PS Live logoPS Live logo
PS Live logo
PS Live logo

PokerStars Live’i privaatsuspoliitika

Vastutava töötleja isik Käesolevas privaatsuspoliitikas („Privaatsuspoliitika”) on vastutav töötleja (näiteks isik, kes vastutab sinu isikuandmete jäädvustamise, säilitamise ja kasutamise eest) sõltuvalt Ürituse (defineeritud allpool) toimumiskohast Global Poker Tours Limited („GPTL“) või Rational Live Events (Malta) Limited („Rational Malta“) või Rational Live Events Macau Limited („Rational Macau“) või TSG Interactive US Services Limited („TSG Interactive US“) (ühiselt „Ürituse firma“ või „meie“) või Ürituse firma tütarfirma, Ürituse firma emafirma ja kõik selle emafirmaga seotud tütarfirmad.

Viited mõistele „Turniir““ tähendavad käesolevas kontekstis kõiki live-pokkeriturniire ja rahalaudu (kõik eraldi „Turniir“), mis moodustavad PokerStars Live’i üritused. Teiste seas (kuid mitte ainult) on mõeldud üritusi European Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Brazilian Series of Poker, PokerStars Players NL Hold'em Championship ja või PokerStars MEGASTACK (edaspidi viidatakse neile kui „Üritus“). Grupp viitab asjakohasele Ürituse firmale koos tema tütarfirmadega ja kõikidele Ürituse firma emafirmadele ja kõikidele emafirma tütarfirmadele ja firmadele, mis on seotud firmade grupiga Stars Group.

Meie kohustused mängijate privaatsuse tagamisel Oleme kohustatud tagama kogutud isikuandmete konfidentsiaalsuse ja selleks on meie kasutuses parim infoturvalisuse tehnoloogia ja toimingud, mis vastavad Euroopa Liidu andmekaitse standarditele ja meie hasartmängu järelvalve nõudmistele.

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk Käesoleva Privaatsuspoliitika eesmärk on selgitada, kuidas me kogume, säilitame, kasutame ja kaitseme sinu isikuandmeid, ja anda ülevaade sinu asjakohastest õigustest.

Meie õiguslikud kohustused Sinu isikuandmete töötlemisel lähtume seoses GPTL-i, Rational Macau või TSG Interactive US kas Mani saare 2002. aasta Andmekaitse aktist (edaspidi „IOM akt“) või teise võimalusena kõikides küsimustes, mis puudutab Rational Maltat, Malta andmekaitse seaduste peatükist 440 (edaspidi „Malta akt“). IOM aktile ja Malta aktile viidatakse edaspidi ühiselt kui „Akt“. Sinu isikuandmeid võivad töödelda või võime need edastada meie firmade grupi teistele liikmetele, meie partneritele, agentidele ja kolmandatele osapooltele, kes pakuvad meile teenuseid ning seda kohtualluvustes, mis asuvad väljaspool Mani saart ja Euroopa Majanduspiirkonda. Antud juhul lähtume Seadusest, mis tagab, et isikuandmeid edastatakse vaid nendesse kohtualluvustesse, kus järgitakse erinevaid Seaduses välja toodud andmekaitse nõudeid.

Mida tähendavad suure algustähega mõisted? Juhul kui käesolevas Privaatsuspoliitikas pole antud mõistetele kindlat tähendust, viitavad need PokerStars Live’i reeglites ja tingimustes määratletud mõistetele. Juhul kui PokerStars Live’i reeglite ja tingimuste ning käesoleva Privaatsuspoliitika vahel tekib lahknevusi, jääb peale Lõppkasutaja litsentsileping.

Sinu nõustumine Privaatsuspoliitikaga

 1. Nõusolek: PSLive’i Teenust kasutades või Üritusel osaledes nõustud sa (Kasutaja või sina) käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega ja neid tingimusi võime aeg-ajalt muuta. Meile andmeid esitades küsime sinult eraldi, kas annad nõusoleku saada turundusteateid: (a) meilt ja ka (b) kolmanda osapoole toodete ja teenuste pakkujatelt, kellega võime sinu andmeid jagada. Parandused ja muutused: meil on õigus käesolevat Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Muutused jõustuvad kohe, kui vastav teade ilmub PSLive’i saidile (edaspidi „Sait“). Seepärast soovitame aeg-ajalt käesolev Privaatsuspoliitika üle vaadata. Siis võid olla kindel, et oled teadlik hetkel kehtivast versioonist ja võimalikest muutustest. 

^ Tagasi üles

Milliseid andmeid ja mis eesmärgil kogutakse

 1. Registreerimise andmed: PSLive’i süsteemis PSLive’i konto avamise käigus ja et saaksime sulle pakkda meie Teenuseid, küsime sinult teatud isikuandmeid, muu hulgas (kuid mitte ainult) nime, sünnikuupäeva, e-posti aadressi, elukohariiki ja kodakondsust ja kinnitust, et oled vähemalt 18-aastane või kui kohtualluvuses, kus Üritus toimub, on vanusepiirang vanusepiirang:anem kui 18, sellest vanem. Konto pead avama oma pärisnimega. Lisaks on tähtis, et registreerid konto korrektse ja kehtiva infoga, sest neid andmeid kasutatakse sinu isiku kinnitamiseks ja muudel käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud juhtudel. Kui meile varem edastatud isikuandmed on muutunud, pead meid nendest muutustest teavitama, sest me ei võta vastutust kahju eest, mis võib tekkida seoses sellega, et sa ei teavita meid meile varem edastatud infos toimunud muutustest. Andmete säilitamine säilitame sinu isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik käesolevas Privaatsuspoliitikas ettenähtud eesmärgil. Sinna hulka kuulub ka periood, mis võib olla seadusega ette nähtud. Me ei kogu oma mängijate kohta rohkem isikuandmeid, kui on vajalik ja vastavalt meie andmehalduse poliitikale kustutame kõik isikuandmed, mis pole meile enam vajalikud. Kui otsustasid PSLive’i konto sulgeda (või sulgesime selle meie), säilitasime enne 25. maid 2018 („ Isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPR-i alguskuupäev“) su isikuandmeid sulgemise hetkest 5 (viis) aastat. Sellisel juhul saame sulle abiks olla kõikide küsimustega, mis võivad seoses meie Üritustel osalemisega tekkida. Pärast GDPR-i alguskuupäeva suletud kontodel olevaid isikuandmeid hoitakse vaid 2 (kaks) aastat pärast konto sulgemist. Eesmärgid: meie, meie firmade Grupi liikmed, meie partnerid ja kolmandad pooled, kes pakuvad sulle meie nimel teenust, kasutavad sinu isikuandmeid vaid meie äritegevuse teostamiseks ja sulle võimaluse kasutada PSLive’i süsteemi ja/või Üritusel osalemist. Täpsemalt tähendab see järgmisi eesmärke (kuid meil on ka õigus kasutada sinu isikuandmeid muudel põhjustel, mis on mõistlikuse piirides seotud sponsoreerimise, korraldamise, haldamise ja Ürituse korraldamisega:
  • finantstehingute kinnitamiseks;
  • hinnata su mängimisharjumusi vastutustundliku mängimise huvides;
  • sulle PSLive’i Teenuste pakkumine;
  • isiku tuvastamine, kinnitamine ja kontrollimine;
  • statistiline analüüs ja uuringud;
  • uurimustöö ja tootearendus;
  • turundus, turu-uuringud, kliendiuuringud ja kliendiprofiilide koostamine;
  • andmete analüüs;
  • olla vastavuses litsentsides ja seadustes kehtestatud nõuetega;
  • võitlus turvariskide ja petturliku käitumisega;

^ Tagasi üles

Isikuandmete töötlemise tingimused

 1. Tingimused: töötleme su isikuandmeid mitmel põhjusel ja vastavalt asjakohastele andmekaitse seadustele.

  Nõusolek

  Sinu isikuandmete töötlemine on meile vajalik peamiselt selleks, et saaksime sulle pakkuda teenuseid. Mõnel juhul võime küsida sinult nõusolekut isikuandmete töötlemiseks diskreetsel viisil. Sellisel juhul töödeldakse sinu isikuandmeid vastavalt sellele nõusolekule ja sul on õigus see nõusolek alati tagasi võtta. Selleks tuleb esitada kirjalik teade. Näiteks võime küsida sinu nõusolekut selleks, et saata sulle turundus- ja kampaaniateateid.

  Lepingu täitmine, õiguslike kohustuste täitmine

  Võib olla ka vajalik, et peame töötlema sinu isikuandmeid lepingu täitmise eesmärgil (näiteks PokerStars Live’i reeglid ja tingimused või et saaksime kinni pidada meie mitmetest juriidilistest ja/või regulatiivsetest kohustustest, teiste seas (kuid mitte ainult) erinevate hasartmängu litsentside tingimuste täitmine (olenemata sellest, kas need kuuluvad meile või mõnele kolmandale osapoolele, kelle toimumispaigas Üritus toimub) ja kõik rahapesuvastased seadused.

  Õigustatud huvi

  Viimaks võime töödelda sinu isikuandmeid ka juhul, kui see on meie (või kolmanda osapoole) õiguslikes huvides. See töötlemine ei piira sinu huvisid, õiguseid ega vabadusi. Näited selle kohta, mis põhjustel võime andmeid töödelda meie õigustatud huvi alusel: (i) kui avaldame pärast ümberkorraldusi või sisehalduse huvides su isikuandmed meie Gruppi kuuluvatele firmadele; (ii) kui tuvastame, et teatud firmad saavad pakkuda sulle meie teenuse kasutamisel lisahüvesid või jagavad meiega väärtuslikku teavet sinu teenuste kasutamise kohta; (iii) avastada ja säilitada teavet nende isikute kohta, kellel on probleeme vastutustundliku mängimisega; (iv) tagada meie Ürituste ausus ja selleks võitleme, teavitame ja jagame teavet pettuste, seadusvastaste tegevuste või isikuvarguste kohta; (v) et pidada kinni regulatiivsest ja põhikirjade nõuetest; (vi) töötada välja vastava mängija vajadustele vastav lojaalsusprogramm.

^ Tagasi üles

Andmete jagamine, avalikustamine ja saajad

 1. Kindlad näited avalikustamise kohta. Sinu isikuandmeid võime avalikustada järgmistel juhtudel:
  • ükskõik kellele, kui see kohustus tuleneb seadusest või reguleeriva asutuse käsul;
  • täidesaatvale asutusele või litsentsi väljastajale;
  • kolmandatele pooltele eesmärgiga lahendada või teha makseid seoses Üritustel osalemisega saadud võitudega; 
  • kolmandale poolele, kes pakub teenuseid meile või meie nimel;
  • kolmandatele pooltele turunduseesmärgil eeldusel, et sa oled sellega nõustunud või pole sellele vastu (kirjeldatud allpool asuvas punktis 9);
  • kolmandale poolele, kes ostab ära meid, meie äri või osa meist või meie ärist;
  • kui usume heas usus, et taoline tegevus on vajalik:
   i. lähtudes seadusest või meile vastu esitatud kohtusüüdistusele vastamiseks;
   ii. meie õiguste või vara kaitseks;
  • sinu nõusolekul;
  • katastroofist taastumise eesmärgil; või
  • vastavalt allpool asuvale punktile 5.
 2. Üldine avalikustamine Lisaks ülaltoodud kindlatele näidetele avalikustamise kohta, võime avalikustada sinu isikuandmeid oma töötajatele, Grupi teiste firmade töötajatele, meie agentidele ja kolmandast isikust teenusepakkujatele, kes kasutavad sinu isikuandmeid meile Teenuste osutamiseks. Need teenused on seotud sellega, et oled PSLive’i teenuse kasutaja. 
 3. Kombineeritud isikuandmed Võime kombineerida sinu PSive’i teenuse kasutamisel ja ja/või Üritusel osalemisel saadud isikuandmeid vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale teiste Grupi firmade teenuste kasutamisel saadud andmetega. Sinna hulka käivad ka kõik tooted, mis on sellega seotud või selle kõrvaltegevus. Teiste seas mobiilsed ja sotsiaalvõrgustike teenused. Kombineeritud andmeid kasutatakse vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale ja selles selgitatud eesmärkidele.

^ Tagasi üles

Konfidentsiaalsus

 1. Mida me teeme? Oleme võtnud tarvitusele põhjalikud meetmed, et hoida konfidentsiaalsena individuaalsete Kasutajate isik, nende eelistused ja muud nende kohta kogutud andmed. Me ei jaga andmeid teadlikult mitte kellegagi väljaspool Gruppi. Andmed on nähtaval vaid Kasutajatele või käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud juhtudel. Kogutud ja töödeldud teabe kaitsmiseks oleme teinud suuri investeeringuid oma serverisse, andmebaasi, varukoopiatesse, tulemüüri ja krüpteerimistehnoloogiatesse. Need tehnoloogiad on rakendatud kõrgetasemelises turvasüsteemis.

  Mida saad teha sina? Isikuandmete kaitsmisel on oma osa ka sul. Sinu Sisselogimise andmed on konfidentsiaalsed ja oled kohustatud hoidma need alati saladuses ja konfidentsiaalsena. Pead andma endast parima, et kaitsta nende andmete konfidentsiaalsus.

^ Tagasi üles

Konfidentsiaalsuse piirangud

 1. Seadusega nõutud avalikustamine tulenevalt kehtivatest seadustest, regulatsioonidest ja turvalisuse nõuetest võidakse meilt teatud asjaoludel nõuda isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni, mis puudutab meie mängijaid. Võib juhtuda, et me ei tohi sind sellest teavitada. Teeme mõistlikke jõupingutusi, et selline avalikustamine toimuks ainult järgmistel juhtudel: (a) kui leiame heas usus, et oleme kohustatud informatsiooni avaldama seoses kohtukutse, -orderi või muu kohtumenetlusega; või (b) kui on mõistlikult vajalik tuvastada isikuid või üksuseid, nendega kontakteeruda või nende vastu kohtusse pöörduda, et kaitsta või pöörata täitmisele meie õigusi. Lisaks võime ja meil on sinu nõusolek, et avaldada sinu Kasutaja tunnus, nimi, tänav, linn, maakond, postiindeks, riik, telefoninumber, e-posti aadress, kontol toimuv tegevus, tehingud ja suhtlus teiste Kasutajatega ning deposiitideks ja väljamakseteks kasutatud maksemeetodi andmeid meie kolmandast isikust vahendajatele/teenusepakkujatele ja või ametlikele riiklikele asutustele nii nagu me omal äranägemisel vajalikuks või õigeks peame seoses järgmiste juurdlustega: rahapesu juurdlus, pettus, intellektuaalse omandi rikkumine, piraatlus või mõni muu seadusevastane tegevus või tegevus, mis võib meile kaasa tuua õigusliku vastutuse.

^ Tagasi üles

Seadusega nõutud avalikustamine

 1. Grupiturundus Võime kasutada sinu e-posti aadressi ja telefoninumbrit, et saata sulle uudiseid, teateid kampaaniate kohta ja muid turunduspakkumisi. Kui sa ei soovi enam kampaaniateateid, uudiskirju ja turunduspakkumisi saada, võid nende saamisest loobuda. Seda saad teha kohe konto avamise käigus või hiljem klõpsates suhtlusteate lõpus asuvatel tellimuse tühistamise juhistel. Lisaks on sul õigus meid igal ajal teavitada, et sa ei soovi meilt enam turundussõnumeid. Selleks saada e-kiri klienditoele.
 2. Kolmanda poole toodete ja teenuste pakkumised Kui oled andnud meile loa seda teha, võime jagada sinu e-posti aadressi ja telefoninumbrit kolmandate pooltega, kes võivad seejärel saata sulle oma toodete ja teenuste pakkumisi. Soovi korral võid nendest teadest igal ajal loobuda. Selleks saada klienditoele tühi e-kiri ja märgi pealkirjaks märksõna „Remove“ (Eemalda). Kui sa avaldad soovi pakkumistest loobumiseks, eemaldame su andmed meie turundusnimekirjadest ja edaspidistest nimekirjadest, mida võime oma turunduspartneritega jagada. Küll aga pead sa kustutama oma nime eraldi nendest turundusnimekirjadest, kuhu on mõni partner sind lisanud enne seda, kui palusid meil end nimekirjast kustutada.
 3. Reklaam Reklaammaterjalides kasutame sinu nime ja andmeid vaid sinu kirjalikul nõusolekul.

^ Tagasi üles

Sinu õigused seoses sinu andmetega

 1. Õigus küsida enda kohta käivaid andmeid. Meie eesmärk on hoida sinu isikuandmed võimalikult õiged ja täpsed. Võid meiega igal hetkel oma andmete nägemiseks, muutmiseks või nendest koopia küsimiseks ühendust võtta. Soovi korral võid ka vastavalt Kohaldatavas Seaduses toodud õigustele neid andmeid muuta või parandada. Sellisel juhul võime enne su soovile vastu tulemist küsida tõendeid andmete õigsuse ja sinu isiku kinnitamise tarbeks. Kui soovid vastavalt punktis 12 toodule oma õigusi kasutada, võta ühendust klienditoega. Vajaduse korral võime vastavalt Kohaldatavale Seadusele võtta teatud asjaoludel taotluste menetlemisega seotud halduskulude katmiseks väikest tasu.
 2. Lisaõigused Sul on seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:
  1. õigus esitada vastuväiteid töötlemisele, mis tõenäoliselt põhjustab või võib põhjustada sulle kahju või kannatusi;
  2. õigus esitada vastuväiteid otsustele, mis on tehtud automatiseeritult;
  3. õigus, et teatud olukorras sinu ebaõiged isikuandmed parandataks, blokeeritaks, kustutaks või hävitataks, ja
  4. õigus nõuda andmekaitse seaduse rikkumisest põhjustatud kahju eest hüvitist.

Kui sa pole oma õigustes kindel või oled mures, kuidas sinu isikuandmeid töödeldakse, peaksid ühendust võtma Andmekaitse Inspektsiooniga (vaata lähemalt punktist 15). Kui võtad meiega seoses oma õigustega ühendust, anname endast parima, et su soovile või vastuväitele vastu tulla. Küll aga soovime rõhutada, et mitte kõik õigused ei ole absoluutsed.

^ Tagasi üles

Küpsised

 1. Küpsised on vaid tekstist koosnevad inforibad, mis laaditakse veebilehe külastamisel sinu isiklikku laua- või sülearvutisse või mobiiliseadmesse („Seade“). Järgmisel korral sama veebilehte külastades loeb brauser küpsist ja edastab teabe saidile, mis algselt küpsise paigaldas või saidile, kes küpsise ära tundis. Küpsiste ja nende kasutamise kohta leiad täpsemat teavet siit.

  Küpsised on väga kasulikud ja neid võib kasutada väga mitmel eesmärgil. Muu hulgas aitavad need veebilehtede vahel lihtsalt liikuda, jätavad meelde su eelistused ja muudavad kasutamise mugavamaks. Mõnikord kasutatakse küpsiseid ka sinu hobidele ja huvidele vastavate online reklaamide näitamiseks. Meie kasutame küpsiseid, et jälgida kust lehtedelt sind meie Saitidele suunati, jätame meelde sinu eelistused ja kogume nende abil anonüümselt statistilisi andmeid (seda kasutatakse hiljem meie Saitide täiendamiseks). Kasutame küpsiseid ka reklaamikampaaniate edukuse mõõtmiseks ja nende abil on meil võimalik määrata, mitu korda sulle teatud reklaami näitame. Samuti jätame meelde, et oled veebilehte külastanud. Tänu sellele on meil võimalik näidata ka just sulle huvipakkuvaid reklaame.

  Küpsiste ja nende Saidil kasutamise kohta leiad täpsemat teavet seotud Saitidelt. Seal räägime ka lähemalt, kuidas küpsiseid välja lülitada, kuidas nende kasutust kontrollida ja milliseid neist su Seadmesse on paigaldatud.

^ Tagasi üles

Lisateave

 1. Kui soovid täpsemat teavet selle kohta, kuidas me su isikuandmeid kaitseme ja kasutame, oleme sulle hea meelega abiks. Selleks võta ühendust klienditoega. Kasulikku teavet andmekaitse ja privaatsuse kohta saad ka Mani saare infovolinikult ja/või informatsooni ja andmekaitse volinikult (Malta).

^ Tagasi üles

Privaatsuspoliitikat uuendati viimati 29. november 2018