PokerStars Live – Политика за конфиденциалност

Идентификация на администратора на лични данни. За целите на настоящата политика за конфиденциалност („Политика за конфиденциалност”) администраторът на лични данни (т.е. лицето, което отговаря за събиране, съхранение и използване на вашите лични данни) е Global Poker Tours Limited („GPTL”) или Rational Live Events (Malta) Limited („Rational Malta”), или Rational Live Events Macau Limited („Rational Macau”), или TSG Interactive US Services Limited („TSG Interactive US”), (наричани заедно „Компанията на събитието”, „ние”, „нас” или „наш”) или дъщерно дружество на Компанията на събитието, холдинговата компания на Компанията на събитието и всички дъщерни дружества на такава холдингова компания.

В настоящия документ терминът „Турнир” означава всеки турнир и кеш игра по покер на живо (всеки един от тях се нарича „Турнир”), които са част от събитията на PokerStars Live и включват, но не са ограничени до, „European Poker Tour”, „Asia Pacific Poker Tour”, „PokerStars Caribbean Adventure”, „Brazilian Series of Poker”, „PokerStars Players NL Hold'em Championship” и/или „PokerStars MEGASTACK” (наричани с общия термин „Събитие”). Когато се използва терминът „Група”, той означава съответната Компания на събитието заедно с нейните дъщерни дружества и холдинговите компании на Компанията на събитието, както и дъщерните дружества на тези холдингови компании и свързаните с групата компании, известни заедно под името „The Stars Group”.

Нашият ангажимент по отношение на поверителността. Поемаме ангажимент да пазим конфиденциалността на личните данни, които събираме, като използваме най-добрите процедури и технологии за информационна сигурност в съответствие със стандартите на Европейския съюз за защита на личните данни и изискванията на компетентните органи, регулиращи хазартните игри.

Цел на Политиката за конфиденциалност. Целта на настоящата Политика за конфиденциалност е да ви запознае с начините, по които събираме, съхраняваме, използваме и пазим вашата лична информация, и да разясни правата, с които разполагате във връзка с тази информация и нейната употреба.

Нашите задължения по закон. При обработването на личната ви информация ще спазваме разпоредбите на Закона на Остров Ман за защита на информацията от 2002 година („Законът на Остров Ман”) по отношение на GPTL, Rational Macau и TSG Interactive US или разпоредбите на Глава 440 от Закона за защита на личните данни на Малта („Законът на Малта”) по отношение на всички въпроси, свързани с Rational Malta. В настоящия документ Законът на Остров Ман и Законът на Малта ще се наричат заедно „Законът”). Вашата лична информация може да бъде обработена или прехвърлена от нас на други членове на нашата Група от компании, наши свързани лица, наши представители или трети страни, предоставящи ни услуги в юрисдикции извън територията на Остров Ман и Европейската икономическа зона. В този случай ние ще спазваме условията на Закона, които гарантират, че лични данни могат да се прехвърлят единствено в юрисдикции, които отговарят на различните изисквания за „адекватност” на защитата на данните, заложени в Закона.

Какво означават термините с главни букви? Освен ако не са конкретно дефинирани в настоящата Политика за конфиденциалност, всички термини с главни букви ще имат значенията, дадени им в нашите Правила и условия на PokerStars Live, които ще имат предимство в случай на конфликт с разпоредбите на тази Политика за конфиденциалност.

Вашето съгласие с тази Политика за конфиденциалност

 1. Съгласие: Като използвате Услугата на PSLive или участвате в Събитие, вие (наричани тук по-долу „Потребител” или „вие”) се съгласявате с условията на тази Политика за конфиденциалност, която може да бъде променена от нас, когато това е необходимо, при условие че поискаме съгласието ви отделно, когато ни предоставяте своите лични данни и дали приемате да получавате информация за оферти и предложения от: (а) нас, и също така (б) от трети лица, предоставящи стоки и услуги, с които имаме право да споделяме вашите лични данни. Изменения: Запазваме си правото да изменим тази Политика за конфиденциалност, когато счетем това за целесъобразно. Измененията ще влизат в сила незабавно от момента, в който са оповестени на сайта на PSLive („Сайтът”). Затова ви приканваме да посещавате често страницата с тази Политика за конфиденциалност, за да се уверите, че сте запознати с актуалната версия и промените, които сме направили. 

^ Обратно горе

Каква информация се изисква и с каква цел

 1. Данни за регистрация: Като част от процеса по отваряне на Сметка в PSLive, използване на системата на PSLive и за да ни дадете възможност да ви предоставим нашите Услуги, ние изискваме от вас да ни предоставите определена лична информация, включително, но не само, име, рождена дата, имейл адрес, държава на местоживеене, националност, както и да потвърдите, че сте навършили 18 години (или повече, ако в юрисдикцията, в която ще се проведе Събитието, има по-високи изисквания относно минималната възраст за участие). Трябва да регистрирате вашето собствено име. Освен това е важно да попълните правилно информацията си, защото тя ще се използва за потвърждение на вашата самоличност и за други цели, описани в тази Политика за конфиденциалност. Трябва да ни уведомявате за всички съществени промени във вашата лична информация, която сте ни предоставили, тъй като ние не носим отговорност за вреди, които може да претърпите, в случай че не ни известите за промени в нея. Съхраняване на данни: Ние пазим вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите, определени в тази Политика за конфиденциалност, което включва и период за архивно съхраняване на данни, който може бъде определен по закон. Не събираме повече лична информация от нашите потребители, отколкото е необходима за нашите цели. Нашите политики за управление на данни включват и изтриване на информацията, която вече не ни е необходима. В случаи че сте закрили или ние сме закрили вашата сметка в PS Live преди 25 май 2018 („Датата на влизане в сила на GDRP” – Общият регламент относно защитата на данните в Европейския съюз), ще запазим личните ви данни за срок от 5 (пет) години от датата на закриване, за да можем да ви съдействаме по всички въпроси, които възникнат във връзка с участието ви в нашите Събития. Ако закриването на сметката е станало след Датата на влизане в сила на GDPR, ще съхраняваме личните ви данни само 2 (две) години след това. Цели: Ние, членовете на нашата Група от компании, нашите свързани лица и третите страни, които предоставят услуги на нас или на вас от наше име, ще използват вашите лични данни за целите на извършване на нашата дейност и да ви дадем възможност да използвате Системата на PSLive, както и/или да присъствате и участвате в Събитие. По-конкретно това включва следните цели, но си запазваме правото да използваме вашите лични данни и за други основателни спомагателни цели за осъществяване на нашия бизнес за спонсориране, домакинстване, администриране и организиране на Събития:
  • потвърждаване на финансови транзакции;
  • оценка на вашата активност в хазартни игри за целите на отговорното залагане;
  • предоставяне на Услугите на PSLive за ползване от вас;
  • идентификация, потвърждаване на самоличност и проучване;
  • статистически анализ и изследване;
  • проучване и развитите;
  • маркетинг, маркетинг проучвания, проучвания на клиентите и профилиране на потребителите;
  • анализ на данни;
  • спазване на лицензионните и законови изисквания;
  • борба срещу рисковете за сигурността и измамите.

^ Обратно горе

Условия за обработка на лични данни

 1. Условия: Ние ще обработваме вашите лични данни по различни причини, всяка от които е регламентирана в съответните закони за защита на личните данни.

  Съгласие

  Обработването на вашите лични данни от наша страна е необходимо най-вече, за да можем да ви предоставим услугите. В някои случаи можем отделно да поискаме вашето съгласие за обработване на лична информация, като в този случай вашите лични данни ще бъдат обработени в съответствие с това съгласие и ще имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време с писмено известие. Например вашето съгласие ще е необходимо, за да ви изпращаме информация за оферти и маркетинг материали.

  Изпълнение на договор, съответствие със задължения по закон.

  Освен това от нас може да се изисква да събираме и обработваме лични данни на потребителите за целите на изпълнение на договор (като Правилата и условията на PokerStars Live) или в изпълнение на различни законови и/или регулаторни изисквания, които включват, но не са ограничени до осигуряване на съответствие с приложимите лицензи за хазарти игри (независимо дали се притежават от нас, или от трети лица, в чиито съоръжения ще се проведе съответното Събитие) и спазване на приложимите закони за борба с прането на пари.

  Законни интереси

  Ние имаме право да събираме и обработваме вашите лични данни, ако това е в наш (или на трета страна) законен интерес, при условие че това става, без да накърняваме вашите интереси, права и свободи. Примери за събиране и обработване на лични данни въз основа на законни интереси са: (i) когато разкриваме ваши лични данни на компании от нашата Група след преструктуриране или за вътрешни административни цели, (ii) когато идентифицираме компании, които могат да ви предоставят допълнителни облаги в допълнение към нашите услуги или да предоставят на нас ценна информация как използвате услугите; (iii) откриване и съхраняване на информация за играчи с проблеми по отношение на отговорното залагане; (iv) защита на честността и интегритета на нашите Събития чрез изпращане на сигнали и споделяне на информация за измами, незаконна дейност и кражби на самоличност; (v) спазване на регулаторните и законови изисквания; (vi) изграждане на персонализирана програма за възнаграждаване на играчите.

^ Обратно горе

Споделяне на информация, разкриване и получатели

 1. Разкриване на информация в определени случаи. Имаме право да разкрием вашите лични данни в следните случаи:
  • когато това се изисква от регулаторен орган или по силата на закона;
  • на всеки регулаторен, лицензиращ или друг компетентен орган;
  • на трети страни с цел уреждане или извършване на плащане във връзка с получаване на печалбите от участие в Събитие; 
  • на трети страни, предоставящи услуги от наше име;
  • на трети страни за маркетинг цели, при условие че сте дали съгласие или не сте възразили (в зависимост от конкретния случай), както е описано в Точка 9 по-долу;
  • на всяка трета страна, която купи компанията или бизнеса ни, или част от компанията или бизнеса ни;
  • ако добросъвестно смятаме, че такова действие е необходимо:
   i. за да спазим изискванията на закон или връчена ни съдебна заповед;
   ii. да запазим и да защитим нашите права или собственост;
  • с ваше съгласие;
  • с цел възстановяване на данните при аварии и бедствия; или
  • или както е описано в Точка 5 по-долу.
 2. Разкриване на данни на общо основание: В допълнение към конкретните случаи на разкриване на информация, изброени по-горе, ние имаме право да разкрием вашите лични данни на наши служители, служители на други компании от нашата Група, наши представители и на трети лица, доставчици на услуги, които използват вашите лични данни, за да ни предоставят Услугите във връзка това, че сте потребител на Услугата на PSLive. 
 3. Агрегирани и комбинирани лични данни: Ние имаме право да комбинираме вашата лична информация, събрана чрез използване на Услугата на PSLive и/или чрез участие в Събитие от ваша страна в съответствие с тази Политика за конфиденциалност, с друга информация, събрана от вас чрез използването от ваша страна на други услуги, предлагани от нашата Група, както и от всички съпътстващи продукти и услуги, свързани с това, включително използването на мобилни услуги и социални мрежи. Ще третираме такава комбинирана информация в съответствие с тази Политика за конфиденциалност и ще я използваме за целите, изложени тук.

^ Обратно горе

Конфиденциалност

 1. Какво правим ние? Ние полагаме съществени усилия, за да защитим конфиденциалността на самоличността, предпочитанията и всяка друга информация, която събираме за всеки отделен Потребител, и никога няма съзнателно да дадем достъп до тази информация на трети лица извън Групата, освен на съответния Потребител или както е предвидено в тази Политика за конфиденциалност. Правим сериозни инвестиции в нашите сървъри, бази данни, резервни бази данни, защитни стени и технологии за шифроване, за да защитим информацията, която събираме и обработваме. Тези технологии се използват като част от нашата модерна система за сигурност.

  Какво вие можете да направите? Вие също трябва да се включите в процеса по защита своите лични данни. Вашето потребителско име и парола са конфиденциални и сте длъжни да ги пазите в тайна по всяко време и да направите всичко възможно, за да запазите тяхната секретност и поверителност.

^ Обратно горе

Граници на конфиденциалността

 1. Разкриване на информация, изискано по силата на закона. В определени случаи по силата на закон, чрез регулаторни механизми или в съответствие с правилата за сигурност, в съответствие с които извършваме нашата дейност, от нас може да се изиска при определени обстоятелства да разкрием информация, която може да идентифицира наши Потребители и може да ни бъде забранено да ви уведомим за това. Ще положим разумни усилия да ограничим такова разкриване на информация до следните случаи: (a) когато добросъвестно преценим, че сме длъжни да отговорим на такава призовка, съдебна заповед, друг предвиден от закона механизъм или задължения; или (b) когато с валидно основание трябва да се идентифицира определено лице, или да се свържем с него/да бъде заведено дело срещу него, или имаме право да защитим и/или наложим нашите права. Освен това, имаме право по свое усмотрение, и вие ни оторизирате за това, да разкриваме информация относно вашето потребителско име, три имена, дата на раждане, адрес, град, община, пощенски код, държава, телефон, електронна поща, транзакции, трансфери към и комуникации с други потребители, детайлите на финансовите инструменти, използвани за депозиране и теглене, пред трети лица, които действат от наше име, или компетентни правителствени органи, когато ние преценим, че това е необходимо или целесъобразно, във връзка с разследване на пране на пари, измами, нарушения на интелектуалната собственост, пиратство или друга незаконна дейност, която може да ни изложи на юридическа отговорност.

^ Обратно горе

Разкриване на информация, изискано по силата на закона

 1. Маркетинг от Групата. Ние имаме право да използваме вашия имейл адрес и телефонен номер, за да ви предоставяме новини, промоции и други маркетингови материали от нас. В случай че не желаете да получавате тези промоционални съобщения, бюлетини, маркетингови материали и оферти, имате възможност да се откажете от тях, когато първоначално се регистрирате при нас или на по-късен етап, като следвате инструкциите как да се откажете, включени във всяко от тези съобщения. Освен това имате право по всяко време да ни известите, че вече не желаете да получавате промоционални съобщения от нас, като ни изпратите имейл до Поддръжка.
 2. Оферти от трети страни за стоки и услуги. В случай че преди това сте ни предоставили своето съгласие за това, ние също така имаме право да споделим вашия имейл адрес и телефонен номер с трети страни, така че те да могат да ви изпращат оферти за своите продукти и услуги. Можете по всяко време да заявите, че не желаете да получавате подобни оферти, като изпратите празно съобщение с думата „Remove” в полето „Относно” до отдел Поддръжка. Ако заявите, че не искате да получавате тези оферти, ние ще премахнем данните ви от нашите списъци за маркетинг и от всички бъдещи списъци, които можем да споделим с наши партньори. Независимо от това, ще се наложи да се отпишете отделно от маркетинговите съобщения, изпращани от партньори, които вече са получили вашите данни за контакт от нас преди заявката ви за премахване от тези списъци.
 3. Реклама. Ще използваме името ви в рекламни материали единствено с ваше писмено съгласие.

^ Обратно горе

Правата ви във връзка с вашите данни

 1. Право да поискате информацията, която съхраняваме за вас. Ние се стремим да съхраняваме възможно най-точната информация за вас. Можете по всяко време да се свържете с нас, за да прегледате, промените или получите копие на информацията, която имаме за вас, или да промените или коригирате данните за вас в съответствие с правата, с които разполагате по силата на Приложимите закони. В такива случай ние имаме право да поискаме от вас доказателство за самоличността ви, преди да извършим поисканите от вас действия. Можете да се свържете с нас, за да упражните правата си, описани в тази Точка 12, като изпратите имейл съобщение на Поддръжка. Можем, при определени обстоятелства, да наложим малка такса, за да покрием административните разходи, направени във връзка с ваша заявка по този въпрос или за да обработим заявката ви в съответствие с Приложимите закони.
 2. Допълнителни права. Имате следните права във връзка със своите лични данни:
  1. право да възразите на събиране и обработка на данни, което може да ви причини материални или нематериални вреди или притеснения;
  2. право да възразите на решения, които са взети чрез автоматични средства;
  3. при определени обстоятелства да коригирате, блокирате, изтриете или заличите неточни лични данни; и
  4. право да търсите компенсация за вреди, причинени от нарушаване на закона за защита на личните данни.

В случай че не сте сигурни с какви права разполагате или се притеснявате, че личните ви данни се събират и обработват, може да се свържете с органа за защита на личните данни в съответната държава (вижте Точка 15). Ако се свържете с нас по отношение на правата, с които разполагате, ние ще направим всичко по възможностите си, за да изпълним вашата заявка или възражение. Моля, имайте предвид, че не всички права са абсолютни и неограничени.

^ Обратно горе

Бисквитки

 1. Бисквитките са текстови файлове, съдържащи информация, които се свалят на вашия персонален компютър, лаптоп или мобилно устройство (наричани тук с общия термин „Устройство”) при посещение на уебсайт. След това те се изпращат обратно към първоначалния уебсайт при всяко следващо посещение или към друг уебсайт, който разпознава бисквитките. Моля, натиснете тук за информация относно видовете бисквитки, тяхната функция и начин на действие.

  Бисквитките са много полезни и се използват с различна цел. Например, те ви позволяват да преминавате успешно от една страница на друга, запомнят вашите предпочитания и като цяло подобряват качеството на услугите за потребителя. Понякога бисквитките се използват, за да се осигури поставянето на онлайн реклами, които представляват интерес за вас. Ние използваме бисквитки, за да проследим пренасочването към нашите Сайтове, да запомним вашите предпочитания и да създадем анонимна статистическа база данни, която да използваме за подобряване на обслужването в Сайтовете ни. Също така използваме бисквитки, за да измерим ефективността на нашите рекламни кампании, да ограничим колко пъти се показва определена реклама, да запомним посещението ви в даден уебсайт и да ви покажем реклами, които съответстват най-добре на вашите интереси.

  Подробна информация за бисквитките и начина, по който ги използваме в Сайта, как да ги изключите или да контролирате кои от тях да бъдат поставени на вашето Устройство може да намерите на нашите свързани Сайтове.

^ Обратно горе

Допълнителна информация

 1. С удоволствие ще ви предоставим допълнителна информация как защитаваме и използваме вашите лични данни. Моля, за тази цел се свържете с Поддръжка. Освен това може да получите много полезна информация относно защитата на личните данни и личната неприкосновеност от канцеларията на Комисаря за защита на личните данни на Остров Ман или Офиса на комисаря за защита на личните данни на Малта

^ Обратно горе

Последна редакция на Политиката за конфиденциалност: 29 ноември 2018.