Правила и условия за PokerStars Live и PSLive

Вие (наричани тук по-долу „Потребител”,„Играч” или „вие/вас”) трябва да прочетете целия текст на настоящите Правила и условия („Споразумението”) заедно с Политиката за конфиденциалност на PokerStars Live, Правилата за турнири по покер и Правилата за кеш игри по покер, преди да участвате в турнири или кеш игри по покер на живо (наричани с общия термин „Турнир(и)”), формиращи част от събитията на PokerStars Live, които включват, но не са ограничени само до, „European Poker Tour (EPT)”, „Asia Pacific Poker Tour (APPT)”, „Brazilian Series of Poker (BSOP)”, „PokerStars Caribbean Adventure (PCA)”, „PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC)” и/или „PokerStars MEGASTACK” (като всяко тях ще бъде наричано тук по-долу с термина „Събитие”) или да използвате системата на PSLive, за да се регистрирате и да играете в такива Събития.

Със сключване на настоящото Споразумение вие потвърждавате, че знаете и разбирате, че „PokerStars Live”, „PSLive”, „EPT”, „APPT”, „BSOP”, „PCA”, „PSPC”, „PokerStars MEGASTACK” и „PokerStars” са марки, които са собственост и се използват от група компании, известна под името „The Stars Group”. Когато се използва в текста, терминът „Група” ще означава, в зависимост от мястото, където се провежда Турнирът от Събитието, в което участвате, едно от следните: Global Poker Tours Limited („GPTL”), Rational Live Events („Malta”) Limited („Rational Malta”), Rational Live Events Macau Limited („Rational Macau”) или TSG Interactive US Services Limited („TSG Interactive US”) (наричани заедно „Компанията на събитието”, „ние”, „нас” или „наш”) или дъщерно дружество на Компанията на събитието, холдинговата компания на Компанията на събитието и всички дъщерни дружества на такава холдингова компания. 

Преди да участвате в Събитие, може да бъде поискано от вас да приемете и други условия на казиното-домакин, което действа като притежател на лиценз и организатор на Събитието (наричани тук по-долу „Условия на казиното-домакин”). Подробна информация за Условията на казиното-домакин ще бъде предоставена или може да се получи от казиното-домакин.

Моля, имайте предвид, че настоящото Споразумение е: (а) юридически обвързващ договор между вас и съответната Компания на събитието; (б) представлява цялото споразумение с вас по отношение на участието ви в нашите Събития и/или използването на системата PSLive (както е дефинирана по-долу), ако това е приложимо за конкретния случай, и (в) отменя и заменя всички предишни споразумения между вас и съответната Компания на събитието или друг член на Групата във връзка с предмета на настоящото Споразумение.

С настоящото декларирате, че не разчитате на декларации или уверения (писмени или устни), направени от нас, освен тези, които са изрично дадени в настоящото Споразумение. С настоящото потвърждавате, че ние имаме право свободно да прехвърляме своите права, лицензи и/или задължения, изцяло или частично, на всеки член на нашата Група или на трета страна, без да е необходимо да ви уведомяваме за това.

Трябва да имате предвид, че ние (или оторизирана трета страна, действаща от наше име) имаме право, по свое усмотрение да предприемем такива действия, каквито смятаме за необходими, за да изискаме изпълнение на условията на това Споразумение.

РЕГИСТРАЦИЯ В ТУРНИРИ - СИСТЕМАТА PSLIVE

 1. За да имате право да участвате в Събитие и/или Турнир, трябва да се регистрирате, като ни предоставите личните си данни. Ние, по свой избор, ще дадем възможност на играчите да се регистрират:

  (а) лично, на мястото на провеждане на Събитието, и/или
  (б) чрез нашата система за онлайн регистрация PSLive (Системата PSLive) за Събитията, за които се предлага такава възможност.

 2. По време на Събития, за които се използва и е достъпна системата PSLive, ще получите карта за регистрация (наричана тук по-долу Карта PSLive). В случай че подписът ви не е сниман или предоставен на формуляра за регистрация, но участвате в Събитие след регистрация, това ще се счита за приемане на условията на настоящото Споразумение и вие се съгласявате да спазвате всички условия, съдържащи се в него.
 3. Като използвате Системата PSLive, за да се регистрирате за Турнир (ако е приложимо), трябва да ни предоставите ваши лични данни за целите на регистрацията и откриването на сметка в Системата PSLive (наричана тук по-долу Сметка PSLive). Вие декларирате, гарантирате и поемате ангажимента да се погрижите личните данни и информацията по отношение на Сметката PSLive да са верни и да ги поддържате актуални.
 4. На събития, при които се използва Системата PSLive:

  (а) ще ви е необходима вашата Карта PSLive, за да се регистрирате в Турнир, освен ако не се регистрирате за пръв път, тъй като в този случай ще получите нова Карта PSLive при регистрация, както е описано в Точка 2 по-горе.
  (б) след регистрация в Турнир ще ви резервираме билет до началото на Турнира и/или докато го вземете, като в този момент сумата за входа в Турнира ще бъде изтеглена от вашата Сметка PSLive.
  (в) ако спечелите награда от Турнир, ще ви бъде поискана вашата Карта PSLive, която ще бъде използвана, за да може точната сума да бъде отделена за вас и да можете да я получите на мястото, където се провежда Събитието. Ще ви бъде издадена разписка, която показва в кой Турнир сте участвали, на кое място сте се класирали и каква парична награда сте спечелили.
  (г) Имате право да отмените резервираните билети за Турнир, преди съответният Турнир да започне:

  (i) като изпратите имейл на registrations@pokerstarslive.com не по-късно от 48 часа преди началото на Турнира, който включва следното:
  (аа) относно „Отмяна на резервация в турнир - Спешно” (Tournament Reservation Cancellation – Urgent)
  (бб) номер на Турнира, в който сте регистрирани; и
  (вв) кратко съобщение, с което искате отмяна на резервацията в Турнира.
  Моля, имайте предвид, че съобщението за отмяна трябва да е изпратено от имейл адреса, регистриран към вашата Сметка PSLive.
  (Ii) лично на гишето за регистрация на мястото на провеждане на Събитието.
  Моля, имайте предвид, че след като Турнирът започне, платеният от вас вход ще бъде включен в наградния фонд и вече няма да имате право да отмените резервацията си за Турнира, нито ще можете да си възстановите платения вход, ако не успеете да присъствате на Турнира.

 5. Имате право да притежавате само една Сметка PSLive, в която можете да влизате чрез комбинация от потребителско име за PSLive (Потребителско име) или номера на Картата PSLive и уникална тайна парола (Парола). Едно от изискванията по настоящото Споразумение е да изберете своите потребителско име и парола и да не ги споделяте с никого. Вашите потребителско име и парола ще се наричат тук по-долу с общия термин Данни за влизане.

 6. Вие сте длъжни да пазите своите Данни за влизане в тайна и да вземете всички необходими мерки за защита на тяхната поверителност. Вие носите цялата отговорност и риск от неоторизираното използване на вашите Данни за влизане, включително, но не само за транзакции, извършени от вашата Сметка PSLive с вашите Данни за влизане. С настоящото приемате да не разкривате своите Данни за влизане на други лица и да не позволявате на никого освен вас да използва вашата Сметка PSLive независимо от причината за това.

 7. Ние си запазваме правото да направим проверка на самоличността на притежателите на Сметки PSLive (или да натоварим трети лица да направят това от наше име) при трети страни, кредитни агенции и други услуги, като използваме информацията, която сте ни предоставили.

 8. Картата PSLive се издава от нас и остава наша собственост. Имаме право по всяко време да ограничим, спрем временно или прекратим използването ѝ или използването на Системата PSLive, или да променим или изменим условията за използването им. Освен това имаме право да откажем издаване, да изземем или да анулираме Карта PSLive, както и да получим достъп до вашата Сметка PSLive, ако имаме достатъчно основание да смятаме, че вие:

  (а) сте злоупотребили или сте се опитали да злоупотребите с Карта PSLive, Сметка PSLive или Системата PSLive (наричани заедно Елементи на PSLive), и/или
  (б) сте нарушили или сте се опитали да нарушите условие, свързано с ползването на някой от Елементите на PSLive или с участието в нашите Турнири, за които узнаем и за които ви информираме с писмено известие;
  (в) сте демонстрирали обидно, оскърбително, непочтено или агресивно поведение, или сте предоставили грешна или подвеждаща информация за одобрението, получаването или използването на някой от Елементите на PSLive, присъствието на Събитие или участието в Турнир.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. Картата PSLive (заедно с цялата информация, която се съдържа в нея) не може да се прехвърля и копира, и може да се използва само за целите, които са изрично разрешени в настоящото Споразумение.
 2. Ние отхвърляме и изключваме всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, във връзка с вашия достъп до и използване на Елементите на PSLive, които ви се предоставят „КАКТО СА”. До разрешената от приложимото законодателство степен ние не даваме гаранции и не правим изявления и декларации по отношение на качеството, пригодността за съответната цел или липсата на дефекти на Елементите на PSLive или че предоставената тук информация е пълна и точна. Ние си запазваме правото да спираме, преустановяваме, променяме, премахваме или добавяме Елементи от PSLive по наше усмотрение и с незабавно действие, без да е необходимо предварително да ви уведомяваме за това.
 3. Вие носите цялата отговорност за използването и съхраняването на Картата PSLive (включително всички пароли и други приложими мерки за сигурност), след като тя бъде регистрирана и ви бъде предоставена. Ние не носим отговорност за загуби или вреди, понесени от вас или от трети лица, възникнали от неспособността ви да осигурите сигурността на Картата PSLive.

СПОНСОРИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛОГОТИПИ

 1. С настоящото потвърждавате и се съгласявате, че нямате право да бъдете спонсорирани (директно или косвено) за участие в Събитие от трети лица, които са Неоторизирани оператори (както този термин е дефиниран по-долу) по отношение на нашите Събития и нямате право да носите фирмени знаци/логотипи на Неоторизирани оператори. Ако по своя преценка решим, че сте спонсорирани за Събитие от Неоторизиран оператор и/или носите лого или фирмени знаци на Неоторизиран оператор, ние имаме право да поискаме от вас незабавно да премахнете съответните фирмени марки и/или да бъдете дисквалифицирани от Събитието (или да дадем нареждане на Турнирния директор на Събитието да приведе в изпълнение нашето решение). До степента, разрешена от приложимите закони, с настоящото Споразумение се отказвате от всички права или претенции, които бихте имали срещу нас по отношение на наши действия срещу вас в тази връзка.

Неоторизиран оператор означава трета страна (включително, но не само онлайн и офлайн покер оператори, зали за покер, казина и оператори на виртуални спортове), които провеждат турнири или предлагат специални оферти с награда безплатен вход, регистрация или пакети за участие в Събития, без да са оторизирани от нас.

 1. На играчите е забранено да носят на Събитията лого или фирмени марки на: (i) оператори на игри, които нямат право да рекламират по силата на местните закони; (ii) друго лого, изображение или съобщение, което по наше обосновано мнение може да се счете за обидно, нетактично, да предизвика вълнения по политически, морални или други етични причини, или е целенасочено провокативно.
 2. С изключение на седналите на Телевизионната маса, на играчите е позволено да носят лого/търговски знаци на одобрени оператори на своите ризи, ако спазват и прилагат следните ограничения (заедно с ограниченията, описани в Точка 23 по-долу):

  (а) Едно лого на джоба на гърдите, не по-голямо от квадрат с площ до 70 кв. см; и
  (б) Едно лого в горната част на ръкава с площ до 70 кв. см.

 3. По време на Събития не са разрешени логотипи и търговски марки по дрехите или тялото на играчите, които не отговарят на приложимите условията на настоящото Споразумение.
 4. Всички играчи се съгласяват да спазват и приложимите местни закони, които регулират показването на логотипи и фирмени марки по играчите (включително, но не само символи, търговски марки и адреси на уебсайтове).
 5. Играчите имат право да носят повече от едно лого на Събитие, ако всички такива фирмени знаци са одобрени от нас логотипи на основния спонсор, например PokerStars, или принадлежат на някоя от компаниите в нашата Група (например Full Tilt).
 6. Вие приемате да спазвате всички правила на промоционалните мероприятия, организирани на Събитията от нас или друго юридическо лице от нашата Група, включително изискванията да се носят определени логотопи по време на такива промоционални мероприятия.
 7. Играчите, които имат постоянен договор за спонсорство с трето лице, представляващо легитимен сайт за онлайн игри (Спонсориран играч), трябва да поискат нашето писмено одобрение преди началото на съответния Турнир и трябва да се погрижат да носят да логото и фирмената марка на своя спонсор още от началото на всеки Турнир. Спонсориран играч, който не носи логото и фирмената марка на своя спонсор от началото на Турнир, а след това се опита да носи логото на по-късна фаза, трябва да предостави писмено доказателство, че има сключен договор за спонсорство, преди да му бъде разрешено да носи съответното лого и фирмена марка. За да се избегне неяснота, „начало” на Турнир означава моментът, когато всички играчи за пръв път в Турнира получат своите скрити карти („разбъркване и раздаване”) през първия ден на Турнира.
 8. Всички играчи, които изберат да носят фирмено лого на одобрен оператор на игри по време на Турнир, трябва да спазват ограниченията или изискванията, определени по-горе.
 9. Не повече от 10% от общия брой играчи в Турнир могат да носят фирмени знаци/лого на една и съща компания, с изключение на PokerStars и Full Tilt. В случай че повече от 10% от играчите в Турнир искат да носят фирмени знаци/лого на една компания, различна от PokerStars и Full Tilt, самите играчи трябва да решат кои от тях да продължат да носят облекло с фирмени знаци, за да спазят това правило. Ако не могат да вземат решение (или решението се забави необосновано), ние ще теглим жребий и играчите с най-високи карти ще останат с фирмени знаци.

ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ПОКАЗВАНЕ НА МАСИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И В ИНТЕРНЕТ

 1. Ние си запазваме правото да снимаме, да излъчваме по телевизията, да излъчваме в интернет, да записваме и да показваме всяка част от всяко Събитие по всяко време, и с настоящото Споразумение вие потвърждавате, че сте уведомени за нашето право да използваме вашия Принос (както този термин е дефиниран в Точка 33 по-долу) по този начин. В съответствие с това изискване от играчите може да бъде поискано да седнат на маса за покер, която е създадена за целите на излъчване на Събитието по телевизията или по интернет (наричана тук по-долу Телевизионна маса).
 2. Не повече от 2 (двама) играчи на Телевизионна маса от Турнира могат да носят фирмени знаци/лого на една и съща компания, с изключение на PokerStars и Full Tilt. Ако повече от 2-ма играчи, спонсорирани от една компания, са на Телевизионната маса, тогава играчите трябва сами да определят кои 2-ма от тях да носят облекло с фирмени знаци по време на съответното Събитие. Ако не могат да вземат решение, ние ще теглим жребий и играчите с най-високи карти ще останат с фирмени знаци. Нашето решение ще бъде окончателно. Всеки играч, който започва игра на финална маса без логотипи и фирмени знаци, трябва да остане така по време на целия Турнир.
 3. Ние (включително третите страни, които действат от наше име) имаме право по наше усмотрение да даваме одобрение на дрехите и облеклото, които носят играчите по време на Събитие. Освен това ние имаме право да премахнем всяко лого, изображение или дума върху дрехите и облеклото на играчите, които по наше мнение (или по мнението на оторизираните трети лица, които действат от наше име) са в разрез с изискванията на телевизионната компания, приложимото законодателство и установените норми, правила и практика на регулаторните органи.
 4. На играчите е разрешено да носят лого/фирмени знаци на своите ризи и облекло на Телевизионната маса, при условие че спазват ограниченията за логото, дадени по-горе, както и следните допълнителни ограничения:

  (а) едно лого на джоба на гърдите, не по-голямо от 7 см х 4 см,
  (б) едно лого в горната част на ръкава с площ не повече от 7 см х 4 см, и
  (в) бейзболни шапки и протектори за карти с лого ще се допускат единствено ако логото на такива елементи от облеклото и/или артикули не се вижда.

 5. Под никаква форма имена на компании и/или фирмени знаци/логотипи, различни от такива, които са одобрени в съответствие с това Споразумение, няма да бъдат допускани на Телевизионна маса или по време на други снимки, включително, но не само фирмени знаци/логотипи на спортни или модни марки. Всички играчи, които носят облекло или използват предмети (например протектори за карти) в нарушение на това правило, няма да могат да участват на Телевизионната маса, докато въпросното облекло и/или предмет не бъдат заменени и/или премахнати. Ние си запазваме правото да премахнем, променим или замаскираме логото на спонсора на играчи, ако това лого нарушава местните закони, стандартите за телевизионно излъчване или условията на настоящото Споразумение.
 6. Вие приемате и се съгласявате, че ако бъдете избрани да играете на Телевизионна маса по време на Турнир, може да се наложи да предадете всички електронни устройства, включително, но не само таблети и слушалки, (независимо дали предават съобщения, притежават други възможности за комуникация, или не) на определения представител на Турнира, преди да заемете мястото си и играта да започне. Всеки играч, който наруши това правило, може да бъде дисквалифициран от Турнира и всички парични средства на този играч, натрупани до момента на дисквалификацията, както и входът за Главния турнир, подлежат на конфискация по наша преценка или по преценка на трето лице, което действа от наше име.
 7. На играчите на Телевизионната маса е забранено да пушат, като тази забрана включва и електронни цигари.
 8. Приемате и се съгласявате, че по време на предаванията и записи на събития на живо играчите на Телевизионната маса нямат право да общуват, да се доближават или по друг начин да осъществяват контакт с други хора извън масата, включително, но не само членове на публиката и представители на телевизионния екип или екипа, осъществяващ уебкаст излъчването по интернет, с изключение на случаите, при които контактът се налага поради технически проблеми с филмирането или ако вече не сте активен участник в ръката (например, когато вече сте фолднали или сте ол-ин) и винаги след наше решение (или решение на трета страна, която действа от наше име) през цялата продължителност на Телевизионната маса, като на всеки играч, който наруши това правило, ще бъдат наложени ограничения и/или наказания, както е предвидено в това Споразумение.
 9. Приемате и се съгласявате, че по време на всички предавания на живо или записи на игра на живо, ако ние поискаме това, всички играчи трябва да останат на предварително определените места, докато са в почивка по време на Телевизионната маса, и в такъв случай те няма да могат да напускат тези места, без да бъдат придружени от назначен представител на Турнира. Също така се съгласявате и приемате, че от играчите може да бъде поискано да показват скритите си карти на камерите за скрити карти на Телевизионната маса през всяка ръка, в която получат карти, освен в случаите, при които играч е обявил, че ще играе ръката си „на сляпо” (без да погледне картите си). Имаме право да прекъснем играта на Телевизионната маса в разумни граници, докато всички играчи, които са все още в игра, покажат скритите си карти. Ще има минимално закъснение от 30 минути в излъчвания на живо, в които скритите карти се показват.
 10. Приемате и се съгласявате, че ние по свое усмотрение имаме право да спрем или да забавим играта на Телевизионната маса по всяко време и играчите са длъжни да ни разрешат да отменим, променим или добавим почивки в играта, както и когато това се налага. Освен това приемате и се съгласявате, че вулгарният език, насилието и другите форми на неприлично или забранено поведение не са позволени на Телевизионната маса по време на Събитие, като тези забранени прояви включват, но не се ограничават само до вербални изрази, жестове или друга известна форма на антисоциално поведение, която може да доведе до обида, осмиване или унижение на друго лице, и всеки играч, който наруши горното правило, ще бъде подложен на санкции, както е описано в настоящия документ и в Турнирните правила.
 11. Вие разбирате и се съгласявате, че ако бъдете избрани да играете на Телевизионна маса, от вас може да бъде разумно поискано да присъствате на такива други места и дати, за които ще бъдете уведомени, за допълнително (пре)заснемане и интервюта преди, след или по време на почивките и трябва да оказвате надлежно съдействие за изпълнение на тези изисквания.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Права на интелектуална собственост означава цялата интелектуална собственост, защитена, създадена или възникнала по законите на всяка юрисдикция, включително: (i) всички патенти и заявления за патенти; (ii) всички търговски марки, марки за услуги, търговски наименования, имена на услуги, брандове, права за фирмено облекло, фирмени наименования, запазени търговски стилове и шрифтове, логотипи, фирмени знаци, художествени произведения и оформление, етикети и опаковки, дизайн и други форми на бизнес идентификация, независимо дали са регистрирани, или не, включително всички права по общото право върху тях (до степента, в която са прехвърлими) заедно с репутацията, свързана с всяко едно от изброените по-горе, заедно с всички заявления, регистрации, подновявания и удължаване на срокове; (iii) всички имена на интернет домейни (включително свързани, регистрирани и/или афилиирани с уебсайтове и социални мрежи); (iv) всички авторски права и права върху триизмерни изображения, бази данни и дизайн, независимо дали са регистрирани, или вписани, и всички регистрации и вписвания на горепосочените, и всички заявления във връзка с тях, заедно с всички реверсии, разширения, удължавания на срока и подновявания за тях; (v) всички търговски тайни и ноу-хау, както и друга подобна поверителна и вътрешнофирмена информация, защитена от приложимото законодателство или общото право; (vi) всички други права на интелектуална собственост, произтичащи от или свързани с технологии; (vii) всички права на разгласяване, публичност и принудително изпълнение, свързани с тях; (viii) всички права да се завеждат съдебни искове и да се възстановят права или да се получава компенсация за минали, настоящи или бъдещи нарушения, присвояване, намаляване, ограничаване или друго накърняване на изложените по-горе права;
 2. Rational Intellectual Holdings Limited („RIHL”), която е компанията в Групата, управляваща правата на интелектуална собственост, е едноличният собственик на всички права върху и относно активите на PokerStars Live, включително авторските права, търговските тайни, правата на интелектуална собственост (дефинирани по-горе) и други права. Имената „PSLive” и „PokerStars Live”, както и домейнът и имената на домейн „pslive.com” и „pokerstarslive.com”, са търговски марки, марки на услуги, знаци, търговски наименования и/или имена на домейни на RIHL, която си запазва всички права върху тях.
 3. Вие неотменимо предоставяте на нас или на трети лица, които действат от наше име, всички права, разрешения и лицензи, необходими за пълното използване (включително, но не само права за възпроизвеждане, разпространение, изменение, редактиране, превод, промяна, публично показване, предаване по телевизията, в интернет или чрез други средства за комуникация и изготвяне на производни продукти) на вашата снимка, подобие, образ, изображение, глас, име, кинолента и звукозаписи с ваше участие, както последните са фотографирани, записани или излъчени от нас или от наше име (наричани тук по-долу с общия термин Принос) в цял свят, безсрочно и безвъзмездно чрез всяко и всички средства, и всички медии, независимо дали са известни в момента, или са открити и/или разработени по-късно, във всяка програма и друго съдържание, включително, но не само отразяване на Турнир в интернет, създаване и разпространение на видеоблогове за Турнир в интернет, създаването и провеждането на промоции, както и други маркетингови материали, свързани с Турнир, турнири по покер или с други онлайн сайтове за покер, свързани с нашите марки (включително, но не само марките PokerStars Live, PokerStars, PokerStars Casino, Full Tilt и BetStars). С настоящия документ освобождавате нас и определените от нас лица и дружества от всички искове, щети, отговорност и разходи, произтичащи от нарушение на ваши права на конфиденциалност, публичност или поверителност, или нарушение на авторско право или друго право за собственост, което притежавате или държите, въз основа на или свързано с използване на Приноса съгласно лицензите и правата, гарантирани в него. Горепосоченото освобождаване е обвързващо за вас, вашите наследници, правоприемници и законни представители.
 4. Приемате и се съгласявате, че единствено ние притежаваме всички права, права на собственост и интерес, включително, но не само всички права на интелектуална собственост върху Приноса, и всички производни продукти от него. Доколкото правото на собственост върху Приноса не се прехвърля автоматично на нас, с настоящото Споразумение вие ни предоставяте и прехвърляте (или на определено от нас трето лице) всички права, права на собственост и интерес върху Приноса и се съгласявате да изготвите и подпишете всички разумно поискани от нас документи за реализиране на описаното тук по-горе.
 5. Вие декларирате и гарантирате пред нас, че (а) имате пълното право и правомощия да ни предоставите правата и лицензите, които прехвърляте на нас или на наши свързани лица по силата на настоящото и (б) нищо в Приноса (независимо дали е изразено устно, чрез жест, или по друг начин) не нарушава авторското право или други права на друго лице, договор или задължение за поверителност, и не показва неуважение към съд, не оклеветява, дискредитира или накърнява репутацията на нас, лице или компания, излъчващи съдържание и/или някоя от нашите марки.
 6. С настоящото споразумение ни прехвърляте и преотстъпвате правото да даваме всички съгласия по Закона за авторското право на Остров Ман от 1991 („СА 1991”) или други подобни закони в други държави във връзка с вашето участие в Събитие и използването на вашето участие в Събитие чрез всякакви средства и във всички медии. Освен това с настоящото Споразумение се отказвате от моралното право върху вашия Принос и всички права върху него, с които разполагате в момента или може да придобиете в бъдеще съгласно Раздел IV от СА 1991 (и всички други сходни права в други юрисдикции) и се съгласявате да не завеждате, поддържате, продължавате или разрешавате искове или претенции по отношение на нарушаване на вашите морални права от или в резултат на обработката, експлоатирането или употребата на Приноса или други материали.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Обезщетяване: Вие се съгласявате да обезщетите нас и всеки наш изпълнител за всички разходи, претенции и задължения (включително, но не само съдебни разноски и адвокатски такси и всякакви други суми, платени за правни услуги) в резултат на нарушение от ваша страна (или на лице, действащо под ваше ръководство) на някоя от декларациите, гаранциите и/или поетите ангажименти по настоящото Споразумение.

 2. Съдействие: Ако искаме от вас да участвате в рекламни или маркетингови кампании или интервюта с външни медийни агенции или трети страни, предварително ще поискаме вашето писмено съгласие за това.

 3. Изменения на Турнирните правила: Ние си запазваме правото да допълваме и променяме по наше усмотрение всяко от правилата за провеждане на Турнири и Събития, като тези изменения ще бъдат обявени на нашия сайт или с известие до вас. В случай че продължите участието си в Събитие, след като такива изменения бъдат направени и обявени, това ще се счита за приемане от ваша страна на съответните изменения.

 4. Сделки: Вие приемате и се съгласявате, че играчите на финалната маса в Турнир могат да обсъждат сключването на сделка или разпределението на оставащата част от наградния фонд само докато са седнали на масата и че определен представител на Турнира трябва да присъства по време на дискусиите, като всички последващи решения, свързани с разпределянето на наградния фонд, ще се обявят публично.

 5. На някои Събития може да има определени ограничения за плащане на входа и/или изплащане на печалбите. Моля, свържете се с PokerStars Live за подробности.

 6. Право на отменяне: Ние и казиното-организатор/домакин, в което се провежда Събитието, си запазваме правото да отменим или променим по свое усмотрение всяко Събитие и/или Турнир.
 7. Спазване на правилата: Вие се съгласявате да спазвате Правилата за турнири по покер и Правилата за кеш игри по покер. При определени обстоятелства правилата на казиното-домакин или местните закони и разпоредби относно хазартните игри може да имат предимство през тези правила. Всички промени в правилата ще бъдат публикувани на уебстраницата на Събитието и ще бъдат обявени на играчите по време на Събитието.
 8. Отказ за допускане до участие: Ние си запазваме правото да откажем (без да сме длъжни да се мотивираме) на всеки правото да участва в един, повече или всички Турнири и/или да присъства в зоните на провеждане на Събитие. Лицата, които са изключени от спонсор, партньор или домакин на Турнир, нямат право да участват в Турнири или да присъстват в зоните на провеждане на Събитието.
 9. Право на участие: Служителите на компаниите от нашата Група и всички физически и юридически лица (включително свързани с тях юридически лица), които предоставят услуги по отношение на Събитието, както и Близките роднини (според определението на този термин, дадено по-долу) нямат право да участват в Събития, освен ако не са получили предварително одобрение от нас. Близки роднини означава: съпруг, съпруга, деца и всички роднини на служител или други лица, които живеят на постоянния адрес (в жилището) на служител.
 10. Непрехвърлимост: Наградите и местата за участие не могат да се прехвърлят. Победителите носят отговорност за заплащането на всички данъци, лицензи, регистрации и други разходи, свързани със спечелени награди в Турнири. Ако наградите се изплащат чрез банков превод, от играчите ще се изисква да предоставят документи за идентификация, за да се осигури спазване на международните разпоредби за борба с прането на пари.
 11. Дисквалификации: Ние, заедно с казиното-домакин, в което се провежда Събитието, си запазваме правото да дисквалифицираме лице от всички Турнири и/или да поискаме отстраняване на лицето от зоните на провеждане на Събитие. Ако бъдете дисквалифицирани от Турнир, ще загубите целия платен вход и правото да получите част от наградния фонд от Турнира или други награди, които сте спечелили до момента на дисквалификация.
 12. Норми за поведение: Играчите, които участват в събитията, нямат право да показват, демонстрират или комуникират по никакъв начин съобщения, съдържание или друго, което по наше усмотрение може да се тълкува като имащо политически характер (или в подкрепа на политическа кауза или движение), или да се счете за расистко, нецензурно, пренебрежително, заплашително, форма на тормоз, клеветническо, измамно, посегателство върху правото на лична неприкосновеност на друго лице, обидно, клевета по отношение на друго лице, или че по друг начин насърчава, рекламира или толерира незаконни или неправомерни действия, чрез които се преследва, унижава, тормози или заплашва индивид или група лица въз основа на определени характеристики или квалификации, включително но не само според религия, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, вероизповедание, етническа принадлежност, националност, гражданство, възраст, семейно положение, военен чин или инвалидност, и представлява или по друг начин насърчава, престъпно поведение или би довело до гражданска или наказателна отговорност, или има определени търговски цели, включително, но не само разпространение на материали, за да бъдат привличани средства или да се насърчи, рекламира или осигури продажбата на стоки или услуги. Всички наши решения във връзка със спорове относно този параграф ще бъдат окончателни и задължителни.
 13. Форс мажор: Ние не носим отговорност пред вас за забавяне или неизпълнение на нашите задължения по настоящото Споразумение или на друго основание, включително, но не само задължения да осигурим гарантирания награден фонд, ако това е в резултат на обстоятелства, действия, събития, пропуски или инциденти, които са извън нашия разумен контрол, включително природни бедствия, пожар, щети от експлозия, наводнение, земетресение, буря, неблагоприятни метеорологични условия или други бедствия, война, заплаха от или подготовка за война, терористично нападение, гражданска война, граждански неподчинения и протести, доброволно и задължително спазване на закони (включително отказ от предоставяне на необходим лиценз или съгласие, или промяна в законите или тълкуването им).
 14. Изменения: Ние си запазваме правото да променяме тези Правила за участие по всяко време, затова е необходимо да се запознаете с актуалната версия на този документ, преди да участвате в Събитие.
 15. Ограничение на отговорността: Вие се съгласявате, че с изключение на отговорността, която се изисква съгласно приложимите закони, ние не носим отговорност към вас за загуби, вреди, претенции или други разходи, възникнали във връзка с това Споразумение.
 16. Данъци: Вие се съгласявате, че единствено вие носите отговорност за навременното плащане на всички дължими данъци върху доходите и други данъци, и всички свързани с тях плащания и такси, които са наложени в съответната юрисдикция от компетентните органи, по отношение на всички награди, комисиони или други суми, които са ви били платени, и с настоящото ни освобождавате от отговорност и поемате задължение да ни обезщетите за всички разходи и финансови задължения във връзка с такива данъци и други плащания (до степента, в която това е разрешено от приложимите закони).
 17. Вие се съгласявате, че носите пълната отговорност за подаване до съответните данъчни власти на всички данъчни декларации по отношение на плащанията, получени от вас (вкл. награди и комисиони) и че трябва да се погрижите всички такива данъчни декларации да се подават навреме и информацията в тях да е пълна и точна.
 18. Приложимо право: Условията на настоящото Споразумение ще се подчиняват на законодателството на Остров Ман и ще се тълкуват в съответствие с него. Вие приемате, че всички спорове, свързани или породени от настоящото Споразумение, ще се решават от съдилищата на Остров Ман. Нищо в тази Точка не ограничава правото на PokerStars Live и нейните свързани лица да предприемат действия срещу вас в друг компетентен съд, както и предприемането на подобни действия в една или повече юрисдикции няма да възпрепятства предприемането на действия в други юрисдикции, независимо дали това става едновременно, или не, доколкото това е разрешено от законите в съответната друга юрисдикция.
 19. Официален език: По отношение на събитията, които се провеждат от TSG Interactive US, на всички маси по време на игра е задължително да се използва единствено английски език. Участниците, които нарушат това правило, ще бъдат санкционирани, като наказанията могат да включват и дисквалификация.

Последната редакция на тези Правила и условия е направена на 29 ноември 2018. Версия: 20181129.