Wytyczne PokerStars Live dla mediów i streamerów/vlogerów

Akredytacja

Internetowy formularz wniosku PokerStars Live o akredytację dla mediów jest dostępny na osobnej stronie. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami, pisząc na adres press@pokerstarslive.com.

PokerStars Live (dalej „PokerStars Live”, „Firma”) zaprasza do udziału w wydarzeniach z serii PokerStars Live* (dalej „Wydarzenia”) wszystkich przedstawicieli mediów, w tym m.in. redaktorów, fotografów, influencerów z mediów społecznościowych i wideofilmowców, przygotowujących relacje dla uznanych na rynku niezależnych organizacji medialnych, w tym m.in. branżowych mediów pokerowych, popularnych czasopism i magazynów, blogów, licencjonowanych nadawców (telewizyjnych i radiowych) oraz organizacji krajowych serwisów informacyjnych („Przedstawiciele Mediów”), a także osoby tworzące filmy na potrzeby kanałów w mediach społecznościowych (swoich bądź należących do stron trzecich) („Vlogerzy”) i udzieli im wszelkiej potrzebnej pomocy.

Celem PokerStars Live jest zapewnienie płynnego przebiegu Wydarzeń dla wszystkich graczy, kasyn, personelu oraz wszystkich biorących w nich udział Przedstawicieli Mediów i Vlogerów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dla mediów („Wytyczne”) i stosowanie się do nich w celu umożliwienia nam efektywnego przeprowadzania Wydarzeń. Jakiekolwiek naruszenie niniejszych Wytycznych może spowodować odebranie Przedstawicielom Mediów lub Vlogerom akredytacji na określone Wydarzenia i/lub odmowę przyznania akredytacji na przyszłe Wydarzenia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych wniosków przepustki przyznawane są Przedstawicielom Mediów (Przepustka dla Mediów) i Vlogerom (Przepustka dla Streamera) zainteresowanym wzięciem udziału w Wydarzeniu wyłącznie w celu tworzenia lub przeprowadzania relacji. Jeśli pracownik mediów chce grać w turnieju i rejestrować materiały na vlog, powinien wystąpić o Przepustkę dla Streamera. Jeśli gracz chce nadawać transmisję z turnieju lub rejestrować materiały na vlog, powinien wystąpić o Przepustkę dla Streamera. Pracownik mediów, który chce wziąć udział w wybranym turnieju w ramach Wydarzenia, musi na czas gry oddać Przepustkę dla Mediów i nie będzie miał wtedy dostępu do Pokoju Prasowego (patrz niżej). Jeśli pracownik mediów chce zagrać w wybranym turnieju w ramach Wydarzenia i rejestrować materiały na vlog, musi oddać Przepustkę dla Mediów i wystąpić o Przepustkę dla Streamera. Uwaga! W przypadku niektórych Wydarzeń pracownicy mediów nie mogą brać udziału w rozgrywkach. Stosowna informacja będzie przekazywana w trakcie procesu akredytacji.

Należy pamiętać, iż złożenie przez Internet wniosku o Przepustkę dla Mediów i/lub Przepustkę dla Streamera na dane Wydarzenie nie jest równoznaczne z jego zatwierdzeniem czy przyznaniem akredytacji. Każdy wnioskodawca otrzyma z adresu press@pokerstarslive.com informację, czy wniosek o Przepustkę dla Mediów i/lub Przepustkę dla Streamera został rozpatrzony pozytywnie. Przepustki dla Mediów i/lub Przepustki dla Streamera będą wydawane tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego potwierdzenia PokerStars Live. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Przepustek dla Mediów, które mogą zostać wystawione Przedstawicielom Mediów reprezentującym poszczególne tytuły, redakcje, organizacje itp., oraz Przepustek dla Streamera, które mogą zostać wystawione Vlogerom reprezentującym poszczególne kanały lub zespoły.

1. Wymagania dla ubiegających się o Przepustki dla Mediów

 1. Przedstawiciele Mediów, którzy złożą wniosek o Przepustkę dla Mediów, muszą spełniać wszystkie stosowne wymagania prawne związane z ich udziałem w jakimkolwiek Wydarzeniu. Obejmują one między innymi limity wieku oraz wszelkie inne stosowne wymagania lub ograniczenia, które obowiązują lokalnie. Przepustka dla Mediów przysługuje tylko Przedstawicielom Mediów, których nadrzędnym celem jest relacjonowanie przebiegu Wydarzenia.
 2. Przepustki dla Mediów będą wystawiane tylko pracownikom redakcji i kontrahentom uznanych na rynku organizacji medialnych, w tym mediów pokerowych, popularnych czasopism i magazynów, blogów, licencjonowanych nadawców (telewizyjnych i radiowych) oraz organizacji krajowych serwisów informacyjnych.
 3. Przepustki dla Mediów nie będą wystawiane personelowi, który nie zajmuje się pracą redaktorską, a bierze udział w Wydarzeniu w celach marketingowych, w szczególności przedstawicielom firm zajmujących się public relations, agencji marketingowych, sprzedażowych lub reklamowych bądź usługodawcom z branży pokerowej lub biznesowej.
 4. Przedstawiciele Mediów akredytowani na Wydarzenie mogą przygotowywać relacje tylko na potrzeby publikacji wyszczególnionych we wniosku, które zostały zatwierdzone w procesie jego rozpatrywania. Przedstawiciel Mediów tworzący relacje na potrzeby niezatwierdzonych publikacji ryzykuje stratę wszelkich przyznanych wcześniej akredytacji oraz odmowę przyznania akredytacji na przyszłe Wydarzenia.
 5. Wnioski o wydanie Przepustek dla Mediów należy składać poprzez formularz online, wypełniając wszystkie istotne pola, w tym m.in. imię i nazwisko lub nazwa, organizacja, pełne dane kontaktowe oraz plany relacji. Zaleca się składanie wniosków z dużym wyprzedzeniem i podjęcie organizacji podróży na Wydarzenie dopiero po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Firmy o ich pozytywnym rozpatrzeniu. Przedstawiciele mediów nie posiadający Przepustki dla Mediów nie będą wpuszczani na teren Wydarzenia.
 6. Każdy asystent lub członek zespołu Przedstawiciela Mediów musi wystąpić o osobną Przepustkę dla Mediów i mieć ją przy sobie przez cały czas trwania Wydarzenia.
 7. Wnioskodawcy z organizacji medialnych oraz niezależni dziennikarze, którzy zgłaszają się po raz pierwszy, muszą na naszą uzasadnioną prośbę przestawić odpowiednią dokumentację w celu umożliwienia PokerStars Live rozpatrzenia wniosku oraz potwierdzenia, że wnioskodawca jest związany z uznaną na rynku organizacją medialną.
 8. Liczba Przepustek dla Mediów przyznawanych poszczególnym organizacjom medialnym, zwłaszcza ekipom telewizyjnym, może się różnić w zależności od Wydarzenia i miejsca, w którym się ono odbywa. Zwykle ma to związek z powierzchnią areny turniejów, a PokerStars Live zastrzega sobie prawo do stosownego zarządzania zapleczem udostępnianym Przedstawicielom Mediów. Gdy tylko jest to możliwe, wszystkie prośby o wywiady ze sponsorowanymi graczami należy z wyprzedzeniem przesyłać na adres press@pokerstarslive.com. W sprawie wywiadów z graczami w trakcie Wydarzenia należy kontaktować się z przedstawicielem działu PR PokerStars Live na miejscu lub drogą mailową, pisząc na adres press@pokerstarslive.com. Przedstawiciel wyznaczy dogodny czas i miejsce wywiadu.
 9. Przepustek dla Mediów nie można przekazać innej osobie. Jeśli przed rozpoczęciem Wydarzenia lub w jego trakcie z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność zmiany personelu, należy jak najszybciej napisać w tej sprawie na adres press@pokerstarslive.com.

2. Wymagania dla ubiegających się o Przepustki dla Streamera

 1. W celu rejestrowania materiałów filmowych podczas Wydarzenia Vloger musi posiadać specjalną Przepustkę dla Streamera.
 2. Wnioski o wydanie Przepustek dla Streamera należy składać poprzez formularz online, wypełniając wszystkie istotne pola, w tym m.in. imię i nazwisko lub nazwa, organizacja, pełne dane kontaktowe oraz plany relacji. Zaleca się składanie wniosków z dużym wyprzedzeniem i podjęcie organizacji podróży na Wydarzenie dopiero po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Firmy o ich pozytywnym rozpatrzeniu. Vlogerzy nie posiadający Przepustki dla Streamera nie będą wpuszczani na teren Wydarzenia.
 3. Przepustki dla Streamera będą wydawane tylko osobom, które tworzą materiały na potrzeby własnych kanałów lub kanałów stron trzecich, wymienionych we wniosku i zatwierdzonych w procesie jego rozpatrywania. Vloger tworzący relacje na potrzeby niezatwierdzonych kanałów ryzykuje stratę wszelkich przyznanych wcześniej akredytacji oraz odmowę przyznania akredytacji na przyszłe Wydarzenia.
 4. Poniższe Wytyczne obowiązują wszystkie osoby ubiegające się o Przepustkę dla Streamera. Szczegółowe wymogi dotyczące materiałów filmowych znajdują się w punkcie 6 „Filmowanie”.
 5. Każdy asystent lub członek zespołu Vlogera musi wystąpić o osobną Przepustkę dla Streamera i mieć ją przy sobie przez cały czas trwania Wydarzenia.

3. Kodeks postępowania

 1. Przepustkę dla Mediów/Streamera należy stale nosić w widocznym miejscu i okazywać do kontroli na żądanie przedstawicieli PokerStars Live na terenie Wydarzenia.
 2. Przedstawicielom Mediów nie wolno bez uzyskanej uprzednio pisemnej zgody zespołu PR brać udziału w turnieju głównym żadnego Wydarzenia ani grach odbywających się w poker roomach na żywo. Ponadto Przedstawicielom Mediów nie wolno bez uzyskanej uprzednio pisemnej zgody zespołu PR relacjonować żadnego turnieju bocznego, w którym uczestniczą lub zamierzają uczestniczyć w ramach danego Wydarzenia.
 3. Jeśli Przedstawiciel Mediów chciałby nagrywać materiały na vlog z turnieju, w którym bierze udział, musi oddać Przepustkę dla Mediów i wystąpić o Przepustkę dla Streamera (patrz rozdział 2).
 4. Przedstawiciele Mediów nie mogą mieć żadnego interesu (finansowego ani innego) w wyniku Wydarzenia. Zakaz ten obejmuje zakup udziałów lub lokowanie kapitału w indywidualnych graczach lub sponsorowanych zespołach. Odnosi się to również do gier fantasy dowolnego rodzaju, które wiążą się z finansową gratyfikacją.
 5. Jedynym językiem obowiązującym w strefie turniejowej danego Wydarzenia jest oficjalny język turniejowy danego Wydarzenia.
 6. Uprasza się o stosowanie się do wszystkich przepisów kasynowych dotyczących warunków wstępu na teren obiektu, takich jak wymagany ubiór czy zakazy spożywania posiłków/napojów podczas gry w ramach Wydarzenia.
 7. Przedstawiciele Mediów i Vlogerzy winni mieć podczas wszystkich Wydarzeń wzgląd na graczy oraz przebieg gry. W szczególności chodzi tu o:
  • uszanowanie prawa gracza do odpowiedniej przestrzeni osobistej podczas gry (czyli nie należy stać zbyt blisko);
  • uszanowanie prawa gracza do zachowania w utajnieniu swoich kart;
  • unikanie czynności zakłócających przebieg Wydarzenia, jak dotykanie żetonów, siadanie na wolnych miejscach przy stołach turniejowych lub komentowanie gry przy stole – czy to z siedzącymi przy nim graczami, czy w zasięgu ich słuchu;
  • uszanowanie decyzji graczy, aby nie były one werbalnie oceniane przy stole przez obserwatorów;
  • uszanowanie emocjonalnego zaangażowania graczy przez nieokazywanie głośnego lub widocznego zadowolenia, gdy określony gracz wygra pulę.

4. Strefa turniejowa – procedury

 1. Jest rzeczą konieczną, by w strefie turniejowej w ramach danego Wydarzenia kierownik turnieju, obsługa sali, personel PokerStars Live, personel PokerStars Blog, współpracująca z PokerStars ekipa filmująca oraz personel kasyna mieli przez cały czas możliwość niezakłóconego wykonywania swoich obowiązków.
 2. Uprasza się o stosowanie się do wytycznych obsługi turnieju i przedstawicieli PokerStars Live.
 3. Wszyscy Przedstawiciele Mediów i Vlogerzy powinni opuścić strefę turniejową na czas pakowania żetonów przez obsługę sali lub graczy.
 4. Przedstawiciele Mediów i Vlogerzy winni zastosować się do prośby opuszczenia określonego miejsca, przekazanej przez personel PokerStars Live lub obiektu goszczącego Wydarzenie. Każdy, kto odmówi zastosowania się do otrzymanych instrukcji, ryzykuje stratę Przepustki dla Mediów/Streamera na całe Wydarzenie oraz odmowę przyznania akredytacji na przyszłe Wydarzenia.
 5. Podczas późniejszych etapów turnieju, gdy zostaje niewiele stołów, Przedstawiciele Mediów i Vlogerzy zostaną poproszeni o opuszczenie odgrodzonego obszaru wokół stołów. Gdy teren gry zostanie uporządkowany, obsługa turnieju postara się zapewnić osobną, wytyczoną przestrzeń dla mediów, ale nie może tego zagwarantować.
 6. Uprasza się Przedstawicieli Mediów i Vlogerów o zachowanie rozsądnej odległości od ekipy telewizyjnej. Jest to konieczny środek bezpieczeństwa, gdyż używany sprzęt jest ciężki i może spowodować obrażenia.
 7. W razie potrzeby zarejestrowania określonego ujęcia Przedstawiciele Mediów i Vlogerzy powinni porozmawiać o szczegółach z producentem lub kierownikiem sali – często możliwe jest przeniesienie operatora kamery lub realizatora dźwięku w inne miejsce.

5. Fotografowanie

 1. Podczas wszystkich Wydarzeń zdjęcia z turnieju robić będą wyznaczeni fotografowie. Można je uzyskać, pisząc na adres press@pokerstarslive.com.
 2. W niektórych obiektach obowiązuje zakaz robienia zdjęć poza strefą turniejową i każda osoba naruszająca przepisy kasynowe w tym zakresie straci swoją Przepustkę dla Mediów/Streamera na całe Wydarzenie, a także ryzykuje odmowę przyznania akredytacji na przyszłe Wydarzenia. Fotografowie muszą uszanować prywatność klientów kasyna, którzy nie biorą bezpośredniego udziału w Wydarzeniu.
 3. Robienie zdjęć z lampą błyskową podczas rozgrywki i przy stole telewizyjnym jest zakazane.

6. Filmowanie

 1. W niektórych obiektach obowiązuje zakaz filmowania poza strefą turniejową i każdy Przedstawiciel Mediów lub Vloger naruszający przepisy kasynowe w tym zakresie straci swoją Przepustkę dla Mediów/Streamera na całe Wydarzenie, a także ryzykuje odmowę przyznania akredytacji na przyszłe Wydarzenia. Kamerzyści muszą uszanować prywatność klientów kasyna, którzy nie biorą bezpośredniego udziału w Wydarzeniu.
 2. Liczba Przedstawicieli Mediów z danej ekipy telewizyjnej bądź Vlogerów reprezentujących dany kanał lub zespół jest ograniczona do dwóch osób w ogólnym obszarze turniejowym, z czego tylko jedna osoba może filmować przy stole. Maksymalny czas, przez jaki ekipa telewizyjna lub przedstawiciele zespołu/kanału mogą filmować dany stół w ogólnym obszarze turniejowym, wynosi 15 minut. Przekraczanie tego limitu jest zabronione i na stosowną uwagę ze strony przedstawiciela Firmy operator kamery musi zakończyć filmowanie.
 3. Nagrywanie materiału filmowego na potrzeby przyszłych relacji możliwe jest w ogólnym obszarze turniejowym.
 4. Niedozwolone jest skupianie się na konkretnych stołach, robienie zbliżeń z poszczególnych rozdań ani filmowanie obszarów rejestracji gotówkowej i gier stolikowych oraz urządzeń/pracowników ochrony w budynku głównym kasyna lub w strefie gier kasynowych.
 5. Filmowanie w trakcie własnej gry przy stole pokerowym jest surowo zabronione.
 6. Prowadzenie transmisji na żywo gry przy jakimkolwiek stole turniejowym PokerStars Live jest surowo zabronione. Przedstawiciele Mediów i Vlogerzy mogą prowadzić transmisję na żywo z ogólnego obszaru turniejowego WYŁĄCZNIE po uzyskaniu pisemnego zezwolenia, o które wystąpić można, pisząc na adres press@pokerstarslive.com. Wszyscy Przedstawiciele Mediów i Vlogerzy chcący nadawać transmisję na żywo muszą uzyskać pisemne zezwolenie, wcześniej informując o takich zamiarach lub planach podczas składania przez Internet wniosku o akredytację i Przepustkę dla Mediów/Streamera.
 7. Filmowanie gry przy stole telewizyjnym jest surowo zabronione (z wyłączeniem ekipy filmującej wyznaczonej przez PokerStars Live). Przedstawiciele Mediów i Vlogerzy mogą wystąpić o pozwolenie na filmowanie stołu telewizyjnego poza grą, przesyłając prośbę ze szczegółami na adres press@pokerstarslive.com.
 8. Przedstawiciele Mediów i Vlogerzy muszą traktować graczy z szacunkiem. Nagrywanie nie powinno w żaden sposób powodować dyskomfortu uczestników rozgrywki. Jeśli gracz poprosi o zaprzestanie nagrywania jego osoby, należy bezwzględnie spełnić tę prośbę. Nie można przybliżać kamery ani innych urządzeń do twarzy wybranych osób (z przodu ani z innej strony) bez ich zgody.
 9. Nie można trzymać urządzeń nagrywających nad stołem lub graczami. Nie można kierować kamer na innych graczy, o ile nie wyrażą oni bezpośrednio chęci znalezienia się na nagraniu.
 10. Nie można w sposób natarczywy, uciążliwy lub rzucający się w oczy umieszczać na stole kamer ani innego wyposażenia.
 11. Jeśli przedstawiciele Firmy w dowolnej chwili uznają, że filmujący grę Przedstawiciel Mediów lub Vloger utrudnia lub zakłóca rejestrowanie materiałów przez PokerStars, musi on na stosowne upomnienie przerwać filmowanie.

7. Pokój Prasowy– przepisy

 1. Firma dołoży starań, by zorganizować podczas Wydarzenia zaplecze dla mediów, w tym pokój prasowy z przewodowym lub bezprzewodowym dostępem do Internetu („Pokój Prasowy”). Dostęp do Pokoju Prasowego i całego zaplecza będą mieć tylko Przedstawiciele Mediów posiadający Przepustki dla Mediów.
 2. W razie zapełnienia Pokoju Prasowego może zajść konieczność ograniczenia dostępu do niego oraz zaplecza.
 3. Przedstawiciele Mediów winni uszanować fakt, iż wyposażenie Pokoju Prasowego przeznaczone jest wyłącznie do pracy. Uprasza się o niekorzystanie z sieci do celów innych niż zawodowe lub nieistotnych oraz zachowanie ciszy, aby nie przeszkadzać innym w pracy.
 4. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa oraz z innych względów Przedstawicielom Mediów nie wolno zapraszać do Pokoju Prasowego graczy, współpracowników ani znajomych.
 5. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt służbowy i przedmioty osobiste pozostawione w Pokoju Prasowym lub w strefie turniejowej.

8. Relacje, transmisje, vlogi

 1. PokerStars Live wymaga, by Przedstawiciele Mediów i Vlogerzy stosowali się do próśb o umieszczanie w swoich relacjach, transmisjach i materiałach filmowych z Wydarzenia częstych odniesień do sponsora Wydarzenia. Przedstawiciele Mediów i/lub Streamerzy/Vlogerzy powinni wyraźnie wymienić sponsora i pełną oficjalną nazwę Wydarzenia przy pierwszej informacji o Wydarzeniu w artykule lub wielokrotnie wymieniać sponsora Wydarzenia w trakcie materiału filmowego. Odnosi się to również do wszelkich relacji zawierających informacje, zdjęcia lub filmy dostarczone przez PokerStars Live, nawet jeśli dziennikarze korzystający z tych materiałów nie byli akredytowani na Wydarzeniu ani w nim nie uczestniczyli.
 2. PokerStars Live wymaga, aby na prośbę wyrażoną przez Firmę wszyscy Przedstawiciele Mediów i Vlogerzy wielokrotnie wymieniali sponsora Wydarzenia w mediach społecznościowych, umieszczając tagi @PokerStarsLive w każdym dotyczącym Wydarzenia tweecie na Twitterze oraz tagi @PokerStars w tekście każdego dotyczącego Wydarzenia postu na Instagramie. Ponadto wszelkie dotyczące Wydarzenia wpisy w mediach społecznościowych, w tym m.in. relacje na żywo, informacje o stanach żetonów, wywiady z Ambasadorami, vlogi itp., muszą zawierać odpowiedni hashtag Wydarzenia, a jednocześnie zabronione jest tagowanie lub wspominanie nazw/marek konkurencji.
 3. We wszystkich relacjach z Wydarzeń Przedstawiciele Mediów muszą się stosować do wytycznych dotyczących znaków handlowych i użycia logotypu sponsora Wydarzenia. Więcej szczegółów można uzyskać, pisząc na adres press@pokerstarslive.com.
 4. Gdy Wydarzenie jest transmitowane z opóźnieniem (z widocznymi kartami graczy**), Przedstawiciele Mediów i Streamerzy/Vlogerzy muszą zachować to samo opóźnienie w swoich relacjach na żywo. Jest to konieczne dla zachowania synchronizacji z nadawcami odbierającymi i transmitującymi materiał. Opóźnienie to obejmuje wszelkie relacje na żywo, blogi, wpisy w portalach społecznościowych oraz platformy internetowych transmisji na żywo.

9. Zasady bezpieczeństwa w turniejach na żywo

 1. Wszystkich Przedstawicieli Mediów i Vlogerów, bez względu na status, obowiązują w trakcie Wydarzeń zasady bezpieczeństwa PokerStars Live w turniejach na żywo. Uprasza się o zapoznanie się z nimi.

10. Egzekwowanie przepisów

 1. Przedstawiciel Mediów lub Vloger, który nie zastosuje się do niniejszych Wytycznych lub do prośby przedstawiciela personelu PokerStars Live bądź lokalu, w którym odbywa się Wydarzenie, straci swoją Przepustkę dla Mediów/Streamera na czas trwania Wydarzenia i ryzykuje wykluczenie z przyszłych Wydarzeń.
 2. Wszelkie pytania na temat akredytacji lub wymagań wobec mediów/Streamerów/Vlogerów można kierować na adres press@pokerstarslive.com.
 3. Firma może w dowolnej chwili i wedle własnego uznania (a) przyznać Przepustkę dla Mediów/Streamera; (b) odrzucić wniosek o Przepustkę dla Mediów/Streamera; i/lub (c) wycofać Przepustkę dla Mediów/Streamera.

* PokerStars Live to nazwa firmowa obejmująca turnieje pokerowe na żywo, takie jak „PokerStars European Tour”.

** Opóźnione transmisje, w których karty własne graczy są wyświetlane na ekranie.