PS Live logoPS Live logo
PS Live logo
PS Live logo

Podmínky a pravidla systému PokerStars Live a PSLive

Tyto podmínky a pravidla („Smlouva“) byste si vy („Uživatel“, „Hráč“ nebo „vy“) měli přečíst v úplném znění společně s Ochranou soukromí PokerStars Live, Pravidly pokerových turnajůPravidly pokerových cash her ještě před samotnou účastí v kterémkoliv námi pořádaném živém pokerovém turnaji nebo cash hře (dále jako „Turnaj“), které jsou součástí událostí PokerStars Live, jako jsou mimo jiné „European Poker Tour (EPT)“, „Asia Pacific Poker Tour (APPT)“, „Brazilian Series of Poker (BSOP)“, „PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)“, „North American Poker Tour (NAPT)“ a „Latin American Poker Tour (LAPT)“ (z nichž všechny budeme nazývat „Událost“). Termín Událost bude také zahrnovat vaši registraci do našeho systému PSLive a naše přijetí vaší registrace (jak je uvedeno níže v Článku 1), což je třeba, abyste se mohli registrovat do jakékoliv Události a hrát v ní.

Přijetím této Smlouvy berete na vědomí, že „PokerStars Live“, „PSLive“, „EPT“, „APPT“, „BSOP“, „PSPC“, „NAPT“, „LAPT“ a „PokerStars“ jsou značky vlastněné a ovládané skupinou společností známou jako „Flutter Group“. Různé události jsou pořádány různými společnostmi v rámci Flutter Group, a to v závislosti na tom, kde se daná Událost koná. V závislosti na tom, jaké Události se budete účastnit, budete mít smlouvu s jednou ze společností v rámci Flutter Group, například Global Poker Tours Limited („GPTL“) nebo Rational Live Events (Malta) Limited („Rational Malta“) nebo Rational Live Events Macau Limited („Rational Macau“) nebo TSG Interactive US Services Limited („TSG Interactive US“) (dále „Společnost Události“, „my“, „naše“ nebo „nás“).

Před účastí v kterékoliv Události od vás může být vyžadováno, abyste dali souhlas a řídili se podmínkami a pravidly kasina, ve kterém se Událost bude konat a které bude vystupovat jako držitel licence a organizátor Události („Podmínky a pravidla Pořadatelského kasina“). Podrobné Podmínky a pravidla Pořadatelského kasina vám poskytne samo kasino nebo budou k dispozici na místě.

Berte prosím na vědomí, že tato Smlouva: (a) vytváří právní vztah mezi vámi a příslušnou Společností Události; (b) stanovuje celkové ujednání mezi námi a vámi s ohledem na vaši účast v odpovídající Události pořádané danou Společností Události (a vaše využití systému PSLive) a (c) nahrazuje všechny předchozí smlouvy mezi vámi a příslušnou Společností Události nebo ostatními členy Flutter Group, které s touto Událostí souvisely.

REGISTRACE – SYSTÉM PSLIVE

 1. Abyste se mohli účastnit Události, budete nám při registraci muset poskytnout své osobní údaje. Na základě našeho vlastního rozhodnutí umožníme hráčům registrovat se buď:

  (a) osobně na místě, kde se Událost koná, nebo
  (b) prostřednictvím online registračního systému PSLive („Systém PSLive“) u těch Událostí, kde je systém PSLive k dispozici.

 2. U Událostí, kde je Systém PSLive k dispozici a používá se, získáte při první registraci registrační kartu („Karta PSLive“). Pokud váš podpis nezískáme v registračním formuláři nebo ho v něm neuvedete, ale přesto se zúčastníte Události, budeme to považovat za přijetí podmínek Smlouvy, a vy tímto způsobem souhlasíte s dodržováním v ní obsažených podmínek.

 3. Při používání Systému PSLive nám musíte za účelem registrace a založení účtu v Systému PSLive („Účet PSLive“) poskytnout určité osobní údaje. Souhlasíte, zaručujete a zavazujete se, že vaše osobní údaje související s vaším Účtem PSLive, budou vždy správné a aktuální. Prostudujte si prosím naši Ochranu soukromí, kde najdete více informací o tom, jak vaše osobní údaje využíváme.

 4. V Událostech, kde se používá Systém PSLive:

  (a) budete k registraci do Události muset použít svou Kartu PSLive, pokud se tedy neregistrujete poprvé. V takovém případě byste obdrželi novou Kartu PSLive při registraci, jak je uvedeno v odstavci 2 výše.
  (b) po registraci do Události pro vás vaši vstupenku do Události zarezervujeme až do začátku Události a/nebo dokud si svou vstupenku nevyzvednete.
  (c) pokud v Turnaji vyhrajete odměnu, budete požádáni o vaši Kartu PSLive, která bude přiložena k terminálu, aby vám mohla být přidělena příslušná částka výhry a vy jste si ji mohli vyzvednout v místě konání Události. Vystavíme vám potvrzení s označením Turnaje, kterého jste se účastnili, společně s umístěním v Turnaji a odměnou, kterou jste vyhráli.
  (d) své rezervované vstupenky do Turnaje můžete zrušit před jeho zahájením:
       (i) odesláním e-mailu na live@pokerstarslive.com nejpozději 48 (osmačtyřicet) hodin před začátkem Turnaje, v němž uvedete následující:
           (aa) předmět „Tournament Reservation Cancellation – Urgent“
           (bb) číslo Turnaje, do kterého jste se zaregistrovali, a
           (cc) krátkou zprávu, v níž požádáte o zrušení vaší rezervace do Turnaje.
  Upozorňujeme, že svoji zprávu o zrušení rezervace musíte odeslat z e-mailu registrovaného u vašeho Účtu PSLive.
       (ii) osobně u přepážky registrací v místě konání Události.
  Berte prosím na vědomí, že vaše částka za buy-in bude zahrnuta do prize poolu Turnaje. Po zahájení Turnaje již svoji rezervaci do tohoto Turnaje nebudete moci zrušit ani nedostanete náhradu za buy-in do Turnaje, pokud se ho nebudete moci zúčastnit.

 5. Můžete mít pouze jeden Účet PSLive.

 6. Vyhrazujeme si právo (a přijetím této smlouvy nám povolujete) provést (nebo tím pověřit třetí strany jednající za nás) kontrolu vaší totožnosti, a to podle našeho výhradního uvážení a včetně pomocí registrů dlužníků třetích stran nebo obdobných služeb, přičemž budou použity informace, které jste nám poskytli („Kontrola totožnosti““).

 7. Po provedení Kontroly totožnosti vám můžeme podle našeho výhradního uvážení odepřít vstup do jakékoliv Události, deaktivovat váš Účet PSLive a odmítnout vám vystavit Kartu PSLive nebo vám ji odejmout či zrušit.

 8. Kartu PSLive vydáváme my a vždy zůstává naším vlastnictvím. Kdykoliv můžeme omezit, pozastavit nebo zrušit její používání nebo používání Systému PSLive, zrušit váš přístup k Účtu PSLive nebo upravit či změnit jejich podmínky. Dále můžeme také odmítnout vystavit Kartu PSLive nebo vám ji odejmout či zrušit a také vám můžeme odebrat přístup k vašemu Účtu PSLive, kdykoliv budeme mít důvodné podezření, že:

  (a) jste zneužili nebo se pokusili zneužít Kartu PSLive, Účet PSLive nebo Systém PSLive (souhrnně „Majetek PSLive“), a/nebo
  (b) jste porušili nebo se pokusili porušit některé pravidlo či podmínku související s používáním Majetku PSLive nebo účastí v Turnajích, o čemž se dozvíme a o čemž vás budeme písemně informovat,
  (c) jste se zapojili do urážlivého, útočného, pochybného nebo násilného chování či jednání, zanedbali jste svou povinnost nebo jste poskytli lživé nebo zavádějící informace v souvislosti s vaším přijetím, převzetím či použitím některého z Majetku PSLive, účastí v některé Události nebo účastí v některém Turnaji;
  (d) jste vážně porušili jakoukoliv podmínku či pravidlo v této Smlouvě;
  (e) jste neprošli Kontrolou totožnosti, čímž je zde myšleno, že některé zjištění z takové Kontroly totožnosti u nás vyvolalo důvodné obavy.

VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Karta PSLive (společně se všemi v ní uvedenými informacemi) je nepřenosná, nesmí se kopírovat a může být použita pouze pro výslovně povolené účely, které zde uvádíme.

 2. Odmítáme jakékoliv výslovně či nepřímo vyjádřené záruky spojené s vaším přístupem k Majetku PSLive a jeho použitím, který vám poskytujeme „TAK, JAK JE“. V největším možném rozsahu, jaký dovolují platné právní předpisy, neposkytujeme žádnou záruku či zastoupení ohledně kvality, způsobilosti za nějakým účelem nebo bezporuchovosti Majetku PSLive nebo že informace vám poskytnuté (ať už prostřednictvím Majetku PSLive, nebo jinak) jsou úplné a přesné. Vyhrazujeme si právo na pozastavení, přerušení, změnu, odstranění nebo přidání jakýchkoliv prvků k Majetku PSLive na základě našeho výhradního rozhodnutí s okamžitou platností a bez povinnosti vás o tom předem informovat.

 3. Jakmile si zaregistrujete a my vám vystavíme Kartu PSLive, její používání a ochrana (včetně všech hesel nebo jiných bezpečnostních opatření, které se k ní vztahují), bude na vaší zodpovědnosti. Nebudeme zodpovídat za žádnou ztrátu ani poškození způsobené vám nebo třetí straně v důsledku toho, že jste Kartu PSLive nedokázali udržet v bezpečí.

POUŽITÍ LOGA A SPONZORSTVÍ

 1. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte nárok být v žádné Události ani v souvislosti s Událostí sponzorováni (ať už přímo, nebo nepřímo) třetí stranou, která je Neautorizovaným provozovatelem (jak je definováno níže), a stejně tak nesmíte nosit oblečení se značkou Neautorizovaného provozovatele. Pokud podle svého vlastního uvážení rozhodneme, že vás v Události sponzoroval Neautorizovaný provozovatel, a/nebo nosíte logo se značkou Neautorizovaného provozovatele, jsme oprávněni požadovat, abyste logo se značkou ihned odstranili, a/nebo vás diskvalifikovat z Události, pokud tak neučiníte (nebo můžeme dát instrukce personálu dějiště Události, aby naše rozhodnutí vykonal). S výhradou příslušných zákonů se tímto způsobem vzdáváte práv a nároků, které vůči nám můžete mít v souvislosti s tím, co proti vám podnikneme za kroky v tomto ohledu.

  Neautorizovaný provozovatel“ znamená třetí stranu (mimo jiné provozovatele online a offline pokeru, pokerových heren, sportovního sázení, kasin či fantasy sportů), která pořádá turnaje či speciální nabídky, v nichž uděluje bezplatný vstup, registraci nebo balíčky do Události, aniž by od nás dostala oprávnění.

 1. Žádný hráč nesmí na Událostech nosit žádné logo ani značku: (i) provozovatele loterií, sázek či her, který nemá oprávnění legálně dělat reklamu podle místních zákonů; nebo (ii) žádné jiné logo, obraz ani zprávu, které by podle našeho názoru byly neslušné, urážlivé, kontroverzní nebo provokativní (včetně politické povahy), diskriminační (ať už co se týče rasy, etnika, sexuální orientace, genderu nebo čehokoliv jiného) nebo by podněcovaly k násilí, netoleranci čí jakékoliv formě nenávisti.

 2. S výjimkou hráčů usazených u stolů, které se natáčejí nebo nahrávají („Televizní stůl“), smí hráči nosit na tričkách loga/značky od schválených provozovatelů loterií, sázek či her za předpokladu, že dodrží následující pokyny (společně s omezeními v článku 23 níže): 

  (a) jedno logo na kapsičce na hrudi o maximální velikosti 70 cm², a
  (b) jedno logo na rukávu o maximální velikosti 70 cm².

 3. Během Událostí nebudou povolena žádná jiná loga na jiných částech oblečení nebo tělech hráčů než ta, která budou v souladu se všemi příslušnými podmínkami uvedenými níže.

 4. V jurisdikcích, kde se uplatňují místní nařízení ohledně zobrazení log a značek na hráčích (mimo jiné symboly, obchodní značky a webové stránky), všichni hráči souhlasí s tím, že se na ně uvedená nařízení a/nebo Podmínky a pravidla Pořadatelského kasina budou vztahovat a že je budou plně dodržovat.

 5. Hráči budou moci na Události nosit více než jedno logo, pokud budou všechna další loga buď schválena námi jako loga hlavního sponzora, například „PokerStars“, nebo budou patřit jedné ze společností v rámci Flutter Group (např. „Betfair“, „Sky Bet“, „Paddy Power“ nebo „Full Tilt“).

 6. Souhlasíte s tím, že se budete řídit pravidly všech propagačních událostí v rámci Události organizované námi nebo jiným subjektem v rámci Flutter Group, včetně požadavků nosit v průběhu takové propagační události určitá loga.

 7. Hráči, kteří jsou na plný úvazek sponzorovaní legální a seriózní (dle našeho důvodného posouzení) online herní sítí třetí strany („Sponzorovaný hráč“), si před začátkem Události musí zajistit náš písemný souhlas s tím, že budou nosit logo svého sponzora, a musí zajistit to, že logo a značku jejich sponzora budou nosit hned na začátku dané Události. Sponzorovaný hráč, který nebude nosit logo a značku svého sponzora od začátku Události, ale začne ho nosit až v pozdější fázi dané Události, bude muset předložit písemný doklad o partnerství se sponzorem ještě předtím, než mu bude dovoleno nosit dané logo a značku. Aby nebylo pochyb, tak se „začátkem“ Události myslí chvíle, kdy jsou všem hráčům poprvé rozdány vlastní karty („zamíchat a rozdat“) v první den prvního Turnaje v rámci Události.

 8. Všichni hráči, kteří budou chtít nosit během Události logo se značkou schváleného herního provozovatele podle Článku 19 uvedeného výše, se musí řídit všemi omezeními či požadavky uvedenými níže (včetně Článku 19 uvedeného výše) nebo v Podmínkách a pravidlech Pořadatelského kasina.

 9. Značku/logo kterékoliv jedné společnosti, s výjimkou PokerStars a Full Tilt, nesmí nosit více než 10 % z celkového hráčského pole v jakémkoliv Turnaji.

PRÁVA NA POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A ÚČAST NA TELEVIZNÍM STOLE / VE WEBOVÉM PŘENOSU

 1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv pořizovat fotografie, natáčet, přenášet na webu a nahrávat jakoukoliv část jakékoliv Události včetně vaší účasti v ní a také vysílat, distribuovat a zveřejňovat takový materiál po celém světě a prostřednictvím všech médií bez časového omezení. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máme právo využít váš Příspěvek (jak je definován v Článku 33 níže) neomezeným způsobem, který je uvedený v článku 33. Podle tohoto požadavku na vystavení jakékoliv části Události souhlasíte s usazením u pokerového stolu, který byl vytvořen za účelem televizního natáčení nebo webového přenosu Události.

 2. Podle Článků 24 a 25 níže nesmí u každého Televizního stolu v Turnaji více než 2 (dva) hráči nosit Logo kterékoliv jedné společnosti, s výjimkou PokerStars a Full Tilt. Pokud u příslušného Televizního stolu sedí více než 2 hráči z jedné společnosti, musí se sami hráči dohodnout, kteří 2 hráči budou u daného Televizního stolu i nadále nosit oblečení se značkou. Pokud k dohodě nedojde, rozhodne se mezi hráči losováním o nejvyšší kartu. Jakékoliv naše rozhodnutí bude konečné. Hráč, který začne hrát u Televizního stolu bez loga na oblečení, takto musí zůstat po celou dobu u Televizního stolu.

 3. Nehledě na Článek 23 uvedený výše budeme mít my (včetně třetích stran, které nás zastupují) rozhodující slovo ve schvalování oblečení a oděvů nošených hráči u Televizního stolu během Události. Také budeme mít právo odstranit loga, obrázky nebo slova z oblečení a oděvů hráčů, která podle našeho názoru (nebo názoru oprávněné třetí strany, která nás zastupuje) odporují požadavkům pověřených subjektů pro vysílání, příslušnému právu a pravidlům správné praxe nebo pravidlům regulačních subjektů.

 4. Veškerá povolená loga/značky na tričkách a oděvech u Televizního stolu musí být v souladu s omezeními popsanými výše a těmito následujícími omezeními:

  (a) jedno logo na kapsičce na hrudi o maximální velikosti 7 × 4 cm,
  (b) jedno logo na rukávu o maximální velikosti 7 × 4 cm, a
  (c) kšiltovky a těžítka na karty s logy budou povoleny pouze v případě, že loga na takových oděvech a/nebo předmětech nebudou viditelná.

 5. U Televizních stolů a během natáčení nejsou povoleny žádné názvy společností a/nebo loga se značkou, mimo jiné ani sportovní či oděvní značky, než ty, které byly schváleny v souladu s touto Smlouvou. Hráčům, kteří budou mít oblečení nebo předměty (například těžítka na karty), které toto pravidlo poruší, nebude účast u Televizního stolu povolena, dokud daný kus oblečení a/nebo předmět nevymění a/nebo neodstraní. Vyhrazujeme si právo odstranit (podle našeho výhradního uvážení) nebo změnit či zamaskovat logo sponzora hráče, pokud dané logo neodpovídá místním nařízením, standardům ve vysílání nebo podmínkám stanoveným v této Smlouvě.

 6. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete v průběhu kteréhokoliv Turnaje vybráni k Televiznímu stolu, můžeme po vás požadovat odevzdání všech elektronických zařízení, mimo jiné tabletů a sluchátek (ať už jsou, nebo nejsou vybaveny možností zpráv a komunikace) určenému zástupci turnaje ještě před tím, než usednete ke stolu a začne hra. V případě tohoto požadavku může být hráč, který toto pravidlo poruší, diskvalifikován z Turnaje, a jeho peníze získané až do jeho diskvalifikace a buy-in do Události budou zabaveny, a to podle našeho vlastního rozhodnutí nebo rozhodnutí třetí strany, která nás bude zastupovat.

 7. Na všechny účastníky Televizního stolu se vztahuje zákaz kouření, a ten platí i pro e-cigarety.

 8. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že během všech vysílání a živých přenosů nesmí hráči u Televizních stolů komunikovat, přistupovat nebo žádným jiným způsobem kontaktovat žádnou osobu mimo stůl, mimo jiné členy publika a stanovený televizní štáb a zástupce webového přenosu, s výjimkou případů, kdy tato komunikace souvisí s technickými problémy s natáčením nebo když už nejste aktivní v handě (např. pokud jste složili nebo jste „all-in“), a to je vždy předmětem našeho výhradního uvážení (nebo uvážení třetí strany, která nás zastupuje). Toto platí po celou dobu trvání Televizního stolu a každý hráč, který toto pravidlo poruší, bude vystaven omezením a/nebo pokutě, jak je podrobně uvedeno v této Smlouvě.

 9. Během všech vysílání nebo živých přenosů vaší hry berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud to budeme požadovat, musí všichni hráči zůstat během všech přestávek ve hře u Televizního stolu v předem určené zóně a že v takovém případě nemají hráči možnost z této zóny odejít, aniž by je nedoprovázel příslušný zástupce Turnaje. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že od hráčů u Televizního stolu může být požadováno, aby své vlastní karty ukazovali na kameru ve stole po každém rozdání karet, pokud hráč neprohlásí, že handu hraje „naslepo“. Máme právo v rozumné míře pozastavit hru na Televizním stole, dokud nebudou vidět všechny vlastní karty všech hráčů ve hře. Živé vysílání s odkrytými kartami bude zpožděno minimálně o 30 minut.

 10. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máme právo (na základě našeho výhradního rozhodnutí) kdykoliv zastavit nebo opozdit hru na Televizním stole a že hráči nám udělují právo, pokud je to přiměřeně potřeba, zrušit nebo změnit přestávky během hry. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že u Televizního stolu v průběhu Události nebudou za žádných okolností povolena sprostá slova, násilné chování ani jiné formy nevhodného chování, včetně mimo jiné slovních výrazů, gest a jakýchkoliv jiných forem společensky nepřijatelného chování, které uráží, znevažuje nebo zesměšňuje jinou osobu, a kteréhokoliv hráče porušujícího uvedená pravidla můžeme potrestat způsobem uvedeným níže nebo v našich Pravidlech turnajů.

 11. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud vás vybereme do hry u Televizního stolu, můžeme po vás požadovat vaši přítomnost na určitých místech v určitých termínech, které vám sdělíme, za účelem dalšího natáčení a rozhovorů a dalších dotáček před hrou, po ní nebo v průběhu přestávek, a vy budete ve všech těchto záležitostech odpovídajícím způsobem spolupracovat.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 1. Práva duševního vlastnictví znamenají všechna duševní vlastnictví, ať už jsou chráněná, vznikají, nebo se odvozují od zákonů v jakékoliv jurisdikci, včetně: (i) všech patentů a patentových přihlášek; (ii) všech ochranných známek, názvů služeb, obchodních názvů, práv na obchodní vzhled, názvů společností, obchodních stylů, log, uměleckých děl, stylů vzhledu, označování balení, návrhů a jiných zdrojů obchodní identifikace, ať už registrovaných, nebo ne, včetně všech s nimi souvisejících práv vyplývajících ze zvykového práva (v rozsahu přenositelném) a veškeré nehmotné hodnoty spojené s výše jmenovaným, společně se všemi souvisejícími žádostmi, registracemi, obnoveními a rozšířeními; (iii) všech názvů internetových domén (včetně adres spojených, registrovaných a/nebo partnerských ve vztahu s webovými stránkami sociálních sítí); (iv) veškerých autorských práv a všech tiskových děl, databází a designových práv, ať už jsou, nebo nejsou registrovaná nebo zveřejněná, všechny jejich registrace a záznamy a všechny s nimi spojené žádosti společně s jejich změnami, rozšířeními a obnovami; (v) veškerých obchodních tajemství, know-how a podobných důvěrných informací chráněných podle všech platných právních předpisů nebo zvykového práva; (vi) všech ostatních práv k duševnímu vlastnictví vyplývajících nebo vztahujících se k technologiím; (vii) veškerých práv propagace, publicity a podpory a práv s nimi souvisejících; (viii) všech práv žalovat a žádat náhrady za každé minulé, současné nebo budoucí porušení práva, zneužití, zředění, porušení nebo znehodnocení výše uvedeného;

 2. Rational Intellectual Holdings Limited („RIHL“), která je společností držící práva duševního vlastnictví pro Flutter Group, je výhradním vlastníkem všech práv na Majetek PokerStars Live, včetně autorských práv, obchodních tajemství, Práv duševního vlastnictví (definovaných výše) a dalších práv. Názvy „PSLive“ a „PokerStars Live“ a názvy domén „pslive.com“ a „pokerstarslive.com“ jsou ochranné známky, servisní značky, známky, obchodní názvy a/nebo názvy domén RIHL, a RIHL si na ně vyhrazuje veškerá práva.

 3. Neodvolatelně udělujete nám a všem třetím stranám jednajícím naším jménem veškerá práva, souhlasy a licence nutné k tomu, abychom mohli plně využívat (včetně mimo jiné k reprodukci, distribuci, změně, střihu, překladu, úpravě, veřejnému vystavení, vysílání v TV, přes internet a prostřednictvím jakýchkoliv jiných komunikačních prostředků a vytváření odvozených děl) vaše fotografie, podobu, vzhled, obrazy, hlas, jméno, filmové záznamy a zvukové nahrávky, které vás zachycují tak, jak vás vyfotíme, nahrajeme nebo odvysíláme my nebo někdo naším jménem („Příspěvek“) na celém světě, na věčné časy a bez jakýchkoliv licenčních poplatků ve všech médiích, ať už aktuálně známých, nebo těch, která budou teprve objevena nebo vyvinuta, ve všech programech, pro které byl váš Příspěvek nahrán, a ve všech dalších programech a jiném obsahu, včetně mimo jiné ve vztahu k živým nebo nahraným přenosům našeho zpravodajství z Turnaje na internetu, produkci a distribuci video blogů z Turnaje na internetu a výrobě a zveřejnění upoutávek nebo dalších marketingových materiálů vztahujících se k Turnaji nebo pokerovým turnajům nebo stránkám s online pokerem spojeným s jakýmikoliv značkami v rámci Flutter Group (včetně mimo jiné značek „PokerStars Live“, „PokerStars“, „PokerStars Casino“, „Full Tilt“ a „PokerStars Sports“). Tímto se vůči nám a našim povoleným zástupcům zříkáte veškerých nároků, škod, odpovědnosti, nákladů a výdajů vzniklých z jakéhokoliv porušení práva na soukromí, publicitu nebo ochranu osobnosti, která máte, nebo porušení jakýchkoliv autorských práv nebo jiných vlastnických práv, která vlastníte nebo držíte, na základě nebo ve spojitosti s jakýmkoliv využitím Příspěvku v rámci tímto udělené licence a práv. Výše uvedené se váže na vás, vaše dědice, právní nástupce a zákonné zástupce.

 4. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jsme výhradními vlastníky veškerých práv, nároků a podílů, včetně mimo jiné Práv duševního vlastnictví vztahujících se k Příspěvkům a všech z nich odvozených děl. V rozsahu vlastnictví, které na nás u Příspěvku nepřechází automaticky, nám tímto udělujete a předáváte nám (nebo třetím stranám, které můžeme jmenovat) veškerá práva, nároky a zájmy vztahující se k Příspěvku a souhlasíte, že podepíšete veškeré potřebné dokumenty, které po vás budeme požadovat k zajištění uvedeného.

 5. Prohlašujete a zaručujete nám, že (a) máte plné právo udělovat práva a licence udělené pro nás a naše partnery podle této smlouvy a (b) žádná část Příspěvku (ať už formou výrazu, gesta, nebo něčeho jiného) neporuší autorská práva ani jakákoliv jiná práva jakékoliv osoby, neporuší smlouvu ani povinnost důvěry, nebude představovat pohrdání soudem, nebude hanlivá ani nebude zamýšlena tak, aby nám, provozovateli vysílání a/nebo některé z našich značek poškodila pověst.

 6. Tímto nám udělujete a připisujete veškeré souhlasy podle Autorského zákona Ostrova Man 1991 („CA 1991“) nebo podle podobných právních předpisů v jiných zemích světa v souvislosti s vaším výkonem v jakékoliv Události a pro využívání výkonu v Události jakýmkoliv způsobem a ve všech médiích. Dále se tímto vzdáváte veškerých osobnostních práv k vašemu Příspěvku, ke kterým nyní máte nárok nebo ho kdykoliv v budoucnu získáte v souladu s částí IV CA 1991 (a všech podobných práv v jiných jurisdikcích) a souhlasíte s tím, že nebudete zahajovat, podporovat, udržovat ani povolovat jakoukoliv žalobu nebo nárok v tom smyslu, že jakékoliv nakládání, využívání nebo použití tohoto Příspěvku nebo jiných materiálů porušuje vaše osobnostní práva.

OCHRANA ÚDAJŮ

 1. Berete na vědomí, že při registraci budeme zpracovávat vaše osobní údaje, a to do takové míry, jaká je nezbytná k organizaci Události a vaší účasti. Toto zpracování údajů je nutné k plnění naší smlouvy s vámi.

 2. Pokud budete figurovat na nějakých fotografiích, budou osobní údaje na daných fotografiích zpracovány za účelem propagace našich Událostí v souladu s našimi legitimními zájmy. Budeme-li chtít využít konkrétně vás, pak příslušné osobní údaje zpracujeme jen s vaším souhlasem.

Podrobnější informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a vašich právech plynoucích z ochrany údajů naleznete pod Ochrana soukromí PokerStars Live.

RŮZNÉ

 1. Žádná záruka / právo na postoupení: Zaručujete se, že jste se nespoléhali na žádná jiná vyjádření nebo ujištění z naší strany, ať už vyjádřená ústně, nebo písemně, než ta výslovně uvedená v této Smlouvě. Souhlasíte s tím, že máme právo volně postoupit svá práva, licence a/nebo povinnosti z této Smlouvy, v celku nebo částečně, jakémukoliv členovi Flutter Group nebo třetí straně, aniž bychom vám to museli oznámit.

 2. Vynucení: Upozorňujeme, že my (nebo autorizovaná třetí strana, která nás zastupuje) máme právo na základě našeho vlastního uvážení podniknout takové kroky, které budeme považovat za vhodné, abychom za všech okolností vynutili dodržování pravidel a podmínek této Smlouvy.
 3. Náhrada škod: Souhlasíte s tím, že nás a naše zástupce odškodníte v případě jakýchkoliv škod, nároků, nákladů a závazků (mimo jiné včetně právních poplatků a jakékoliv částky vynaložené na poradenství a právní pomoc) vzniklých v důsledku vašeho (nebo kohokoliv, kdo jedná vaším jménem) porušení jakýchkoliv dohod, záruk a/nebo záruk z vaší části závazků obsažených v této Smlouvě.

 4. Asistence: V rozsahu, ve kterém budeme chtít, abyste se zúčastnili nějaké marketingové kampaně nebo rozhovorů s médii nebo třetími stranami, vás v předstihu požádáme o písemný souhlas.

 5. Změny Pravidel turnajů: Vyhrazujeme si právo doplnit nebo změnit jakákoliv pravidla Turnaje nebo Události tak, jak budeme považovat za vhodné, a na všechny takové změny vás upozorníme na našich stránkách po každé takové změně. Budete-li se Události účastnit i po takové změně a upozornění, bude to považováno za přijetí změny.

 6. Vypořádání: Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že hráči u finálového stolu Turnaje mohou diskutovat o jakékoliv formě dohody o vypořádání nebo rozdělení jakéhokoliv zbývajícího prize poolu pouze tehdy, sedí-li u stolu a během diskuse je přítomen určený zástupce Turnaje. Následná rozhodnutí o prize poolu a jeho rozdělení budou zveřejněna.

 7. V určitých Událostech mohou platit omezení buy-inu a výplat. Pro podrobnosti prosím kontaktujte PokerStars Live.

 8. Právo na zrušení: Společně s organizujícím kasinem, ve kterém bude Událost probíhat, si vyhrazujeme právo kdykoliv Událost nebo Turnaj podle svého výhradního, absolutního uvážení zrušit nebo upravit.

 9. Dodržování pravidel: Souhlasíte s tím, že budete dodržovat Podmínky a pravidla Pořadatelského kasina, Pravidla pokerových turnajůpravidla pokerových cash her. Za určitých okolností mohou být tato pravidla nahrazena pravidly kasina nebo místními herními nařízeními. Veškeré změny pravidel budou uveřejněny na webových stránkách Události a oznámeny hráčům v průběhu Události.

 10. Odmítnutí vstupu: Vyhrazujeme si právo z jakéhokoliv důvodu odepřít vstup jakékoliv osobě do některého nebo všech Turnajů a prostorů v rámci Události. Osoby, které jsou vyloučeny z Turnaje sponzorem, partnerem nebo místem konání, nemají nárok vstoupit do žádného Turnaje ani prostorů v rámci Události.

 11. Nárok na hraní: Zaměstnanci všech společností v rámci Flutter Group nebo jiné osoby či subjekty (včetně firemních partnerů takového subjektu), které poskytují služby v souvislosti s Událostí, a členové Nejbližší rodiny (jak je definována níže) těchto zaměstnanců nemají nárok na hraní v žádné z Událostí, pokud jim to předem nepovolíme. „Nejbližší rodinu“ definujeme jako manžela, manželku, děti a každého příbuzného zaměstnance nebo jinou osobu s bydlištěm v místě bydliště zaměstnance.

 12. Nepřevoditelnost: Odměny a vstupy nejsou převoditelné. Vítězové jsou odpovědní za zaplacení všech daní, licenčních, registračních a dalších poplatků spojených s odměnami z Turnaje. Budou-li výhry vypláceny prostřednictvím bankovního převodu, budou hráči povinni poskytnout identifikační dokumenty v souladu s mezinárodní legislativou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

 13. Diskvalifikace: My a organizující kasino, ve kterém se Událost bude konat, si vyhrazujeme právo diskvalifikovat jakoukoliv osobu ze všech Turnajů a/nebo si vyžádat vykázání takové osoby z prostorů Události, a to mimo jiné z následujících důvodů: Hráč porušil pravidla Turnaje nebo Události, byl příliš pod vlivem alkoholu, obtěžoval jiné osoby účastnící se Události nebo se i jinak choval takovým způsobem, který je podle našeho názoru během Události nevhodný či nepatřičný. Pokud vás diskvalifikujeme z Turnaje, ztratíte celý svůj buy-in a nebudete mít nárok na jakékoliv peněžité odměny z Turnaje a nebudeme vás zvažovat pro zisk jakýchkoliv dalších odměn, pro které jste se mohli kvalifikovat do okamžiku diskvalifikace.

 14. Žádná kontroverze: Žádný hráč, který se účastní některé z Událostí, nesmí jakkoliv ukazovat, zobrazovat ani vyjadřovat jakékoliv sdělení nebo obsah, který podle našeho uvážení je nebo by mohl být chápán jako politické povahy (nebo podporující jakýkoliv politický cíl nebo akci), rasistický, obscénní, hanlivý, výhružné povahy, forma obtěžování, urážlivý, podvodný, narušující soukromí jiné osoby, útočný, znevažující jinou osobu nebo jinak podporující, propagující nebo omlouvající něco neoprávněného nebo nezákonného, šikanující, ponižující, obtěžující nebo zastrašující jednotlivce nebo skupinu jednotlivců na základě jakéhokoliv určení, včetně mimo jiného náboženství, genderu, sexuální orientace, rasy, barvy pleti, vyznání, etnického původu, národnosti, státního občanství, věku, rodinného stavu, vojenského stavu nebo zdravotního postižení, představující nebo jinak podporující kriminální chování nebo vedoucí k občanskoprávní odpovědnosti, nebo určený k obchodním účelům, mimo jiné včetně odeslání jakéhokoliv materiálu k získání finančních prostředků nebo k propagaci, reklamě nebo prodeji jakéhokoliv zboží nebo služeb. V případě jakéhokoliv sporu ohledně tohoto odstavce je naše rozhodnutí konečné a závazné.

 15. Vyšší moc: Neponeseme žádnou odpovědnost za jakékoliv zpoždění nebo selhání při plnění našich povinností vůči vám plynoucích z této Smlouvy, včetně (mimo jiné) jakékoliv povinnosti nabízet garantovaný prize pool, dojde-li k tomu z důvodů mimo naši kontrolu, včetně (mimo jiné) následujících: (a) požár, bouře, záplavy, zemětřesení, nepříznivé počasí nebo jiné zásahy vyšší moci či přírodní pohromy; (b) onemocnění, epidemie či pandemie (obzvlášť například covid-19), kontaminace nebo problémy veřejného zdraví; (c) škoda způsobená nehodou, válka, hrozba války nebo přípravy na válku, teroristické útoky, výbuchy, povstání nebo jiné projevy výtržností, občanské nepokoje nebo občanská válka; (d) stávka, uzamčení budovy nebo jiné formy problémů na pracovišti; (e) dobrovolné nebo povinné vyhovění jakémukoliv zákonu, normě, nařízení, pravidlu nebo předpisu jakéhokoliv soudu, vládní agentury, odpovědného orgánu nebo veřejného úřadu (včetně nevydání jakékoliv potřebné licence či povolení nebo jakékoliv změny v zákoně či výkladu zákona); (f) výpadek proudu či jiných nezbytných služeb, výpadek internetu, selhání technického vybavení nebo selhání či zpoždění přepravy; (g) selhání na straně dodavatelů a/nebo subdodavatelů, které nebylo způsobeno naší vinou; a/nebo (h) jakákoliv jiná příčina nebo událost mimo naši kontrolu. Aniž by toto ubralo na obecné povaze předchozích bodů, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že podle našeho uvážení můžeme v rámci Události podniknout kroky týkající se viru covid-19, včetně mimo jiného, že původně živé Turnaje se budou konat online, nakažené osoby budou vykázány nebo dojde k pozměnění, úpravě nebo zrušení Turnajů nebo celých Událostí, bude-li třeba chránit zdraví jednotlivců, omezit šíření viru nebo vyhovět místní nařízením.

 16. Změny: Vyhrazujeme si právo podmínky této Smlouvy kdykoliv změnit, a proto byste před každou svou účastí v kterémkoliv Turnaji měli zkontrolovat její nejaktuálnější verzi.

 17. Omezení odpovědnosti: Souhlasíte s tím, že mimo rozsah vyžadovaný platnými zákony neneseme odpovědnost za žádné ztráty, škody, nároky nebo jiné výdaje vyplývající z této Smlouvy.

 18. Daně: Souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za platbu (včasnou) všech daní z příjmu nebo obdobných daní nebo souvisejících plateb uložených nebo vybíraných podle jakýchkoliv zákonů nebo jakýmkoliv státním orgánem za jakékoliv odměny, poplatky nebo jiné částky vám vyplacené, a zbavujete nás jakékoliv odpovědnosti i do budoucnosti za takové daně nebo jiné platby (s výjimkou do té míry, jak je to zakázáno zákonem).

 19. Souhlasíte s tím, že jste plně odpovědní za předložení jakýchkoliv daňových přiznání příslušným daňovým orgánům v souvislosti se všemi vámi přijatými platbami (odměny a poplatky) a že zajistíte, aby tato daňová přiznání byla podána přesně a včas.

 20. Rozhodující právo: Podmínky této Smlouvy se řídí a vykládají v souladu se zákony Ostrova Man. Souhlasíte s tím, že jakékoliv spory související s touto Smlouvou nebo z ní vyplývající budou rozhodovány soudy Ostrova Man. Nic v tomto ujednání neomezí právo PokerStars Live a partnerů této společnosti na zahájení sporu proti vám u jakéhokoliv jiného soudu v příslušné jurisdikci a zahájení sporu v jedné či více jurisdikcích nebrání vedení sporu v jiných jurisdikcí, ať souběžně, či jinak, v rozsahu, v jakém to umožňují zákony příslušné jurisdikce.

 21. Oficiální jazyk: Na Událostech v New Jersey, které pořádá TSG Interactive US, bude během hry u všech stolů prosazováno pravidlo, že angličtina je jediným povoleným jazykem. Účastníci, kteří toto pravidlo poruší, budou potrestáni až diskvalifikací.

Tyto Podmínky a pravidla byly naposledy aktualizovány 27. října 2023. Verze: 20231027.