller oss med tjänster, i jurisdiktioner utanför Isle of Man och European Economic Area. Om så sker följer vi villkoren enligt Lagen för att säkerställa att dina personuppgifter endast överförs till jurisdiktioner som följer de krav för dataskydd som beskrivs i Lagen.

Vad betyder termer med begynnande versal? Såvida vi inte ger dem en specifik betydelse i denna Sekretesspolicy, ska termer med begynnande versal ha samma betydelse här som i regler och villkor för PokerStars Live som äger företräde vid diskrepans i denna Sekretesspolicy.

Ditt godkännande av Sekretesspolicyn

 1. Avtal: Genom att använda PSLive eller delta i Eventet godkänner du (“Användaren” eller “du”) villkoren i denna Sekretesspolicy som kan ändras då och då, förutom att vi frågar dig separat när du ger oss dina uppgifter huruvida du godkänner att ta emot marknadsföring från: (a) oss; och även (b) tredjepartsleverantörer av produkter och tjänster som vi kan dela dina uppgifter med. Ändringar: Vi förbehåller oss rätten att då och då uppdatera denna Sekretesspolicy. Ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter att sådan ändring har meddelats på sajten PSLive (“Sajten”). Därför rekommenderar vi att du besöker denna Sekretesspolicy regelbundet för att kontrollera gällande version och eventuella ändringar som kan ha gjorts. 

^ Tillbaka till början

Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte

 1. Registreringsuppgifter: Som en del i processen för att öppna ett PSLive-konto, använda PSLive och för att vi ska kunna tillhandahålla dig med våra tjänsterer, ber vi dig tillhandahålla vissa personuppgifter, bland annat namn, födelsedatum, e-postadress, land du är bosatt i och nationalitet, samt bevis på att du är minst 18 år eller äldre om så krävs i jurisdiktioner där Eventet hålls. Det namn du registrerar hos oss måste vara ditt eget namn. Det är även viktigt att du genomför kontoregistreringen med giltiga uppgifter, eftersom dessa kommer att användas vid verifiering av din identitet och i andra syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Du ansvarar för att omedelbart informera oss om alla relevanta ändringar i dina personuppgifter och vi tar inget ansvar för någon skada som följd av att du inte har meddelat oss om eventuella ändringar i dina personuppgifter. Lagring av data: Vi behåller dina personuppgifter så länge som det krävs för de syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy vilket inkluderar bevarande av historik som kan krävas i reglerande syfte. Vi samlar inte in mer information om våra användare än vad som är nödvändigt för våra syften och vår policy för hantering av data inkluderar radering av personuppgifter som inte längre är nödvändiga. Om du avslutade (eller vi stängde ner) ditt PSLive-konto innan den 25 maj 2018 (“GDPR-datumet”) kommer vi att behålla dina personuppgifter i 5 (fem) år från stängningsdatumet för att hjälpa dig med eventuella frågor du kan ha angående ditt deltagande i våra Event. När det gäller konton som stängs efter GDPR-datumet kommer vi endast att spara dina personuppgifter i 2 (två) år från stängningsdatumet. Syften: Vi, medlemmar av vår Grupp, våra affiliates, och tredje parter som tillhandahåller tjänster å våra vägnar, använder dina personuppgifter i syfte att utföra vår verksamhet och ge dig tillgång till PSLive och deltagande i Eventen. Detta inkluderar specifikt följande syften men vi förbehåller oss även rätten att använda dina personuppgifter i andra syften som rimligen har anknytning till verksamheten för att sponsra, organisera eller administrera Event:
  • för att bekräfta transaktioner;
  • för att tillgå din spelaktivitet i syfte att främja ansvarsfullt spelande;
  • för att tillhandahålla dig med PSLives tjänster;
  • identifiering, verifiering och personupplysning;
  • statistisk analys och undersökning;
  • forskning och utveckling;
  • marknadsföring, marknadsanalys, marknadsundersökningar och kundprofilering;
  • dataanalys;
  • för att följa licens- och regleringskrav;
  • för att minska säkerhetsrisker och bedrägerier.

^ Tillbaka till början

Regler för behandling av personuppgifter

 1. Villkor: Vi kommer att behandla dina personuppgifter av många anledningar som alla styrs av relevanta dataskyddslagar.

  Medgivande

  Vår behandling av dina personuppgifter kommer primärt att vara nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna åt dig. Ibland kan vi be dig om tillstånd att behandla dina personuppgifter på ett diskret sätt. I dessa fall kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med sådant samtycke och du kommer när som helst att skriftligen kunna återkalla detta tillstånd. Ditt tillstånd krävs till exempel för att kunna skicka dig kampanjer och marknadsföringsmaterial.

  Uppfyllande av kontrakt och juridiska skyldigheter.

  Det kan även vara nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt (som PokerStars Live Terms and Conditions) för att vi ska uppfylla våra olika juridiska och/eller reglerande skyldigheter, bland annat villkoren för våra spellicenser (oavsett våra eller tredje parts där Eventet hålls) och lagstiftning mot penningtvätt.

  Legitima intressen

  Slutligen kan vi även behandla dina personuppgifter när vi bedömer att sådan behandling ligger i våra (eller tredje parts) legitima intressen och förutsatt att sådan behandling inte påverkar dina intressen, rättigheter eller friheter. Exempel på behandling av information i legitima intressen inkluderar: (i) att dela dina personuppgifter till företag i vår Grupp efter en omstrukturering eller för internt administrativt bruk; (ii) om vi har identifierat vissa företag som kan erbjuda dig fler fördelar med vår Tjänst eller tillhandahålla oss med värdefull information om din användning av våra tjänster; (iii) upptäckt och lagring av information kring användare med spelmissbruk; (iv) att skydda integriteten i våra Event genom att bekämpa, rapportera och dela information om bedrägeri, illegal aktivitet eller identitetsstöld; (v) att följa lagar och bestämmelser; (vi) utformning av ett skräddarsytt belöningsprogram för spelare.

^ Tillbaka till början

Delning, utlämning och mottagare av information

 1. Specifik utlämning av information. Vi kan avslöja dina personuppgifter enligt följande:
  • om så krävs enligt lag eller reglerande myndighet;
  • till reglerande instans eller licensinstans eller -myndighet;
  • Till treje part i syfte att slutföra betalningar i relation till vinster du kan ha rätt till vid deltagande i ett Event; 
  • till tredje part som tillhandahåller tjänster till eller för oss;
  • till tredje part i marknadsföringssyfte, förutsatt att du har gett tillstånd eller inte protesterat, såsom beskrivs i Paragraf 9 nedan;
  • till tredje part som köper upp oss eller vår verksamhet eller del av oss eller vår verksamhet;
  • om vi i god tro anser det nödvändigt:
   i. för att lyda lag eller juridisk process;
   ii. för att skydda våra rättigheter eller tillgångar;
  • med ditt medgivande;
  • vid återuppbyggnad efter katastrof; eller
  • såsom anges i Paragraf 5 nedan.
 2. Allmän utlämning av information: Utöver de nämnda exemplen på specifik utlämning av information kan vi avslöja dina personuppgifter för våra anställda, anställda på andra företag i vår Grupp, våra ombud och tredje part som använder dina personuppgifter för att tillhandahålla oss med tjänster i relation till dig som användare av PSLives tjänster. 
 3. Kombinerade personuppgifter: Vi kan kombinera dina personuppgifter som samlats in av oss vid användning av PSLives tjänster eller deltagande i ett Event i enlighet med denna Sekretesspolicy tillsammans med annan information som samlats in vid användning av andra tjänster som tillhandahålls av Gruppen samt alla deras produkter eller anknutna produkter, bland annat mobiltjänster och sociala nätverkstjänster. Denna kombinerade information behandlas och används i enlighet med denna Sekretesspolicy.

^ Tillbaka till början

Sekretess

 1. Vad gör vi? Vi har vidtagit betydande åtgärder för att skydda identiteter, preferenser och annan information som har samlats in om våra användare, och kommer inte medvetet att upplåta denna information till någon utanför Gruppen, annat än till Användaren själv eller såsom anges i denna Sekretesspolicy. Vi har gjort stora investeringar i servrar, databaser, backup, brandväggar och krypteringsteknologi för att skydda den information som samlas in och behandlas av oss. Tekniken ingår i en förstklassig säkerhetsarkitektur.

  Vad kan du göra? Du bör också bidra till att skydda dina uppgifter. Dina Inloggningsuppgifter är konfidentiella och du ansvarar för att alltid hålla dem hemliga och skydda dem så långt det är möjligt.

^ Tillbaka till början

Begränsningar i sekretessen

 1. Avslöjande enligt lag. Lag, regelverk och säkerhetsföreskrifter där vi verkar kan kräva att vi, under vissa omständigheter, måste lämna ut Användares personuppgifter och det kan hända att vi inte får informera dig om att så har gjorts. Vi kommer att sträva efter att begränsa spridning av sådana uppgifter till följande: (a) när vi i god tro anser att vi är tvungna att göra det på grund av stämning, fullmakt eller annan juridisk process; eller (b) där det rimligen är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller juridiskt behandla personer eller enheter för att bevara och/eller utöva våra rättigheter. Vidare kan vi, och du godkänner detta, avslöja din användaridentitet, födelsedatum, adress, stad, region, postnummer, land, telefonnummer, e-post, kontoaktivitet, transaktioner, överföringar till och kommunikation med andra Användare, samt information om tjänster som har använts vid insättningar och uttag, till våra tredje parts ombud eller myndigheter när vi, enväldigt, anser det nödvändigt i samband med utredning om bedrägeri, inkräktande på upphovsrätt, piratkopiering eller annan illegal aktivitet eller aktivitet som kan exponera oss juridiskt.

^ Tillbaka till början

Avslöjande enligt lag

 1. Gruppreklam. Vi kan komma att använda din e-postadress och ditt telefonnummer i syfte att förse dig med nyheter, kampanjer och andra erbjudanden från oss. Om du inte längre vill ha kampanjutskick, nyhetsbrev eller erbjudanden kan du välja bort dem, antingen när du registrerar dig hos oss eller genom att följa de instruktioner som inkluderas i varje utskick. Du kan även när som helst meddela oss att du inte längre vill ta emot marknadsföringsmaterial genom att kontakta kundtjänst.
 2. Tredjepartserbjudanden om produkter och tjänster. Om du har gett oss tillstånd kan vi även dela din e-postadress och ditt telefonnummer med tredje parter så att de kan skicka dig erbjudanden om deras produkter och tjänster. Du kan när som helst begära att sluta få sådana erbjudanden genom att skicka ett e-postmeddelande med ordet ‘Remove’ i ämnesraden till kundtjänst. Om du begär att inte motta erbjudanden framöver så tar vi bort dina uppgifter från våra distributionslistor, samt framtida listor som vi kan komma att dela med våra partners. Du behöver dock säga upp prenumerationer med våra partners separat om dessa har fått dina uppgifter av oss innan du bad oss ta bort dina uppgifter från dessa listor.
 3. Publicitet. Vi använder inte ditt namn och personuppgifter i marknadsföringsmaterial för publicitet utan ditt medgivande.

^ Tillbaka till början

Dina rättigheter i relation till dina uppgifter

 1. Rätt att begära information om dig själv. Vi strävar efter att hålla vår information om dig så korrekt som möjligt. Du kan när som helst kontakta oss för att granska, ändra eller få en kopia på dina uppgifter eller få dina uppgifter ändrade eller rättade i enlighet med dina rättigheter enligt gällande lag. I så fall kan vi kräva bevis på din identitet för godkännande innan vi går vidare med din begäran. Om du vill utöva någon av dina rättigheter såsom beskrivs i denna Paragraf 12, kontakta kundtjänst. Vi kan i vissa fall ta ut en mindre avgift för att täcka administrativa kostnader som uppstår efter en begäran från dig i detta avseende eller hantera ditt ärende i enlighet med Gällande Lag.
 2. Ytterligare rättigheter. Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter:
  1. rätten att invända mot behandling som sannolikt kan orsaka eller orsakar skada eller ångest;
  2. rätten att invända mot beslut som tas automatiskt;
  3. rätten att under vissa omständigheter korrigera, blockera, radera eller förstöra felaktiga personuppgifter; och
  4. rätten att kräva ersättning för skador som orsakats av en överträdelse av dataskyddslag.

Om du är osäker på dina rättigheter eller orolig för hur dina personuppgifter kan behandlas ska du kontakta relevant dataskyddsmyndighet (se paragraf 15). Om du kontaktar oss gällande dina rättigheter kommer vi att göra vårt bästa för att tillgodose din begäran eller invändning. Notera dock att inte alla rättigheter är oinskränkta.

^ Tillbaka till början

Cookies

 1. Cookies är textsträngar med information som laddas ner till din dator, mobil eller surfplatta (vardera en “Enhet”) när du besöker en webbplats. De skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen varje gång du besöker den, eller till en annan webbplats som känner igen dessa cookies. Klicka här för information om vad cookies är och vad de gör.

  Cookies är väldigt användbara och kan nyttjas i många olika syften. De kan låta dig navigera mer effektivt mellan sidor, komma ihåg dina preferenser och allmänt förbättra din användarupplevelse. Ibland används cookies för att se till att den reklam du ser online är relevant för dig och dina intressen. Vi använder cookies för att spåra länkar till våra Sajter, komma ihåg dina preferenser, och generera anonym statistisk data, som vi använder för att förbättra din användarupplevelse på våra Sajter. Vi använder även cookies för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, begränsa antalet gånger du ser en reklam, komma ihåg att du har besökt en webbplats, och tillhandahålla reklam som är mer relevant för dina intressen.

  Detaljerad information om våra cookies och hur vi använder dem på Sajten, hur du stänger av cookies, kontrollerar deras användning och vilka cookies som placeras på din enhet kan ses på våra associerade Sajter.

^ Tillbaka till början

Övrig information

 1. Vi tillhandahåller gärna mer information om hur vi skyddar och använder dina personuppgifter. Kontakta kundtjänst. Du kan även få mycket användbar information om datasäkerhet och integritet från Isle of Man Information Commissioner och/eller Office of the Information and Data Protection Commissioner (Malta).

^ Tillbaka till början

Sekretesspolicy senast reviderad: 29 november 2018