Zasady ochrony prywatności PokerStars Live

Administrator danych. Na potrzeby niniejszych zasad ochrony (zwanych dalej „Zasadami ochrony prywatności”) za „administratora danych” (tj. podmiot odpowiedzialny za gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych) uznaje się – w zależności od miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie (definicja terminu poniżej) – Global Poker Tours Limited („GPTL”), Rational Live Events (Malta) Limited („Rational Malta”), Rational Live Events Macau Limited („Rational Macau”) lub TSG Interactive US Services Limited („TSG Interactive US”) (zwane łącznie „Firmą organizującą Wydarzenie” lub „Firmą”) lub podmiot zależny od Firmy organizującej Wydarzenie, jej spółkę holdingową i wszelkie zależne od niej przedsiębiorstwa.

Zastosowanie terminu „Turniej” odnosi się tutaj do dowolnych turniejów pokerowych i gier stolikowych (każde z nich zwane będzie dalej „Turniejem”) stanowiących część imprez PokerStars Live takich jak (między innymi) „European Poker Tour”, „Asia Pacific Poker Tour”, „PokerStars Caribbean Adventure”, „Brazilian Series of Poker”, „PokerStars Players NL Hold'em Championship” czy „PokerStars MEGASTACK” (zwanych dalej z osobna „Wydarzeniami”). Zastosowanie terminu „Grupa” odnosi się do właściwej Firmy organizującej Wydarzenie wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami należącymi do spółki holdingowej Firmy oraz dowolnymi przedsiębiorstwami zależnymi od takiej spółki holdingowej i wszelkimi firmami stowarzyszonymi z grupą firm znanych jako The Stars Group.

Zobowiązania dotyczące ochrony prywatności graczy. Firma jest zobowiązana do zachowania poufności gromadzonych przez nią danych osobowych za pomocą wiodących technologii i procedur bezpieczeństwa zgodnie z unijnymi standardami ochrony danych oraz wymogami obowiązujących ją przepisów dotyczących hazardu.

Główne założenia „Zasad ochrony prywatności”. Celem niniejszych „Zasad ochrony prywatności” jest ułatwienie Użytkownikom zrozumienia sposobu gromadzenia, przechowywania, wykorzystania i zabezpieczania ich danych osobowych oraz objaśnienie im praw z nimi związanych.

Zobowiązania prawne Firmy. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Firma stosuje się do obowiązujących na Wyspie Man przepisów Data Protection Act 2002 („Ustawa z WM”) w kwestiach dotyczących GPTL, Rational Macau lub TSG Interactive US, albo do rozdziału 440 przepisów Data Protection Act obowiązujących na Malcie („Ustawa z Malty”) w kwestiach dotyczących Rational Malta. Ustawa z WM i Ustawa z Malty będą zbiorczo określane jako „Ustawa”. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekierowane przez Firmę do innych członków tej samej grupy firm, partnerów, agencji i zewnętrznych podmiotów świadczących usługi dla Firmy w jurysdykcjach poza Wyspą Man i Europejskim Obszarem Gospodarczym i przez nie przetwarzane. W takim wypadku Firma zobowiązuje się przestrzegać Ustawy gwarantującej przekazywanie danych wyłącznie do jurysdykcji spełniających ustanowione przez ww. Ustawę wymogi dotyczące „adekwatności” ochrony danych osobowych.

Co oznaczają terminy pisane wielką literą? O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie PokerStars Live, który ma pierwszeństwo przed dowolnymi sprzecznymi z nim przepisami niniejszych „Zasad ochrony prywatności”.

Akceptacja „Zasad ochrony prywatności”

 1. Umowa. Korzystanie z Serwisu PSLive lub uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika („Użytkownik”) niniejszych „Zasad ochrony prywatności”, które mogą być okresowo modyfikowane przez Firmę. Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie danych w przypadku akceptacji komunikatów marketingowych od (a) Firmy i (b) zewnętrznych dostawców towarów i usług, którym Firma może udostępniać dane Użytkownika. Poprawki. Firma zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji niniejszych „Zasad ochrony prywatności”. Poprawki wchodzą w życie w chwili opublikowania ich w serwisie PSLive („Serwis”). Firma zachęca tym samym Użytkowników do sporadycznego odwiedzania strony z „Zasadami ochrony prywatności”, co pozwoli na zapoznanie się z bieżącą wersją i ewentualnymi modyfikacjami. 

^ Powrót na górę

Jakie dane są gromadzone i w jakim celu

 1. Dane wymagane do rejestracji. W ramach procesu zakładania konta PSLive, korzystania z Systemu PSLive oraz w celu umożliwienia Firmie świadczenia Użytkownikom Usług są oni proszeni o podanie pewnych danych osobowych, a w szczególności swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, kraju zamieszkania i narodowości oraz o potwierdzenie, że ukończyli oni 18 lat lub więcej, gdy w miejscu odbywania się Wydarzenia wymagany minimalny wiek uczestników jest wyższy niż 18 lat. Imię i nazwisko podane przy rejestracji w serwisie muszą być prawdziwym imieniem i nazwiskiem Użytkownika. Ponadto ważne jest, aby Użytkownicy podawali na koncie aktualne i prawdziwe informacje, ponieważ będą one wykorzystane do potwierdzania ich tożsamości oraz dla innych celów wymienionych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”. Użytkownicy mają obowiązek informowania Firmy o wszelkich istotnych zmianach danych osobowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z niepoinformowania jej o zmianie dostarczonych danych osobowych. Przechowywanie danych. Dane Użytkowników są przechowywane tak długo, jak to konieczne do celów wyszczególnionych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”. Niektóre przepisy wymagają także przechowywania danych historycznych. Gromadzone przez Firmę dane osobowe nie wykraczają poza informacje konieczne dla jej celów. Polityka administrowania danymi dopuszcza usunięcie wszelkich danych osobowych, kiedy przestają być konieczne. W przypadku zamknięcia Konta PSLive przez Użytkownika lub Firmę przed 25 maja 2018 r. („Termin wejścia w życie RODO”) dane będą przechowywane przez 5 (pięć) lat od terminu jego zamknięcia w celu zachowania możności udzielenia odpowiedzi w sprawie potencjalnych pytań na temat uczestnictwa Użytkownika w Wydarzeniach. W przypadku zamknięcia konta po Terminie wejścia w życie RODO dane będą przechowywane przez 2 (dwa) lata od jego zamknięcia. Cele. Firma, członkowie Grupy, partnerzy oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Firmy lub Użytkowników w imieniu Firmy mogą wykorzystywać dane osobowe Użytkowników na potrzeby biznesowe i umożliwienia Użytkownikom korzystania z Systemu PSLive oraz uczestnictwa w Wydarzeniu. Dotyczy to przede wszystkim wyszczególnionych poniżej celów, choć Firma zastrzega sobie przy tym prawo do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników do innych celów, w sposób uzasadniony, związany ze sponsoringiem, prowadzeniem, administracją i organizacją Wydarzeń.
  • potwierdzanie transakcji finansowych;
  • analiza aktywności w Serwisie do celów odpowiedzialnej gry;
  • świadczenie Użytkownikowi Usług PSLive;
  • identyfikacja, weryfikacja i uwierzytelnianie;
  • badania i analizy statystyczne;
  • badania i rozwój;
  • marketing, badania rynku, ankiety i profilowanie klientów;
  • analiza danych;
  • zastosowanie się do wymogów prawnych i licencji;
  • walka z zagrożeniami bezpieczeństwa i nieuczciwymi działaniami.

^ Powrót na górę

Warunki przetwarzania danych osobowych

 1. Warunki. Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników z różnych powodów, a każdy z nich jest oparty na przepisach ochrony danych.

  Zgoda

  Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest konieczne przede wszystkim do świadczenia mu przez Firmę Usług. W niektórych przypadkach Firma może zażądać odrębnej zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji dane będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą, z której można wycofać się (na piśmie) w każdej chwili. Przykładowo, zgoda może być konieczna do otrzymywania korespondencji marketingowej i promocyjnej.

  Wykonanie umowy, zgodność z przepisami

  Firma może być zobowiązana do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy (np. regulaminu PokerStars Live) lub przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych albo przepisów, włączając w to m.in. zgodność z warunkami właściwej licencji (czy to przyznanej Firmie, czy stronie trzeciej, u której odbywa się Wydarzenie) i przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

  Uzasadniony interes

  Firma może także przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli uzna, że służy to uzasadnionym interesom Firmy lub podmiotów niezależnych, o ile przetwarzanie danych nie naruszy interesów, praw ani wolności Użytkowników. Przykłady przetworzenia danych w uzasadnionych interesach: (I) ujawnienie danych osobowych Użytkowników członkom Grupy po restrukturyzacji lub do wewnętrznych celów administracyjnych; (II) zidentyfikowanie przez Firmę spółek mogących zaoferować Użytkownikowi dodatkowe korzyści w związku Usługami lub dostarczających wartościowych informacji na temat sposobu korzystania z Usług przez Użytkowników; (III) wykrycie i przechowanie informacji odnoszących się do problemów z zakresu odpowiedzialnej gry; (IV) ochrona uczciwego przebiegu Wydarzeń przez zwalczanie, zgłaszanie oszustw, nielegalnych działań czy kradzieży tożsamości oraz przekazywanie informacji na ten temat; (V) przestrzeganie wymogów regulacyjnych i ustawowych; (VI) opracowywanie spersonalizowanych schematów nagradzania graczy.

^ Powrót na górę

Udostępnianie/ujawnianie danych i ich odbiorcy

 1. Szczególne zasady ujawniania danych. Firma może ujawnić dane osobowe Użytkowników:
  • dowolnemu odbiorcy, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub organy regulacyjne;
  • dowolnemu organowi władzy, organowi wydającemu licencję lub innemu;
  • zewnętrznym podmiotom w celu rozliczenia lub dokonania płatności w związku z wygranymi przysługującymi Użytkownikowi w wyniku uczestnictwa w Wydarzeniu; 
  • zewnętrznym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Firmy lub w jej imieniu;
  • zewnętrznym podmiotom do celów marketingowych, pod warunkiem udzielenia zgody lub braku sprzeciwu (punkt 9);
  • dowolnym zewnętrznym podmiotom wykupującym Firmę lub przejmującym jej interesy, lub też dowolną ich część;
  • jeśli Firma w dobrej wierze uzna, iż działanie takie jest wymagane:
   I przez procedury prawne dotyczące Firmy lub dla egzekucji jakiegokolwiek prawa;
   II w celu ochrony i obrony praw lub własności Firmy;
  • za zgodą Użytkowników;
  • w celu odzyskania danych po awarii;
  • w sytuacjach określonych w punkcie 5.
 2. Ogólne zasady ujawniania danych. Oprócz ujawnienia danych w przypadkach opisanych powyżej Firma może ujawnić dane osobowe Użytkowników swoim pracownikom, pracownikom innych spółek powiązanych lub stowarzyszonych w tej samej Grupie, agentom firmy oraz dostawcom usług będącym podmiotami zewnętrznymi, którzy wykorzystują dane osobowe Użytkowników dla potrzeb świadczenia usług na rzecz Firmy w związku z występowaniem osób, których te dane dotyczą, w charakterze Użytkowników PSLive. 
 3. Łączenie danych osobowych. Firma może łączyć dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu PSLive lub uczestnictwa w Wydarzeniu zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności” z informacjami zdobytymi od niego w trakcie korzystania z innych serwisów prowadzonych przez Grupę oraz wszelkich produktów z nimi związanych lub pod nie podlegających, w tym usług sieci telefonii komórkowej i sieci społecznościowych. Takie powiązane informacje Firma będzie wykorzystywać w zgodzie z postanowieniami niniejszych „Zasad ochrony prywatności” i zgodnie z celami w nich określonymi.

^ Powrót na górę

Poufność

 1. Działania Firmy. Firma podejmuje znaczne wysiłki w celu ochrony poufności tożsamości, preferencji oraz innych informacji zebranych o poszczególnych Użytkownikach i świadomie nie zezwoli na udostępnienie tych danych nikomu spoza Grupy poza samym Użytkownikiem lub podmiotami wskazanymi i uprawnionymi w świetle niniejszych „Zasad ochrony prywatności”. Firma poczyniła znaczne inwestycje w serwer, bazę danych, sprzęt zapasowy, firewall oraz technologie kodowania dla ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych. Technologie te są stosowane w ramach najnowocześniejszej architektury zabezpieczeń.

  Działania Użytkownika. Użytkownicy również powinni podjąć pewne kroki w celu ochrony swoich danych. Identyfikatory Logowania Użytkowników są poufne i Użytkownicy są zobowiązani do zachowania ich zawsze w utajnieniu oraz do pojęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem.

^ Powrót na górę

Ograniczenia poufności

 1. Ujawnienie danych na mocy przepisów prawa. Ze względu na przepisy prawa, regulacje i bezpieczeństwo środowiska, w którym Firma działa, w pewnych okolicznościach może być wezwana do ujawnienia danych osobowych poszczególnych Użytkowników bez powiadamiania ich o uczynieniu tego. Firma podejmie w rozsądnym zakresie wysiłki, aby ograniczyć takie ujawnienie do następujących okoliczności: (a) kiedy Firma w dobrej wierze sądzi, że jest to wymagane w odpowiedzi na wezwanie do stawiennictwa w sądzie, nakaz albo inną procedurę prawną czy spoczywające na Firmie zobowiązanie; a także (b) jeśli istnieje uzasadniona konieczność identyfikacji, kontaktu lub złożenia pozwu przeciw osobom lub podmiotom dla ochrony lub egzekucji praw Firmy. Ponadto Użytkownik upoważnia Firmę do ujawnienia pseudonimu Użytkownika, jego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu (ulica, powiat, hrabstwo/okręg, kod pocztowy, kraj), numeru telefonu, adresu e-mail, aktywności konta, przekazów i korespondencji z innymi Użytkownikami oraz danych na temat instrumentów finansowych używanych do wpłat i wypłat przedstawicielom Firmy będącymi podmiotami zewnętrznymi lub oficjalnym instytucjom rządowym, w przypadku gdy – według uznania Firmy – jest to konieczne lub celowe w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie prania brudnych pieniędzy, oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwa lub innych bezprawnych działań lub takich, które mogą narazić Firmę na odpowiedzialność prawną.

^ Powrót na górę

Ujawnienie danych na mocy przepisów prawa

 1. Marketing Grupy. Firma może wykorzystać adres e-mail i numer telefonu Użytkownika w celu poinformowania go o nowościach, promocjach i innych ofertach marketingowych. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ww. powiadomień, newsletterów i ofert marketingowych podczas rejestracji konta lub przez zastosowanie się do stosownych instrukcji załączonych w każdym komunikacie. Użytkownik może także w dowolnym momencie poinformować Firmę, że nie chce otrzymywać od niej korespondencji promocyjnej. W tym celu należy skontaktować się z działem obsługi klienta Firmy.
 2. Towary i usługi podmiotów zewnętrznych. Firma może, za zgodą Użytkownika, udostępnić jego adres e-mail i numer telefonu podmiotom zewnętrznym w celu przesłania mu ofert towarów i usług. Można w dowolnym momencie zablokować takie komunikaty, wysyłając pustą wiadomość z wpisanym w polu tematu słowem „Remove” do działu obsługi klienta. Rezygnacja z otrzymywania ofert powoduje usunięcie danych Użytkownika z list dystrybucyjnych oraz wszystkich takich list, które mogą w przyszłości trafić do partnerów marketingowych Firmy. Jednak jest konieczne osobne wypisanie się z tego typu komunikatów u partnerów, którzy otrzymali dane kontaktowe Użytkownika przed usunięciem go z firmowych list dystrybucyjnych.
 3. Reklama. Imiona i nazwiska oraz dane Użytkowników będą wykorzystywane w materiałach reklamowych wyłącznie za ich pisemną zgodą.

^ Powrót na górę

Prawa Użytkowników w odniesieniu do ich danych osobowych

 1. Prawo do zażądania informacji o Użytkownikach. Firma dąży do tego, aby przechowywane przez nią dane dotyczące Użytkowników były możliwie dokładne i aktualne. Użytkownicy mogą w każdej chwili skontaktować się z Firmą celem uzyskania kopii posiadanych przez nią informacji lub modyfikacji/korekty danych zgodnie z Odnośnym prawem. W powyższym przypadku, przed podjęciem jakichkolwiek działań Firma może zażądać satysfakcjonującego dowodu potwierdzającego tożsamość. Aby skorzystać z prawa wyszczególnionego w punkcie 12, należy skontaktować się z Firmą, wysyłając e-mail do działu obsługi klienta. W pewnych okolicznościach Firma może obciążyć Użytkownika niewielką opłatą na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych w związku z jego żądaniami w tym zakresie zgodnie z Odnośnym prawem.
 2. Dodatkowe prawa. Użytkownik dysponuje następującymi prawami związanymi z jego danymi osobowymi:
  1. prawo do odmowy przetwarzania danych, jeśli może ono spowodować szkodę lub zagrożenie;
  2. prawo do sprzeciwu wobec decyzji podejmowanych w sposób zautomatyzowany;
  3. prawo do korekty, zablokowania, usunięcia lub zniszczenia błędnych danych (w określonych okolicznościach);
  4. prawo do ubiegania się o rekompensatę za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa do ochrony danych.

W przypadku wątpliwości dotyczących praw Użytkowników lub sposobu przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z odpowiednim urzędem ds. ochrony danych (patrz: punkt 15). Firma dokłada wszelkich starań, by zastosować się do kierowanych do niej próśb lub sprzeciwów dotyczących praw Użytkowników. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie prawa mają bezwarunkowy charakter.

^ Powrót na górę

Pliki cookie

 1. Pliki cookie to ciągi informacji tekstowych, pobieranych na komputer stacjonarny, laptopa lub urządzenie przenośne Użytkownika (każde z nich zwane będzie dalej „Urządzeniem”) podczas wizyt na stronach serwisu. Następnie są one odsyłane na stronę, z której pochodzą, przy każdych kolejnych odwiedzinach lub na inną stronę, która rozpoznaje te pliki. Informacje na temat plików cookie można znaleźć tutaj.

  Są one bardzo użyteczne, a wykorzystuje się je do wielu różnych celów. Pozwalają na efektywne poruszanie się pomiędzy stronami, zapamiętywanie preferencji Użytkownika i wpływają na ogólną poprawę jego doświadczeń z korzystania z Serwisów. Czasem pliki cookie pomagają w doborze reklam wyświetlanych online pod kątem zainteresowań Użytkownika. Firma wykorzystuje te pliki do śledzenia przekierowań do Serwisów, zapamiętywania preferencji Użytkowników i generowania anonimowych danych statystycznych, które mają na celu ulepszanie Serwisów. Pomagają też one sprawdzać efektywność kampanii promocyjnych, ograniczać wyświetlanie reklam, zapamiętywać odwiedzane przez Użytkownika strony i prezentować mu reklamy profilowane pod kątem jego zainteresowań.

  Szczegółowe informacje na temat tych plików, ich wykorzystywania w Serwisie, ich wyłączania i kontroli ich użycia oraz przechowywania ich na Urządzeniu użytkownika znajdują się w powiązanych Serwisach.

^ Powrót na górę

Dodatkowe informacje

 1. Firma chętnie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony i wykorzystywania danych osobowych. W tym celu należy kontaktować się z działem obsługi klienta Przydatne informacje na temat ochrony danych i prywatności można także uzyskać w biurze komisarza ds. informacji na Wyspie Man lub w biurze komisarza ds. informacji i ochrony danych na Malcie.

^ Powrót na górę

Ostatnia aktualizacja „Zasad ochrony prywatności” miała miejsce 29 listopada 2018 r.