Voorwaarden PokerStars Live en het PSLivesysteem

Deze voorwaarden ('Overeenkomst') dienen in hun geheel te worden gelezen door jou (de 'Gebruiker', 'Speler' of 'je/jij') samen met het privacybeleid van PokerStars Live, de regels voor toernooipoker en de regels voor cashgame-poker, voorafgaand aan je deelname aan live pokertoernooien en cashgames (elk een 'Toernooi') die deel uitmaken van evenementen van PokerStars Live zoals, maar niet beperkt tot, ‘European Poker Tour (EPT)’, ‘Asia Pacific Poker Tour (APPT)’, ‘Brazilian Series of Poker (BSOP)’, ‘PokerStars Caribbean Adventure (PCA)’, ‘PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)’ en/of 'PokerStars MEGASTACK' (hierna allemaal 'Evenement' genoemd) of je gebruik van het PSLivesysteem om je in te schrijven om mee te doen aan een dergelijk Evenement.

Door deze Overeenkomst aan te gaan, erken je dat 'PokerStars Live', 'PSLive', ‘EPT', ‘APPT', 'BSOP', 'PCA', 'PSPC', 'PokerStars MEGASTACK' en 'PokerStars' merken zijn die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door een bedrijfsgroep genaamd 'The Stars Group'. Waar gebruikt betekent de term 'Groep' afhankelijk van de locatie waar het Toernooi van het Evenement waaraan je deelneemt plaatsvindt, Global Poker Tours Limited ('GPTL') of Rational Live Events (Malta) Limited ('Rational Malta') of Rational Live Events Macau Limited ('Rational Macau') of TSG Interactive US Services Limited ('TSG Interactive US') (samen, het 'Evenementbedrijf' 'we', 'wij', 'onze' of 'ons') of een dochteronderneming van het Evenementbedrijf, de houdstermaatschappij van het Evenementbedrijf en elke dochteronderneming van een van deze houdstermaatschappijen. 

Voorafgaand aan je deelname aan een Evenement kun je verplicht worden akkoord te gaan en gehouden te worden aan aparte voorwaarden van het casino dat optreedt als de licentiehouder en operator van het Evenement ('Casinovoorwaarden'). Meer informatie over de Casinovoorwaarden wordt verstrekt of beschikbaar gesteld door het casino.

Let op: deze Overeenkomst: (a) is een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en elk van toepassing zijnde Evenementbedrijf; (b) vormt de gehele afspraak met jou met betrekking tot je deelname aan onze Evenementen en/of het gebruik van het PSLivesysteem (zoals hierna gedefinieerd), indien van toepassing; en (c) vervangt elke eerdere overeenkomst tussen jou en het van toepassing zijnde Evenementbedrijf of elk ander lid van de Groep met betrekking tot dit onderwerp.

Je verklaart hierbij dat je niet uitgaat van uitspraken of garanties gedaan door ons in woord of geschrift, anders dan die expliciet vermeld in deze Overeenkomst. Je erkent dat we onder deze Overeenkomst het recht hebben om onze rechten, licenties en/of verplichtingen, geheel of gedeeltelijk toe te wijzen aan een lid van onze Groep of een andere derde partij zonder kennisgeving.

Je moet weten dat wij (of een geautoriseerde derde partij die namens ons handelt) het recht hebben om naar eigen goeddunken altijd alle door ons als redelijk beschouwde acties mogen ondernemen om de voorwaarden van deze Overeenkomst te handhaven.

TOERNOOI-INSCHRIJVING - PSLIVESYSTEEM

 1. Je moet je gegevens bij ons registreren om mee te kunnen doen aan een Evenement en/of te kunnen spelen in een Toernooi. We geven spelers, naar eigen goeddunken, de mogelijkheid om zich in te schrijven:

  (a) persoonlijk op de locatie waar het Evenement plaatsvindt; of
  (b) via ons online inschrijvingssysteem van PSLive ('PSLivesysteem') op de Evenementen waar het PSLivesysteem beschikbaar is.

 2. Op Evenementen waar het PSLivesysteem gebruikt wordt en beschikbaar is, krijg je een inschrijfkaart (of instructies om deze te downloaden) als je je voor de eerste keer inschrijft ('PSLivekaart'). Als je handtekening niet is vastgelegd of op je inschrijfformulier staat maar je na inschrijving wel aan het Evenement deelneemt, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de voorwaarden van deze Overeenkomst en ga je hierbij ermee akkoord gehouden te zijn aan alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen.
 3. Als je het PSLivesysteem gebruikt om je in te schrijven voor een Toernooi (indien van toepassing), moet je ons voorzien van bepaalde persoonlijke gegevens om je in te schrijven en een account te openen bij het PSLivesysteem ('PSLive-account'). Je verklaart en garandeert te zorgen dat je persoonlijke gegevens in relatie tot je PSLive-account altijd juist en up-to-date zijn.
 4. Op Evenementen waar het PSLivesysteem wordt gebruikt:

  (a) heb je je PSLivekaart nodig om je in te schrijven voor een Toernooi, tenzij je je voor de eerste keer inschrijft. In dat geval ontvang je een nieuwe PSLivekaart bij inschrijving zoals beschreven in bepaling 2 hierboven.
  (b)wordt je toegewezen deelnameticket voor een Toernooi na inschrijving voor het Toernooi door ons voor je gereserveerd tot het begin van het Toernooi en/of tot je het deelnameticket ophaalt waarna de buy-in voor het Toernooi van je PSLive-account wordt afgeschreven.
  (c)wordt je PSLivekaart gevraagd als je een geldprijs in een Toernooi wint. Deze zal door een lezer worden gehaald zodat de juiste geldprijs aan je kan worden toegewezen en kan worden opgehaald op de locatie waar het Evenement plaatsvindt. Je krijgt een ontvangstbewijs waarop vermeld is aan welk Toernooi je hebt meegedaan, wat je eindpositie in het Toernooi is en de geldprijs die je hebt gewonnen.
  (d) Je kunt je gereserveerde tickets voor een Toernooi annuleren voordat het Toernooi begint:

  (i) door niet later dan 48 (achtenveertig) uur voor het begin van het Toernooi te e-mailen naar registrations@pokerstarslive.com met de volgende informatie:
  (aa) in de onderwerpregel 'Tournament Reservation Cancellation – Urgent'
  (bb) het toernooinummer van het Toernooi waarvoor je je hebt ingeschreven; en
  (cc) een kort bericht waarin je verzoekt om annulering van je reservering voor het Toernooi.
  Let op: je annulering moet verzonden worden vanaf het e-mailadres dat geregistreerd staat in je PSLive-account.
  (ii) persoonlijk bij de inschrijfbalie op de locatie van het Evenement.
  Let op: omdat je buy-in wordt opgeteld bij het prijzengeld voor het Toernooi, kun je zodra een Toernooi is begonnen je reservering voor dat Toernooi niet meer annuleren en krijg je de buy-in voor het Toernooi niet terug als je niet meedoet aan het Toernooi.

 5. Je mag slechts één PSLive-account hebben, waartoe je toegang kunt verkrijgen via een combinatie van een unieke PSLivegebruikersnaam ('Gebruikersnaam') of je unieke PSLivekaartnummer en een uniek en geheim wachtwoord ('Wachtwoord'). Deze Overeenkomst vereist dat je je eigen Gebruikersnaam en Wachtwoord kiest, en deze niet met iemand deelt. Hierna worden je Gebruikersnaam en Wachtwoord samen 'Inloggegevens' genoemd.

 6. Je moet je Inloggegevens te allen tijde geheim en vertrouwelijk houden en je uiterste best doen om deze geheim en vertrouwelijk te houden. Ongeoorloofd gebruik van je Inloggegevens is je eigen verantwoordelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, transacties die gedaan zijn via je PSLive-account met je Inloggegevens. Hierbij bevestig je dat je je Inloggegevens niet zult openbaren aan welke andere persoon dan ook en geen andere persoon toestemming zult geven om welke reden dan ook gebruik te maken van je PSLive-account.

 7. We behouden ons het recht voor om de identiteit van een PSLive-accounthouder bij kredietregistratiebureaus of -diensten (derde partijen) te controleren (of derde partijen in te schakelen namens ons dergelijke controles uit te voeren), waarbij gebruik wordt gemaakt van de door jou aan ons verstrekte informatie.

 8. De PSLivekaart wordt door ons uitgegeven en blijft altijd ons eigendom. We kunnen, te allen tijde, het gebruik ervan of het gebruik van het PSLivesysteem beperken, opschorten of beëindigen, je de toegang tot je PSLive-account ontzeggen of de gebruiksvoorwaarden hiervan aanpassen of wijzigen. Ook kunnen we weigeren de PSLivekaart uit te geven, de PSLivekaart intrekken of annuleren en je de toegang tot je PSLive-account ontzeggen als er op enig moment reden is om te denken dat je:

  (a)de PSLivekaart, het PSLive-account of het PSLivesysteem (samen de 'PSLivemiddelen') hebt misbruikt of geprobeerd te misbruiken; en/of
  (b)een voorwaarde voor het gebruik van een PSLivemiddel of voor deelname aan onze Toernooien hebt geschonden of proberen te schenden en we dit geconstateerd hebben en je hiervan schriftelijk op de hoogte hebben gesteld;
  (c)je schuldig hebt gemaakt aan beledigend, aanstootgevend, malafide of agressief gedrag, acties of tekortkomingen of valse of misleidende informatie hebt verschaft met betrekking tot je aanvaarding, ontvangst of gebruik van een PSLivemiddel, aanwezigheid bij een Evenement of deelname aan een Toernooi.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 1. De PSLivekaart (tezamen met alle informatie die daarin is opgenomen) is niet overdraagbaar, kan niet worden gekopieerd en mag alleen door jou gebruikt worden voor de doeleinden die expliciet door ons zijn toegestaan.
 2. We wijzen alle expliciete en impliciete garanties af met betrekking tot je toegang tot en gebruik van de PSLivemiddelen, die geleverd worden ‘AS IS'. Voor zover de van toepassing zijnde wet het toestaat wordt er geen enkele garantie of verklaring jegens jou gegeven met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of vrij zijn van gebreken van de PSLivemiddelen of dat de informatie hierin volledig en juist is. We behouden ons geheel naar eigen goeddunken het recht voor om de PSLivemiddelen met onmiddellijke ingang op te schorten, te staken, aan te passen, te verwijderen of om daar iets aan toe te voegen en zonder verplicht te zijn om je daarvan in kennis te stellen.
 3. Het gebruik en het veilig bewaren van de PSLivekaart (inclusief wachtwoorden of andere beveiligingsmaatregelen die op hetzelfde betrekking hebben) blijven je eigen verantwoordelijkheid zodra hij geregistreerd en aan jou toegekend is. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die geleden wordt door jou of een derde partij veroorzaakt door het niet veilig bewaren door jou van de PSLivekaart.

GEBRUIK VAN LOGO'S EN SPONSORSCHAP

 1. Je erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat het je niet is toegestaan te worden gesponsord (direct dan wel indirect) in een Evenement door een derde partij die een Ongeautoriseerde Exploitant (zoals hieronder gedefinieerd) is, noch is het je toegestaan om een logo/merknaam van een Ongeautoriseerde Exploitant te dragen. Als we besluiten, naar eigen goeddunken, dat je door een Ongeautoriseerde Exploitant bent gesponsord voor een Evenement en/of dat je een gesponsord logo of logo's van een Ongeautoriseerde Exploitant draagt, hebben we het recht te eisen dat je de gesponsorde logo's onmiddellijk verwijdert en/of je te diskwalificeren van het Evenement als je dit weigert (of we kunnen de locatie en/of de toernooidirecteur de opdracht geven onze beslissing uit te voeren). In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet zie je expliciet af van alle rechten of claims die je anders zou hebben tegen ons met betrekking tot onze stappen jegens jou in deze zaak.

Een 'Ongeautoriseerde Exploitant' is een derde partij (inclusief, maar niet beperkt tot online en offline pokerexploitanten, pokerrooms, en exploitanten van sportweddenschappen, casino's en fantasy sports) die toernooien of speciale aanbiedingen organiseert waarin een gratis buy-in, inschrijving of pakketten voor een Evenement worden toegekend zonder onze toestemming.

 1. Het is geen enkele speler toegestaan om in welk Evenement dan ook een logo of merk te dragen van: (i) een spelexploitant die niet legaal mag adverteren volgens de lokale wetgeving; of (ii) een logo, afbeelding of bericht dat naar redelijk oordeel beledigend kan zijn, ongevoelig is, of voor opschudding kan zorgen op politiek, moreel of ander ethisch gebied, of opzettelijk provocerend van aard is.
 2. Met uitzondering van degenen die aan de Televisietafel zitten mogen spelers goedgekeurde logo's/merken van spelexploitanten dragen op hun shirt als de volgende beperkingen in acht worden genomen (samen met de beperkingen in bepaling 27 hieronder):

  (a)Eén logo op een borstzak, niet groter dan 70 vierkante centimeter; en
  (b)Eén logo op een bovenkant van een mouw, niet groter dan 70 vierkante centimeter.

 3. Er mogen tijdens een Evenement alleen logo's of sponsoruitingen voorkomen op een deel van de kleding of het lichaam van een speler die voldoen aan alle van toepassing zijnde voorwaarden die hierin beschreven zijn.
 4. In rechtsgebieden waar lokale wetgeving van toepassing is op het dragen van logo's en sponsoruitingen door spelers (inclusief, maar niet beperkt tot symbolen, handelsmerken en websites), gaan alle spelers akkoord met de vigerende regelgeving.
 5. Spelers mogen meer dan één logo dragen tijdens een Evenement zolang alle logo's zijn goedgekeurd door ons als logo's van de hoofdsponsor zoals 'PokerStars' of behoren tot een van onze partnerbedrijven behorend tot de Groep (bijvoorbeeld 'Full Tilt').
 6. Je gaat ermee akkoord je te houden aan de regels van elk promotie-evenement dat georganiseerd wordt tijdens het Evenement door ons of door een rechtspersoon binnen onze Groep inclusief vereisten voor het dragen van specifieke logo's tijdens een dergelijk promotie-evenement.
 7. Spelers die fulltime worden gesponsord door een legitieme derde online spelsite (een 'Gesponsorde Speler') moeten voor de start van het Toernooi onze schriftelijke toestemming hebben om het logo van hun sponsor te dragen en moeten zorgen dat ze het logo en de uitingen van hun sponsor vanaf het begin van elk Toernooi dragen. Elke Gesponsorde Speler die geen sponsorlogo en -uitingen draagt als een Toernooi begint, en het logo vervolgens in een later stadium van een Toernooi toch wil dragen, moet schriftelijke bewijs van dit sponsorschap verstrekken voordat hij het betreffende logo en de betreffende sponsoruiting mag dragen. Voor alle duidelijkheid, een Toernooi 'begint' op het moment dat alle spelers hun eerste kaarten krijgen (“shuffle up and deal”) op de eerste dag van het desbetreffende Toernooi.
 8. Alle spelers die ervoor kiezen een sponsorlogo van een toegestane spelexploitant te dragen tijdens het Toernooi moeten zich houden aan alle restricties en vereisten die hierin genoemd zijn.
 9. Niet meer dan 10% van het totale deelnemersveld van een Toernooi mag sponsoruitingen/logo's van een bepaald bedrijf dragen met uitzondering van PokerStars en Full Tilt. Als meer dan 10% van de spelers van een Toernooi de sponsoruitingen/logo's van een bepaald bedrijf anders dan PokerStars en Full Tilt wil dragen, dan dienen de spelers zelf te beslissen welke spelers de kleding met sponsoruitingen zullen dragen om deze regel na te leven. Als er geen beslissing wordt genomen (of als het nemen van een beslissing redelijkerwijs te lang duurt), nemen we de beslissing voor deze spelers door middel van loting via een 'high card'.

PORTRETRECHT EN VERSCHIJNEN AAN TV-/WEBCASTTAFELS

 1. We behouden ons het recht voor om elk deel van elk Evenement op welk moment dan ook te fotograferen, op televisie uit te zenden, via een webcast uit te zenden, op te nemen of tentoon te stellen en hierbij erken je ons recht om je Bijdrage (zoals beschreven in bepaling 33 hieronder) op deze manier te gebruiken. Ingevolge dit recht om elk deel van het Evenement tentoon te stellen, kunnen spelers gevraagd worden aan een pokertafel te zitten die speciaal gecreëerd is om het Evenement op televisie of via webcast uit te zenden (hierna te noemen 'Televisietafel').
 2. Niet meer dan 2 (twee) spelers aan de Televisietafel van een Toernooi mogen de logo's van een bepaald bedrijf anders dan PokerStars en Full Tilt dragen. Als meer dan 2 spelers van een bepaald bedrijf aan de Televisietafel zitten dan dienen de spelers zelf te beslissen welke 2 spelers de kleding met sponsoruitingen blijven dragen tijdens het desbetreffende Evenement. Als er geen beslissing wordt genomen, nemen we de beslissing voor deze spelers via 'high card'. Elke beslissing die door ons wordt genomen is bindend. Elke speler die zonder logo's aan de finaletafel start mag de rest van het Toernooi ook geen logo's dragen.
 3. Besluiten van ons (inclusief derde partijen namens ons) bij het goedkeuren van kleding en uitrusting die door spelers gedragen wordt tijdens het Evenement zijn bindend. We hebben ook het recht logo's, afbeeldingen of woorden te verwijderen van de kleding en uitrusting van spelers, die naar onze mening (of de mening van een geautoriseerde derde partij die ons vertegenwoordigt) indruisen tegen de vereisten van het leidende tv-station, de van toepassing zijne wetten en gedragsregels of de regels van enig regelgevend lichaam.
 4. Spelers aan de Televisietafel mogen logo’s op hun shirt en uitrusting dragen als ze voldoen aan de bovenstaande restricties en daarbij ook nog voldoen aan de volgende extra restricties:

  (a)één logo op een borstzak, niet groter dan 7 cm x 4 cm;
  (b)één logo op een bovenkant van een mouw, niet groter dan 7 cm x 4 cm; en
  (c)honkbalpetten en cardprotectors met logo's zijn toegestaan, maar de logo's mogen niet te zien zijn.

 5. Er zijn geen andere vormen van bedrijfsnamen en/of sponsorlogo’s toegestaan aan de Televisietafels en gedurende enige vorm van filmen anders dan datgene dat goedgekeurd is conform deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot sport- en kledingmerken. Elke speler die kleding draagt of voorwerpen bij zich heeft (bijvoorbeeld cardprotectors) die in strijd zijn met deze regel kan niet deelnemen aan het spel aan een Televisietafel totdat het desbetreffende kledingstuk en/of voorwerp vervangen en/of verwijderd is. We behouden ons het recht voor om sponsorlogo's bij spelers te verwijderen (geheel naar eigen goeddunken), aan te passen of te verbergen als deze logo's niet toegestaan zijn door lokale regelgeving, uitzendingsvereisten of de voorwaarden in deze Overeenkomst.
 6. Je erkent en gaat ermee akkoord dat als je uitgekozen wordt om tijdens een Toernooi aan een Televisietafel te spelen, je verplicht kunt worden alle elektronische apparaten inclusief maar niet beperkt tot tablets en koptelefoons (of er nu berichten mee verstuurd kunnen worden of gecommuniceerd kan worden of niet) in te leveren bij een aangewezen Toernooimedewerker voordat je plaatsneemt aan de tafel en het spel begint. Als een dergelijke verplichting van kracht is kan elke speler die deze regel overtreedt door ons of door een derde partij namens ons naar eigen goeddunken gediskwalificeerd worden van het Toernooi, waarbij al het prijzengeld dat tot het moment van diskwalificatie is verdiend, en de buy-in voor het Toernooi van deze speler verbeurdverklaard worden.
 7. Er is een niet-rokenbeleid dat geldt voor alle deelnemers aan de Televisietafel en hieronder valt ook het verbod op e-sigaretten.
 8. Je erkent en gaat ermee akkoord dat gedurende alle uitzendingen en liveopnamen spelers aan Televisietafels tijdens het spel aan de Televisietafel niet mogen communiceren, contact zoeken of op enige andere wijze dan ook contact hebben met andere personen buiten de tafel, inclusief, maar niet beperkt tot publiek en aangewezen vertegenwoordigers van de televisie- en webcastproductie, behalve als dit contact gerelateerd is aan technische problemen met het filmen of je niet meer actief bent in de hand (bijvoorbeeld als je gefold hebt of all-in bent), en dit altijd naar ons eigen goeddunken (of het goeddunken van een derde partij namens ons), en dat elke speler die deze regels overtreedt kan worden beperkt en/of gestraft zoals beschreven in deze Overeenkomst.
 9. Je erkent en gaat ermee akkoord dat gedurende alle uitzendingen of liveopnamen van het spel, als hierom verzocht wordt door ons, alle spelers tijdens alle pauzes van de Televisietafel in vooraf aangewezen ruimtes blijven, en dat het de spelers als deze situatie zich voordoet niet toegestaan is deze ruimtes te verlaten zonder vergezeld te worden door een aangewezen Toernooimedewerker. Je gaat er verder mee akkoord dat alle spelers verplicht kunnen worden om elke hand hun spelerskaarten te laten zien aan de camera in de Televisietafel, behalve als de speler verklaart de hand blind te spelen. We behouden ons het recht voor op redelijke gronden het spel aan de Televisietafel stil te leggen totdat alle spelerskaarten van alle spelers aan de tafel te zien zijn. Er is een minimale wachttijd tijdens live-uitzendingen van 30 minuten waarin de gesloten kaarten worden getoond.
 10. Je erkent en gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om (geheel naar eigen goeddunken) het spel op elk moment aan de Televisietafel te stoppen of pauzeren. Verder geven alle spelers ons het recht om pauzes toe te voegen, te annuleren of te wijzigen wanneer dit redelijkerwijs nodig is. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat vloeken, agressief gedrag of andere vormen van wangedrag, inclusief maar niet beperkt tot verbale uitingen, gebaren of elk ander asociaal gedrag dat beledigend, spottend of denigrerend kan zijn voor of over een ander persoon, op geen enkel moment tijdens het Evenement is toegestaan aan de Televisietafel en dat elke speler die deze regel overtreedt gestraft kan worden zoals hierin en in de Toernooiregels beschreven.
 11. Je erkent en gaat ermee akkoord dat als je uitgekozen wordt om aan de Televisietafel te spelen, er redelijkerwijs van je gevraagd kan worden om op bepaalde data en andere locaties, die je zullen worden medegedeeld, aanwezig te zijn voor extra opnamen, interviews en aanvullende filmopnamen, voor en na het spel of tijdens pauzes en je zult meewerken aan al deze verzoeken.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Intellectuele Eigendomsrechten zijn alle intellectuele eigendommen zowel beschermd, gecreëerd of voortvloeiend uit de wetten van een rechtsgebied, inclusief: (i) alle patenten en aanvragen daarvoor; (ii) alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, servicenamen, merknamen, bedrijfsstijlrechten, bedrijfsnamen, handelsstijlen, logo's, afbeeldingen, opmaak, verpakkingslabels, ontwerpen en andere herkenningstekens van de bron of het bedrijf, wel of niet geregistreerd, inclusief alle gangbare wettelijke rechten hiertoe (voor zover overdraagbaar) en met de goodwill met betrekking tot al het voorgaande, samen met alle applicaties, registraties, vernieuwingen en uitbreidingen daarvan; (iii) alle internetdomeinnamen (inclusief die die gelinkt, geregistreerd en/of in samenwerking zijn met sociale-netwerkwebsites); (iv) alle copyrights en alle mask work-, database- en ontwerprechten ongeacht of deze geregistreerd of gepubliceerd zijn of niet, alle registraties en opnamen hiervan en alle applicaties die hiermee in verband staan, samen met alle opvolgingen, uitbreidingen en vernieuwingen hiervan; (v) alle bedrijfsgeheimen, knowhow en vergelijkbare vertrouwelijke en eigen informatie beschermd door welke van toepassing zijnde regel- of wetgeving dan ook; (vi) alle andere intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit of in relatie tot technologie; (vii) alle rechten van promotie, publiciteit en goedkeuring en alle rechten die hierop betrekking hebben; (viii) alle rechten op aanklachten of terugvallen op de wet of het eigen vermogen voor eerdere, huidige of toekomstige inbreuk, misbruik, verzwakking, schending of op een andere manier aantasten van het voorgaande;
 2. Rational Intellectual Holdings Limited ('RIHL'), het bedrijf dat de intellectuele eigendomsrechten van de Groep bezit, is de enige houder van alle rechten op en van de PokerStars Live-middelen inclusief copyright, bedrijfsgeheimen, Intellectuele Eigendomsrechten (hierboven beschreven) en andere rechten. De term 'PSLive' en 'PokerStars Live' en de domeinnamen 'pslive.com' en 'pokerstarslive.com' zijn de handelsmerken, servicemerken, logo's, handelsnamen en/of domeinnamen van RIHL, en RIHL behoudt zich alle rechten hierop.
 3. Je geeft ons en derde partijen namens ons onherroepelijk alle rechten, toestemming en benodigde licenties waardoor we volledig gebruik kunnen maken (inclusief, maar niet beperkt tot, het reproduceren, verspreiden, wijzigen, aanpassen, vertalen, openbaar maken, uitzenden op televisie, via internet en via enige andere communicatievorm en hiervan afgeleide werken maken) van je foto, beeltenis, voorkomen, stem, naam, video-opnames en geluidsopnames waarbij je gefotografeerd, opgenomen of uitgezonden bent door of namens ons (de 'Bijdrage') overal ter wereld en eeuwigdurend, zonder enige royaltyvergoeding onder welke omstandigheden dan ook en in alle media, nu bekend of later ontwikkeld of bedacht, in elk programma waarvoor je Bijdrage is opgenomen en alle andere programma's of content, waaronder, maar niet beperkt tot, het uitzenden van live of vooraf opgenomen verslaggeving van een Toernooi op internet, de productie en distributie van videoblogs van een Toernooi op internet en de productie en distributie van promoties of ander marketingmateriaal in relatie tot een Toernooi, pokertoernooien of online pokerwebsites gerelateerd aan onze merken (inclusief, maar niet beperkt tot de merken 'PokerStars Live', 'PokerStars', 'PokerStars Casino', 'Full Tilt' en 'BetStars'). Hierbij vrijwaar je ons en al onze aangewezen vertegenwoordigers voor en tegen alle claims, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven die het gevolg zijn van het overtreden van enig recht op privacy, publiciteit en persoonlijkheid dat je hebt, of inbreuk op enig auteursrecht of ander eigendomsrecht dat je hebt, gebaseerd op, of gerelateerd aan het gebruik van de Bijdrage onder de licenties en rechten die hierin genoemd zijn. Het voorgaande is bindend voor jou, je erfgenamen, rechtverkrijgenden en wettelijke vertegenwoordigers.
 4. Je erkent en gaat ermee akkoord dat we als enige alle rechten, het eigendom en de belangen hebben, inclusief, maar niet beperkt tot, alle Intellectuele Eigendomsrechten in en aan de Bijdrage en alles wat daarvan afgeleid is. Voor zover de Bijdrage niet automatisch eigendom is van ons, ken je hierbij toe en draag je hierbij over aan ons (of een aangewezen derde partij) alle rechten, het eigendom en de belangen in en aan de Bijdrage en ga je ermee akkoord alle redelijke verzoeken van ons om het voorgaande mogelijk te maken uit te voeren.
 5. Je stelt en garandeert ons dat (a) je volledig gemachtigd bent ons en onze partners de vermelde rechten en licenties te verlenen, en (b) niets in de Bijdrage (hetzij in woord of gebaar of anderszins) inbreuk maakt op het copyright of enig ander recht van enig persoon, contractbreuk of breuk van vertrouwen inhoudt, belediging van de rechtbank betekent, beledigend is of bedoeld om ons, een uitzendgemachtigde en/of onze merken reputatieschade toe te brengen.
 6. Alle toestemmingen onder de Isle of Man Copyright Act 1991 ('CA 1991'), of onder vergelijkbare wetgeving in andere landen van de wereld met betrekking tot je optreden in een Evenement en de exploitatie van je optreden in een Evenement op welke manier dan ook en via alle media zijn hierbij door jou gegeven en toegewezen aan ons. Verder doe je hierbij afstand van alle morele rechten in en aan je Bijdrage waarop je nu of mogelijk in de toekomst recht hebt volgens deel IV van de CA 1991 (en alle vergelijkbare rechten in andere rechtsgebieden) en ga je ermee akkoord om geen actie of claim in werking te stellen, te ondersteunen, behouden of toestaan stellende dat behandeling, exploitatie of gebruik van een Bijdrage of ander materiaal inbreuk maakt op morele rechten.

OVERIG

 1. Vrijwaring: Je gaat ermee akkoord ons en onze aangewezenen te vrijwaren tegen alle kosten, claims, onkosten, aansprakelijkheden (waaronder, maar niet beperkt tot, juridische kosten en bedragen betaald voor juridische bijstand) voortkomend uit overtreding door jou (of iemand die op jouw gezag handelt) van enige van de vaststellingen, garanties en/of garantstellingen door jou zoals vastgelegd in deze Overeenkomst.

 2. Assistentie: mochten we willen dat je meedoet aan promotionele marketing of interviews met externe media of andere derde partijen, dan vragen we vooraf je schriftelijke toestemming.

 3. Aanpassingen op Toernooiregels: We behouden ons het recht voor de regels van een Toernooi of Evenement naar ons eigen goeddunken aan te vullen of te wijzigen, waarna de veranderingen op onze site of aan jou zullen worden bekendgemaakt. Als je blijft deelnemen aan het Evenement na zo’n wijziging en de bekendmaking daarvan, betekent dat dat je ermee akkoord gaat.

 4. Afspraken: Je erkent en gaat ermee akkoord dat het spelers aan de finaletafel van het Toernooi alleen is toegestaan enige vorm van een deal of wijziging van de uitbetaling van het overgebleven prijzengeld te bespreken terwijl ze aan de tafel zitten, en dat deze gesprekken altijd bijgewoond moeten worden door een aangewezen Toernooimedewerker. Beslissingen over het wijzigen van de uitbetaling van het prijzengeld worden openbaar gemaakt.

 5. In sommige Evenementen kunnen er beperkingen van toepassing zijn voor wat betreft de buy-in en de uitbetalingen. Neem voor informatie contact op met PokerStars Live.

 6. Het recht om te annuleren: We behouden ons, samen met het organiserende casino waar het Evenement plaatsvindt, het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, een Evenement of Toernooi te annuleren of te wijzigen.
 7. Naleving van regels: Je gaat ermee akkoord om je te houden aan de regels voor toernooipoker en de regels voor cashgame-poker. Onder sommige omstandigheden kunnen deze regels ondergeschikt zijn aan huisregels of lokale wetgeving. Alle wijzigingen van de regels worden tijdens het Evenement bekendgemaakt op de website van het Evenement en aan de spelers.
 8. Weigering van deelname: We behouden ons het recht voor om personen, om welke reden dan ook, de toegang te weigeren tot een of alle Toernooien en de ruimte(s) waar het Evenement plaatsvindt. Personen die uitgesloten worden door de Toernooisponsor, partner of locatie krijgen geen toegang tot de ruimte(s) waar het Toernooi en Evenement plaatsvinden.
 9. In aanmerking komen om te spelen: Medewerkers van alle bedrijven in onze Groep of enig persoon of rechtspersoon (inclusief de partners van een dergelijke entiteit) die diensten verlenen in relatie tot het Evenement en Directe Familieleden (zoals hieronder gedefinieerd) van dergelijke medewerkers mogen niet deelnemen aan de Evenementen, tenzij we vooraf toestemming hebben gegeven. Als 'Directe Familie' wordt beschouwd: echtgeno(o)t(e), kinderen of andere familieleden van een medewerker en elke andere persoon die huisgenoot is van de medewerker.
 10. Niet-overdraagbaar: Prijzen en deelnamen zijn niet-overdraagbaar. Winnaars zijn verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen, licenties, inschrijvingen en andere kosten voortvloeiend uit Toernooiprijzen. Als prijzen worden uitbetaald via een bankoverboeking, dienen spelers documentatie ter identificatie te overleggen om te voldoen aan internationale anti-witwaswetgeving.
 11. Diskwalificatie: We behouden ons, samen met het organiserende casino waar het Evenement plaatsvindt, het recht voor om personen, om welke reden dan ook, te diskwalificeren van de Toernooien en/of te verzoeken om verwijdering van deze persoon uit de ruimte(s) waar het Evenement plaatsvindt. Indien je gediskwalificeerd wordt van een Toernooi ben je je volledige buy-in kwijt en zul je ook verder geen recht hebben op enig Toernooiprijzengeld of enige andere prijs waarvoor je je mogelijk gekwalificeerd hebt op het moment van diskwalificatie.
 12. Geen controverse: Het is geen enkele speler die deelneemt aan een evenement toegestaan te tonen, te laten zien of te communiceren op wat voor manier dan ook een boodschap of content die, naar onze mening is, of uitgelegd kan worden als, politiek van aard (of een politiek doel of politieke actie ondersteunend), racistisch, obsceen, denigrerend, bedreigend van aard, intimiderend, beledigend, frauduleus, privacy van een ander schendend, beledigend of lasterlijk jegens een ander persoon, of die anderszins iets illegaals of onwettigs promoot, adverteert of goedkeurt, die een individu of een groep individuen dupeert, beledigt, denigreert of intimideert op basis van welke classificatie dan ook, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, religie, geslacht, seksuele voorkeur, ras, huidskleur, geloof, etniciteit, land van herkomst, woonplaats, leeftijd, burgerlijke staat, militaire status of handicap, die aanzet of op een andere manier aanspoort tot crimineel gedrag of leidt tot civiele aansprakelijkheid, of die bedoeld is voor commerciële doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het inzenden van materiaal om geld in te zamelen of de verkoop van goederen of diensten te promoten, adverteren of aan te prijzen. Ten aanzien van elke dispuut aangaande deze bepaling is onze beslissing bindend en onherroepelijk.
 13. Overmacht: We zijn niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen aan jou onder deze Overeenkomst of anderszins inclusief (maar niet beperkt tot) een verplichting tot het bieden van gegarandeerd prijzengeld, in het geval van omstandigheden, gebeurtenissen of ongelukken die buiten onze redelijke controle vallen inclusief (maar niet beperkt tot) overmacht door natuurlijke oorzaak, brand, explosie, schade door een ongeluk, overstromingen, aardbevingen, slechte weersomstandigheden of andere natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of -voorbereiding, terroristische aanslagen, burgeroorlog, burgeropstand of -rellen en vrijwillig of verplicht voldoen aan de wet (inclusief het niet verkrijgen van een benodigde licentie of toestemming of een wijziging in de wet of interpretatie van de wet).
 14. Wijzigingen: We behouden ons te allen tijde het recht voor de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen; lees daarom steeds voorafgaand aan je deelname aan een Toernooi de nieuwste versie.
 15. Aansprakelijkheidsbeperking: Je gaat ermee akkoord dat tenzij vereist door van toepassing zijnde wetgeving, we niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade, claims of andere kosten die voortkomen uit deze Overeenkomst.
 16. Belastingen: Je gaat ermee akkoord dat je zelf verantwoordelijk bent voor het (op tijd) betalen van inkomsten- of andere belastingen of gerelateerde betalingen die opgelegd of geheven worden door een rechtsgebied of overheidsinstantie die van toepassing is voor of van prijzen, toeslagen of andere bedragen die aan jou betaald zijn en je vrijwaart ons en blijft ons volledig vrijwaren van en tegen elke aansprakelijkheid of kosten in relatie tot deze belastingen of andere betalingen (voor zover dit door de wet is toegestaan).
 17. Je gaat ermee akkoord dat je volledig verantwoordelijk bent voor het indienen van belastinggegevens bij de relevante belastingdienst van alle betalingen die je hebt ontvangen (prijzen en toeslagen) en dat je zult zorgen dat deze belastinggegevens correct en op tijd worden ingediend.
 18. Toepasselijk recht: De voorwaarden van deze Overeenkomst worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd conform het recht van het eiland Man. Je gaat ermee akkoord dat bij elk dispuut met betrekking tot of voortkomend uit deze Overeenkomst zal worden besloten door het recht van het eiland Man. Niets in deze bepaling beperkt het recht van PokerStars Live en zijn partners gerechtelijke stappen tegen je te ondernemen bij een andere rechtbank of rechtsgebied, noch zal het ondernemen van gerechtelijke stappen in enige ander rechtsgebied uitsluiten dat gerechtelijke stappen worden ondernomen in andere rechtsgebieden, of dit nu tegelijkertijd is of niet, en voor zover de wet van een dergelijke ander rechtsgebied dit toestaat.
 19. Officiële taal: Tijdens de Evenementen die door TSG Interactive US in New Jersey georganiseerd worden, is aan alle tafels tijdens het spel de alleen-Engels-regel van kracht. Deelnemers die deze regel overtreden, kunnen straffen opgelegd krijgen, waaronder diskwalificatie.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst geüpdatet op 29 november 2018. Versie: 20181129.