Privacybeleid van PokerStars Live

Identiteit van de gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Ten behoeve van dit privacybeleid (‘Privacybeleid’) is de ‘gegevensverwerkingsverantwoordelijke’ (i.e. de persoon verantwoordelijk voor de vastlegging, opslag en het gebruik van je persoonsgegevens) afhankelijk van de locatie waar het Evenement (hieronder gedefinieerd) plaatsvindt, Global Poker Tours Limited (‘GPTL’) of Rational Live Events (Malta) Limited (‘Rational Malta’) of Rational Live Events Macau Limited (‘Rational Macau’) of TSG Interactive US Services Limited (‘TSG Interactive US’) (samen, het ‘Evenementbedrijf’, ‘we/wij’, ‘onze’ of ‘ons’) of een dochteronderneming van het Evenementbedrijf, de houdstermaatschappij van het Evenementbedrijf en elke dochteronderneming van een van deze houdstermaatschappijen.

Met referenties naar ‘Toernooi’ in dit privacybeleid wordt bedoeld live pokertoernooien en cashgames (elk een 'Toernooi') die deel uitmaken van evenementen van PokerStars Live zoals, maar niet beperkt tot, ‘European Poker Tour’, ‘Asia Pacific Poker Tour’, ‘PokerStars Caribbean Adventure’, ‘Brazilian Series of Poker’, ‘PokerStars Players NL Hold'em Championship’ en/of ‘PokerStars MEGASTACK’ (hierna allemaal ‘Evenement’ genoemd). Elke referentie naar ‘Groep' betekent het relevante Evenementbedrijf samen met zijn dochterondernemingen en elke houdstermaatschappij van dat Evenementbedrijf, en elke dochteronderneming van deze houdstermaatschappij, en elk bedrijf dat aangesloten is bij de groep van bedrijven die bekend is als The Stars Group.

Ons commitment aan de privacy van onze spelers. We spannen ons in om de vertrouwelijkheid te handhaven van de persoonsgegevens die door ons zijn verzameld, door gebruik te maken van eersteklas gegevensbeveiligingstechnologie en procedures, dit alles in overeenstemming met de standaarden van de Europese Unie voor gegevensbescherming en de vereisten van onze kansspelregelgevingsinstanties.

Doel van dit Privacybeleid. Het doel van dit Privacybeleid is je te informeren over hoe we je persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en beschermen en tevens uitleg te geven over je rechten ten aanzien van die gegevens en het gebruik ervan.

Onze wettelijke verplichtingen. We zullen bij de verwerking van je persoonsgegevens voldoen aan de voorwaarden van de Data Protection Act 2002 van het Eiland Man (de ‘IOM Act’) als het gaat om zaken die betrekking hebben op GPTL, Rational Macau of TSG Interactive US of, in het andere geval, de Chapter 440 Data Protection Act Laws van Malta (de ‘Malta Act’) als het gaat om zaken die betrekking hebben op Rational Malta. De IOM Act en de Malta Act worden hierna samen de ‘Act’ genoemd. Je persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door of door ons worden overgedragen aan andere leden van onze bedrijfsgroep, onze geaffilieerden, onze vertegenwoordigers en derde partijen die diensten aan ons verlenen, in rechtsgebieden buiten het Eiland Man en de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen we voldoen aan de voorwaarden van de Act die garandeert dat persoonsgegevens alleen worden overgedragen aan rechtsgebieden die voldoen aan de verschillende ‘adequaatheidsvereisten’ voor gegevensbescherming zoals uiteengezet in de Act.

Wat betekenen de begrippen die beginnen met een hoofdletter? Tenzij we ze in dit Privacybeleid een specifieke betekenis geven, hebben de begrippen die beginnen met een hoofdletter de betekenis die in de voorwaarden van PokerStars Live beschreven staat, welke in geval van een conflict met een bepaling in dit Privacybeleid altijd voorrang hebben.

Je akkoord met het Privacybeleid

 1. Akkoordverklaring: Door gebruik te maken van de PSLivedienst of door het bijwonen van een Evenement, ga je (‘Gebruiker’ of ‘je/jij’) akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid dat van tijd tot tijd door ons gewijzigd kan worden. Afgezien hiervan vragen we je afzonderlijk als je ons je gegevens stuurt of je erin toestemt promotionele communicatie te ontvangen van: (a) ons; en ook (b) van derde providers van goederen en diensten met wie we mogelijk je gegevens delen. Wijzigingen: We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Een wijziging is van kracht zodra een dergelijke wijziging is bekendgemaakt via de PSLivesite (‘Site’). We raden je dan ook aan om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te bezoeken om ervoor te zorgen dat je bekend bent met de huidige versie en wijzigingen die we mogelijk aanbrengen. 

^ Terug naar het begin

Welke informatie wordt verzameld en met welk doel?

 1. Registratiegegevens: Tijdens het proces van het openen van een PSLive-account, gebruik van het PSLivesysteem en om ons de mogelijkheid te geven je onze Diensten aan te bieden, vragen we je ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, je naam, geboortedatum, e-mailadres, land waarin je woont, nationaliteit en de bevestiging dat je ten minste 18 jaar bent of ouder in rechtsgebieden waar het Evenement plaatsvindt en waar de minimumleeftijd voor bijwoning hoger ligt dan 18 jaar. De naam waarmee je je bij ons registreert moet je eigen naam zijn. Het is belangrijk dat ook de overige gegevens van je account juist zijn, omdat deze gegevens zullen worden gebruikt voor het verifiëren van je identiteit en voor de overige doeleinden die beschreven staan in dit Privacybeleid. Je moet ons op de hoogte stellen van relevante wijzigingen in je persoonlijke gegevens zoals je die ons hebt verstrekt en we accepteren geen aansprakelijkheid voor schade die je mogelijk lijdt als gevolg van het ons niet op de hoogte stellen van wijzigingen in de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt. Bewaren van gegevens: We bewaren je persoonsgegevens zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Dit is inclusief een historische bewaartermijn die mogelijk vereist is vanwege regelgeving. We verzamelen niet meer persoonlijke gegevens van onze gebruikers dan noodzakelijk is voor onze doeleinden en tot ons beleid met betrekking tot gegevensbeheer behoort ook het verwijderen van persoonlijke gegevens die we niet langer nodig hebben. Mocht je voorafgaand aan 25 mei 2018 (‘ingangsdatum AVG’) je PSLive-account bij ons gesloten hebben (of als wij het gesloten hebben), dan bewaren we je persoonsgegevens voor een periode van 5 (vijf) jaar na de sluitingsdatum om je te kunnen helpen met vragen die je mogelijk hebt over je deelname aan onze Evenementen. Bij accountsluitingen die na de ingangsdatum van de AVG plaatsvinden bewaren we je persoonsgegevens 2 (twee) jaar na de accountsluiting. Doeleinden: Wij, leden van onze Bedrijfsgroep, onze geaffilieerden en derde partijen die diensten aan ons verlenen of namens ons aan jou maken gebruik van je persoonsgegevens met als doel het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en het mogelijk maken dat je het PSLivesysteem gebruikt en/of een Evenement bijwoont en eraan deelneemt. Dit omvat specifiek de volgende doeleinden, maar we behouden ons ook het recht voor je persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden die redelijkerwijs een bijdrage leveren aan sponsoring van of aan het houden, administreren of organiseren van Evenementen:
  • het bevestigen van financiële transacties;
  • het evalueren van je kansspelactiviteit ten behoeve van verantwoord spelen;
  • het bieden van de PSLivediensten aan je;
  • identificatie, verificatie en controle;
  • statistische analyse en onderzoek;
  • onderzoek en ontwikkeling;
  • marketing, marktonderzoek, klantenenquêtes en het maken van klantenprofielen;
  • data-analyse;
  • het voldoen aan licentie- en regelgevingsvereisten;
  • het bestrijden van beveiligingsrisico's en frauduleuze activiteiten.

^ Terug naar het begin

Voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens

 1. Voorwaarden: We verwerken je persoonsgegevens om een aantal redenen. Elk hiervan is vastgelegd in relevante gegevensbeschermingswetten.

  Toestemming

  Onze verwerking van je persoonsgegevens is voornamelijk noodzakelijk zodat we je de diensten kunnen bieden. Bij gelegenheid kunnen we je om toestemming vragen om persoonsgegevens op een bepaalde manier te verwerken. In dat geval worden je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met die toestemming en kun je die toestemming op elk moment schriftelijk intrekken. Je toestemming is bijvoorbeeld nodig om je marketing- en promotionele communicatie te sturen.

  Het nakomen van een contract, het voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Het kan voor ons ook noodzakelijk zijn je persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor het aangaan van een contract (zoals de voorwaarden van PokerStars Live) of zodat we kunnen voldoen aan onze diverse wettelijke en/of regelgevingsverantwoordelijkheden, inclusief, maar niet beperkt tot, voldoen aan de voorwaarden van van toepassing zijnde kansspellicenties (of wij daar nu de houder van zijn of een derde partij op wiens locatie het Evenement plaatsvindt) en aan antiwitwaswetgeving.

  Gerechtvaardigde belangen

  Ten slotte kunnen we je persoonsgegevens verwerken als we het in ons (of dat van een derde partij) gerechtvaardigd belang achten en mits een dergelijke verwerking jouw belangen, rechten en vrijheden niet schaadt. Voorbeelden van verwerking door ons in overeenstemming met gerechtvaardigde belangen zouden zijn: (i) wanneer we je persoonsgegevens openbaar maken aan bedrijven in onze Groep na een reorganisatie of voor interne administratieve doeleinden; (ii) wanneer we bepaalde bedrijven tegenkomen die je aanvullende voordelen kunnen bieden op onze diensten of die ons waardevolle informatie kunnen verschaffen over je gebruik van onze diensten; (iii) het opsporen en bewaren van gegevens met betrekking tot personen met problemen met verantwoord spelen; (iv) het beschermen van de integriteit van onze Evenementen door het bestrijden, rapporteren en delen van informatie die gerelateerd is aan fraude, illegale activiteit of identiteitsdiefstal; (v) het zich houden aan regelgevings- en wettelijke vereisten; (vi) het opstellen van een op maat gemaakt beloningsprogramma voor spelers.

^ Terug naar het begin

Delen van gegevens, openbaarmaking en ontvangers

 1. Specifieke openbaarmaking. We kunnen je persoonsgegevens als volgt openbaren:
  • aan een ontvanger als dit door de wet of regelgeving vereist is;
  • aan een regelgevingsinstantie of licentie-instantie of -autoriteit;
  • aan derde partijen om een betaling af te handelen of te doen die verband houdt met een prijs waarop je mogelijk recht hebt door deelname aan een Evenement; 
  • aan derde partijen die aan ons of namens ons diensten verlenen;
  • aan derde partijen voor marketingdoeleinden, mits je toestemming hebt gegeven of geen bezwaar hebt gemaakt, zoals wellicht het geval is, zoals beschreven in bepaling 9 hieronder;
  • aan derde partijen die ons, ons bedrijf of een deel van ons of ons bedrijf kopen;
  • als we te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is:
   i. om ons aan de wet of andere juridische procedures te houden;
   ii. om onze rechten of ons eigendom te beschermen en te verdedigen;
  • met jouw toestemming;
  • met als doel calamiteiten tegen te gaan; of
  • als uiteengezet in bepaling 5 hieronder.
 2. Algemene openbaarmaking: Naast de specifieke voorbeelden van openbaarmaking die hierboven zijn beschreven kunnen we je persoonsgegevens openbaar maken aan onze werknemers, werknemers van andere bedrijven van onze Groep, onze vertegenwoordigers en derde dienstverleners die je persoonsgegevens gebruiken om ons Diensten te verlenen die verband houden met jou als gebruiker van de PSLivedienst. 
 3. Gecombineerde persoonsgegevens: We kunnen je persoonsgegevens die verkregen zijn door je gebruik van de PSLivedienst en/of door deelname aan een Evenement in overeenstemming met dit Privacybeleid combineren met andere informatie die verkregen is door je gebruik van andere diensten die door de Groep worden aangeboden en producten die daaraan gerelateerd zijn of een bijdrage leveren, inclusief mobiele diensten en diensten voor sociale netwerken. We behandelen deze gecombineerde informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid en gebruiken het voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

^ Terug naar het begin

Vertrouwelijkheid

 1. Wat doen wij? We hebben wezenlijke inspanningen geleverd om de vertrouwelijkheid van de identiteit, voorkeuren en overige gegevens die verzameld worden van individuele Gebruikers te beschermen en we zullen niet bewust toestaan dat iemand buiten onze Groep, anders dan de Gebruiker zelf of als beschreven in dit Privacybeleid, toegang verkrijgt tot deze gegevens. We hebben wezenlijke investeringen gedaan in onze server, database, back-up, firewall en encryptietechnologie om de gegevens die we verzamelen en verwerken te beschermen. Deze technologieën zijn onderdeel van state-of-the-artbeveiligingsarchitectuur.

  Wat kun jij doen? Jij moet ook jouw aandeel leveren in het beschermen van je persoonsgegevens. Je Inloggegevens zijn vertrouwelijk en je bent verplicht om deze te allen tijde veilig en vertrouwelijk te houden en je uiterste best te doen om de geheimhouding en vertrouwelijkheid ervan te beschermen.

^ Terug naar het begin

Grenzen aan vertrouwelijkheid

 1. Wettelijke openbaarmakingsverplichtingen. Vanwege de juridische-, gereguleerde, en veiligheidsomgeving waarin we werken, kunnen we onder bepaalde omstandigheden worden verplicht naar personen te herleiden gegevens van onze Gebruikers te openbaren en kan het zo zijn dat het ons niet toegestaan is om je hierover te informeren. We zullen ons naar redelijkheid inspannen om dergelijke openbaarmaking zo veel mogelijk te beperken tot het volgende: (a) als we er in alle redelijkheid op mogen vertrouwen dat we verplicht zijn de gegevens te verstrekken naar aanleiding van een dagvaarding, bevel of andere juridische procedure of verplichting jegens ons; of (b) wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om personen of entiteiten te identificeren, hen te benaderen of juridische stappen tegen hen te ondernemen om onze rechten te beschermen en/of af te dwingen. Daarnaast kunnen we, en je geeft ons hiervoor toestemming, je Gebruikersinformatie, naam, geboortedatum, adres, plaats, provincie, postcode, land, telefoonnummer, e-mailadres, accountactiviteit, transacties, overboekingen naar en communicatie met andere Gebruikers, plus gegevens over financiële instrumenten die gebruikt zijn om geld te storten en te laten uitbetalen aan onze vertegenwoordigers van derde partijen of overheidsinstellingen verstrekken als wij op goede gronden mogen geloven dat dit noodzakelijk of gepast kan zijn in verband met een onderzoek naar witwassen, fraude, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, piraterij of andere onrechtmatige activiteiten of activiteiten waarvoor wij aansprakelijk zouden kunnen zijn

^ Terug naar het begin

Wettelijke openbaarmakingsverplichtingen

 1. Groepsmarketing. We kunnen je e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om je te voorzien van nieuws, promoties en andere marketingaanbiedingen van ons. Als je deze promotionele communicatie, nieuwsbrieven en marketingaanbiedingen niet meer wil ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven als je je voor de eerste keer bij ons inschrijft, of door op een later moment de ‘uitschrijf’-instructies te volgen die zijn opgenomen in elke communicatie. Je hebt daarnaast ook te allen tijde het recht om ons ervan op de hoogte te stellen dat je geen promotionele communicatie van ons wil ontvangen. Je kunt dit doen door te e-mailen naar de klantenservice.
 2. Aanbiedingen van goederen en diensten door derde partijen. Wanneer je ons je toestemming gegeven hebt dit te doen, kunnen we je e-mailadres en telefoonnummer ook delen met derde partijen zodat ze je aanbiedingen van hun goederen en diensten kunnen sturen. Je kunt te allen tijde verzoeken om deze aanbiedingen niet te ontvangen door een leeg bericht met het woord ‘Remove’ als onderwerp te sturen naar de klantenservice. Als je verzoekt om deze aanbiedingen niet te ontvangen, verwijderen we je gegevens van onze lijsten voor marketingdistributie en van alle eventuele toekomstige lijsten die we delen met onze marketingpartners. Je moet je echter apart uitschrijven voor marketingcommunicatie die verstuurd wordt door partners die je contactgegevens van ons hebben ontvangen voorafgaand aan je verzoek om te worden verwijderd van deze lijsten.
 3. Publiciteit. We gebruiken alleen met je schriftelijke toestemming je naam en gegevens voor publiciteitsdoeleinden.

^ Terug naar het begin

Je rechten ten aanzien van je gegevens

 1. Het recht om te verzoeken om gegevens over jou. Ons doel is om je gegevens altijd zo accuraat mogelijk te houden. Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen om je gegevens te bekijken, te wijzigen, een kopie van je gegevens te verkrijgen of je gegevens aangepast of gecorrigeerd te krijgen op grond van je rechten onder de Van toepassing zijnde wet. In een dergelijk geval kunnen we je wel verzoeken je identiteit te bewijzen en willen we die naar tevredenheid vaststellen voordat we ingaan op je verzoek. Stuur om contact met ons op te nemen en je rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze bepaling 12 een e-mail naar de klantenservice. In bepaalde gevallen vragen we je om een kleine bijdrage om de administratiekosten van je verzoek te dekken of om je vraag te behandelen in overeenstemming met de Van toepassing zijnde wet.
 2. Aanvullende rechten. Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
  1. recht op bezwaar tegen verwerking die schade of leed kan veroorzaken of veroorzaakt;
  2. recht op bezwaar tegen beslissingen die geautomatiseerd worden genomen;
  3. recht om onder bepaalde omstandigheden incorrecte persoonsgegevens te laten rectificeren, blokkeren, wissen of vernietigen; en
  4. recht om vergoeding te eisen voor schade toegebracht door overtreding van de gegevensbeschermingswet.

Als je twijfelt over je rechten of je zorgen maakt over hoe je persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, kun je contact opnemen met de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit (zie bepaling 15). Als je contact met ons opneemt over je rechten, doen we ons best aan je verzoek of bezwaar te voldoen. We maken je er echter op attent dat niet alle rechten absoluut zijn.

^ Terug naar het begin

Cookies

 1. Cookies zijn tekstbestanden die worden gedownload op je computer, laptop of mobiele apparaat (elk een 'Apparaat') als je een website bezoekt. Ze worden vervolgens teruggestuurd naar de website waar ze vandaan kwamen, iedere keer als je deze opnieuw bezoekt, of naar een andere website die deze cookies herkent. Klik hier voor informatie over wat cookies zijn en wat ze doen.

  Cookies zijn erg handig en kunnen gebruikt worden voor meerdere doeleinden. Ze laten je bijvoorbeeld efficiënt tussen pagina's navigeren, onthouden je voorkeuren en verbeteren de algemene gebruikersbeleving. Soms worden cookies gebruikt om te helpen zorgen dat de advertenties die je online ziet relevant zijn voor jou en aansluiten op je interesses. We gebruiken cookies om doorverwijzingen naar onze Sites bij te houden, je voorkeuren te onthouden en om anonieme statistieken te genereren, die we gebruiken om de gebruikersbeleving op onze Sites te verbeteren. We gebruiken ook cookies om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken, te onthouden dat je een website hebt bezocht en om advertenties aan te bieden die beter bij je interesses passen.

  Meer informatie over cookies en hoe we ze op de Site gebruiken, hoe je cookies kunt uitschakelen of hun gebruik kunt instellen en ook welke cookies er worden opgeslagen op je Apparaat kun je vinden op onze aangesloten Sites.

^ Terug naar het begin

Meer informatie

 1. We verstrekken je graag meer informatie over hoe we je persoonsgegevens beschermen en gebruiken. Neem contact op met de klantenservice. Je kunt ook veel bruikbare informatie over gegevensbescherming en privacy opvragen bij het kantoor van de Informatiecommissaris van het eiland Man en/of het kantoor van de Commissaris voor informatie- en gegevensbescherming (Malta).

^ Terug naar het begin

  Privacybeleid laatst herzien: 29 november 2018