PokerStars Live i system PSLive – regulamin

Przed wzięciem udziału w jakichkolwiek przeprowadzanych przez nas turniejach pokerowych lub grach stolikowych na żywo (zwanych dalej z osobna „Turniejami”) stanowiących część imprez PokerStars Live, takich jak „European Poker Tour (EPT)”, „Asia Pacific Poker Tour (APPT)”, „Brazilian Series of Poker (BSOP)”, „PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)”, i/lub „PokerStars MEGASTACK” (zwanych dalej z osobna „Wydarzeniami”) uczestnik (dalej zwany „Graczem” lub „Uczestnikiem”) zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej zwanego „Umową”) oraz Zasad ochrony prywatności PokerStars Live, Regulaminu turniejów pokerowych i Regulaminu pokerowych gier stolikowych. Termin „Wydarzenie” uwzględnia także fakt zarejestrowania się Gracza i zaakceptowania go w Systemie PSLive (zgodnie z pkt. 1.) – jest to warunek konieczny do udziału w Wydarzeniu.

Poprzez przystąpienie do niniejszej Umowy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że „PokerStars Live”, „PSLive”, „EPT”, „APPT”, „BSOP”, „PSPC”, „PokerStars MEGASTACK” i „PokerStars” to marki będące w posiadaniu grupy firm znanej jako „Flutter Group” i przez nią prowadzone. Operatorami poszczególnych Wydarzeń są różne podmioty Flutter Group, w zależności od miejsca rozgrywek. W zależności od Wydarzenia Gracz podpisze umowę z którąś z firm w ramach Flutter Group: Global Poker Tours Limited („GPTL”), Rational Live Events (Malta) Limited („Rational Malta”), Rational Live Events Macau Limited („Rational Macau”) lub TSG Interactive US Services Limited („TSG Interactive US”) (inaczej „Firma organizująca Wydarzenie). 

Przed wzięciem udziału w jakimkolwiek Wydarzeniu może zajść konieczność wyrażenia zgody przez Gracza na oddzielny regulamin kasyna stacjonarnego, występującego w roli posiadacza licencji i operatora Wydarzenia (dalej zwany „Regulaminem kasyna stacjonarnego”). Szczegółowy zapis Regulaminu kasyna stacjonarnego zostanie udostępniony przez kasyno stacjonarne.

Niniejsza Umowa: (a) stanowi prawnie wiążące porozumienia pomiędzy Uczestnikiem a właściwą Firmą organizującą Wydarzenie; (b) zawiera całość ustaleń obowiązujących Uczestnika w odniesieniu do jego udziału w stosownych Wydarzeniach organizowanych przez ww. Firmę (oraz korzystania z Systemu PSLive) – w zależności od przypadku; oraz (c) zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy Uczestnikiem a Firmą organizującą Wydarzenie lub innym członkiem Flutter Group w odniesieniu do Wydarzeń.

REJESTRACJA – SYSTEM PSLIVE

 1. Żeby móc wziąć udział, trzeba zarejestrować swoje dane w Firmie organizującej Wydarzenie. Udostępnia ona Graczom – według własnego uznania – następujące opcje rejestracji:

  (a) osobiście w miejscu odbywania się Wydarzenia;
  (b) za pomocą internetowego Systemu rejestracji PSLive („System PSLive”) – w przypadku Wydarzeń oferujących tę możliwość.

 2. Podczas Wydarzeń, w ramach których System PSLive jest w użyciu, przy pierwszej rejestracji Uczestnik otrzyma kartę rejestracyjną („Kartę PSLive”). Jeśli podpis Uczestnika nie został zarejestrowany lub dostarczony w formularzu rejestracyjnym, ale mimo to uczestniczy on w Wydarzeniu, fakt ten zostanie uznany za akceptację postanowień niniejszej Umowy, a Uczestnik wyraża zgodę na stosowanie się do wszystkich wyszczególnionych w niej przepisów.

 3. Korzystając z opcji System PSLive, Uczestnik zobowiązuje się do podania określonych danych osobowych w celu dokonania rejestracji i założenia konta w Systemie PSLive („Konto PSLive”). Uczestnik potwierdza i zapewnia, że jego dane osobowe z Konta PSLive są poprawne i aktualne oraz zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zawsze je aktualizować. Informacje na temat sposobów wykorzystania danych osobowych znajdują się w zasadach ochrony prywatności

 4. Podczas Wydarzeń, na których System PSLive jest w użyciu:

  (a) Karta PSLive będzie konieczna do rejestracji w Wydarzeniu , chyba że Uczestnik rejestruje się po raz pierwszy (w takim wypadku nowa Karta PSLive jest wydawana przy rejestracji – zgodnie z punktem 2. powyżej).
  (b) Po rejestracji w Wydarzeniu przypisany Uczestnikowi bilet będzie przechowywany przez Firmę organizującą Wydarzenie do chwili rozpoczęcia rozgrywek i/lub odebrania przez Uczestnika wejściówki.
  (c) Jeśli Uczestnik wygra w Turnieju nagrodę pieniężną, zostanie poproszony o okazanie swojej Karty PSLive. Po jej sczytaniu odpowiednia kwota zostanie przyporządkowana do Uczestnika, który będzie mógł odebrać nagrodę na terenie obiektu organizującego Wydarzenie. Gracz otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w danym Turnieju, zajętego miejsca oraz wygranej nagrody pieniężnej.
  (d) Zarezerwowane bilety do Turnieju można anulować przed jego rozpoczęciem:
       (I) Wysyłając najpóźniej 48 (czterdzieści osiem) godzin przed rozpoczęciem Turnieju na adres live@pokerstarslive.com e-mail zawierający następujące elementy:
           (a) temat: „Tournament Reservation Cancellation – Urgent”;
           (b) numer Turnieju, w którym jest się zarejestrowanym;
           (c) krótka wiadomość z prośbą o anulowanie rezerwacji miejsca w Turnieju.
  Wiadomość z prośbą o anulowanie rezerwacji musi zostać wysłana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie PSLive.
       (ii) Osobiście w punkcie rejestracji na terenie obiektu, gdzie odbywa się Wydarzenie.
  Należy pamiętać, że wpłacona kwota wpisowego trafia do puli nagród Turnieju, więc z chwilą jego rozpoczęcia anulowanie rezerwacji nie jest możliwe, podobnie jak otrzymanie zwrotu wpisowego do tego Turnieju, nawet jeśli nie weźmie się w nim udziału.

 5. Gracz może mieć tylko jedno Konto PSLive.

 6. Zawierając niniejszą Umowę, Gracz autoryzuje Firmę organizującą Wydarzenie oraz (na jej zlecenie) zewnętrzne agencje lub serwisy kredytowe do weryfikowania jego tożsamości („Kontrole tożsamości”)w uznanym za konieczny zakresie na podstawie przekazanych przez Gracza informacji.

 7. W wyniku Kontroli tożsamości Firma organizująca Wydarzenie może odmówić Graczowi udziału w Wydarzeniu, dezaktywować jego Konto PSLive, a także odmówić wydania, przekazania lub anulowania Karty PSLive.

 8. Karta PSLive jest wystawiana przez Firmę organizującą Wydarzenie i przez cały czas pozostaje jej własnością. Firma organizująca Wydarzenie może w dowolnym momencie ograniczyć, zablokować lub zawiesić możliwość jej użycia w Systemie PSLive, wyłączyć dostęp do Konta PSLive oraz zmienić lub skorygować warunki korzystania z niej. Ponadto Firma organizująca Wydarzenie może odmówić wystawienia, wycofania lub anulowania Karty PSLive oraz dostępu do Konta PSLive, jeśli w dowolnym momencie uzna, że Uczestnik:

  (a) nadużył lub próbował nadużyć Karty PSLive, Konta PSLive lub Systemu PSLive (łącznie zwanych „Zasobami PSLive”);
  (b) złamał lub próbował łamać dowolne przepisy lub warunki odnoszące się do korzystania z Zasobów PSLive lub uczestnictwa w Turniejach, co stało się wiadome Firmie organizującej Wydarzenie i o czym poinformuje Uczestnika w formie pisemnej;
  (c) był zaangażowany w jakiekolwiek prowokacyjne, obraźliwe, podejrzane lub agresywne zachowania, działania lub zaniechania, dostarczenie fałszywych lub mylących informacji zarówno w związku z akceptacją, otrzymaniem lub użyciem dowolnych Zasobów PSLive, uczestnictwem w dowolnym Wydarzeniu lub udziałem w dowolnym Turnieju;
  (d) w sposób istotny naruszył dowolny zapis niniejszej Umowy;
  (e) nie przeszedł pomyślnie Kontroli tożsamości (Firma organizująca Wydarzenie ma uzasadnione wątpliwości związane z jakąkolwiek kwestią wynikającą z przeprowadzonej Kontroli).

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Karty PSLive (wraz ze wszystkimi zawartymi na niej informacjami) nie można nikomu przekazać, kopiować, a korzystać z niej można wyłącznie do celów wskazanych przez Firmę organizującą Wydarzenie.

 2. Firma organizująca Wydarzenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bezpośredniej lub dorozumianej, w związku z dostępem Uczestnika do Zasobów PSLive i korzystania z nich. Zasoby PSLive są udostępniane Uczestnikowi jako gotowy produkt (w stanie „AS IS”). W dopuszczalnym przez odnośne prawo zakresie nie są zapewniane żadne gwarancje ani oświadczenia dotyczące jakości, przydatności do określonego celu, braku wadliwości Zasobów PSLive, ani też kompletności lub dokładności podanych (przez Zasoby PSLive lub inne kanały) informacji. Firma organizująca Wydarzenie zastrzega sobie prawo do zawieszania, przerywania, modyfikacji, usuwania lub dodawania dowolnego elementu Zasobów PSLive według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez obowiązku powiadomienia o tym Uczestnika.

 3. Użytkowanie i zabezpieczanie Karty PSLive (oraz haseł i innych związanych z nią środków bezpieczeństwa) należy do obowiązków Uczestnika, dla którego ją zarejestrowano i wystawiono. Firma organizująca Wydarzenie nie ponosi odpowiedzialności za jej utratę lub zniszczenie przez Uczestnika lub stronę trzecią w wyniku niezabezpieczenia przez Uczestnika Karty PSLive.

SPONSORING I UŻYCIE LOGOTYPÓW

 1. Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż nie jest uprawniony w ramach żadnego Wydarzenia ani w związku z nim do korzystania ze sponsoringu (bezpośredniego ani pośredniego) strony trzeciej, która jest Nieuprawnionym operatorem (zdefiniowanym poniżej) ani do noszenia logotypu takiego Nieuprawnionego operatora. W razie stwierdzenia przez Firmę organizującą Wydarzenie – według własnej oceny – że Uczestnika sponsoruje w Wydarzeniu Nieuprawniony Operator lub że nosi on znaki firmowe lub logotypy Nieuprawnionego Operatora, będzie ona uprawniona do nakazania Uczestnikowi bezzwłocznego usunięcia takich znaków firmowych i/lub, jeśli znaki firmowe nie zostaną usunięte, do zdyskwalifikowania Uczestnika z Wydarzenia (również przez poinstruowanie personelu danego Wydarzenia w kwestii wyegzekwowania tej decyzji). Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Uczestnik niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub roszczeń, które mogłyby wyniknąć z podjętych przeciw niemu działań z tym związanych.

  Nieuprawniony operator” oznacza stronę trzecią (a w szczególności operatorów internetowych i innych z branży pokerowej, poker roomy, zakłady bukmacherskie, kasyna i operatorów gier według formuły „fantasy sports”), która organizuje turnieje lub oferuje nagrody w postaci darmowych wejściówek, rejestracji bądź pakietów umożliwiających udział w Wydarzeniu bez uzyskania autoryzacji od Firmy organizującej Wydarzenie.

 1. Żadnemu Graczowi nie wolno nosić podczas jakichkolwiek Wydarzeń żadnych znaków firmowych ani logotypów: (i) operatorów loterii, zakładów lub gier, których nie można reklamować zgodnie z lokalnymi przepisami; (ii) innych logotypów, obrazów ani tekstów, które – w ocenie Firmy organizującej wydarzenie – mogą być uznane za obraźliwe, kontrowersyjne lub prowokacyjne (także w kontekście politycznym), dyskryminujące (na tle rasowym, etnicznym, seksualnym, płciowym, niepełnosprawności czy innym) albo propaguje przemoc, nietolerancję czy jakąkolwiek inną formę nienawiści.

 2. Gracze, z wyjątkiem osób biorących udział w rejestrowanej rozgrywce (przy „Stołach Telewizyjnych”), mogą nosić na koszulkach logotypy lub znaki firmowe zatwierdzonych operatorów loterii, zakładów czy gier pod warunkiem stosowania się do ograniczeń wymienionych poniżej oraz w punkcie 23.: 

  (a) jeden logotyp na kieszonce na piersi nie większy niż 70 cm kwadratowych; oraz
  (b) jeden logotyp na górze rękawa nie większy niż 70 cm kwadratowych.

 3. Podczas Wydarzenia niedozwolone są żadne znaki firmowe ani logotypy umieszczone gdziekolwiek na ubraniu czy ciele, które nie spełniają odnośnych warunków niniejszej Umowy.

 4. W jurysdykcjach, gdzie mają zastosowanie lokalne przepisy regulujące noszenie przez Graczy znaków firmowych i logotypów (a w szczególności symboli, znaków handlowych i stron internetowych), wszyscy Gracze zobowiązują się stosować do wspomnianych przepisów oraz do regulaminu Kasyna.

 5. Gracze będą mogli nosić więcej niż jeden logotyp podczas Wydarzenia, o ile wszystkie dodatkowe symbole są zatwierdzone przez Firmę organizującą Wydarzenie jako logotypy sponsora tytularnego, jak „PokerStars”, lub jednej z firm Flutter Group (np. „Betfair”, „Sky Bet”, „Paddy Power” czy „Full Tilt”).

 6. Uczestnik zgadza się przestrzegać zasad wszystkich akcji promocyjnych organizowanych podczas Wydarzenia przez Firmę organizującą Wydarzenie lub jakikolwiek inny podmiot należący do Flutter Group, w tym wymagań dotyczących noszenia podczas takiej akcji promocyjnej określonych logotypów.

 7. Gracze sponsorowani w pełnym wymiarze przez zatwierdzony i renomowany (w rozumieniu Firmy organizującej Wydarzenie) zewnętrzny serwis internetowy oferujący gry („Gracz sponsorowany”) mogą nosić logo sponsora pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Firmy organizującej Wydarzenie oraz muszą mieć na sobie logo i znaki firmowe sponsora od początku każdego Wydarzenia. Gdyby Gracz sponsorowany nie miał na sobie logotypu i znaków firmowych sponsora od początku danego Wydarzenia następnie próbował założyć je na późniejszym etapie Wydarzenia uzyska zgodę na ich noszenie, będzie musiał przedstawić pisemny dowód istnienia sponsoringu. Aby uniknąć wątpliwości, za „rozpoczęcie” Wydarzenia uznaje się moment, gdy wszyscy Gracze otrzymują swoje pierwsze karty na rękę (tzw. „shuffle up and deal”) w pierwszym dniu, w którym odbywa się pierwszy Turniej w ramach Wydarzenia.

 8. Wszyscy Gracze, którzy zdecydują się nosić podczas Wydarzenia firmowy logotyp zatwierdzonego operatora, muszą stosować się do wszystkich wymagań i ograniczeń wymienionych w niniejszej Umowie (włączając w to punkt 19.) oraz do regulaminu Kasyna.

 9. Znaki firmowe lub logotypy jakiejkolwiek pojedynczej firmy (z wyjątkiem firm PokerStars i Full Tilt) może nosić w każdym Turnieju nie więcej niż 10% uczestników.

PRAWA DO WIZERUNKU I WYSTĘP PRZY STOŁACH TELEWIZYJNYCH / DO WEBCASTÓW

 1. Firma organizująca Wydarzenie zastrzega sobie prawo do fotografowania, transmitowania w telewizji oraz webcastach, a także do nagrywania dowolnej części Wydarzenia w dowolnej chwili, uwzględniając udział Uczestnika, jak również do transmitowania, rozpowszechniania i udostępniania ww. materiałów publicznie za pomocą wszelkich mediów bez ograniczeń czasowych. Uczestnik jest świadomy prawa Firmy organizującej Wydarzenie do wykorzystywania jego udziału (zgodnie z powyższą sekcją 33.) i wyraża na nie zgodę w nielimitowanym i nieograniczonym zakresie, jak wskazuje sekcja 33. Zgodnie z tym wymogiem odnośnie do prezentowania dowolnej części Wydarzenia Uczestnik zgadza się na zajęcie miejsca przy pokerowym stole, który został przygotowany do prezentowania w telewizji lub webcaście z Wydarzenia.

 2. Zgodnie z poniższymi punktami 24. i 25. logotypy jakiejkolwiek pojedynczej firmy (z wyjątkiem firm PokerStars i Full Tilt) może nosić przy każdym Stole Telewizyjnym w danym Turnieju nie więcej niż 2 (dwóch) Graczy. Jeśli przy Stole Telewizyjnym siądzie więcej niż dwóch Graczy z jednej firmy, muszą oni sami zdecydować, których dwóch będzie kontynuować grę przy Stole Telewizyjnym w firmowej odzieży. W razie braku decyzji Firma organizująca Wydarzenie wyłoni (na zasadzie „high card”) Graczy. Jej decyzja będzie ostateczna. Gracz, który rozpoczyna grę przy Stole Telewizyjnym bez logotypów, musi zachować ten stan rzeczy do końca gry przy ww. Stole.

 3. Niezależnie od punktu 23., Firma organizująca Wydarzenie (wraz ze stronami trzecimi działającymi w jej imieniu) ma wyłączne prawo do zatwierdzania odzieży noszonej przez Graczy przy Stole Telewizyjnym podczas Wydarzenia wedle własnego uznania. Ma też prawo do usuwania wszelkich logotypów, obrazków lub słów z odzieży Graczy, jeśli Firma organizująca Wydarzenie (lub strona trzecia działająca w jej imieniu) uzna, że strój nie spełnia wymogów uprawnionego nadawcy transmisji, stosownych przepisów oraz kodeksów postępowania lub innych wytycznych jakiegokolwiek organu nadzorującego.

 4. Wszelkie dopuszczone znaki firmowe na koszulkach pojawiające się przy Stole telewizyjnym muszą być dostosowane do wspomnianych wyżej ograniczeń i przestrzegać następujących dodatkowych restrykcji:

  (a) jeden logotyp na kieszonce na piersi nie większy niż 7 x 4 cm;
  (b) jeden logotyp na górze rękawa nie większy niż 7 x 4 cm;
  (c) czapki z daszkiem i przyciski do kart z logotypami będą dozwolone, tylko jeśli znaki te nie są widoczne.

 5. Przy Stołach telewizyjnych i podczas jakiegokolwiek filmowania nie są dozwolone w żadnej formie nazwy firm ani znaki firmowe (jak np. marki sportowe lub odzieżowe), które nie zostały zatwierdzone zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. Żaden Gracz noszący odzież lub posiadający przedmioty (np. przyciski do kart) łamiące tę zasadę nie będzie mógł grać przy Stole Telewizyjnym, dopóki nie zmieni lub nie usunie tego stroju bądź przedmiotu. Firma organizująca Wydarzenie zastrzega sobie prawo do usunięcia (wedle własnego uznania), zmiany lub zamaskowania logotypów sponsora, jeśli nie są one zgodne z lokalnymi przepisami, standardami transmisyjnymi lub postanowieniami niniejszej Umowy.

 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jeśli zostanie wybrany podczas dowolnego Turnieju do gry przy Stole Telewizyjnym, może być zobowiązany do oddania wszystkich urządzeń elektronicznych, w tym między innymi tabletów, słuchawek, (bez względu na to, czy umożliwiają łączność lub komunikację, czy też nie) wyznaczonemu przedstawicielowi obsługi Turnieju przed zajęciem miejsca w celu rozpoczęcia gry. W razie zastosowania tego wymogu każdy Gracz przyłapany na łamaniu tej zasady może zostać zdyskwalifikowany z Turnieju, a wszystkie pieniądze zdobyte do czasu dyskwalifikacji oraz wpłacone wpisowe do Wydarzenia zostaną przez niego utracone (według uznania Firmy organizującej Wydarzenie lub strony trzeciej działającej w jej imieniu).

 7. Graczy przy Stole Telewizyjnym obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania e-papierosów.

 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podczas wszystkich transmisji i nagrań na żywo Graczom przy Stole telewizyjnym nie wolno się komunikować, zbliżać ani w żaden sposób kontaktować z żadną osobą poza stołem do gry, a w szczególności dotyczy to publiczności, przedstawicieli wyznaczonych producentów telewizyjnych oraz twórców webcastów, chyba że taka komunikacja związana jest z problemami technicznymi przy nagrywaniu lub Uczestnik nie uczestniczy już aktywnie w rozdaniu (czyli spasował lub zagrał za wszystko). Decyzje w tym zakresie przez cały czas trwania gry przy Stole telewizyjnym podejmuje – według własnego uznania – Firma organizująca Wydarzenie (lub strona trzecia działająca w jej imieniu), a każdy Gracz przyłapany na łamaniu tej zasady podlegać będzie ograniczeniom i karom – zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

 9. Uczestnik zgadza się (podczas wszystkich transmisji lub nagrań gry na żywo) – na żądanie Firmy organizującej Wydarzenie – na warunek pozostawania przez Graczy na z góry wyznaczonych miejscach podczas wszystkich przerw w grze przy Stole telewizyjnym i nieopuszczania ich nigdy bez towarzystwa wyznaczonego przedstawiciela obsługi Turnieju. Ponadto Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że od Graczy może być wymagane pokazywanie swoich kart zakrytych do kamer przy Stole telewizyjnym (w każdym rozdaniu), chyba że Gracz zadeklarował, że rozegra je „w ciemno”. Firma organizująca Wydarzenie ma prawo w uzasadnionych przypadkach wstrzymać grę przy Stole telewizyjnym do czasu uwidocznienia wszystkich kart własnych Graczy pozostających w grze. Gry z uwidocznionymi kartami własnymi będą transmitowane z opóźnieniem co najmniej 30 minut.

 10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Firma organizująca Wydarzenie ma prawo (wedle własnego uznania) zatrzymać lub opóźnić grę przy Stole Telewizyjnym w dowolnym momencie i że Gracze są zobowiązani do przyznania jej prawa do , anulowania lub zmiany w uzasadnionych przypadkach przerw w grze. Ponadto Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że obraźliwe, agresywne zachowania i inne formy niewłaściwych działań są przy Stole Telewizyjnym zakazane podczas całego Wydarzenia. Dotyczy to w szczególności wyrażeń, gestów i wszelkich innych znanych form aspołecznych zachowań, które mogą kogoś urazić, ośmieszyć lub oczernić, a każdy Gracz łamiący tę zasadę może podlegać karze – zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w niniejszej Umowie oraz regulaminie turniejów.

 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jeśli zostanie wybrany do gry przy Stole Telewizyjnym, może być, w uzasadnionym zakresie, zobowiązany do pojawienia się w określonych miejscach w wyznaczonych terminach w celu dokonania dodatkowych nagrań i wywiadów oraz nowych lub powtórzonych ujęć przed grą, po niej lub podczas przerw, i będzie współpracować w tym zakresie.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa własności intelektualnej odnoszą się do każdej własności intelektualnej: chronionej, stworzonej lub zaistniałej zgodnie z przepisami dowolnej jurysdykcji i obejmują m.in.: (I) wszystkie patenty i wnioski patentowe; (II) znaki handlowe, firmowe, nazwy firmowe, nazwy usług, marki, szaty graficzne, nazwy przedsiębiorstw, znaki towarowe, logotypy, projekty graficzne, stylizacje, oznakowania, grafiki oraz inne źródła identyfikacji biznesowej – zarejestrowane lub nie – z uwzględnieniem prawa zwyczajowego (w zakresie zbywalnym) wraz z wartością firmy z tym związaną, wszystkimi wnioskami, rejestracjami, przedłużeniami i wznowieniami; (III) wszystkie nazwy domen internetowych (również powiązanych, zarejestrowanych lub współpracujących ze stronami portali społecznościowych); (IV) wszystkie prawa autorskie i topografie układu scalonego, prawa do wzorów i do baz danych (zarejestrowane czy opublikowane lub nie) oraz ich rejestracje i wszelkie wnioski z nimi związane, a także wszystkie wycofania, przedłużenia i wznowienia; (V) wszystkie tajemnice handlowe, wiedzę know-how i podobne poufne i zastrzeżone informacje chronione przez dowolne przepisy właściwe lub prawa zwyczajowe; (VI) wszystkie inne prawa własności intelektualnej wynikające z technologii lub z nią powiązane; (VII) wszystkie prawa do promocji, reklamy i rozpowszechniania oraz prawa z tym związane; (VIII) wszystkie prawa do dochodzeń i prawnego odzyskania lub udziału w przypadku przeszłych, obecnych lub przyszłych naruszeń prawa, nadużyć, wykroczeń lub innych szkód związanych z powyższymi.

 2. Rational Intellectual Holdings Limited („RIHL”), firma posiadająca prawa własności intelektualnej w ramach Flutter Group, jest wyłącznym posiadaczem wszystkich praw do Zasobów PokerStars Live, w tym praw autorskich, tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej (zdefiniowanych powyżej) oraz wszelkich innych. Terminy „PSLive” i „PokerStars Live” oraz nazwy domen „pslive.com” i „pokerstarslive.com” są znakami handlowymi, usługowymi, znakami, nazwami handlowymi lub nazwami domen RIHL i RIHL zastrzega sobie do nich prawa.

 3. Uczestnik nieodwołalnie przyznaje Firmie organizującej Wydarzenie oraz wszelkim stronom trzecim działającym w jej imieniu wszystkie prawa, zgody i licencje niezbędne do umożliwienia jej pełnego wykorzystania (w tym m.in. odtwarzania, rozpowszechniania, zmieniania, edytowania, tłumaczenia, modyfikowania, publicznego odtwarzania, transmitowania w telewizji, przez Internet i dowolne inne środki przekazu oraz tworzenia dzieł pochodnych) jego fotografii, wizerunku, wyglądu, obrazu, głosu, imienia i nazwiska, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych, w których się on pojawia jako sfotografowany, zarejestrowany, nagrany lub obecny w transmisjach dokonywanych przez Firmę organizującą Wydarzenie lub w jej imieniu („Wkład”) bez ograniczeń czasowych i geograficznych oraz nieodpłatnie przez wszelkie działania i wszystkie środki przekazu, czy to znane obecnie, czy też mogące powstać lub zostać rozwinięte w przyszłości, w dowolnym programie, dla którego Wkład Uczestnika został nagrany oraz we wszelkich innych programach i innych materiałach obejmujących m.in. treści związane z transmitowaniem na żywo lub z nagrania relacji z Turnieju w Internecie, produkcję i dystrybucję wideoblogów z Turnieju w Internecie oraz produkcję i emisję promocji lub innych materiałów marketingowych związanych z Turniejem lub innymi turniejami pokerowymi, lub pokerowymi stronami internetowymi związanymi z wszelkimi markami Flutter Group (a w szczególności „PokerStars Live”, „PokerStars”, „PokerStars Casino”, „Full Tilt” i „PokerStars Sports”). Uczestnik niniejszym zwalnia Firmę organizującą Wydarzenie i inne upoważnione przez nią osoby z wszelkich roszczeń, szkód, kosztów i wydatków wynikających z naruszenia jakiegokolwiek posiadanego przez Uczestnika prawa do prywatności, wizerunku lub prawa osobistego, lub naruszenia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności przysługujących Uczestnikowi w związku z dowolnym wykorzystaniem Wkładu na mocy licencji i praw udzielonych w niniejszej Umowie. Powyższe zwolnienie jest wiążące dla Uczestnika oraz jego spadkobierców, pełnomocników i przedstawicieli prawnych.

 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma organizująca Wydarzenie jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziałów, w tym m.in. wszelkich praw własności intelektualnej do Wkładu i wszelkich prac pochodnych. W zakresie prawa własności Wkładu, które nie przysługuje Firmie organizującej Wydarzenie automatycznie, Uczestnik niniejszym udziela i przypisuje jej (lub wyznaczonej stronie trzeciej) wszelkie udziały, tytuły i prawa do Wkładu i zgadza się sporządzić wszelkie uzasadnione dokumenty wymagane przez Firmę organizującą Wydarzenie w celu dokonania powyższego.

 5. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że (a) jest w pełni uprawniony do przyznawania praw i licencji udzielonych Firmie organizującej Wydarzenie i jej partnerom na mocy niniejszej Umowy, (b) nic we Wkładzie (czy to modulacja głosu, gest, czy inny element) nie naruszy praw autorskich ani innych praw jakiejkolwiek osoby, ani jakiejkolwiek umowy lub obowiązku poufności, nie będzie stanowić obrazy sądu, nie będzie obelżywe ani obliczone na utratę przez Firmę organizującą Wydarzenie, dowolnego nadawcę lub markę Firmy organizującej Wydarzenie dobrej opinii i zaufania.

 6. Wszystkie zgody na mocy Isle of Man Copyright Act 1991 („CA 1991”) lub podobnych przepisów w innych krajach świata w związku z uczestnictwem Uczestnika w Wydarzeniu i wykorzystaniem jego występu w dowolnym Wydarzeniu w dowolny sposób i we wszystkich mediach zostają niniejszym przyznane i nadane przez Uczestnika Firmie organizującej Wydarzenie. Ponadto Uczestnik niniejszym zrzeka się wszystkich osobistych praw autorskich do Wkładu, które mu obecnie przysługują lub mogą przysługiwać w przyszłości na mocy IV części CA 1991 (oraz podobnych praw w innych jurysdykcjach) i zgadza się nie wszczynać, nie wspierać, nie podtrzymywać ani nie dopuszczać powództwa ani roszczeń w związku z tym, że przeróbka, eksploatacja lub wykorzystanie takiego Wkładu narusza jego osobiste prawa autorskie.

OCHRONA DANYCH

 1. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż rejestracja w Wydarzeniu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Firmę organizującą Wydarzenie w zakresie koniecznym do organizacji i udziału w nim. Jest to niezbędne do realizacji postanowień umowy.

 2. Dane osobowe w postaci uwzględniających Gracza obrazów będą przetwarzane zgodnie z uzasadnionym interesem Firmy w celu promowania organizowanych przez nią Wydarzeń. Jeżeli Firma organizująca Wydarzenie zechce wykorzystać dane konkretnego Uczestnika, nie zrobi tego bez jego zgody.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz praw Uczestnika w ramach ochrony prywatności zawierają Zasady ochrony prywatności PokerStars Live.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Brak gwarancji/Prawo do cesji: Uczestnik niniejszym oświadcza, że nie polega na żadnych oświadczeniach czy zapewnieniach Firmy organizującej Wydarzenie, pisemnych ani ustnych, poza wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Firma organizująca Wydarzenie ma prawo bez powiadomienia swobodnie przenieść swoje prawa, licencje i/lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na dowolnego członka Flutter Group lub dowolne inne strony trzecie.

 2. Egzekwowanie przepisów: Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Firma organizująca Wydarzenie (lub uprawniona strona trzecia działająca w jej imieniu) ma prawo – według własnego uznania – zawsze podejmować takie kroki, jakie uzna za stosowne, w celu wyegzekwowania postanowień niniejszej Umowy.
 3. Zwolnienie od odpowiedzialności. Uczestnik zgadza się wynagrodzić Firmie organizującej Wydarzenie i jej cesjonariuszom wszelkie koszty, roszczenia, wydatki i zobowiązania (w tym m.in. opłaty prawne i wszystkie kwoty wypłacone za porady prawne) wynikłe z naruszenia przez Uczestnika (lub osobę działającą z jego upoważnienia) któregokolwiek z oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań z jego strony zawartych w niniejszej Umowie.

 4. Współpraca: W zakresie udziału Uczestnika w działaniach promocyjno-marketingowych lub wywiadach z zewnętrzną prasą branżową lub innymi stronami trzecimi Firma organizująca Wydarzenie będzie z wyprzedzeniem kontaktować się z Uczestnikiem w sprawie pisemnej zgody.

 5. Poprawki regulaminu turniejów. Firma organizująca Wydarzenie zastrzega sobie prawo do uzupełniania regulaminu dowolnego Turnieju lub Wydarzenia oraz do nanoszenia poprawek, jakie uzna za stosowne. Wszelkie takie zmiany będą następnie ogłaszane w witrynie lub komunikowane Uczestnikowi. Po dokonaniu i ogłoszeniu/zakomunikowaniu takich zmian przez Firmę organizującą Wydarzenie kontynuacja udziału w nim przez Uczestnika będzie oznaczać, iż akceptuje on ww. zmiany.

 6. Porozumienia. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Graczom przy finałowym stole Turnieju wolno omawiać różne porozumienia w sprawie nowego podziału reszty puli nagród, tylko jeśli siedzą przy stole, a dyskusji towarzyszy wyznaczony przedstawiciel obsługi Turnieju i podjęte decyzje w sprawie dystrybucji nagród będą upublicznione.

 7. W określonych Wydarzeniach mogą obowiązywać ograniczenia w zakresie opłacania wpisowego i dokonywania wypłat. Szczegółowe informacje można uzyskać, pisząc na adres PokerStars Live.

 8. Prawo do odwołania: Firma organizująca Wydarzenie oraz kasyno, w którym Wydarzenie będzie się odbywać, zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany dowolnego Wydarzenia lub Turnieju według własnego uznania.

 9. Przestrzeganie regulaminu. Uczestnik zgadza się przestrzegać regulaminu kasyna, regulaminu turniejów pokerowych i regulaminu pokerowych gier stolikowych. W pewnych okolicznościach niniejszy regulamin może zostać zastąpiony przez regulamin kasyna lub lokalne przepisy w sprawie gier. Wszelkie zmiany zasad będą publikowane na stronie Wydarzenia i ogłaszane Graczom podczas jego trwania.

 10. Odmowa wstępu: Firma organizująca Wydarzenie zastrzega sobie prawo do odmówienia dowolnej osobie wstępu na teren Wydarzenia i uczestnictwa we wszystkich Turniejach z dowolnego powodu. Osoby wykluczone z imprezy przez sponsora Turnieju, partnera lub kierownictwo lokalu nie mają prawa wstępu na teren Wydarzenia ani Turnieje.

 11. Prawo do uczestnictwa w grze: Pracownikom wszystkich firm należących do Flutter Group ani żadnym osobom czy podmiotom (oraz pracownikom ich firm zależnych) świadczącym usługi w ramach Wydarzenia, a także Najbliższym osobom (zgodnie z poniższą definicją) takich pracowników nie przysługuje prawo do gry w jakichkolwiek Wydarzeniach, jeśli nie uzyskają wcześniej zgody Firmy organizującej Wydarzenie. „Najbliższe osoby” definiuje się jako: małżonka, dziecko i dowolnego krewnego pracownika, a także inną osobę z nim zamieszkującą.

 12. Niezbywalność: Nagrody i wejściówki są niezbywalne. Zwycięzcy są odpowiedzialni za opłacenie wszelkich podatków, opłat licencyjnych, rejestracyjnych i innych opłat związanych z nagrodami z Turniejów. Jeśli nagrody są wypłacane przelewem, Gracze są zobowiązani do przedstawienia dokumentów tożsamości – zgodnie z międzynarodowymi przepisami zapobiegającymi praniu brudnych pieniędzy.

 13. Dyskwalifikacja: Firma organizująca Wydarzenie oraz kasyno, w którym Wydarzenie będzie się odbywać, zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji dowolnych osób z wszystkich Turniejów i zażądania ich usunięcia z terenu Wydarzenia z powodów obejmujących m.in.: naruszenie jakichkolwiek zasad Turnieju lub Wydarzenia, znajdowanie się pod wpływem środków odurzających, nękanie innych uczestników Wydarzenia oraz jakiekolwiek inne zachowania uznane za niewłaściwe przez Firmę organizującą Wydarzenie. Uczestnik zdyskwalifikowany z Turnieju traci całe wpisowe i nie przysługuje mu prawo do żadnych nagród pieniężnych z Turnieju ani innych, jeśli dyskwalifikacja nastąpiła na etapie, gdy już mu przysługiwały.

 14. Unikanie kontrowersji: Żadnemu Graczowi biorącemu udział w jakimkolwiek wydarzeniu nie wolno pokazywać, prezentować ani w jakikolwiek sposób komunikować żadnych przekazów ani treści, które – według uznania Firmy organizującej Wydarzenie – są lub mogą być interpretowane jako polityczne (bądź popierające jakiś cel lub akcję polityczną) rasistowskie, obsceniczne, uwłaczające, napastliwe, szykanujące, oszczercze, nieuczciwe, naruszające cudzą prywatność, obraźliwe, oczerniające kogoś lub w inny sposób promujące, propagujące lub akceptujące cokolwiek nielegalnego lub bezprawnego, prześladowanie, dręczenie, poniżanie bądź zastraszanie jednostki lub grupy osób na podstawie jakichkolwiek kryteriów, jak na przykład: religia, płeć, orientacja seksualna, rasa, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, wiek, stan cywilny, stosunek do służby wojskowej czy niepełnosprawność, stanowią czyny przestępcze, zachęcają do nich, lub mogą powodować odpowiedzialność cywilną lub są przeznaczone do celów komercyjnych, a w szczególności do zbierania funduszy, promowania, reklamowania lub zachęcania do zakupu jakichkolwiek dóbr czy usług. W przypadku jakichkolwiek sporów odnośnie do tego paragrafu decyzja Firmy organizującej Wydarzenie będzie ostateczna i wiążąca.

 15. Siła wyższa: Firma organizująca Wydarzenie nie ponosi przed Uczestnikiem odpowiedzialności za opóźnienie lub niepowodzenie w realizacji jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub innych, w tym (m.in.) zobowiązania do oferowania pul gwarantowanych z powodów będących poza jej kontrolą, w tym m.in.: (a) pożaru, burzy, powodzi, trzęsienia ziemi, niesprzyjających warunków pogodowych oraz innych katastrof naturalnych; (b) chorób, epidemii i pandemii (jak w przypadku COVID-19), zanieczyszczenia lub komplikacji dotyczących zdrowia publicznego; (c) przypadkowych uszkodzeń, wojny lub zagrożenia wojennego, aktów terroryzmu, eksplozji, zamieszek lub innych przejawów niepokojów społecznych, wojny domowej; (d) strajków, blokad czy innych form zaburzeń rytmu pracy; (e) dobrowolnego lub obowiązkowego przestrzegania jakichkolwiek przepisów, prawa, zaleceń czy regulacji dowolnego sądu, agencji rządowej, kompetentnych organów lub władz publicznych (włączając w to nieprzyznanie licencji lub konieczność wyrażenia zgody na jakiekolwiek przepisy lub ich interpretacje); (f) braku zasilania czy innych podstawowych usług, braku internetu, sprzętu technicznego, anulowanie lub opóźnienie transportu; (g) niedopełnienie obowiązków przez dostawców i podwykonawców nie z winy Firmy organizującej Wydarzenie i/lub (h) wszelkich innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Firmy organizującej Wydarzenie. Bez uszczerbku dla wspomnianych zasad Gracz oświadcza, że jest świadom ewentualnych środków, które mogą zostać podjęte przez Firmę organizującą Wydarzenie w odpowiedzi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i wyraża na nie zgodę. Środki te mogą uwzględniać, m.in. przeniesienie do internetu turniejów zaplanowanych jako stacjonarne, wykluczenie osób zainfekowanych, a także modyfikowanie i anulowanie Turniejów, a nawet całego Wydarzenia wynikające z potrzeby ochrony zdrowia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa i przestrzegania lokalnych przepisów.

 16. Poprawki: Firma organizująca Wydarzenie zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie, a Uczestnik winien zawsze przez wzięciem udziału jakimkolwiek Turnieju zapoznać się z aktualną ich wersją.

 17. Ograniczenie odpowiedzialności: Uczestnik zgadza się, że nie licząc przypadków innych niż wymogi prawne, Firma organizująca Wydarzenie nie ponosi przed nim odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat, szkód, roszczeń i innych kosztów wynikłych z niniejszej Umowy.

 18. Podatki: Uczestnik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za (terminowe) zapłacenie podatków dochodowych i innych lub opłat nałożonych lub obieranych we właściwej jurysdykcji bądź przez tamtejsze organy rządowe od wszystkich nagród, honorariów lub innych wypłaconych Uczestnikowi kwot i Uczestnik zwalnia Firmę organizującą Wydarzenie – w pełni i efektywnie – z odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania lub wydatki związane z takimi podatkami lub innymi opłatami (o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej).

 19. Uczestnik przyjmuje pełną odpowiedzialność za przedłożenie właściwemu urzędowi skarbowemu wszelkich deklaracji podatkowych związanych z dowolnymi otrzymanymi płatnościami (nagrody i honoraria) poprawnie i we właściwym terminie.

 20. Prawo właściwe: Postanowienia niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa obowiązującym na Wyspie Man i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Uczestnik zgadza się, że wszelkie spory wynikłe w odniesieniu do niniejszej Umowy i jej dotyczące będą rozstrzygane przez sądy Wyspy Man. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa PokerStars Live wraz z partnerami do wszczęcia postępowania przeciwko Uczestnikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w jednej lub więcej jurysdykcji nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

 21. Oficjalny język: W przypadku Wydarzeń organizowanych w New Jersey przez TSG Interactive US podczas gry można porozumiewać się wyłącznie w języku angielskim. Niezastosowanie się do tej reguły może skutkować nałożeniem kar, włączając w to dyskwalifikację.

Niniejszy regulamin ostatnio aktualizowany był 10 listopada 2021 r. Wersja: 20211110.