Richtlijnen PokerStars Live voor de media en streamers/vloggers

Accreditatie

Het PokerStars Live online media-accreditatieformulier is hier beschikbaar. Neem voor hulp of vragen contact op met press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live ('we'/'wij'/'ons'/'onze') verwelkomt alle vertegenwoordigers inclusief, maar niet beperkt tot redactionele medewerkers, fotografen, socialemedia-influencers en cameramensen die nieuwsartikelen schrijven voor erkende onafhankelijke mediabedrijven, waaronder, maar niet beperkt tot, pokermediabedrijven, bekende kranten en tijdschriften, bloggers, gelicenseerde omroeporganisaties (televisie en radio) en nationale nieuwsdiensten ('Mediavertegenwoordigers') en alle mensen die video's maken voor hun persoonlijke socialemediakanalen of de socialemediakanalen van derde partijen (‘Vloggers’) op de PokerStars Live*-evenementen ('Evenementen') en helpt graag met alle mediaverzoeken indien nodig.

Ons doel is om te zorgen dat onze Evenementen zo soepel mogelijk verlopen voor pokerspelers, de casino's, onze medewerkers en alle aanwezige Mediavertegenwoordigers en Vloggers. Zorg dat je deze richtlijnen ('Richtlijnen') leest en je eraan houdt om ons te helpen de Evenementen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Schending van deze Richtlijnen kan leiden tot verlies van accreditatie voor Mediavertegenwoordigers of voor Vloggers voor een bepaald Evenement en/of voor toekomstige Evenementen.

Na een succesvolle aanvraag kunnen mediakaarten worden verstrekt aan alle Mediavertegenwoordigers en streamerskaarten aan alle Vloggers die onze evenementen alleen bijwonen om content te genereren. Als een lid van de media zowel komt spelen als vloggen, moet een streamerskaart worden aangevraagd. Als een speler komt streamen/vloggen, moet een streamerskaart worden aangevraagd. Als een lid van de media in een bepaald toernooi wil spelen gedurende zijn aanwezigheid op een evenement, moet hij zijn mediakaart voor de tijd dat hij speelt afgeven en verliest hij toegang tot de mediakamer (hierna gedefinieerd). Als een lid van de media een bepaald evenement wil spelen en wil vloggen, moet hij zijn mediakaart opgeven en een streamerskaart aanvragen. Let op: in sommige evenementen mogen media uitsluitend aanwezig zijn als media en mogen zij niet spelen. In zulke gevallen worden aanvragers daar tijdens de accreditatie van op de hoogte gesteld.

Let op: het online indienen van een aanvraag voor een mediakaart en/of streamerskaart om bij een Evenement aanwezig te zijn garandeert niet automatisch dat een dergelijke aanvraag goedgekeurd en/of toegewezen wordt. Elke aanvrager ontvangt een antwoord van press@pokerstarslive.com om te bevestigen of de aanvraag voor de mediakaart en/of streamerskaart wel of niet goedgekeurd is. Mediakaarten en/of streamerskaarten worden zonder uitzondering alleen toegewezen na onze schriftelijke goedkeuring en we behouden ons het recht voor om het aantal mediakaarten dat kan worden toegewezen aan Mediavertegenwoordigers van hetzelfde mediabedrijf en streamerskaarten die kunnen worden toegewezen aan Vloggers van hetzelfde kanaal of team te beperken.

1. Vereisten voor mediakaarten

 1. Mediavertegenwoordigers die een mediakaart aanvragen moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten die van toepassing zijn met betrekking tot hun aanwezigheid bij een Evenement. Wettelijke vereisten zijn inclusief, maar niet beperkt tot, een vereiste minimumleeftijd, samen met extra lokale vereisten of beperkingen die van toepassing kunnen zijn. Als er een aanvraag wordt ingediend voor een mediakaart, mag deze alleen gebruikt worden door Mediavertegenwoordigers van een mediabedrijf met als primair doel verslaggeving te leveren van de activiteiten die plaatsvinden tijdens het Evenement.
 2. Mediakaarten worden alleen verstrekt aan redactionele medewerkers of personen die onder contract staan van erkende mediabedrijven, waaronder pokermediabedrijven, bekende kranten en tijdschriften, bloggers, gelicenseerde omroeporganisaties (televisie en radio) en nationale nieuwsdiensten.
 3. Mediakaarten worden niet verstrekt aan niet-redactionele medewerkers die Evenementen bijwonen voor marketingdoeleinden zoals, maar niet beperkt tot, public relations-bedrijven, marketing-/sales-/reclamebureaus of pokermanagers of zakelijk gerelateerde diensten.
 4. Geaccrediteerde Mediavertgenwoordigers die een Evenement bijwonen mogen alleen verslagleggen voor de publicatie(s) die ze in het aanvraagformulier hebben opgegeven en die zijn goedgekeurd tijdens het aanvraagproces. Een Mediavertegenwoordiger die verslag blijkt te leggen voor publicatie(s) zonder onze toestemming vooraf riskeert het verliezen van zijn accreditatie voor Evenementen die we tot aan de datum van ontdekking hebben goedgekeurd en de mogelijkheid geaccrediteerd te worden voor toekomstige Evenementen.
 5. Aanvragen voor mediakaarten moeten hier gedaan worden via het online aanvraagformulier, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat alle relevante velden van het aanvraagformulier zijn ingevuld, inclusief, maar niet beperkt tot, naam, organisatie, alle contactgegevens en plannen voor mediaverslaggeving. Het wordt aangeraden om aanvragen voor mediakaarten ruim van tevoren in te dienen en geen reizen te boeken om aanwezig te zijn bij het Evenement voordat er schriftelijk bericht van ons is ontvangen waarin bevestigd wordt dat de aanvraag voor een mediakaart is goedgekeurd. Geen enkele Mediavertegenwoordiger krijgt toegang tot een Evenement zonder mediakaart.
 6. Alle teamleden/-assistenten die een Mediavertegenwoordiger begeleiden, moeten afzonderlijk een mediakaart aanvragen en hun mediakaart tijdens het Evenement te allen tijde bij zich houden.
 7. Personen van elk mediabedrijf die voor het eerst een aanvraag doen en freelancejournalisten moeten ons documentatie verstrekken waarom we redelijkerwijs kunnen verzoeken om de aanvraag te beoordelen en te bevestigen dat de aanvrager van een erkend mediabedrijf is.
 8. Het aantal mediakaarten dat per mediabedrijf, met name televisiecrews, kan worden verstrekt varieert afhankelijk van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement plaatsvindt. Dit is meestal afhankelijk van de capaciteit van de locatie en we behouden ons het recht voor om de faciliteiten die beschikbaar worden gesteld voor mediabedrijven op de juiste manier te managen. Alle verzoeken voor interviews met gesponsorde spelers moeten waar mogelijk vooraf geregeld worden via press@pokerstarslive.com. Voor interviews met spelers tijdens het Evenement moet je contact opnemen met een van onze pr-vertegenwoordigers ter plaatse op de locatie van het Evenement en/of via een e-mail naar press@pokerstarslive.com. Er kan dan een geschikte plaats en tijd worden afgesproken.
 9. Mediakaarten zijn niet-overdraagbaar. Mocht je, om welke reden dan ook, van personeel moeten wisselen tijdens een evenement, neem dan zo snel mogelijk contact op met press@pokerstarslive.com.

2. Vereisten voor streamerskaarten

 1. Vloggers moeten een streamerskaart hebben om tijdens een Evenement opnames te maken.
 2. Aanvragen voor streamerskaarten moeten hier gedaan worden via het online aanvraagformulier, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat alle relevante velden van het aanvraagformulier zijn ingevuld, inclusief, maar niet beperkt tot, naam, organisatie, alle contactgegevens en contentplannen. Het wordt aangeraden om aanvragen voor streamerskaarten ruim van tevoren in te dienen en geen reizen te boeken om aanwezig te zijn bij het Evenement voordat er schriftelijk bericht van ons is ontvangen waarin bevestigd wordt dat de aanvraag voor een streamerskaart is goedgekeurd. Geen enkele Vlogger krijgt toegang tot een Evenement zonder streamerskaart.
 3. Streamerskaarten worden alleen toegewezen aan degenen die content genereren voor hun eigen persoonlijke kanalen of kanalen van derde partijen die in het aanvraagformulier zijn opgegeven en door ons tijdens het aanvraagproces zijn goedgekeurd. Een Vlogger die content blijkt te genereren voor kanalen zonder onze toestemming vooraf riskeert het verliezen van zijn accreditatie voor Evenementen die we tot aan de datum van ontdekking hebben goedgekeurd en de mogelijkheid geaccrediteerd te worden voor toekomstige Evenementen.
 4. Iedereen die een streamerskaart aanvraagt moet zich volledig houden aan deze Richtlijnen. Specifieke eisen voor filmen zijn te vinden in sectie 6 ‘Video’.
 5. Alle teamleden/-assistenten die een Vlogger begeleiden, moeten afzonderlijk een streamerskaart aanvragen en hun streamerskaart tijdens het Evenement te allen tijde bij zich houden.

3. Gedragscode

 1. De mediakaart/streamerskaart moet te allen tijde duidelijk zichtbaar gedragen worden en moet getoond worden voor controle als hierom verzocht wordt door een van onze aangewezen vertegenwoordigers van de locatie van het Evenement.
 2. Mediavertegenwoordigers mogen niet meedoen aan het main event of een ander Evenement in welke liveroom dan ook, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door het PR-team. Daarbij mogen Mediavertegenwoordigers geen verslag doen van een nevenevenement waarin ze zelf gespeeld hebben of nog gaan spelen tijdens het Evenement, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door het PR-team.
 3. Als een Mediavertegenwoordiger het toernooi waarin hij speelt wil vloggen, moet hij zijn mediakaart verwijderen en een streamerskaart aanvragen (zie sectie 2 ‘Streamerskaart’).
 4. Mediavertegenwoordigers mogen geen belang (financieel of anderszins) hebben bij de uitslag van een Evenement. Dit geldt ook voor het kopen van aandelen of eigendom in een individuele speler of in een gesponsord team op wat voor manier dan ook. Dit verbod geldt ook voor elk soort van fantasyspel dat een financiële component heeft.
 5. De enige taal die gesproken mag worden in de toernooiruimte van een Evenement is (zijn) de officiële toernooitaal (-talen) van dat Evenement.
 6. Houd je tijdens je aanwezigheid bij een Evenement aan de regels van de locatie met betrekking tot toegang zoals kledingvoorschriften, verboden etenswaar/drank.
 7. Het is essentieel dat de Mediavertegenwoordigers en Vloggers de spelers en de integriteit van alle Evenementen respecteren. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot:
  • Het respecteren van het recht van een speler op een redelijke persoonlijke ruimte terwijl hij aan het spelen is (ga bijvoorbeeld niet te dichtbij staan);
  • Het respecteren van het recht van een speler om zijn spelerskaarten privé te houden;
  • Het respecteren van de integriteit van een Evenement door geen chips aan te raken, niet te gaan zitten op lege plaatsen aan toernooitafels en niet te discussiëren over acties aan de tafels, zowel met spelers aan de tafel als binnen gehoorafstand van spelers aan de tafel;
  • Het respecteren van de beslissingen van spelers zodat ze aan de tafel niet verbaal beoordeeld worden door toeschouwers; en
  • Het respecteren van de emotionele betrokkenheid van spelers door het niet zichtbaar of hoorbaar te 'vieren' als een bepaalde speler een pot wint.

4. Procedures toernooiruimte

 1. Het is essentieel dat de toernooidirecteur, de staf, de PokerStars Live-medewerkers, de PokerStarsblogmedewerkers, de PokerStarsfilmcrew en de casinomedewerkers hun werk in de toernooiruimte van de Evenementen ongehinderd kunnen doen.
 2. Volg alle instructies van onze toernooistaf en vertegenwoordigers op.
 3. Alle Mediavertegenwoordigers en Vloggers moeten de toernooiruimte verlaten als de medewerkers en/of de spelers chips in zakken doen.
 4. Als een van onze vertegenwoordigers en/of een vertegenwoordiger van de locatie van het Evenement een Mediavertegenwoordiger of Vlogger verzoekt om een bepaalde ruimte te verlaten, moet hij dit beleefd doen. Iedereen die weigert de instructies op te volgen, riskeert het verliezen van zijn mediakaart/streamerskaart voor het gehele Evenement en de mogelijkheid voor toekomstige Evenementen geaccrediteerd te worden.
 5. Tijdens de latere fasen van een toernooi, als er nog maar een klein aantal tafels over is, worden de Mediavertegenwoordigers en Vloggers gevraagd de ruimte die afgezet is rond de tafels te verlaten. Als de ruimte waar gespeeld wordt ontruimd is, proberen de toernooimedewerkers een aparte ruimte voor de media af te zetten, maar dit wordt niet gegarandeerd.
 6. De Mediavertegenwoordigers en Vloggers wordt gevraagd een redelijke afstand te bewaren tot onze televisiecrew(s). Dit is een veiligheidsmaatregel aangezien de uitrusting die gebruikt wordt zwaar is en letsel zou kunnen veroorzaken.
 7. Als Mediavertegenwoordigers of Vloggers een bepaald beeld nodig hebben, moeten ze dit bespreken met de producent of floormanager en laten weten wat ze nodig hebben, omdat zij vaak een cameraman/geluidstechnicus kunnen verplaatsen.

5. Fotografie

 1. Tijdens alle Evenementen zijn er aangewezen fotografen die foto's maken van de toernooien. Foto's die door deze officiële fotografen zijn gemaakt zijn beschikbaar voor gebruik door te e-mailen naar press@pokerstarslive.com.
 2. Op sommige locaties is fotografie nergens buiten de toernooiruimte toegestaan. Iedereen die zich wat dit betreft niet aan de casinoregels houdt raakt zijn mediakaart/streamerskaart voor het hele Evenement kwijt en riskeert de mogelijkheid te verliezen geaccrediteerd te worden voor toekomstige Evenementen. Fotografen moeten de privacy van casinogasten die niet direct deelnemen aan het Evenement respecteren.
 3. Het gebruik van flitsers is verboden tijdens het toernooispel en aan de televisietafel.

6. Video

 1. Op sommige locaties is filmen nergens buiten de toernooiruimte toegestaan en alle Mediavertegenwoordigers of Vloggers die zich wat dit betreft niet aan de casinoregels houden raken hun mediakaart/streamerskaart voor het hele Evenement kwijt en riskeren de mogelijkheid te verliezen geaccrediteerd te worden voor toekomstige Evenementen. Cameramensen moeten de privacy van de casinogasten die niet direct aan het Evenement deelnemen respecteren.
 2. Het aantal Mediavertegenwoordigers van één televisiecrew of Vloggers van één kanaal of team zijn elk beperkt tot twee personen in de algemene toernooiruimte, en slechts één lid van die televisiecrew of dat Vloggersteam mag rond één tafel filmen. De maximale tijdsduur dat elke televisiecrew of elk kanaal of team in de algemene toernooiruimte aan elke tafel mag filmen is 15 minuten. Het filmen na het vervallen van deze tijdslimiet is verboden en je moet stoppen als we dat aangeven.
 3. Het filmen om later uit te zenden is toegestaan in de algemene toernooiruimte.
 4. Het is niet toegestaan specifieke tafels te filmen, in te zoomen op specifieke handen of opnames te maken van de kassier, beveiliging, cashgameruimte in het hoofdgebouw van het casino of casinospelruimtes.
 5. Filmen terwijl je aan de pokertafel zit is ten strengste verboden.
 6. Het live uitzenden van een actieve PokerStars Live-toernooitafel is ten strengste verboden. Mediavertegenwoordigers en Vloggers mogen live uitzenden vanuit de algemene toernooiruimte, maar ALLEEN met schriftelijke toestemming vooraf door te e-mailen naar press@pokerstarslive.com. Een Mediavertegenwoordiger of Vlogger die gebruik wil maken van diensten voor liveuitzending moet van tevoren schriftelijke toestemming hebben en alle informatie over deze intenties en plannen verstrekken bij het online aanvragen van media-accreditatie om een mediakaart en/of streamerskaart te krijgen.
 7. Het filmen van de televisietafel door anderen dan de aangewezen PokerStars Live-filmcrew is ten strengste verboden tijdens toernooiactie. Mediavertegenwoordigers en Vloggers kunnen verzoeken om de televisietafel te filmen terwijl er niet gepokerd wordt door een e-mail met de specifieke wensen te sturen naar press@pokerstarslive.com.
 8. Mediavertegenwoordigers en Vloggers moeten respectvol omgaan met de andere spelers. De andere spelers mogen zich in geen enkel opzicht ongemakkelijk voelen door het maken van opnames. Als een speler niet door je wil worden gefilmd, moet je stoppen met filmen. Houd geen camera’s of andere apparatuur vlakbij mensen (of ze nu op hen zijn gericht of niet), tenzij ze het daarmee eens zijn.
 9. Houd geen opnameapparatuur boven de tafel of boven andere spelers. Richt geen camera’s op andere spelers tenzij ze uitdrukkelijk verzoeken deel uit te maken van je opnames.
 10. Camera’s en apparatuur mogen nooit opvallend op of bij de tafel staan.
 11. Als we op een bepaald moment, naar eigen goeddunken, vinden dat het filmen door een Mediavertegenwoordiger of Vlogger storend of opdringerig is, of het vastleggen en uitzenden door PokerStars in de weg zit, moet deze Mediavertegenwoordiger en/of Vlogger stoppen met filmen als onze vertegenwoordigers dat aangeven.

7. Regels mediakamer

 1. We proberen tijdens de Evenementen mediafaciliteiten te verzorgen zoals een perskamer met draadloos internet of internetaansluitingen ('Perskamer'). Alleen Mediavertegenwoordigers met mediakaarten krijgen toegang tot de Perskamer en/of andere mediafaciliteiten.
 2. Als een Perskamer vol is, kan het nodig zijn om de toegang tot de Perskamer en/of andere mediafaciliteiten te beperken.
 3. Mediavertegenwoordigers moeten het feit dat de gedeelde Perskamerfaciliteiten alleen voor werkdoeleinden bedoeld zijn respecteren. Gebruik geen bandbreedte voor niet-essentiële of niet-werkgerelateerde activiteiten en respecteer de mensen die om je heen aan het werk zijn door het geluidsniveau minimaal te houden.
 4. Om veiligheids- en andere redenen wordt Mediavertegenwoordigers gevraagd geen spelers, collega's of vrienden uit te nodigen in de Perskamer.
 5. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor persoonlijke spullen of werkapparatuur die achtergelaten zijn in de Perskamer en/of de toernooiruimte.

8. Verslaggeving en streams/vlogs

 1. We vereisen dat alle Mediavertegenwoordigers en Vloggers de relevante Evenementsponsor (zoals we kunnen verzoeken) prominent erkennen en noemen in de verslaggeving en streams/vlogs van het Evenement. Hiervoor moet de Mediavertegenwoordiger de Evenementsponsor duidelijk vermelden bij de eerste verwijzing naar het Evenement in het geval van geschreven artikelen, of in het geval van videoverslaggeving door Streamers/Vloggers, de sponsor duidelijk noemen tijdens de video. Dit erkennen en noemen van de sponsor geldt ook voor alle verslagen die informatie, foto's of videomateriaal verstrekt door PokerStars Live gebruiken, zelfs als journalisten niet geaccrediteerd zijn en/of niet aanwezig zijn bij het Evenement.
 2. We vereisen dat alle Mediavertegenwoordigers en Vloggers de relevante Evenementsponsor (zoals we kunnen verzoeken) prominent noemen op sociale media door @PokerStarsLive te taggen in elke tweet die ze over het Evenement op Twitter publiceren en door @PokerStars te taggen in de tekst van alle posts die ze over het Evenement op Instagram publiceren. Bovendien moeten alle posts op sociale media over het Evenement, inclusief, maar niet beperkt tot, liveverslaggeving, chipcounts, interviews met ambassadeurs, vlogs, enzovoorts, de betreffende hashtag van het Evenement bevatten en mogen de bedrijfsnamen van concurrenten niet worden getagd/genoemd.
 3. Voor verslaggeving van Evenementen moeten Mediavertegenwoordigers zich houden aan het handelsmerkbeleid met betrekking tot het gebruik van het logo van de Evenementsponsor. Neem contact op met press@pokerstarslive.com voor meer informatie.
 4. Als een Evenement live wordt uitgezonden met een vertraging (spelerskaarten open**), moeten alle Mediavertegenwoordigers en Streamers/Vloggers de vertraging volgen bij hun liveverslaggeving van het Evenement. Dit is om te zorgen dat hetzelfde programma aangehouden wordt als makers van de uitzending die dezelfde feed ontvangen en verzenden. Deze vertraging geldt voor alle liveverslaggeving, blogs, posts op sociale media en platforms voor live-uitzendingen.

9. Veiligheidsbeleid voor live-evenementen

 1. Alle Mediavertegenwoordigers en Vloggers moeten zich, ongeacht hun status, houden aan het veiligheidsbeleid voor live-evenementen van PokerStars Live tijdens hun aanwezigheid bij een Evenement. Meer informatie over het beleid is hier te vinden.

10. Handhaving

 1. Van elke Mediavertegenwoordiger of Vlogger die zich niet houdt aan een bepaling uit deze Richtlijnen of geen gehoor geeft aan een verzoek van een van onze medewerkers of vertegenwoordigers van de locatie van het Evenement, wordt de mediakaart en/of streamerskaart ingenomen voor de duur van het Evenement en mogelijk ook voor toekomstige Evenementen.
 2. Mocht je nog vragen hebben over de media-accreditatie of de regels voor media/streamers/vloggers, e-mail dan naar press@pokerstarslive.com.
 3. We kunnen: op elk moment en naar eigen goeddunken (a) een mediakaart of streamerskaart toekennen; (b) de aanvraag van een mediakaart of streamerskaart afwijzen; en/of (c) een mediakaart of streamerskaart intrekken.

*PokerStars Live is de merknaam voor de live pokerevenementen zoals, maar niet beperkt tot het 'PokerStars European Tour'.

**Vertraagde uitzending met de spelerskaarten weergegeven op het scherm.