Ochrana soukromí PokerStars Live

Identita kontrolora dat. V rámci těchto zásad na Ochranu soukromí („Ochrana soukromí“) se za „kontrolora dat“ (tedy za osobu, která je zodpovědná za sběr, uchovávání a využívání vašich osobních údajů) se podle místa konání Události (definována níže) považuje společnost Global Poker Tours Limited („GPTL“) nebo Rational Live Events (Malta) Limited („Rational Malta“) nebo Rational Live Events Macau Limited („Rational Macau“) nebo TSG Interactive US Services Limited („TSG Interactive US“) (hromadně nazýváno „Společnost Události“, „my“, „nás“ nebo „naše“) nebo dceřiná Společnost Události, holdingová společnost Společnosti Události a všechny dceřiné společnosti těchto holdingových společností.

Je-li zde zmíněn „Turnaj“, myslí se tím jakýkoliv živý pokerový turnaj a cash hry (každý z nich se nazývá „Turnaj“), který je součástí událostí PokerStars Live, mimo jiné „European Poker Tour“, „Asia Pacific Poker Tour“, „PokerStars Caribbean Adventure“, „Brazilian Series of Poker“, „PokerStars Players NL Hold'em Championship“ a/nebo „PokerStars MEGASTACK“ (z nichž všechny budeme nazývat „Událost“). Je-li zmíněna „Skupina“, je tím myšlena Společnost Události spolu s dceřinými a holdingovými společnostmi takovéto Společnosti Události a dceřinými společnostmi těchto holdingových společností, dále společnosti spojené se skupinou společností známých jako Stars Group.

Náš závazek chránit soukromí našich hráčů. Zavázali jsme se udržovat námi sbírané osobní údaje v tajnosti, a to za pomoci předních technologií a metod na ochranu informací. To vše probíhá v souladu s předpisy na ochranu dat v rámci Evropské unie a požadavky regulátorů v oblasti hazardu.

Účel této Ochrany soukromí. Účelem této Ochrany soukromí je umožnit vám porozumět tomu, jak sbíráme, uchováváme, používáme a zabezpečujeme vaše osobní údaje, a současně vám chceme vysvětlit, jaká máte práva s ohledem na tyto informace a jejich využívání.

Naše právní povinnosti. Při zpracovávání vašich osobních údajů se v záležitostech týkajících se GPTL, Rational Macau nebo TSG Interactive US budeme řídit podmínkami Zákona o ochraně dat z roku 2002 na Ostrově Man („Zákon Ostrova Man“) a v záležitostech týkajících se Rational Malta se budeme řídit hlavou 440 Zákona o ochraně dat na Maltě („Zákon Malty“). Zákon Ostrova Man a Zákon Malty zde budou souhrnně nazývány pojmem „Zákon“. Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat nebo předávat dalším členům naší skupiny společností, našim partnerům, agentům a třetím stranám, které nám poskytují služby, v jurisdikcích mimo Ostrov Man a Evropský hospodářský prostor. V takovém případě budeme jednat v souladu se Zákonem, který zajišťuje, že osobní údaje se budou předávat jen do těch jurisdikcí, které splňují požadavky na „adekvátnost“ ochrany údajů dané v Zákoně.

Co znamenají termíny psané s velkým písmenem? Pokud není určeno jinak přímo v této Ochraně soukromí, pak termíny psané s velkým písmenem mají takový význam, který je určen v Podmínkách a pravidlech PokerStars Live, které mají v případech protichůdných tvrzení přednost před tím, co stojí v této Ochraně soukromí.

Váš souhlas s Ochranou soukromí

 1. Souhlas: Používáním Služeb PSLive nebo účastí v Události vyjadřujete („Uživatel“ nebo „vy“) souhlas s podmínkami této Ochrany soukromí, které můžeme čas od času upravit, s výjimkou případů, kdy vás o to požádáme samostatně, když nám poskytnete své údaje o tom, jestli souhlasíte se zasíláním reklamních sdělení od: (a) nás; a také (b) od poskytovatelů zboží a služeb třetích stran, s nimiž můžeme sdílet vaše údaje. Úpravy: Vyhrazujeme si právo tuto Ochranu soukromí čas od času upravit. Úpravy budou platné okamžitě po tom, co je uveřejníme na stránkách PSLive („Síť“). Proto vám doporučujeme čas od času znovu navštívit tuto stránku s Ochranou soukromí, abyste si byli vědomi případných změn a znali aktuální verzi. 

^ Zpět na začátek

Jaké informace shromažďujeme a za jakým účelem

 1. Údaje při registraci: Během zakládání účtu PSLive a používání Systému PSLive, a abyste nám umožnili poskytovat vám naše Služby, vás požádáme o poskytnutí určitých osobních údajů, včetně (mimo jiné) vašeho jména, data narození, poštovní adresy, země pobytu a národnosti, stejně tak doložení toho, že jste starší 18 let nebo že dosahujete minimálního věku nutného k využívání našich Služeb v jurisdikcích, kde se Událost koná, a kde je minimální požadovaný věk vyšší než 18 let. Jméno, pod kterým se u nás zaregistrujete, musí být vaše vlastní jméno. Dále je důležité, abyste u svého účtu vyplnili správné údaje, jelikož budou využívány k ověřování vaší totožnosti a k dalším účelům popsaným v této Ochraně soukromí. Musíte nás informovat o všech relevantních změnách ve vašich osobních údajích, které jste nám poskytli. Nepřijímáme odpovědnost za případnou škodu, kterou můžete utrpět v důsledku toho, že nás nebudete informovat o změnách v osobních údajích, které jste nám poskytli. Uchovávání dat: Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to potřeba za účely popsanými v této Ochraně soukromí. Patří sem jakékoliv období uchování dat, které může být vyžadováno regulátorem. Od našich uživatelů nesbíráme více osobních údajů, než které potřebujeme pro naše účely, a v rámci našich zásad pro správu dat mažeme veškeré osobní údaje, které již nepotřebujeme. V případě, že jste uzavřeli svůj účet PSLive (nebo jsme ho uzavřeli my) ještě před datem 25. Května 2018 („Začátek platnosti GDPR“), budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu 5 (pěti) let od data uzavření účtu, abychom vám mohli pomoci řešit případné dotazy ohledně vaší účasti v našich Událostech. U účtu, které byly uzavřeny po Začátku platnosti GDPR, budeme osobní údaje uchovávat jen 2 (dva) roky od data uzavření účtu. Účely: My, členové naší skupiny Společností, naši partneři a třetí strany, které nám nebo vám (naším jménem) poskytují služby, budou vaše osobní údaje využívat za účelem našeho podnikání a umožnění vám používat Systém PSLive a/nebo zúčastnit se Události. To konkrétně zahrnuje následující účely, ale také si vyhrazujeme právo vaše osobní údaje využívat za jakýmikoliv jinými účely, které mohou být užitečné při vykonávání našeho podnikání, pořádání, vykonávání nebo organizování Událostí:
  • k potvrzení finančních transakcí;
  • k posouzení vaší herní aktivity za účelem podpory zodpovědného hraní;
  • k poskytování Služeb PSLive pro vás;
  • pro účely identifikace, ověření a kontroly;
  • Pro statistickou analýzu a průzkum;
  • pro výzkum a vývoj;
  • pro marketing, průzkum trhu, dotazníky a profilování zákazníků;
  • pro analýzu dat;
  • k dodržování požadavků licence a regulátora;
  • k boji proti bezpečnostním rizikům a podvodné činnosti.

^ Zpět na začátek

Podmínky pro zpracovávání osobních údajů

 1. Podmínky: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat z různých důvodů, přičemž všechny tyto důvody jsou předepsané v příslušných zákonech na ochranu osobních údajů.

  Souhlas

  Hlavním důvodem, proč musíme zpracovávat vaše osobní údaje, je to, abychom vám mohli poskytovat naše služby. Příležitostně vás můžeme požádat o souhlas s diskrétním zpracováváním vašich osobních údajů. V takovém případě budou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s tím, co jste odsouhlasili, a vy svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat. Váš souhlas bude například potřeba, abychom vám mohli zasílat reklamní sdělení.

  Plnění smlouvy, dodržování právních povinností.

  Vaše osobní údaje také někdy musíme zpracovávat, když je to potřeba kvůli plnění smlouvy (například Podmínkám a pravidlům PokerStars Live) nebo abychom mohli dodržovat různé právní či regulatorní povinnosti, mimo jiné dodržování podmínek příslušných herních licencí (ať už našich nebo licencí třetích stran v místech, kde se Událost koná) a jednání v souladu se zákony proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

  Oprávněné zájmy

  Posledním důvodem pro zpracovávání vašich osobních údajů mohou být také situace, kdy to bude v našich oprávněných zájmech (nebo oprávněných zájmech třetí strany), a to za podmínky, že tím nebudou ohroženy vaše zájmy, práva ani svobody. Mezi situace, kdy by zpracovávání vašich údajů bylo v našich oprávněných zájmech, například patří: (i) když vaše osobní údaje poskytneme společnostem v naší Skupině po tom, co proběhne restrukturalizace, nebo z interních administrativních důvodů; (ii) když najdeme jisté společnosti, které vám k našim službám mohou nabídnout další výhody nebo nám mohou poskytnout cenné informace o tom, jak naše služby využíváte; (iii) vyhledávání a uchovávání informací zákazníků, kteří mají problémy v oblasti zodpovědného hraní; (iv) ochrana integrity našich Událostí prostřednictvím boje proti podezřelému chování a krádeži totožnosti, hlášení a sdílení informací, které se ho týkají; (v) dodržování regulatorních a zákonných požadavků; (vi) vytváření věrnostního programu ušitého na míru jednotlivým hráčům.

^ Zpět na začátek

Sdílení a poskytování informací a jejich příjemci

 1. Konkrétní případy poskytování informací: Vaše osobní údaje můžeme poskytovat následujícím způsobem:
  • komukoliv, pokud je to od nás vyžadováno zákonem nebo regulačním úřadem;
  • jakémukoliv regulačnímu úřadu nebo poskytovateli licence či jinému úřadu;
  • třetím stranám za účelem vypořádání nebo provedení platby v souvislosti s výhrami, na které můžete mít nárok ze své účasti v Události; 
  • třetím stranám, které nám nebo naším jménem poskytují služby;
  • třetím stranám kvůli reklamním účelům, pokud jste s tím souhlasili nebo jste proti tomu nic nenamítali (podle situace), jak je popsáno níže v sekci 9;
  • jakékoliv třetí straně, která koupí nás nebo naše podnikání či kteroukoliv část našeho podnikání;
  • pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že je to nezbytné:
   i. abychom jednali v souladu se zákonem nebo s nařízením soudu;
   ii. abychom chránili a bránili svá práva nebo vlastnictví;
  • S vaším souhlasem;
  • Pro potřeby nápravy neštěstí; nebo
  • jak je uvedeno níže v sekci 5.
 2. Všeobecné případy poskytování informací: Vedle výše uvedených konkrétních příkladů situací, kdy poskytujeme informace, můžeme vaše osobní údaje poskytnout také našim zaměstnancům, zaměstnancům dalších společností z naší Skupiny, našim zástupcům a třetím stranám poskytujícím služby, kteří vaše osobní údaje využívají k tomu, aby nám poskytovali služby v souvislosti s vaší pozicí uživatele Služeb PSLive. 
 3. Kombinování osobních údajů: Vaše osobní údaje získané z toho, jak jste využívali naše Služby PSLive, a/nebo z účasti v Události, můžeme v souladu s touto Ochranou soukromí dát dohromady s dalšími údaji, které byly získány z toho, jak jste využívali jiné služby poskytované Skupinou, což se týká i produktů, které s tím souvisí a které jsou při tom využívány, včetně mobilních služeb a služeb sociálních sítí. S těmito kombinovanými informacemi budeme zacházet v souladu s touto Ochranou soukromí a budeme je využívat z důvodů, které jsou v ní uvedeny.

^ Zpět na začátek

Důvěrnost

 1. Co děláme? Vynakládáme značné úsilí k ochraně totožnosti, zájmů a dalších informací, které jsme získali o jednotlivých Uživatelích, a k těmto informacím vědomě neposkytneme přístup nikomu mimo naši Skupinu, s výjimkou toho, když se bude jednat přímo o daného Uživatele, nebo tak, jak bylo popsáno v této Ochraně soukromí. Za účelem ochrany informací, které shromažďujeme a zpracováváme, jsme provedli značnou investici do technologií našich serverů, databází, záloh, firewallu a šifrování. Tyto technologie byly zavedeny v rámci špičkové bezpečnostní architektury.

  Co můžete dělat vy? I vy byste měli přispět k ochraně svých osobních údajů. Vaše Přihlašovací údaje jsou důvěrné a vy máte povinnost je neustále držet v tajnosti a vynaložit veškeré úsilí, abyste chránili jejich utajení a důvěrnost.

^ Zpět na začátek

Omezení důvěrnosti

 1. Právně vyžadované poskytování informací. Vzhledem k právnímu, regulačnímu a bezpečnostnímu prostředí, v němž pracujeme, můžeme být v některých případech požádáni o poskytnutí osobních údajů našich Uživatelů, a současně nám nemusí být povoleno vás o tom informovat. Budeme v rozumné míře usilovat o omezení takového poskytování informací na následující případy: (a) když se v dobré víře domníváme, že tak musíme učinit kvůli předvolání, zatykači nebo jiným právním procesům vůči nám nebo našim povinnostem, nebo (b) když to je důvodně nutné kvůli zjištění totožnosti, kontaktování či zákonnému postupu proti osobám či entitám, abychom tím ochránili a/nebo vymohli svá práva. Dále můžeme, a vy nás k tomu opravňujete, odtajnit vaši totožnost Uživatele, jméno, datum narození, adresu, město, okres, PSČ, zemi, telefonní číslo, e-mail, aktivitu na účtu, transakce, převody a komunikaci s jinými uživateli a také podrobnosti o finančních nástrojích použitých ke vkladům a výběrům našim zástupcům třetích stran nebo oficiálním vládním úřadům, když na základě našeho vlastního rozhodnutí budeme věřit, že je to nutné nebo vhodné v souvislosti s vyšetřováním legalizace výnosů z trestné činnosti, podvodu, porušení duševního vlastnictví, pirátství nebo dalších nezákonných aktivit či aktivit, které nás mohou vystavit právnímu riziku.

^ Zpět na začátek

Právně vyžadované poskytování informací

 1. Marketing v rámci Skupiny. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, abychom vám poskytovali novinky, informace o akcích a další reklamní nabídky. Pokud tyto zprávy o akcích, zpravodaje a reklamní nabídky již nechcete dostávat, můžete si jejich odběr odhlásit buď ve chvíli, kdy se u nás poprvé registrujete, nebo i později tím, že budete postupovat podle instrukcí pro odhlášení, které najdete v každé takové zprávě. Navíc nás můžete kdykoliv informovat, že si nepřejete dostávat žádná reklamní sdělení, což můžete udělat zasláním e-mailu naší Zákaznické podpoře.
 2. Nabídky zboží a služeb třetích stran. Pokud jste nám k tomu udělili svolení, můžeme vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo sdílet se třetími stranami, aby vám mohli zasílat nabídky zboží a služeb. Kdykoliv můžete zažádat o to, abyste takovéto nabídky již nedostávali, a to tím způsobem, že naší Zákaznické podpoře odešlete prázdný e-mail se slovem „Remove“ v předmětu. Pokud takto zažádáte o ukončení odběru těchto nabídek, odstraníme vaše údaje z našich seznamů marketingové distribuce i všech budoucích seznamů, které bychom mohli sdílet s našimi marketingovými partnery. Z odebírání marketingových zpráv odesílaných našimi partnery, kteří od nás vaše kontaktní údaje obdrželi ještě před zasláním vašeho požadavku na odstranění z těchto seznamů, se však budete muset odhlásit zvlášť.
 3. Propagace. Vaše jméno a údaje budeme v propagačních materiálech používat jen s vaším souhlasem.

^ Zpět na začátek

Vaše práva ohledně vašich údajů

 1. Právo vyžádat si informace o vaší osobě. Naše informace o vaší osobě se snažíme udržovat co nejpřesnější. Kdykoliv nás můžete kontaktovat a v souladu s vašimi právy podle Příslušných zákonů si prostudovat či změnit své údaje nebo si vyžádat jejich kopii, případně své údaje můžete upravit nebo opravit. V takovém případě je možné, že před splněním vašeho požadavku budeme potřebovat, abyste nám prokázali svou totožnost. Chcete-li nás kontaktovat a využít tak svá práva popsaná v této sekci 12, zašlete prosím e-mail naší Zákaznické podpoře. V některých případech můžeme vyžadovat malý poplatek na pokrytí administrativních nákladů spojených s vaší žádostí nebo abychom ji mohli vyřešit v souladu s Příslušnými zákony.
 2. Další práva.  Co se týče vašich osobních údajů, máte následující práva:
  1. právo ohradit se proti zpracovávání údajů, které vám způsobuje nebo by vám mohlo způsobit újmu či utrpení;
  2. právo ohradit se proti rozhodnutím, která byla učiněna automatizovanými prostředky;
  3. právo nechat za určitých okolností opravit, zablokovat, smazat či zničit nesprávné osobní údaje; a
  4. právo domáhat se odškodnění za újmu způsobenou porušením zákona na ochranu osobních údajů.

Pokud si nejste jistí tím, jaká máte práva, nebo vám dělá starosti, jakým způsobem by s vašimi osobními údaji mohlo být nakládáno, doporučujeme vám kontaktovat odpovědný Úřad pro ochranu osobních údajů (viz sekce 15). Pokud nás kontaktujete a budete chtít využít svá práva, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom vaší žádosti nebo námitce vyhověli. Berte však prosím na vědomí, že ne všechna práva jsou bezpodmínečná.

^ Zpět na začátek

Cookies

 1. Cookies jsou textové řetězce informací, které se při návštěvě našich stránek stahují do vašeho osobního počítače, notebooku nebo mobilního zařízení (každé z nich je zde nazýváno „Zařízením“). Při každé další návštěvě jsou pak tyto cookies zasílány zpět původní webové stránce nebo jiné, která je rozeznává. Informace o tom, co jsou cookies a k čemu slouží, naleznete zde (v angličtině).

  Cookies jsou velmi užitečné a mohou sloužit k mnoha různým účelům. Umožní vám například efektivněji se pohybovat mezi stránkami, pamatují si vaše nastavení a celkově zlepšují váš uživatelský zážitek. Někdy se cookies používají také pro to, aby reklamy, které se vám zobrazují, pro vás byly relevantní a odpovídaly vašim zájmům. My cookies používáme, abychom sledovali odkazování na naše Sítě, abychom si zapamatovali vaše nastavení a mohli generovat anonymní statistická data, která nám pomáhají vylepšit uživatelský zážitek na našich Sítích. Prostřednictvím cookies také měříme účinnost našich reklamních kampaní a dále je využíváme, abychom mohli omezit počet zobrazení stejné reklamy, abychom si pamatovali, že jste danou stránku navštívili, a abychom vám zobrazovali reklamy, které více odpovídají vašim zájmům.

  Podrobné informace o našich cookies a o tom, jak je využíváme na Síti, naleznete na našich přidružených Sítích, kde rovněž popisujeme, jak je vypnout nebo jak kontrolovat, které cookies jsou nastaveny na vašem Zařízení.

^ Zpět na začátek

Další informace

 1. Rádi vám poskytneme i podrobnější informace o tom, jak vaše osobní údaje chráníme a využíváme. Máte-li zájem, kontaktujte prosím Zákaznickou podporu. Velmi užitečné informace o soukromí a ochraně dat můžete získat také od Úřadu pro ochranu osobních údajů Ostrova Man a Úřadu pro ochranu osobních údajů Malty.

^ Zpět na začátek

Poslední aktualizace Ochrany soukromí: 29. listopadu 2018