PokerStars Live privatumo taisyklės

Duomenų valdytojas. Šių privatumo taisyklių ("Privatumo taisyklių") tikslais "duomenų valdytojas" (t. y. asmuo, atsakingas už jūsų asmens duomenų rinkimą, saugojimą bei naudojimą), priklausomai nuo vietos, kur rengiamos Varžybos (apibrėžtos toliau), yra Global Poker Tours Limited ("GPTL") arba Rational Live Events (Malta) Limited ("Rational Malta"), arba Rational Live Events Macau Limited ("Rational Macau"), arba TSG Interactive US Services Limited ("TSG Interactive US") (visos kartu – "Varžybų kompanija", "mes", "mūsų" arba "mus"), arba Varžybų kompanijos dukterinė įmonė, Varžybų kompaniją kontroliuojanti bendrovė ir bet kuri tokios kontroliuojančios bendrovės dukterinė įmonė.

Nuorodos į "Turnyrą" šiame dokumente reiškia bet kurį gyvai vykstantį pokerio turnyrą bei piniginius žaidimus (kiekvienas iš jų toliau vadinamas "Turnyru"), kurie yra dalis PokerStars Live varžybų, įskaitant, bet neapsiribojant "European Poker Tour", "Asia Pacific Poker Tour", "PokerStars Caribbean Adventure", "Brazilian Series of Poker", "PokerStars Players NL Hold'em Championship" ir (arba) "PokerStars MEGASTACK" varžybomis (kiekvienos iš jų atskirai toliau vadinamos "Varžybomis"). Nuorodos į "Grupę" reiškia atitinkamą Varžybų kompaniją ir jos dukterines bendroves, kartu su bet kuria Varžybų kompaniją kontroliuojančia bendrove bei bet kuria tokios kontroliuojančios bendrovės dukterine bendrove, taip pat bet kuria bendrove, susijusia su kompanijų grupe, žinoma kaip The Stars Group.

Mūsų įsipareigojimas užtikrinti žaidėjų privatumą. Esame įsipareigoję užtikrinti mūsų surinktų asmens duomenų konfidencialumą taikydami "aukščiausio lygio" informacijos apsaugos technologijas bei procedūras pagal Europos Sąjungos duomenų apsaugos standartus bei azartinių lošimų organizavimą kontroliuojančių institucijų reikalavimus.

Šių Privatumo taisyklių tikslas. Šių Privatumo taisyklių tikslas yra padėti jums suprasti, kaip mes renkame, laikome, naudojame ir saugome jūsų asmens duomenis, bei paaiškinti, kokios yra jūsų teisės šių duomenų ir jų naudojimo atžvilgiu.

Mūsų teisiniai įsipareigojimai. Tvarkydami jūsų asmens duomenis, susijusius su GPTL, Rational Macau arba TSG Interactive US kompanija, laikysimės Meno salos 2002 m. Duomenų apsaugos akto ("Meno salos akto"), o jei reikalas bus susijęs su Rational Malta kompanija – Maltos duomenų apsaugos teisės aktų 440 skyriaus ("Maltos akto") reikalavimų. Toliau Meno salos aktas ir Maltos aktas kartu vadinami "Aktu". Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti arba persiųsti kitiems mūsų kompanijų grupės nariams, dukterinėms bendrovėms, agentams bei trečiosioms šalims, teikiančioms mums paslaugas už Meno salos ir Europos ekonominės erdvės ribų. Šiuo atveju laikysimės Akto nuostatų, pagal kurias asmens duomenys gali būti perduodami tik į tas jurisdikciją turinčias teritorijas, kurios atitinka įvairius duomenų apsaugos "pakankamumo" reikalavimus, nustatytus Akte.

Ką reiškia didžiosiomis raidėmis prasidedantys terminai? Jei šiose Privatumo taisyklėse nėra suteiktos konkrečios reikšmės, didžiosiomis raidėmis prasidedantys terminai turės reikšmes, apibrėžtas PokerStars Live taisyklėse. Šioms taisyklėms bus teikiama pirmenybė, jei atsiras prieštaravimų tarp jų ir Privatumo taisyklių nuostatų.

Jūsų sutikimas su Privatumo taisyklėmis

 1. Sutikimas: naudodamiesi PSLive Paslauga arba dalyvaudami Varžybose, jūs ("Vartotojas" arba "jūs") sutinkate su šių Privatumo taisyklių sąlygomis, kurias galime periodiškai pataisyti. Nepaisant to, jums pateikiant savo duomenis, mes atskirai atsiklausime jūsų, ar sutinkate gauti reklaminius pranešimus iš: (a) mūsų; ir (b) trečiosios šalies prekių bei paslaugų teikėjų, su kuriais galime dalytis jūsų duomenimis. Pakeitimai: pasiliekame teisę kartkartėmis pakeisti šias Privatumo taisykles. Pakeitimai įsigalios iškart po jų paskelbimo PSLive svetainėje ("Svetainė"). Todėl skatiname kartkartėmis peržvelgti šias Privatumo taisykles ir įsitikinti, kad žinote naujausią jų versiją su visais pakeitimais. 

^ Atgal į viršų

Kokia informacija yra renkama ir kokiais tikslais tai daroma

 1. Registracijos duomenys: kad galėtumėte atsidaryti PSLive paskyrą, naudotis PSLive sistema ir leisti mums teikti jums savo Paslaugas, paprašysime jūsų pateikti mums tam tikrus asmens duomenis, įskaitant, tačiau neapsiribojant vardu, pavarde, gimimo data, el. pašto adresu, gyvenamąja šalimi ir pilietybe. Jurisdikciją turinčiose teritorijose, kuriose Varžybose leidžiama dalyvauti nuo 18 metų, taip pat prašysime dokumento, įrodančio, kad jums ne mažiau nei 18 metų. Vardas ir pavardė, kuriuos nurodysite registruodamiesi, turi būti jūsų. Be to, svarbu, kad paskyroje pateikta informacija būtų teisinga, kadangi ji bus naudojama tikrinant jūsų tapatybę ir kitais šiose Privatumo taisyklėse paminėtais tikslais. Turite mus informuoti apie visus mums pateiktų savo asmens duomenų pasikeitimus, ir mes neatsakome už jokią žalą, kurią galite patirti dėl to, kad nepranešėte apie mums pateiktų savo asmens duomenų pasikeitimus. Duomenų saugojimas: jūsų asmens duomenis saugome tiek laiko, kiek būtina šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais, įskaitant bet kokį saugojimo laikotarpį, kuris gali būti reikalingas reguliavimo tikslais. Nerenkame daugiau vartotojų asmens duomenų, nei būtina mūsų tikslams įgyvendinti. Be to, mūsų duomenų valdymo taisyklėse yra numatyta, kad mums nebereikalingi asmens duomenys ištrinami. Jei savo PSLive paskyrą būsite uždarę (arba mes uždarysime) iki 2018 m. gegužės 25 d. ("BDAR įsigaliojimo datos"), jūsų asmens duomenis saugosime 5 (penkerius) metus nuo uždarymo datos, kad galėtume padėti jums kilus klausimų dėl dalyvavimo mūsų Varžybose. Jei paskyra bus uždaryta po BDAR įsigaliojimo datos, jūsų asmens duomenis saugosime tik 2 (dvejus) metus nuo paskyros uždarymo datos. Tikslai: mes, kompanijų Grupės nariai, dukterinės bendrovės bei trečiosios šalys, teikiančios paslaugas mums arba jums mūsų vardu, naudos jūsų asmens duomenis, kad mes galėtume vykdyti savo verslą bei suteikti jums galimybę naudotis PSLive sistema ir (arba) dalyvauti Varžybose. Tai apima šiuos tikslus, tačiau pasiliekame teisę naudoti jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais, kurie pagrįstai gali padėti Varžybų rėmimo, vykdymo, administravimo ir organizavimo verslui:
  • patvirtinti finansines operacijas;
  • atsakingo žaidimo tikslais įvertinti jūsų įsitraukimą į azartinius žaidimus;
  • teikti jums PSLive Paslaugas;
  • identifikavimo, patvirtinimo bei patikrinimo tikslais;
  • statistinių duomenų analizės bei tyrimų atlikimo tikslais;
  • tyrimų atlikimo bei plėtros tikslais;
  • rinkodaros, rinkos tyrimų, klientų apklausų bei profiliavimo tikslais;
  • duomenų analizės tikslais;
  • laikytis licencijavimo bei reguliavimo reikalavimų;
  • kovoti su pavojų saugumui keliančiais veiksniais bei sukčiavimu.

^ Atgal į viršų

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

 1. Sąlygos: jūsų asmens duomenis tvarkysime dėl įvairių priežasčių, kiekviena iš kurių yra aprašyta atitinkamuose duomenų apsaugos įstatymuose.

  Sutikimas

  Jūsų asmens duomenų tvarkymas pirmiausia bus reikalingas, kad galėtume teikti jums paslaugas. Kartais galime atskirai paprašyti sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis. Tokiu atveju jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pagal šį sutikimą, kurį galėsite bet kada raštu atšaukti. Pavyzdžiui, jūsų sutikimas bus reikalingas norint siųsti jums rinkodaros ir reklaminius pranešimus.

  Sutarties įvykdymas ir teisinio įsipareigojimo laikymasis.

  Taip pat gali prireikti tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei tai būtina susitarimui (pvz., PokerStars Live taisyklėms) įvykdyti, arba kad galėtume laikytis įvairių teisinių ir (arba) reguliavimo įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant mūsų žaidimų licencijų (kurias turime mes arba trečioji šalis, kurios patalpose vyksta Varžybos) sąlygų ir kovą su pinigų plovimu reglamentuojančių teisės aktų laikymusi.

  Teisėti interesai

  Galiausiai jūsų asmens duomenis galime tvarkyti, jei manome, kad toks tvarkymas atitiks mūsų (ar trečiosios šalies) teisėtus interesus ir nepažeis jūsų interesų, teisių ar laisvių. Duomenų tvarkymo, atitinkančio teisėtus interesus, pavyzdžiais galėtų būti: (i) asmens duomenų atskleidimas mūsų Grupės kompanijoms po restruktūrizavimo arba vidaus administravimo tikslais; (ii) atvejis, kai randame tam tikras įmones, kurios jums naudojantis mūsų paslaugomis gali pasiūlyti papildomos naudos arba pateikti mums vertingos informacijos apie jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis; (iii) informacijos, susijusios su atsakingo žaidimo problemų turinčiais asmenimis, išsiaiškinimas ir išsaugojimas; (iv) mūsų Varžybų sąžiningumo užtikrinimas kovojant, pranešant bei dalijantis informacija apie sukčiavimą, neteisėtus veiksmus arba tapatybės vagystes; (v) reguliavimo ir teisės aktų reikalavimų laikymasis; (vi) individualizuotos žaidėjų apdovanojimo schemos kūrimas.

^ Atgal į viršų

Dalijimasis informacija, jos atskleidimas ir gavėjai

 1. Konkretūs atskleidimo atvejai. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:
  • bet kuriam gavėjui, jei to reikalauja įstatymai arba reguliuojanti institucija;
  • bet kuriam reguliuojančiam organui arba leidimus išduodančiam organui ar institucijai;
  • trečiosioms šalims, jei reikia atsiskaityti ar išmokėti laimėjimus, kurie gali jums priklausyti dėl dalyvavimo Varžybose; 
  • trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas mums arba mūsų vardu;
  • trečiosioms šalims rinkodaros tikslais, jei davėte sutikimą arba tam neprieštaraujate, priklausomai nuo situacijos, kaip aprašyta 9 punkte;
  • bet kuriai trečiajai šaliai, perkančiai mus, mūsų verslą arba bet kurią mūsų ar mūsų verslo dalį;
  • jei mes tvirtai tikime, jog toks veiksmas reikalingas:
   i. siekiant laikytis įstatymų arba mums taikomo teisminio proceso;
   ii. siekiant apsaugoti ir ginti mūsų teises arba nuosavybę;
  • su jūsų sutikimu;
  • nelaimės pasekmių likvidavimo tikslais; arba
  • 5 punkte aprašytais atvejais.
 2. Bendri atskleidimo atvejai: be pirmiau išvardytų konkrečių atskleidimo pavyzdžių, galime atskleisti jūsų asmens duomenis savo darbuotojams, kitų bendrovių, susijusių su mūsų Grupe, darbuotojams ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie naudoja jūsų asmens duomenis teikdami Paslaugas mums todėl, kad esate PSLive Paslaugos naudotojas. 
 3. Sujungti asmens duomenys: jūsų asmens duomenis, surinktus jums naudojantis PSLive Paslauga ir (arba) dalyvaujant Varžybose pagal šias Privatumo taisykles, galime sujungti su kita informacija, surinkta jums naudojantis kitomis Grupės teikiamomis paslaugomis, taip pat visais susijusias ar pagalbiniais produktais, įskaitant mobiliąsias bei socialinių tinklų paslaugas. Šią bendrą informaciją tvarkysime laikydamiesi šių Privatumo taisyklių ir naudosime jose apibrėžtiems tikslams.

^ Atgal į viršų

Konfidencialumas

 1. Ką mes darome? Dedame dideles pastangas, kad apsaugotume žaidėjų tapatybę, pageidavimus ir kitą apie kiekvieną Vartotoją surinktą informaciją. Niekada sąmoningai nesuteiksime prieigos prie šios informacijos jokiems mūsų Grupei nepriklausantiems asmenims, išskyrus patį Vartotoją arba atvejus, aprašytus šiose Privatumo taisyklėse. Daug investavome į serverius, duomenų bazę, atsarginių kopijų kūrimą, ugniasienę ir šifravimo technologijas, kad apsaugotume informaciją, kurią surenkame ir tvarkome. Šios technologijos yra įdiegtos kaip moderniausios saugumo architektūros dalis.

  Ką galite padaryti jūs? Jūs taip pat turite prisidėti prie savo asmens duomenų saugojimo. Jūsų prisijungimo duomenys yra konfidencialūs, ir jūs esate įpareigoti visą laiką laikyti savo Prisijungimo duomenis slaptai bei konfidencialiai ir dėti visas pastangas, kad išsaugotumėte jų slaptumą bei konfidencialumą.

^ Atgal į viršų

Konfidencialumo ribos

 1. Teisiškai reikalaujami atskleidimai. Atsižvelgiant į teisinę, reguliavimo ir saugumą užtikrinančią aplinką, kurioje veikiame, tam tikromis aplinkybėmis mūsų gali būti reikalaujama atskleisti Vartotojus identifikuojančią asmeninę informaciją. Be to, mums gali būti neleidžiama pranešti jums, kad tai padarėme. Stengsimės apsiriboti tokios informacijos atskleidimu šiais atvejais: (a) kai turėsime pagrindo manyti, kad turime tai padaryti atsakydami į teismo šaukimą, rašytinį nurodymą ar kitus procesinius veiksmus arba prievoles; arba (b) kai pagrįstai bus būtina nustatyti tapatybę, susisiekti arba pareikšti ieškinį prieš fizinius ar juridinius asmenis, kad išsaugotume ir (arba) įgyvendintume savo teises. Be to, mes galime, ir jūs suteikiate mums teisę Vartotojo tapatybę, vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, miestą, valstybę, pašto kodą, telefono numerį, el. pašto adresą, informaciją apie veiklą paskyroje, sandorius, pavedimus ir bendravimą su kitais Vartotojais, duomenis apie finansines priemones, kuriomis naudojantis buvo pervedamos arba išimamos lėšos, atskleisti mūsų trečiųjų šalių atstovams arba oficialiems valstybės organams, kai manome, kad to reikia arba tai yra tinkama tiriant pinigų plovimo, sukčiavimo, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, piratavimo atvejus ar kitą neteisėtą veiklą arba veiklą, už kurią galime būti patraukti teisinėn atsakomybėn.

^ Atgal į viršų

Teisiškai reikalaujamas atskleidimas

 1. Grupės rinkodara. Galime panaudoti jūsų el. paštą ir telefono numerį norėdami pranešti jums naujienas, informaciją apie akcijas bei kitus mūsų rinkodaros pasiūlymus. Jei nebenorite gauti pranešimų apie akcijas, naujienlaiškių bei rinkodaros pasiūlymų, galite atsisakyti jų prenumeratos, kai pirmą kartą registruojatės pas mus arba bet kuriuo kitu metu pasinaudodami "išsiregistravimo" instrukcijomis, kurios pateikiamos kiekviename pranešime. Taip pat bet kada galite informuoti mus, kad nebenorite gauti jokių pranešimų apie akcijas, parašydami el. laišką palaikymo komandai.
 2. Trečiųjų šalių prekių ir paslaugų pasiūlymai. Jei būsite pateikę mums savo sutikimą tai daryti, galime pasidalyti jūsų el. pašto adresu ir telefono numeriu su trečiosiomis šalimis, kad jos galėtų siųsti jums savo prekių ir paslaugų pasiūlymus. Galite bet kada atsisakyti gauti tokius pasiūlymus nusiųsdami palaikymo komandai tuščią žinutę, jos temos eilutėje įrašę žodį "Remove". Jei paprašysite nebegauti šių pasiūlymų, išbrauksime jūsų duomenis iš esamų rinkodaros medžiagos platinimo sąrašų ir visų ateityje sudarytų sąrašų, kuriais dalysimės su rinkodaros partneriais. Nepaisant to, turėsite atskirai atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų mūsų partnerių, kurie gavo jūsų duomenis prieš jums paprašant jus išbraukti iš tų sąrašų.
 3. Viešinimas. Jūsų vardą ir pavardę viešai skelbiamoje medžiagoje naudosime tik gavę jūsų raštišką sutikimą.

^ Atgal į viršų

Jūsų teisės informacijos apie jus atžvilgiu

 1. Teisė reikalauti informacijos apie jus. Siekiame, kad mūsų turima informacija apie jus būtų kuo tikslesnė. Vadovaudamiesi Taikytinos teisės aktais jums suteiktomis teisėmis, galite bet kada kreiptis į mus ir paprašyti peržiūrėti, pakeisti ar gauti mūsų turimos informacijos apie jus kopiją bei pakeisti arba pataisyti savo asmens duomenis. Tokiu atveju, prieš imdamiesi jūsų prašomų veiksmų, galime pareikalauti jūsų tapatybę įrodančių dokumentų ir juos patikrinti. Jei norite susisiekti su mumis dėl bet kurios iš savo teisių, aprašytų 12 punkte, įgyvendinimo, nusiųskite el. laišką palaikymo komandai. Tam tikromis aplinkybėmis galime imti nedidelį mokestį, kad padengtumėte administracines išlaidas, susijusias su jūsų pateiktu prašymu arba jo nagrinėjimu pagal Taikytiną teisę.
 2. Papildomos teisės. Turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises:
  1. teisę prieštarauti dėl duomenų tvarkymo, jei jis gali sukelti nelaimę arba padaryti žalos;
  2. teisę prieštarauti dėl automatizuoto sprendimų priėmimo;
  3. teisę esant tam tikroms aplinkybėms prašyti pataisyti, užblokuoti, ištrinti ar sunaikinti neteisingus asmens duomenis; ir
  4. teisę reikalauti kompensacijos dėl žalos, atsiradusios pažeidus duomenų apsaugos įstatymą.

Jei nesate tikri dėl savo teisių arba esate susirūpinę dėl to, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, turėtumėte kreiptis į atitinkamą duomenų apsaugos instituciją (žr. 15 punktą). Jei dėl savo teisių kreipsitės į mus, padarysime viską, kad patenkintume jūsų prašymą ar prieštaravimą. Visgi atminkite, kad ne visos teisės yra absoliučios.

^ Atgal į viršų

Slapukai

 1. Slapukai yra tik tekstinės informacijos eilutės, atsiunčiamos į jūsų asmeninį stacionarų kompiuterį, nešiojamą kompiuterį arba mobilų įrenginį (toliau "Įrenginys"), kai apsilankote interneto svetainėje. Jie yra siunčiami atgal į pradinę svetainę kiekvieno apsilankymo metu arba į kitą svetainę, atpažįstančią tuos slapukus. Daugiau informacijos apie tai, kas yra slapukai ir ką jie daro, rasite čia.

  Slapukai yra labai naudingi ir naudojami įvairiais tikslais. Jie leidžia jums efektyviai naršyti puslapius, nes atsimena jūsų pasirinkimus ir apskritai pagerina vartotojo patirtį. Kartais slapukai naudojami siekiant užtikrinti, kad internete jūsų matoma reklama būtų jums aktuali ir atitiktų jūsų interesus. Mes slapukus naudojame, kad galėtume stebėti nukreipimus į mūsų svetaines, prisiminti jūsų pageidavimus ir kurti anoniminius statistinius duomenis, kuriuos naudojame, kad pagerintume vartotojų patirtį mūsų Svetainėse. Slapukus taip pat naudojame norėdami įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą, apriboti savo reklamos parodymų skaičių ir atsiminti, jog jau apsilankėte svetainėje bei pateikti reklamą, labiau atitinkančią jūsų interesus.

  Išsamią informaciją apie slapukus, tai, kaip juos naudojame Svetainėje, kaip galite išjungti slapukus arba kontroliuoti jų naudojimą, bei tai, kokie slapukai nustatomi jūsų Įrenginyje, rasite su mumis susijusiose Svetainėse.

^ Atgal į viršų

Papildoma informacija

 1. Mielai suteiksime jums daugiau informacijos apie tai, kaip saugome ir naudojame jūsų asmens duomenis. Parašykite palaikymo komandai. Beje, daug naudingos informacijos apie duomenų apsaugą bei privatumą galite gauti Meno salos informacijos komisaro biure ir (arba) Informacijos ir duomenų apsaugos komisaro biure (Malta).

^ Atgal į viršų

Privatumo taisyklės paskutinį kartą peržiūrėtos: 2018 m. lapkričio 29 d.